Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > V
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 38)
Naslov Datum
Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru 15.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 3. Upravljačka odgovornost Odgovorna osoba institucije odgovorna je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, na način da osigura: izradu i provedbu strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije; usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije; unutarnje ustrojstvo koje je prikladno zadacima institucije, s jasno definiranim ovlastima i ...
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka 2.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 70. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN, 129/00), 3) poslovanje dužnika preko druge tvrtke, 4) zatvaranje poslovnih prostorija dužnika i dr.Praksa u provođenju stečajnih postupaka u Republici Hrvatskoj, međutim, dokazuje da krajnji cilj vjerovnika kao predlagatelja ipak nije bilo otvaranje stečajnog postupka kao generalne ovrhe nad imovinom dužnika, već mu je cilj umjesto kroz ovrhu namiriti se od dužnika prije samog otvaranja stečaja na način da mu dužnik isplati ...
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu 30.3.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji uređuju nekoliko vrlo aktualnih pitanja hrvatskog sporta: 1) pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka (članak 1.), 2) strukturu sportskih saveza (članak 2.), 3) strukturu nacionalnog sportskog saveza (članak 3.), 4) financiranje sporta i objave financijskih izvješća (članak 4.-7.), 5) prekršajne odredbe (članak 8.) te 6) prijelazne i završne odredbe (članak 9.-11.).Razloge donošenja novina...
Završni račun u Stečajnom zakonu 4.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake: 1. nekretnina i pokretnina dužnika, 2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima, 3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika, 4. drugih prava koja čine imovinu dužnika, 5. novčanih sredstava na računima, 6. druge imovine dužnika 7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige, 8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika, 9. razlučnih prava na imovini dužnika, 10. izlučnih prava, 11. prosječnih mjesečnih ...
Novi Stečajni zakon 8.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 33.). U sadržaju rješenja posebno će se navesti: podatke za identifikaciju dužnika i povjerenika, poziv vjerovnicima da nadležnoj jedinici FINA-e, u roku od 15 dana od dana objave toga rješenja, prijave svoje tražbine i da najkasnije osmog dana od objave pisanog izjašnjenja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, ospore prijavljene tražbine koje smatraju nepostojećim, uz obveznu naznaku razloga osporavanja, poziv dužniku i povjereniku da se nadležnoj jedinici FINA-i, u ...
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma 30.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI IV Privremeno i povremeno prekogranično pružanje usluga od strane državljana drugih država članica EU u Republici Hrvatskoj Kandidati iz država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi članici Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj konfederaciji, koji žele pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča, turističkog pratitelja ili voditelja ...
Mjere za dodjelu bespovratnih potpora za zapošljavanje 3.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode na temelju programa koje donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, obuhvaćaju:1) programe zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba za stjecanje radnog iskustva i jačanje zapošljivosti, 2) programe zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i drugih skupina teže zapošljivih nezaposlenih osoba, 3) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba, 4) programe obrazovanja i osposobljavanja radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne ...
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 1.6.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 2. Opseg i djelokrug politike regionalnog razvoja Opseg ZORR-a je iznimno širok: uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedba, praćenje i izvještavanje o ...
Faktoring - novi imenovani ugovor u hrvatskom pravu 24.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV ZOF propisuje da ugovor o faktoringu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke: 1. podatke o ugovornim stranama (tvrtka, skraćena tvrtka, ime i prezime, sjedište, odnosno adresa stanovanja i osobni identifikacijski broj - OIB); 2. određenje faktoring-posla s obzirom na obilježje i vrstu; 3. određenje predmeta faktoringa; 4. određenje stope kamate i načina obračuna, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i ...
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima u RH 18.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dakle, to je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice (NALAZ) i svoje stajalište o značenju, vjerovanju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju (MIŠLJENJE)1.Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i ...
Obveze trgovca kod elektroničke (internetske) trgovine 9.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prije nego što potrošač sklopi ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o: glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti; svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte; ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa; zemljopisnoj ...
Pravilnik o izdavanju EU potvrde za pružanje usluga u Europskoj uniji 7.10.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Podnositelj je u zahtjevu dužan navesti:a) osnovne podatke:i) za fizičku osobu: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, kontakt (elektronička adresa, telefon);ii) za pravnu osobu: tvrtka, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, sjedište, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt (elektronička adresa, telefon);iii) za fizičku osobu obrtnika: tvrtka, ime i prezime vlasnika ...
Obveze lokalne samouprave u zaštiti potrošača 11.9.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI u kojemu se nalazi kaznena odredba ima nomotehničku pogrešku - pa ga radi boljeg razumijevanja navodimo cijelosti:„Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako:1. tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na ...
Pripremne radnje za davanje koncesije 22.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja; 2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja ...
Pravilnik o gospodarenju otpadom 27.5.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA II Nadležnost Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuje -se: sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole te oblik i sadržaj obrasca dozvole, način izračuna iznosa osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz -dozvole, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora, ...
Srednjoročni (trogodišnji) i godišnji planovi davanja koncesija 6.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine (Narodne novine 143/12), spada u one temeljne propise svake države čija se primjena razvija godinama - posebno jer se njime regulira iznimno široka materija: od koncesije za komunalne usluge u općini sa svega par tisuća stanovnika, vrijedne možda nekoliko desetka tisuća kuna godišnje, do koncesije za lučke djelatnosti - vrijedne možda i preko milijardu kuna. Taj dokument, osim navođenja gospodarskih i drugih područja u kojima se planiraju dati koncesije, građevine koje će...
Prikaz poticajnih mjera za poduzetništvo i obrtništvo - poduzetnički impuls 2014. 15.4.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 136/13).Poticanje razvoja malog gospodarstva zasniva se na sustavu institucija organiziranih kao skup međusobno komplementarnih funkcija čiji sadržaj obuhvaća sve bitne sastavnice poslovanja i razvitka malog gospodarstva gdje središnje mjesto pripada Ministarstvu poduzetništva i obrta Republike Hrvatske čija mjerodavna djelatnost obuhvaća: 1) razvojno planiranje, 2) pripremu i izradu zakonske regulative, 3) predlaganje organizacijskih oblika djelovanja, 4) predlaganje mjera i ...
Promjene kod obavljanja obrtničke djelatnosti prema odredbama novog Zakona o obrtu 4.2.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Vrste obrta Sukladno odredbi članka 6. stavak 1. Zakona o obrtu, obrti se dijele na:1. slobodne obrte za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit 2. vezane obrte za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezani obrti za obavljanje kojih se traži odgovarajuća srednja stručna sprema i vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit 3. povlaštene obrte koje obrtnik smije obavljati ...
Pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 15.10.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Otpad neprihvatljiv za odlaganje Prema odredbi članka 5. navedenog Pravilnika, na odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj zabranjen je -prihvat: tekućeg -otpada, otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, korozivan, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih -propisa, komunalnog otpada ako mu masa biorazgradive komponente premašuje 35% od ukupne -mase, bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima ...
Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj 5.9.2013
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Dokaz o formalnoj osposobljenosti su diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo države ugovornice Europskog gospodarskog prostora, a kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je stečeno u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora; obuhvaća i diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo treće države nositelju takvih isprava koji ima tri ...
Ponovna uporaba informacija javnog sektora 7.8.2013
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Spomenimo kako je definicija „tijela javne vlasti“ prema ZPPI-u vrlo široka - tu spadaju tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju ...
Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - 2. dio 20.6.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Na izaslanu osobu i nadalje će se primjenjivati zakonodavstvo države iz koje je izaslana - matične države - pod uvjetom da:a) izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca b) osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu c) se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedan mjesec neposredno prije izaslanja d) poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi e) postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja Uvjet da se na ...
Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - 1. dio 14.5.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Boravak i rad državljana država članica EEP-a i članova njihovih obitelji nakon stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, državljani države članice Europskog ekonomskog prostora i članovi njihove obitelji (državljani Europske unije, Švicarske Konfederacije, Norveške, Islanda i Lihtenštajna) bez obzira na to jesu li državljani država članica Europskog ekonomskog prostora ili ne, a imaju pravo boravka u Republici Hrvatskoj,...
Poticajne mjere za poduzetništvo i obrtništvo - Poduzetnički impuls u 2013. godini 12.3.2013
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) kroz Plan poticanja poduzetništva i obrtništva pod nazivom Poduzetnički impuls namjerava izdvojiti bespovratna sredstva državnih potpora za: 1) razvoj mikro poduzetništva i obrta (mjera A) 26.000.000,00 kuna, 2) jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika (mjera B) 93.375.305,00 kuna, 3) razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog ...
Obvezni podaci na internetskim stranicama i elektroničkoj pošti trgovačkog društva 14.2.2013
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 87/08, 116/08 i 76/09 – Odluka Ustavnog suda RH, 130/11).Prema odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini, davatelj usluga informacijskog društva mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti informacije kao što su: ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga; sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga; ostale podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(36)
Članak s primjerom obrasca(2)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(4)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(8)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(4)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(10)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(6)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(3)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(2)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2016(4) 2015(4) 2014(10) 2013(7)
2012(8) 2011(5)

Autori

< Svi V

Autori

Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite