Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > Č
 

Stručni članci

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 55)
Naslov Datum
Iskustva u primjeni pravila o izboru stečajnoga upravitelja metodom slučajnog odabira 2.5.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Smatrat će se da nije dostojna osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, zatim osoba koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, potom koja je brisana s liste stečajnih upravitelja zbog nepostupanja po rješenju o vraćanju onoga što je primio nakon razrješenja dok ne prođu tri godine od dana brisanja, nadalje, koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog...
Zakoni prihvaćeni šutnjom ili savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 21.2.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Isto tako je u prijedlogu predviđeno propisivanje uvjeta od dvije godine vježbeničke prakse za pristupanje polaganju pravosudnog ispita, te četiri godine rada na pravnim poslovnima odnosno tri godine rada na pravnim poslovima uz obavljenu prakse u sudu u trajanju od 720 sati, što je povećanje trajanja prakse, no, u rubrici 9. koja pita: "Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu...
O kvantifikaciji štete 3.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5 Svrha vodiča je pružiti sudovima i strankama u tužbama za naknadu štete ekonomske i praktične informacije, a iznose se informacije o šteti nastaloj zbog prakse suprotne tržišnom natjecanju, te informacije o glavnim metodama i tehnikama dostupnima za kvantifikaciju štete u praksi, pri čemu se daju brojni primjeri i upućuje na sudske postupke u kojima su te metode i tehnike korištene. 3. Kvantifikacija štete nastale zbog rasta cijena U kontekstu rasta cijena mogu se razlikovati ...
Nasljeđivanje u Europskoj uniji 19.1.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Da ne bi bilo zabune u pogledu tumačenja, u definiranju pojmova već je istaknuto da „raspolaganje imovinom zbog smrti” znači oporuka, zajednička oporuka ili ugovor o nasljeđivanju, a da pojam „sud” znači sva pravosudna tijela i sva ostala tijela i pravni stručnjaci s nadležnošću u nasljednim stvarima koji izvršavaju pravosudne funkcije ili postupaju u skladu s prenesenim ovlastima od strane pravosudnog tijela ili postupaju pod nadzorom pravosudnog tijela, uz uvjet da takva ...
Skraćeni stečajni postupak 22.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Dakle, u skraćenom stečajnom postupku predviđena je posebna presumpcija o postojanju insolventnosti dužnika kao i o tome da on nema nikakve imovine, te pretpostavke čijim kumulativnim ispunjenjem nastupa zakonska presumpcija -su: da pravna osoba nema zaposlenike- ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana- ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana od dana objave ...
Prekogranična naplata tražbine na ime uzdržavanja u Europskoj uniji 24.6.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stranke se mogu dogovoriti da je pri odlučivanju o sporovima koji među njima nastanu ili bi mogli nastati u predmetima koji se odnose na obvezu uzdržavanja nadležan sljedeći sud ili sudovi države članice: sud ili sudovi države članice u kojoj jedna od stranaka uobičajeno boravi, sud ili sudovi države članice čije državljanstvo ima jedna od stranaka, a u slučaju obveza o uzdržavanju između bračnih partnera ili bivših bračnih partnera sud koji je nadležan za rješavanje ...
Priznanje i ovrha sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima temeljem Uredbe Bruxelles Ia 7.1.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako se zahtijeva izvršenje sudske odluke donesene u drugoj državi članici, potvrda o izvršenju dostavlja se osobi protiv koje se zahtijeva izvršenje prije prve mjere izvršenja s time da se potvrdi prilaže presuda, ako već nije dostavljena toj osobi 12. Ako osoba protiv koje se zahtijeva izvršenje ima domicil u državi članici koja nije država članica porijekla, ona može zahtijevati prijevod sudske odluke kako bi pobijala izvršenje, ako sudska odluka nije napisana ili joj nije ...
Računanje rokova u europskim postupcima 16.9.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To prvo pravilo sadrži i europsko zakonodavstvo, ali naš ZPP sadrži i podredna pravila o pravovremenosti zaprimanja podneska vezanog za rok i -to: ako je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafski, onda se dan predaje pošti smatra danom predaje sudu kojemu je -upućen; ako je podnesak upućen telegrafski, a ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, smatrat će se da je dan u roku ako uredan podnesak naknadno bude predan sudu ili bude ...
Europski platni nalog 3.4.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz to, osoba s domicilom u državi članici može biti -tužena: ako je ona jedan od više tuženika, i pred sudom u mjestu u kojemu bilo koja od tuženih osoba ima domicil, pod uvjetom da su tužbe toliko usko povezane da ih je bolje obrađivati zajedno kako bi se izbjegla opasnost donošenja nepomirljivih sudskih odluka u odvojenim postupcima- kao treća strana u postupku zbog jamstva ili u bilo kojemu postupku protiv treće strane, pred sudom na kojemu je pokrenut prvotni postupak, osim ...
Tražbine Republike Hrvatske u postupku predstečajne nagodbe 27.2.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodne napomene Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13, dalje u tekstu: Zakon) uveo je poseban postupak predstečajne nagodbe čiji su ciljevi da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, te kao drugo da se vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv ...
Provedba prava državnih potpora od strane sudova 17.12.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Stoga temeljno pravilo ističe da je državama članicama zabranjeno dodjeljivati državne potpore, no pod određenim uvjetima dodjela državne potpore može biti dopuštena, s time da se potpore mogu dodijeliti tek ako prijedlog ili program potpore unaprijed odobri Europska komisija odnosno nadležno tijelo države članice 3.Nedopuštena državna potpora je svaka potpora koju daje država članica, ili koja je u bilo kojem obliku dana putem državnih sredstava, koja davanjem prednosti nekim...
Dozvoljena plaćanja tijekom nelikvidnosti 14.11.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Uz to, s obzirom da predsjednik nagodbenog vijeća ima zadatak vršiti kontrolu jesu li plaćanja vršena sukladno pravilima o plaćanju samo onih troškova koji su nužni za redovno poslovanje, nije jasno kako oni vrše predmetnu kontrolu kada nigdje u spisima nema podataka o toj kontroli 7. Naime, u skraćenim postupcima predstečajne nagodbe dužnik nema uopće nikakve kontrole u pogledu plaćanja koje vrši osim kontrole predsjednika nagodbenog vijeća a u redovnim postupcima povjerenik ...
Prijava i utvrđivanje tražbina u predstečajnoj nagodbi 19.9.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Taj se postupak provodi s ciljem da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan te da se vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak. Kako bi se izbjeglo arbitrarno osporavanje tražbina i kasnije stavljanje vjerovnika u iznimno težak položaj jer ne zna koji dio od prijavljene ...
Ugovor o uskladištenju 14.8.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Tako je prema tom Zakonu ovlašteni skladištar pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirana za djelatnost i upisana u Upisnik ovlaštenih skladištara, kojoj je izdano rješenje o ovlaštenju na temelju kojeg može izdavati skladišnicu (članak 2. točka 6. Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, a vidi i članak 3. - 5.).5. Skladišnica Skladišnica je vrijednosni papir kojeg izdaje ovlašteni skladištar kao dokaz da je preuzeo robu na ...
Iskustvo korisnika eSpisa 2.4.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema definiciji iz Sudskog poslovnika, eSpis je jedinstveni informatički sustav za upravljanje sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika i na svim vrstama te razinama sudova (članak 3.). Dakle, to ne znači da su sudski predmeti u elektroničkom obliku već se u taj sustav unose iznimno ...
Institucije Europske unije i primjena prava EU pred sudovima 5.2.2013
 MEĐUNARODNO PRAVO Europski sud sa sjedištem u Luxembourgu ima 27 sudaca, odnosno po jednog suca iz svake države članice, a biraju se iz redova osoba „čija je nezavisnost izvan sumnje i koji posjeduju kvalifikacije za izbor na najviše sudačke funkcije u svojim državama ili su pravni savjetnici priznatih sposobnosti.“ I Opći sud ima 27 sudaca, ali koji moraju imati kvalifikacije za izbor za suca u državi iz koje dolaze, s tim da je Lisabonski ugovor predvidio mogućnost da se poveća broj sudaca tog...
Lisabonski ugovor 12.11.2012
 MEĐUNARODNO PRAVO No, uz to su bitne i brojne necarinske mjere koje se mogu predvidjeti kao prikrivena zapreka pa se u okviru ove slobode predviđa i zabrana količinskih ograničenja, ali i dampinga, zatim usklađivanje tehničkih normi odnosno standarda, pitanje subvencija, zaštite intelektualnog vlasništva, raznih certifikata i dr.Od ovih pravila moguća su izuzeća koja su opravdana razlozima javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka; ...
Razvoj Europske unije 27.9.2012
 MEĐUNARODNO PRAVO Ugovor iz Nice sadrži izmjene Ugovora o EU i Ugovora o EZ, uz sedam aneksa, a njegove najvažnije odredbe odnose se na sastav institucija, način odlučivanja u Vijeću (neka pitanja iz područja za koje je ranije bilo predviđeno jednoglasno odlučivanje sada zahtijevaju donošenje odluke kvalificiranom većinom), uspostavu Eurojusta, tijela za borbu protiv kriminala, razvoj pojačane suradnje koja mora uključivati najmanje osam država, te biti otvorena svim državama članicama, no ...
Jamstvo (poručanstvo) – 2. dio 28.8.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju kada rok za ispunjenje nije određen, jamac se oslobađa ako vjerovnik, na njegov poziv poslije isteka jedne godine od sklapanja ugovora o jamstvu, ne učini u roku od mjesec dana od tog poziva potrebnu izjavu za određivanje datuma -ispunjenja; vjerovnik je u obvezi čuvati sve garancije ispunjenja kako bi one mogle nakon ispunjenja obveze od strane jamca preći na njega. 7. Odnos jamca i dužnika Nakon što je jamac isplatio tražbinu, ona na njega prelazi, pa ima pravo ...
Jamstvo (poručanstvo) - 1. dio 17.7.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kada se jamči za izvršenje neke osobne obveze dužnika, koja se zasniva upravo s obzirom na osobu dužnika, onda se jamac ne može obvezati na izvršenje upravo te obveze, nego se može jamčiti za isplatu naknade štete koju vjerovnik trpi jer dužnik nije ispunio svoju obvezu. Kako su uvijek buduće obveze barem djelomično neizvjesne, Zakon o obveznim odnosima daje jamcu mogućnost raskida ugovora o jamstvu ako nije predviđen rok u kojem ta obveza treba nastati, te tu mogućnost raskida...
Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na ovršne postupke 29.5.2012
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Prisilna ovrha radi ostvarenja tražbina prema stečajnoj masi koje nisu zasnovane pravnom radnjom stečajnoga upravitelja, nije dopuštena 6 mjeseci od otvaranja stečajnoga postupka, osim ako se ta obveza ne odnosi na:1. obveze stečajne mase iz dvostranoobveznoga ugovora koje je stečajni upravitelj odlučio ispuniti,2. obveze iz trajnoga obveznog odnosa za vrijeme nakon prvoga roka u kojemu je stečajni upravitelj mogao otkazati ugovor,3. obveze iz trajnoga obveznog odnosa ako je ...
Nastavak prekinutog parničnog postupka zbog otvaranja stečaja 8.5.2012
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Vjerovnici stečajne mase također su svrstani u isplatne redove, s time da postoje dva isplatna reda vjerovnika stečajne mase i to vjerovnici čije se tražbine temelje na troškovima stečajnoga postupka (članak 86. Stečajnog zakona), a u drugom isplatnom redu su sve ostale obveze stečajne mase (članak 87. Stečajnog zakona). 4. Troškovi parničnog postupka Protivna stranka, koja je uspjela u parnici za utvrđenje tražbine odnosno u drugoj nastavljenoj parnici, troškove parničnog ...
Nova pravila MTK o garancijama - UPGP 758 15.3.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV 2. Sadržaj, mjesto i rokovi za podnošenje zahtjeva U članku 8. UPGP 758, kao preporučeni sadržaj naloga i garancija navodi se: podnositelj zahtjeva, korisnik, garant, poziv na broj ili druge podatke kojima se identificira osnovni posao, poziv na broj ili drugi podatci kojima se identificira izdana garancija odnosno kada se radi o kontragaranciji, izdana kontragarancija, iznos ili najviši iznos koji je plativ te valutu u kojoj je plativ, istek garancije, svi uvjeti za pozivanje na ...
Ugovor o franchisingu 14.2.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ova vrsta franchisinga nije toliko rasprostranjena kao što su to franchising roba i usluga, te se u pravilu ograničava na proizvodnju bezalkoholnih pića, pekarskih proizvoda i dr. Svrha ovakve suradnje je u tome da se mjesto proizvodnje približi mjestu prodaje, a primatelj franchisinga kontrolira i organizira prodaju prema poslovnoj koncepciji i uz pomoć raznih usluga davatelja franchisinga (oglašavanje, marketing i dr.). Bitna razlika između franchisinga roba i proizvodnog ...
Ugovor o trgovinskom zastupanju 29.11.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, kada ugovor prestane zbog razloga koji su na strani nalogodavca, takva ugovorna odredba obvezuje zastupnika samo ako mu nalogodavac po prestanku ugovora plati posebnu naknadu i ako mu u razdoblju trajanja zabrane ili ograničenja obavljanja djelatnosti plaća dodatnu mjesečnu naknadu u iznosu koji je jednak prosječnom mjesečnom iznosu provizije na koju je imao pravo u zadnjih pet godina, a ako je ugovor trajao kraće od pet godina, u iznosu koji je jednak prosječnom mjesečnom iznosu ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(42)
Članak s primjerom obrasca(13)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(4)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(34)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(13)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(1)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(3)

Datum

2017(2) 2016(2) 2015(3) 2014(3)
2013(6) 2012(8) 2011(8) 2010(10)
2009(2) 2008(2) 2007(8) 2006(1)

Autori

< Svi Č

Autori

Čuveljak(55)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite