Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > S
 

Stručni članci

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 130)
Naslov Datum
Djelatnost održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta 18.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj ...
Zakonodavac u ulozi interpretatora - osvrt na ius interpretandi parlamenta i parlamentarnu proceduru davanja tumačenja 27.4.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Naime, Ustavni sud navodi da ti akti sadržajno „nedvojbeno zauzimaju stajalište o tumačenju određene ili određenih zakonskih odredbi koje se odnosi na zakon koji tumače od trenutka kad je on stupio na snagu“, ali i da zakonsko tumačenje koje čini sadržaj vjerodostojnog tumačenja može biti primijenjeno isključivo na one slučajeve „čije rješavanje je u tijeku, odnosno na slučajeve koji će biti rješavani nakon stupanja na snagu zakonskog akta o vjerodostojnom tumačenju ...
Revizija u društvima za osiguranje 13.4.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE stavkom 2. ZO-a određuje se prema sljedećim kriterijima: a) potpuno zadovoljavajuće - bez primjedbi za područje koje je predmet provjere i ocjene i bez primjedbi za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina; b) zadovoljavajuće - manji nedostaci koji nemaju značajan utjecaj na područje koje je predmet provjere i ocjene i/ili za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina; c) nezadovoljavajuće - ...
Sustavne greške u rasuđivanju pravnih aktera 11.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Među ispitanicima su se naposljetku formirale dvije skupine sudaca, i to oni koji su odredili relativno tešku kaznu (prosječno 8 mjeseci zatvora) i oni koji su odredili relativno blagu kaznu (prosječno 5 mjeseci zatvora), a jedina razlika u cjelokupnom kontekstu kojoj su ispitanici bili izloženi je nasumično bačena kocka namještena da uvijek pokaže broj 3 ili 9. Bacanje kocke je obavljeno neposredno prije izjašnjenja sudaca, te su oni suci kojima se kocka zaustavila na broju 3 ...
Opravdani razlozi i zakonske obveze poslodavca kod poslovno uvjetovanog otkaza 9.3.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB važećeg Zakona o radu jednim dijelom je poslodavcima značajno olakšano donošenje zakonitih i dopuštenih odluka o otkazu, i to kako kod redovitog poslovno uvjetovanog otkaza, tako i kod redovitog osobno uvjetovanog otkaza o radu u odnosu na prijašnji Zakon o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).To stoga jer je u analognom članku prijašnjeg Zakona o radu stavkom 4. toga članka bilo dodatno propisano da je poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušten samo ako poslodavac...
Uloga suda prvog stupnja u utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u kontekstu napuštanja načela materijalne istine i prihvaćanja načela stranačke istine 2.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV „opća nadležnost“ županijskih sudova za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova, dok se, s druge strane, zbog primjene odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15 i 82/15) i postupanja drugih županijskih sudova po žalbama protiv odluka Općinskog suda u Rijeci (uključujući i današnje stalne službe, koje su ranije predstavljale samostalne sudove na području Županijskog suda u Rijeci), već sada događalo da različiti ...
Upravljanje vodnim uslugama kao faktor teritorijalne integracije lokalnih jedinica 23.2.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Specifične promjene vodnih resursa i hidrološkog ciklusa uslijed klimatskih promjena mogu biti promjene u površinskim tijekovima vode, povećana mogućnost poplava, povećani gubici vode evaporacijom zbog povećanja temperature i povećane količine vode u atmosferi uslijed veće evaporacije, promjene u sezonskom ili vremenskom tijeku vodenih tokova naročito u vodnim područjima koje se alimentiraju vodom od otapanja snijega, promjene tijeka vode iz ledenjaka tijekom njihovog povlačenja,...
(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj 29.12.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI nov. br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), tražbina naknade za isporučenu vodu za piće i sanitarne potrebe, u slučaju kada je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarijeva u roku od jedne godine, pa ako isporučitelj nije pravovremeno poduzeo pravne radnje za naplatu duga isporučene vode za piće i sanitarne potrebe, te su određena dugovanja s osnova isporučene usluge u zastari, isporučitelj primjenom mjere obustave isporuke vodnih usluga prisiljava korisnika na ...
Spoznaja prave istine o stvarnoj šteti počinjenoj kaznenim djelom 15.12.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sukladno odredbi članka 17. stavak 1. Kaznenog zakona, koji bi eventualno došao u obzir za primjenu, jer je riječ o primjeni kaznenog zakonodavstva prema strancu koji izvan područja Republike Hrvatske počini kazneno djelo za koje se po hrvatskom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža, a ne radi se o slučajevima kaznenih djela počinjenih izvan RH protiv njezinog pravnog interesa, kaznenim djelima koja izvan područja RH počine njezini državljani, kaznenim ...
Dokazna sredstva za utvrđivanje identiteta nekretnina 13.12.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 3 U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 4 propisano je da su nekretnine, kao predmet vlasništva i drugih stvarnih prava, čestice zemljine površine zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno (čl.2. st.3. ZV), da pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje, ali kad je više zemljišnih čestica upisano...
Zatvoreni mirovinski fondovi i strukovno mirovinsko osiguranje u RH s preuzetim zakonodavstvom EU 17.11.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima imovina (i) zatvorenog fonda isključivo se može sastojati od:1. prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca:a) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici i/ili državi članici Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u nastavku: OECD) i b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, ...
Usluge od općeg gospodarskog interesa u europskom pravu 27.10.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI To su razlozi javne politike, javne sigurnost i zdravlja, održavanje reda u društvu, smjernice socijalne politike; zaštita primatelja usluga; zaštitu potrošača, zaštita radnika, uključujući socijalnu zaštitu radnika, dobrobiti životinja, očuvanje financijske ravnoteže sustava socijalnog osiguranja, sprječavanje prijevare, sprječavanje nepravednog natjecanja, zaštitu okoliša i urbanog okoliša, uključujući gradsko i ruralno planiranje, zaštitu vjerovnika, očuvanje ...
Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 11.10.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 11.10.2016 Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 1. Odluke u kaznenom postupku Odlučivanje u kaznenom postupku prvenstveno je zadaća sudova, što ne znači da, s procesnog aspekta, druga tijela kaznenog pravosuđenja ne donose odluke tijekom ili za potrebe tog istog kaznenog postupka. Odgovor je prozaičan, a razloga su najmanje četiri: 1. rješenje o odbačaju nije sudska odluka; 2. iako ...
Pravno uređenje društvenih odnosa opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe u povijesti i promjene na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće 17.8.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Međutim, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće „zlatno doba“ vode rapidno se približava svome kraju i započinje treće razdoblje korištenja vodnih resursa u kojem dominira globalna kriza vode koju potiču promijenjene prirodne i društvene okolnosti u svijetu i pojava diskriminacije pojedinih društvenih grupa (poglavito siromašnih) u opskrbi vodom za piće u nekim državama (urbano-ruralno stanovništvo, stanovništvo neformalnih naselja - tzv slums, favelas, te domorodačke zajednice...
Nadriliječništvo u kontekstu načela primjene blažeg zakona 28.6.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV ,,Prvostupanjski sud nije povrijedio kazneni zakon na štetu osuđenika jer podnositelj zahtjeva pogrešno smatra da je novi KZ („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12 - nastavno: KZ/11), blaži za počinitelja, iako je na taj njegov žalbeni prigovor odgovorio već i drugostupanjski sud pravilno nalazeći da i KZ/97 kao i KZ/11 za predmetno kazneno djelo predviđaju istu kaznu zatvora u trajanju od jedne do deset godina, a ne dolazi u obzir primjena odredaba općeg dijela KZ/11 koji bi u ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
Rastuća kompleksnost pravnog sustava - uzroci, rizici, rješenja 12.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, neovisno o ovim disonancama nameće se zaključak da, jednako kao što su društva u cjelini pod stalnim pritiskom povećanja kompleksnosti, tako su pod sličnim pritiskom i pravni sustavi, pa na početku 21. stoljeća možemo ustvrditi da pravna regulacija i dalje zahvaća sve šire područje, čemu se nisu uspjele oduprijeti ni razmjerno liberalne države u kojima društveni primat tradicionalno imaju osobne i ekonomske slobode, pa i u njima nezadrživo bujaju novi propisi, nadzorna ...
Policijska podjela „složenosti“ kriminaliteta 24.3.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti)Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti) su sva kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina te kaznena djela ispod osam godina za koja su se pod uvjetima iz članka 38.a stavka 1. Pravilnika nadležni županijski državni odvjetnik i načelnik policijske uprave dogovorili da ih smatraju težim predmetima, kada su počinitelji djelovali, trebali djelovati ili djeluju na ...
Različiti razlozi i oblici izvanrednog otkaza prema Zakonu o radu i pretežitoj praksi 22.3.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U tom smislu idu i normativne odrednice Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Pravilnika o radu pretežitog broja poslodavaca, te drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i praksa hrvatskih sudova gdje se (ipak) kao najčešći razlozi za izvanredni otkaz pojavljuju:Pritvor radnika Ovdje treba istaknuti da nije svaki slučaj određivanja pritvora radniku automatski opravdan razlog za izvanredni otkaz, već to ovisi o svakom pojedinom konkretnom slučaju, posebice o duljini ...
Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.02.2016 Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 1. Uvodno Zaštita ovršenika u ovršnom postupku regulirana je kroz niz odredaba Ovršnog zakona,1 međutim, specifična zaštita za slučaj neprihvatljivog nerazmjera između male novčane tražbine ovrhovoditelja i velike vrijednosti nekretnine ovršenika koja je predmet ovrhe nije predviđena, izuzev ...
Granice teorije igara i granice učinkovitosti pravne regulacije 28.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sjetimo se samo nekih aktualnih pitanja u Republici Hrvatskoj: na koji način urediti postupak predstečajne nagodbe i stečaja da bi se osiguralo što brže i potpunije namirenje vjerovnika, ali i da bi se tvrtkama dužnicima maksimalno povećali izgledi za opstanak i nastavak poslovanja; slične dvojbe postoje i oko novog instituta osobnog stečaja; na koji način preustrojiti sustav sudova da bi se sudski postupci provodili u razumnim rokovima; omogućiti li preuzimanje od strane privatnog...
Trgovačkopravni aspekti ugostiteljske djelatnosti 17.12.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI To su, numerus clausus, prema odredbama članka 5. stavka 2. ZUD-a, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, zdravstvene ustanove - specijalne bolnice i lječilišta, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga ...
Nadzor općih akata lokalnih i regionalnih jedinica država članica EU 26.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE UFEU), zahtjev za utvrđenje da Republika Italija nije postupila sukladno obvezama u smislu članaka 12. i 49. UEZ (sada članci 18. i 56. UFEU), kada je propisala povlaštene odredbe tarifa ulaznica u muzeje, spomenike, galerije, arheološke iskopine, javne spomeničke parkove i vrtove, koje tarife donose lokalne ili decentralizirane jedinice države članice, te koje se odnose isključivo za državljane te države ili za osobe starije od 60 ili 65 godina s prebivalištem na području tih ...
Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, uz poseban osvrt na preferencijsko glasovanje 3.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE godine pristupilo se velikoj izbornoj reformi koja je rezultirala donošenjem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine broj 116/99) prema Prijedlogu temeljnih načela i instituta Zakona za izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor koji je izradila Radna skupina za izradu okvirnog prijedloga i temeljnih instituta izbornog zakonodavstva Republike Hrvatske 3. Vodeći se za načelom pravednoga političkog predstavljanja biračkog tijela i načelom učinkovitosti ...
Postupak prije otkazivanja - preduvjet za dopušteni i zakoniti skrivljeni otkaz 20.10.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Primjerice, radnik može protiv odluke o skrivljenom otkazu izjaviti zahtjev za zaštitu prava u kojem će navesti da se poslodavac neopravdano pozvao na prethodno kršenje radne obveze i u tom smislu radniku izdano ranije upozorenje, te je zbog toga otkazao radniku zbog skrivljenog ponašanja, a nije uzeo u obzir da je od prethodnog upozorenja do otkazivanja proteklo više od godinu dana što je razdoblje koje prihvaća sudska praksa ili je čak regulirano u pravilniku o radu poslodavca kao ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(125)
Članak s primjerom obrasca(5)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(18)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(61)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(13)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(5)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(32)

Datum

2017(7) 2016(13) 2015(15) 2014(13)
2013(11) 2012(12) 2011(9) 2010(20)
2009(9) 2008(6) 2007(7) 2006(4)
2005(4)

Autori

< Svi S

Autori

Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(7)
Sarvan(15)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Stokić(36)
Struić(11)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite