Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1030)
Naslov Datum
Ponavljanje domaćih sudskih postupaka u kontekstu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava o neučinkovitim istragama 23.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Kada je riječ o mjerama individualne naravi, kojima je cilj konkretnu osobu, na koju se presuda odnosi, u najvećoj mogućoj mjeri vratiti u stanje u kojem je bila prije počinjene povrede Konvencije, u situacijama kada Europski sud utvrdi povredu članka 6. Konvencije (pravo na pošteno suđenje), odgovor na pitanje koju individualnu mjeru izvršenja primijeniti prilično je očit s obzirom na činjenicu da povreda Konvencije očigledno proizlazi iz povrede određenih procesnih prava u ...
Određena sporna pitanja u vezi s člankom 186.a Zakona o parničnom postupku 21.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV .) svjesna da će poduzimanje radnji kojima se diskriminacija uklanja uzrokovati srazmjerno velike troškove, P. izražava spremnost mirno riješiti spor pod sljedećim uvjetima: - da nadležno tijelo Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ili Vlada RH) potvrdi/prizna činjenicu diskriminacije učenika koji zbog vjere, svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet, - da se utvrdi obveza žurne...
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti odgovornosti liječnika i zdravstvenih ustanova u obavljanju profesionalne djelatnosti 16.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz već navedene, sljedeća sudska odluka možda najbolje prikazuje kakvu je definiciju liječničke pogreške, odnosno komplikacije u postupku liječenja, prihvatila naša sudska praksa: „Kada je utvrđeno da je kod tužiteljice postavljena pravilna dijagnoza, pravodobno je određen općeprihvaćeni medicinski postupak za liječenje, učinjena pravilna predoperativna priprema i analgezija, zahvat je obavljen u zdravstvenoj ustanovi koja je ovlaštena za takve zahvate na uobičajen način ...
Prekovremeni rad odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 14.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 32/15 i 97/15) temeljem kojeg se u ustanovama predškolskog odgoja za odgojitelje i ostale zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu podaci o radnom vremenu prilagođavaju naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada odnosno evidentiraju se samo sati u kojima se program izvodi, bez sata pripreme, stručnog usavršavanja i sl. 93/14) prema kojima će se poslodavac, dječji vrtić, prekršajno kazniti ukoliko prekovremeni rad radnika ...
Osiguranje i odgovornost za štetu izazvanu neispravanim proizvodom 14.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stoga ćemo se u radu najprije usredotočiti na „ono“ što predstavlja poveznicu između instituta osiguranja i instituta odštetnog prava - odgovornosti za neispravan proizvod, da bi zatim, u slučaju neispravnog proizvoda, ukazali na sve institute koji potencijalno oštećenom klijentu/potrošaču stoje na raspolaganju da bi zaštitio svoje interese, te se shodno tome usredotočili na opća obilježja odgovornosti za neispravan proizvod po pravilima hrvatskog odštetnog prava: od toga ...
Opravdani razlozi i zakonske obveze poslodavca kod poslovno uvjetovanog otkaza 9.3.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB važećeg Zakona o radu jednim dijelom je poslodavcima značajno olakšano donošenje zakonitih i dopuštenih odluka o otkazu, i to kako kod redovitog poslovno uvjetovanog otkaza, tako i kod redovitog osobno uvjetovanog otkaza o radu u odnosu na prijašnji Zakon o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).To stoga jer je u analognom članku prijašnjeg Zakona o radu stavkom 4. toga članka bilo dodatno propisano da je poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušten samo ako poslodavac...
Obrazovanje darovitih učenika u osnovnoj školi 8.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 34/91) člankom 2. propisuje područja na osnovi kojih se utvrđuje darovitost učenika kao specifične karakteristike darovitih učenika te je propisano da prema sposobnostima područja darovitosti mogu biti:1. Opće intelektualne sposobnosti 2. Stvaralačke ( kreativne ) sposobnosti 3. Sposobnosti za pojedina nastavna i znanstvena područja 4. Socijalne i rukovodne sposobnosti 5. Sposobnosti za pojedina umjetnička područja 6. Psihomotorne sposobnosti Proces obrazovanja darovitih učenika ...
Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 7.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 07.03.2017 Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 1. O upravnim stvarima općenito Upravni postupak može se definirati kao skup pravnih pravila kojima je reguliran način djelovanja tijela uprave (drugih državnih tijela i pravnih osoba) kada ta tijela, primjenom materijalnopravnih propisa na konkretan društveni odnos, donose svoje upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama ili...
Uloga suda prvog stupnja u utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u kontekstu napuštanja načela materijalne istine i prihvaćanja načela stranačke istine 2.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV „opća nadležnost“ županijskih sudova za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova, dok se, s druge strane, zbog primjene odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15 i 82/15) i postupanja drugih županijskih sudova po žalbama protiv odluka Općinskog suda u Rijeci (uključujući i današnje stalne službe, koje su ranije predstavljale samostalne sudove na području Županijskog suda u Rijeci), već sada događalo da različiti ...
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga - različitost sudske prakse 28.2.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pri tome se isticalo da, ako se navedena odredba ne bi primjenjivala i u situacijama kada do raskida ugovora dolazi od strane davatelja usluge, ali zbog „ krivnje“ pružatelja usluge, tada bi se kažnjavali savjesni korisnici, koji, u slučaju da ne mogu ispunjavati svoje obveze, raskinu ugovor i tada moraju, sukladno članku 41. stavak 5. ZEK-a platiti davatelju usluga sve preostale rate do isteka ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je ...
Upravljanje vodnim uslugama kao faktor teritorijalne integracije lokalnih jedinica 23.2.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Specifične promjene vodnih resursa i hidrološkog ciklusa uslijed klimatskih promjena mogu biti promjene u površinskim tijekovima vode, povećana mogućnost poplava, povećani gubici vode evaporacijom zbog povećanja temperature i povećane količine vode u atmosferi uslijed veće evaporacije, promjene u sezonskom ili vremenskom tijeku vodenih tokova naročito u vodnim područjima koje se alimentiraju vodom od otapanja snijega, promjene tijeka vode iz ledenjaka tijekom njihovog povlačenja,...
Zakoni prihvaćeni šutnjom ili savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 21.2.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Isto tako je u prijedlogu predviđeno propisivanje uvjeta od dvije godine vježbeničke prakse za pristupanje polaganju pravosudnog ispita, te četiri godine rada na pravnim poslovnima odnosno tri godine rada na pravnim poslovima uz obavljenu prakse u sudu u trajanju od 720 sati, što je povećanje trajanja prakse, no, u rubrici 9. koja pita: "Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu...
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2015. godine 16.2.2017
 JAVNE FINANCIJE Također, u slučaju poreza na plaće i obveze plaćanja javnih davanja zaposlenika u različitim obiteljskim odnosima ograničena je mogućnost usporedivosti rezultata, budući da se obiteljske usluge specifične za svaku državu nalaze ili unutar sustava oporezivanja ili se tretiraju kao zasebna transferna plaćanja. Ukupna visina svih poreza koji terete trgovačka društva, koja u podlozi porezne osnovice ima izračun dobiti, prikazana je u Tablici 6. i Tablici 7.Potrebno je naglasiti da ...
Oslobođenje učenika od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta 15.2.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) člankom 80. omogućuje učenicima oslobođenje od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta ako bi sudjelovanje u takvoj aktivnosti štetilo zdravlju učenika. Oslobođenje na temelju navedenog članka najviše se koristi za oslobođenje od nastavnih sadržaja odgojnih predmeta, ali uglavnom, nastave tjelesne i zdravstvene kulture jer zbog određenih bolesti i zdravstvenih stanja ...
Postupanje po pravnim lijekovima u zemljišnoknjižnom postupku 14.2.2017
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako ocijeni da je prigovor osnovan, zemljišnoknjižni sudac svojim rješenjem će:a) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga b) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga c) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti uspostavu ...
Roaming - što će se dogoditi u lipnju 2017. 9.2.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI donijela Provedbenu uredbu 1 kojom su definirani kriteriji „pravedne uporabe“ usluga u roamingu, uzimajući u obzir korisničke navike u EU, stupanj usklađenosti domaćih cijena u EU, učestalost putovanja u EU te stvarni rizik od poremećaja tržišnog natjecanja i poticanja investicija kako na matičnim tržištima, tako i na tržištima na kojima se roaming konzumira. iznosi 7,7 EUR za 1GB (gigabajt) podatkovnog prometa, pa će stoga korisnik koji svoj otvoreni paket podataka plaća ...
Državno odvjetništvo RH i ulaganje izvanrednih pravnih lijekova 7.2.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV 29. st. 1. Ustava glasi: Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.“Čini se potpuno ispravnim izraženo gledište prema kojem, ako Državno odvjetništvo ima mogućnost ulaganja određenog pravnog lijeka, pa makar se radilo i o izvanrednom pravnom lijeku kao što je to bio zahtjev za zaštitu zakonitosti, pa čak i u predmetima u kojima je „stranka...
Kazne za slučaj nezakonitog oglašavanja duhana i duhanskih proizvoda 2.2.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sukladno članku 27. Zakona, novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba -ako: sponzorira događaje, aktivnosti ili pojedince s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana (članak 9. stavak 1. Zakona -), izravno ili neizravno promiče duhanske proizvode (članak 9. stavak 2. -Zakona), ističe naziv ili logotip duhanskog proizvoda kroz svjetleće reklame, plitice, stalke za prodaju,...
Kumuliranje naknade za štetu i osigurnine 31.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema tome, u osiguranju osoba opće je načelo dozvoljenosti kumuliranja prava na naknadu štete i osigurnine 10.Dozvoljenost kumuliranja prava na naknadu štete i osigurnine, u osiguranju osoba, u skladu je sa sveopće prihvaćenim shvaćanjem društva da ljudski život "nema cijene"11, odnosno, prevedeno na obvezno pravo, da se neimovinska šteta na fizičkoj osobi ne može egzaktno izraziti u novčanom ekvivalentu 12. Iz čega slijedi zaključak da u osiguranju osoba osigurnina nema ...
Tko treba paziti na primjenu odredbe članka 356. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima? 26.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) propisuje da se fizička osoba smatra sa stajališta tog zakona stranom ako nema državljanstvo Republike Hrvatske, dok se ne smatraju sa stajališta tog zakona stranim osobama one koje nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, ali su iseljenici s područja Republike Hrvatske ili njihovi potomci, a tijelo ...
Propusti u poslovanju dječjih vrtića utvrđeni nadzorom prosvjetne inspekcije 25.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Slijedom navedenog, najčešće uočeni propusti vezani uz postupak zasnivanja radnog odnosa u dječjim vrtićima -su: radni odnos zasniva se bez prethodno provedenog -natječaja, natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavljuje se bez prethodne odluke Upravnog -vijeća, radni odnos zasnovan temeljem odluke ravnatelja traje preko 60 -dana, natječaj se ne objavljuje na web stranicama -škole, kandidate se u propisanome roku ne obavještava o rezultatima -natječaja, kandidatima se ...
Institut okvirnog sporazuma prema novom Zakonu o javnoj nabavi 24.1.2017
 JAVNE FINANCIJE Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u postupku sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora na temelju okvirnog sporazuma Naručitelj i gospodarski subjekti, osim iznimno, i u postupku za sklapanje okvirnog sporazuma, kao i u postupku sklapanja ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma, komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije (objava poziva na nadmetanje i dokumentacije o nabavi; zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s...
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 19.1.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 3. ZR-a tuženik dao posebnu prednost, a tužitelj u odnosu na obje kolegice s kojima je bio uspoređivan je u odnosu na one zakonom propisane kriterije bio u prednosti (stariji je od njih, ima više godina radnog staža kod tuženika, ima obvezu uzdržavanja malodobnog djeteta, a one nemaju), a vezano uz dodatne kriterije - uspješnost u radu, je priloženom ocjenom: „izuzetno uspješan“, dokazao da ispunjava i taj dodatni kriterij, dok u odnosu na usporedne radnice takav podatak ...
Sudski ovršitelj i Ovršni zakon 17.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sud može zaprijetiti novčanom kaznom pravnim osobama, a odgovornim osobama u pravnoj osobi i drugim fizičkim osobama novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom, ili kazniti novčanom kaznom pravnu osobu, odnosno kazniti novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom odgovorne osobe u pravnoj osobi i druge fizičke osobe:1. ako protivno nalogu ili zabrani suda poduzmu određene radnje s ciljem skrivanja, oštećenja ili uništenja imovine ovršenika ili protivnika osiguranja,2. ako poduzmu čine ...
Mein Kampf u hrvatskoj autorskopravnoj sudskoj praksi 12.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine (u nastavku: Bernska konvencija)3.Mjerodavna kolizijska norma propisuje da trajanje zaštite priznato ovom Konvencijom obuhvaća autorov život i pedeset (50) godina nakon njegove smrti (članak 7. stavak 1.) U svakom slučaju, određuje da će trajanje biti uređeno zakonom zemlje u kojoj se zaštita prava traži; međutim, ako zakonodavstvo te zemlje nije odredilo drukčije, ono neće premašiti trajanje utvrđeno u zemlji podrijetla djela (članak 7. stavak 8.)4. Dakle, kolizijske...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(923)
Članak s primjerom obrasca(107)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(101)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(418)
3. JAVNE FINANCIJE(44)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(85)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(62)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(83)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(67)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(159)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(29) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(54)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(1)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(10)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(1)
Milaković(31)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(20)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(12)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(6)
Sarvan(14)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(35)
Struić(10)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zebić(1)
Zlabnik(10)
Zlatović(34)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite