Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > N
 

Stručni članci

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od ukupno 18)
Naslov Datum
Određena sporna pitanja u vezi s člankom 186.a Zakona o parničnom postupku 21.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV .) svjesna da će poduzimanje radnji kojima se diskriminacija uklanja uzrokovati srazmjerno velike troškove, P. izražava spremnost mirno riješiti spor pod sljedećim uvjetima: - da nadležno tijelo Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ili Vlada RH) potvrdi/prizna činjenicu diskriminacije učenika koji zbog vjere, svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet, - da se utvrdi obveza žurne...
Upis brisanja prisilne sudske hipoteke na brodu 10.1.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI stavak 1. mogao glasiti:„(1) Hipoteka na brodu može nastati ugovorom (ugovorna hipoteka) ili odlukom nadležnog tijela (prisilna hipoteka).“7. Umjesto zaključka Valja ukazati na to -da: se prisilno založno pravo na brodu određuje u izvansudskom postupku kod nadležnog trgovačkog suda, koji je tijelo -odluke, je lučka kapetanija samo tijelo provedbe sudske odluke o upisu prisilnog založnog prava na brodu, u upravnom -postupku, se svi postupci vezani uz upise u upisnik brodova, osim ...
Predstojeće izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 31.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Predlažemo da novi članak 1. glasi:„Ovim zakonom određuju se pravila postupka na temelju kojih općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drukčije određeno“Stajališta smo da bi se mjesna i stvarna nadležnost trebala propisivati Zakonom o sudovima, te da bi odredbe o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti trebalo brisati iz ZPP-a, pa stoga ...
Odgovornost države za „acta iure imperii“ 2.2.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima,4 kako je izmijenjena Konvencijama o pristupanju novih država članica toj konvenciji (u daljnjem tekstu: Konvencija iz Bruxellesa), nakon što je utvrdio da je članak 1. Konvencije iz Bruxellesa ograničavao njezino područje primjene na „građanske i trgovačke stvari“, a da pritom nije definirao sadržaj i opseg tog pojma, presudio da ga treba smatrati autonomnim pojmom koji treba tumačiti ...
Ugovor između odvjetnika i stranke 1.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 2. Ugovorne odredbe koje su odraz obaveznih zakonskih ili regulatornih odredaba i odredaba ili načela međunarodnih konvencija u kojima su države članice ili Zajednica stranke, posebno u području prijevoza, ne podliježu odredbama ove Direktive.“Člankom 2. Direktive predviđeno je:„Za potrebe ove Direktive izraz:(b) ,potrošač' znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom nastupa za potrebe izvan okvira svojeg obrta, poduzeća i profesije [svoje ...
Rok za donošenje podzakonskog akta nije zakonski rok? 3.9.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 dalje: ZPDML) propisano:„Ovlašćuje se ministar da u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese sljedeće propise: a) o razvrstaju luka otvorenih za javni promet, b) o načinu uplaćivanja naknada za koncesiju, d) o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, e) o sadržaju upisnika koncesija, načinu vođenja i uvida u upisnik, f) o vrsti i broju uređaja i opreme za rukovanje i prihvat krutog i tekućeg otpada, ostataka ...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 2. dio 9.4.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prvenstveno određuje što se sve smatra korištenjem voda, a to je:„1. zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode za različite namjene (za opskrbu vodom za piće, za stavljanje na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži, sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene), 2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne ...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 1. dio 17.3.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12 - dalje u tekstu ZVDSP), sve stvari u RH mogu se glede imovinsko-pravnog režima podijeliti na stvari koje su u vlasništvu fizičke ili pravne osobe i stvari koje po svojoj prirodi ili zato što im je tako odredio zakonodavac spadaju u javno vlasništvo (javno dobro u općoj upotrebi i javno dobro u javnoj upotrebi) i stvari koje nisu u ničijem vlasništvu. Pravni status pomorskog dobra ...
Kauciona hipoteka - što je to? 12.2.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Tom hipotekom može se opteretiti više nekretnina kod istog suda ili više nekretnina kod više sudova s tim da se jedan od uložaka mora označiti kao glavni, a svi ostali su -sporedni, kauciona hipoteka postoji onda kad se hipoteka zasniva i upisuje u zemljišne knjige za potraživanje koje može, ali i ne mora nastati, a kreditna hipoteka se upisuje u zemljišne knjige za osiguranje cijelog potraživanja koje je banka odobrila vlasniku nekretnina u vidu kredita, iako svi iznosi odobrenog ...
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata 20.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sukladno članku 14. Zakona, pregovarački odbor sindikata u državnoj i javnoj službi može se utemeljiti jedino odlukom Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti i to na način „da svako područje bude zastupljeno s jednim članom, predstavnikom sindikata koji na tom području ima najveći broj radnika članova, a preostali članovi pregovaračkog odbora utvrdit će se razmjerno broju radnika članova ostalih sindikata koji sudjeluju u postupku utvrđivanja pregovaračkog odbora u ...
Pregled važnijih novina u novom Zakonu o radu 2.9.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, iako je navedena odredba brisana iz Zakona o radu, sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, trudna radnica ili radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete nije obvezna raditi noću tijekom trudnoće, u razdoblju do godine dana života djeteta odnosno u razdoblju dok doji dijete, pod uvjetom da predoči potvrdu nadležnog liječnika specijalista ginekologa o svojoj trudnoći ili potvrdu liječnika specijalista pedijatra o dojenju djeteta ili...
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 23.4.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 33. ZV-a propisano je da pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanje za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje) u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju (st. 1.), a bude li zakonom nekoj vrsti oduzeta sposobnost da bude objekt prava vlasništva, to za dotadašnje vlasnike takvih stvari proizvodi jednake pravne učinke kao da je glede tih stvari ...
Reforma sustava otpremnina 13.2.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Radnik u svakom slučaju ima pravo na otpremninu, međutim, ona se ne isplaćuje u -slučaju: da radnik sam da otkaz- da je radnik sam skrivio otkaz- ako je radnik utemeljeno dobio izvanredni otkaz U tim slučajevima, kada radnik nema pravo na isplatu otpremnine, cjelokupni uplaćeni doprinosi za otpremninu dalje se ulažu preko Fonda za otpremnine starog poslodavca, sve dok njegov sljedeći radni odnos ne prestane na način kojim ostvaruje pravo na otpremninu (otkazom od strane poslodavca, ...
Tužba zbog povrede europskog prava 28.11.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE stavka 1. -UFEU-a; naloži Saveznoj Republici Njemačkoj da Komisiji plati dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 282.725,10 eura za svaki dan zakašnjenja da postupi u skladu s gore navedenom presudom Komisija/Njemačka, računajući od dana proglašenja presude u ovom predmetu sve dok ne postupi u skladu s navedenom presudom -Komisija/Njemačka; naloži Saveznoj Republici Njemačkoj da Komisiji plati paušalni iznos koji je rezultat umnoška dnevnog iznosa od 31.114,72 eura i broja dana trajanja...
Otkazni rok - oslobođenje od obveze rada i privremena nesposobnost za rad 10.9.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Pod bolovanjem za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom (članak 38.).Druge okolnosti bile bi da je -radnik: izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, odnosno privremeno nesposoban za rad zbog ...
Radna knjižica i elektronički zapis podataka 12.8.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Elektronički zapis sadrži sljedeće podatke:1. ime i prezime osobe/osiguranika 2. dan, mjesec i godinu rođenja 3. državljanstvo osobe/osiguranika 4. osobni broj osiguranika 5. osobni identifikacijski broj (OIB) osobe/osiguranika 6. Temeljno obrazovanje:a) naziv i sjedište obrazovne ustanove b) obrazovni program c) stečena kvalifikacija d) stupanj stručne spreme e) klasa i urudžbeni broj svjedodžbe/diplome 7. Dodatno obrazovanje:a) naziv i sjedište ustanove b) opis dodatnog ...
Novčana naknada za vrijeme nesposobnosti za rad nakon proteka tri godine 16.7.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Analiza propisa je sljedeća;Članak 27. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju izrijekom je propisivao da naknadu plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite osiguranika koji je privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu, ili privremeno nesposoban za rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika, isplaćuje:1. pravna ...
O stvarnoj (ne)nadležnosti trgovačkog suda 10.1.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV nov., br. 84/08, 123/08, dalje: ZIDZPP/08) u cijelosti je izmijenjena točka 1. članka 34.b Zakona o parničnom postupku 1.Sukladno izmijenjenoj točki 1. članka 34.b ZPP-a, trgovački sudovi bili bi stvarno nadležni u prvom stupnju suditi:„1. u sporovima između pravnih osoba, u sporovima između pravnih osoba i obrtnika, uključujući i trgovce pojedince; u sporovima između obrtnika uključujući i sporove između trgovaca pojedinaca, ako se radi o sporu u vezi s njihovom ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(18)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(2)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(6)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(3)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(6)

Datum

2017(2) 2016(2) 2015(6) 2014(3)
2013(5)

Autori

< Svi N

Autori

Nakić(12)
Novaković(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite