Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
 

Stručni članci

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 159)
Naslov Datum
Opravdani razlozi i zakonske obveze poslodavca kod poslovno uvjetovanog otkaza 9.3.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB važećeg Zakona o radu jednim dijelom je poslodavcima značajno olakšano donošenje zakonitih i dopuštenih odluka o otkazu, i to kako kod redovitog poslovno uvjetovanog otkaza, tako i kod redovitog osobno uvjetovanog otkaza o radu u odnosu na prijašnji Zakon o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).To stoga jer je u analognom članku prijašnjeg Zakona o radu stavkom 4. toga članka bilo dodatno propisano da je poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušten samo ako poslodavac...
Kazne za slučaj nezakonitog oglašavanja duhana i duhanskih proizvoda 2.2.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sukladno članku 27. Zakona, novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba -ako: sponzorira događaje, aktivnosti ili pojedince s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana (članak 9. stavak 1. Zakona -), izravno ili neizravno promiče duhanske proizvode (članak 9. stavak 2. -Zakona), ističe naziv ili logotip duhanskog proizvoda kroz svjetleće reklame, plitice, stalke za prodaju,...
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 19.1.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 3. ZR-a tuženik dao posebnu prednost, a tužitelj u odnosu na obje kolegice s kojima je bio uspoređivan je u odnosu na one zakonom propisane kriterije bio u prednosti (stariji je od njih, ima više godina radnog staža kod tuženika, ima obvezu uzdržavanja malodobnog djeteta, a one nemaju), a vezano uz dodatne kriterije - uspješnost u radu, je priloženom ocjenom: „izuzetno uspješan“, dokazao da ispunjava i taj dodatni kriterij, dok u odnosu na usporedne radnice takav podatak ...
Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika na visokoškolskim ustanovama 20.12.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, u članku 3. stavak 1. i 2. ZSD-a uznemiravanje se definira kao svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od diskriminacijskih osnova iz članka 1. stavka 1. ZSD-a koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, dok je spolno uznemiravanje svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe...
Zatvoreni mirovinski fondovi i strukovno mirovinsko osiguranje u RH s preuzetim zakonodavstvom EU 17.11.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima imovina (i) zatvorenog fonda isključivo se može sastojati od:1. prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca:a) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici i/ili državi članici Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u nastavku: OECD) i b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, ...
Menadžeri u svjetlu novog Zakona o radu 2.11.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Menadžeri koji nisu menadžeri u smislu Zakona o radu Pri određivanju fizičke osobe koja je s obzirom na svoje svojstvo kod poslodavca posebnim zakonom ovlaštena voditi poslove poslodavca, nije odlučno vodi li ona te poslove pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ali ako je ovlaštena voditi poslove poslodavca temeljem nekog drugog pravnog izvora, koji nije zakon, na nju se ne odnosi ova odredba o neprimjenjivanju odredaba Zakona o radu o prestanku ugovora o radu, ugovoru o radu...
Zaštita posebnih kategorija radnika u hrvatskom radnom pravu 20.10.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 80/13, 137/13) jest ona o ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz ...
Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza 8.9.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ti razlozi su: smrt radnika, smrt poslodavca fizičke osobe ili prestanak obrta po sili zakona ili brisanje trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima, istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, navršenje šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža radnika (osim u slučaju ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), sporazum radnika i poslodavca, dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu ...
Visina dnevnice prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u javnim službama u 2016. 11.8.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To znači da su sporazum o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje su učinjene kroz Dodatak II postigle osobe koje su različite od stranaka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I, dok bi se neki ugovor trebao mijenjati suglasnošću volja osoba koje su taj ugovor sklopile, ne suglasnošću volja trećih osoba 3.Pri tome valja ukazati na sljedeće sudske odluke:1. „Kolektivni ugovor ...
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada 30.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Posebno je stavljen naglasak na to da će u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada (radni odnosi) inspektor rada usmenim rješenjem u zapisniku, na određeno vrijeme dok ne otkloni nedostatke u poslovanju, a najkraće u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti u nadziranom poslovnom objektu, odnosno prostoru, ako utvrdi da je tijekom nadzora za poslodavca radio radnik na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje...
Korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine 7.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
Ostvarivanje zaštite radnika u sudskom postupku 10.5.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, takav zaključak moguće je izvesti samo cjelovitim pregledom i drugih zakona koji na svoj način uređuju ovu materiju - Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, dalje: ZOR), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15 i 82/15) i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 144/10 i 84/11), odnosno novog Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 128/14) koji ...
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu 21.4.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ponavljanje postupka povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode Prema Zakonu o parničnom postupku kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene EKZLJPTS i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je RH ratificirala, stranka može, u roku od 30 dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u RH koji je sudio u prvom stupnju u ...
Različiti razlozi i oblici izvanrednog otkaza prema Zakonu o radu i pretežitoj praksi 22.3.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U tom smislu idu i normativne odrednice Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Pravilnika o radu pretežitog broja poslodavaca, te drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i praksa hrvatskih sudova gdje se (ipak) kao najčešći razlozi za izvanredni otkaz pojavljuju:Pritvor radnika Ovdje treba istaknuti da nije svaki slučaj određivanja pritvora radniku automatski opravdan razlog za izvanredni otkaz, već to ovisi o svakom pojedinom konkretnom slučaju, posebice o duljini ...
Otkazni rok po novom Zakonu o radu 9.2.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ipak, usprkos tako strogim odredbama o osobnoj dostavi, u sudskoj praksi zauzeto je stajalište da u okolnostima kada je radnik pravovremeno podnio zahtjev za zaštitu prava, okolnost da odluka o otkazu ugovora o radu nije dostavljena radniku već članovima domaćinstva, ne znači, sama po sebi, da je radniku time uskraćeno pravo na zakoniti tijek otkaznog roka i da to ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim 4.Kada otkazni rok ne teče Zakon o radu izričito propisuje da otkazni rok ne ...
Razmjerni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa i kod rada za više poslodavaca u istoj godini 21.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB članaka, pitanjima koja se tiču godišnjeg odmora posvećuje tek njih deset, nevjerojatno je koliko je nedoumica i dvojbi u praksi izazvao novi način uređenja godišnjih odmora, prvenstveno kada se radi o tome ima li radnik pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, kada stječe pravo na godišnji odmor, na koliko dana godišnjeg odmora radnik ima pravo ako se radnik zaposli u jednoj kalendarskoj godini, a radni odnos mu prestane u sljedećoj, u koliko dijelova radnik može/smije ...
Prestanak ugovora o radu i ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa prema Zakonu o radu iz 2014. 12.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 34. st. 3. i 4.) propisano da ugovor o radu radnici za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom radnog vremena, rada u skraćenom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra, ...
Pravo radnika škole na stanku 21.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakonom o radu propisano je da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, u slučaju da raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac (ravnatelj) pisanom Odlukom 1(vidi prilog 2.).Zakonom o radu propisano je da se poslodavac prije donošenja odluke o rasporedu radnog vremena mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije u...
Zapošljavanje i rad maloljetnika 8.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem 5 3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ...
Nezadovoljavanje radnika na probnom radu u školi kao razlog otkaza ugovora o radu 1.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza, otkazni rok od najmanje sedam dana neće se prekidati za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene ...
Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo 24.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Iz navedenog proizlazi da se institut privremenog ustupanja radnika u povezano društvo može koristiti u situacijama kad su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:1. da kod poslodavca kod kojeg je radnik u radnom odnosu nema potrebe za njegovim radom,2. da se radnik ustupa poslodavcu koji je s njim povezan,3. da je između poslodavaca sklopljen sporazum o ustupanju radnika,4. da se ustupanje ugovara za najduže neprekidno šest mjeseci,5. da se radnik suglasio s ustupanjem. 10. St. 3. ZR-a)....
Obveze školske ustanove u provođenju mjera zaštite od požara 3.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dokumentacija koju su školske ustanove dužne predočiti inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora 1.Pravilnik zaštite od požara 2. Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor o radu u kojemu je to navedeno 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara 4. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže ( rok valjanosti godinu dana )5. Uvjerenje o ispravnosti i ...
Postupak prije otkazivanja - preduvjet za dopušteni i zakoniti skrivljeni otkaz 20.10.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Primjerice, radnik može protiv odluke o skrivljenom otkazu izjaviti zahtjev za zaštitu prava u kojem će navesti da se poslodavac neopravdano pozvao na prethodno kršenje radne obveze i u tom smislu radniku izdano ranije upozorenje, te je zbog toga otkazao radniku zbog skrivljenog ponašanja, a nije uzeo u obzir da je od prethodnog upozorenja do otkazivanja proteklo više od godinu dana što je razdoblje koje prihvaća sudska praksa ili je čak regulirano u pravilniku o radu poslodavca kao ...
Kolektivni ugovor ugostiteljstva 25.8.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB ), a to _________________________________________su:DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE Smještaj Hoteli i sličan smještaj Hoteli i sličan smještaj Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje Kampovi i prostori za kampiranje Ostali smještaj Ostali smještaj Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje ...
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 18.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(142)
Članak s primjerom obrasca(17)

Klasifikacija

< Svi9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
   9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE(123)
      9.1.1. Radni odnosi, zasnivanje i prestanak(109)
      9.1.2. Radni uvjeti, zaštita na radu, medicina rada(10)
      9.1.3. Plaće i naknade(3)
      9.1.4. Volonterstvo(1)
   9.2. KOLEKTIVNI UGOVORI(2)
   9.3. SINDIKATI(1)
   9.4. ZAPOŠLJAVANJE I NEZAPOSLENOST(5)
   9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA(8)
      9.5.1. Zdravstveno osiguranje(1)
      9.5.2. Zdravstvena zaštita(4)
      9.5.3. Ljekarnička djelatnost, lijekovi, krvni pripravci(1)
      9.5.7. Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe(2)
   9.6. SOCIJALNA SKRB(1)
      9.6.5. Socijalna skrb općenito(1)
   9.7. MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE(18)
   9.8. VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA, HRVATSKI BRANITELJI(1)

Datum

2017(3) 2016(14) 2015(15) 2014(16)
2013(16) 2012(18) 2011(11) 2010(24)
2009(18) 2008(4) 2007(2) 2006(10)
2005(4) 2004(4)

Autori

AB CČ D EFG HIJ K LM N OP R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(12)
Bando(1)
Barjaktar(21)
Bulka(12)
Čuveljak(1)
Dugonjić(2)
Gović Penić(26)
Jelušić(1)
Kin(1)
Milaković(7)
Milković(7)
Moslavac(1)
Mršić(1)
Novaković(6)
Peček(1)
Raffaelli(3)
Rajko(7)
Sever(32)
Štajner(2)
Tomić Ilić(2)
Vajda(2)
Zlabnik(1)
Zlatović(6)
Zrilić(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite