Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > T
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 33)
Naslov Datum
Oslobođenje učenika od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta 15.2.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) člankom 80. omogućuje učenicima oslobođenje od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta ako bi sudjelovanje u takvoj aktivnosti štetilo zdravlju učenika. Oslobođenje na temelju navedenog članka najviše se koristi za oslobođenje od nastavnih sadržaja odgojnih predmeta, ali uglavnom, nastave tjelesne i zdravstvene kulture jer zbog određenih bolesti i zdravstvenih stanja ...
Osnivanje učeničke zadruge 5.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zadaće Privremenog zadružnog odbora su: pripremiti prijedlog pravila, ustroja i imena Zadruge, izraditi prijedlog programa rada Zadruge, voditi u Školi i izvan Škole poslove u svezi s osnutkom i početkom rada Zadruge, organizirati upis učenika u članstvo Zadruge, utvrditi prijedlog za imenovanje članova Zadružnog odbora, održati osnivačku skupštinu Zadruge na kojoj će se proglasiti osnutak i početak rada te prihvatiti pravila Zadruge, obaviti i druge poslove u svezi s pripremom ...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 2. dio 22.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ukoliko odredbe o upravnim ugovorima (iz Zakona o općem upravnom postupku) usporedimo s odredbama koje uređuju ugovor o koncesiji (iz Zakona o koncesijama), vidljivo je da je jednostrani raskid upravnog ugovora 2, u slučaju neispunjenja ugovora od strane koja nije javnopravno tijelo, drugačije određen Zakonom o koncesijama koji propisuje da „Ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbu o pravu davatelja koncesije da jednostranom izjavom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti ili ...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 1. dio 16.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Preporuka definira pet temeljenih alternativnih načina rješavanja sporova, odnosno medijaciju (kao postupak u kojem treća osoba predlaže strankama rješenje spora u obliku neobvezujuće preporuke)3, koncilijaciju (kao postupak koji uključuje treću osobu s ciljem približavanja stranaka u sporu, tako da one same nađu zajednički prihvatljivo rješenje), unutarupravno preispitivanje (kao drugostupanjski postupak koji se odvija pred nadležnim javnopravnim tijelom, a koje nije sud, bilo ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Zapošljavanje mlade osobe u školi prema Zakonu o doprinosima 25.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školska ustanova koja s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje od pet godina dužna je obračunavati samo doprinose iz osnovice:● doprinos za mirovinsko osiguranje - po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;● doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) - po stopi od 5%1, odnosno u navedenom razdoblju ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Pravo radnika škole na stanku 21.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakonom o radu propisano je da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, u slučaju da raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac (ravnatelj) pisanom Odlukom 1(vidi prilog 2.).Zakonom o radu propisano je da se poslodavac prije donošenja odluke o rasporedu radnog vremena mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije u...
Nezadovoljavanje radnika na probnom radu u školi kao razlog otkaza ugovora o radu 1.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza, otkazni rok od najmanje sedam dana neće se prekidati za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene ...
Nova zapošljavanja u osnovnoj školi i odluke Vlade o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim ustanovama 1.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, ukoliko nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih radnika, škola je dužna Ministarstvu dostaviti zahtjev za odobravanjem zapošljavanja učitelja i/ili stručnih suradnika i to u -slučaju: potrebe za zapošljavanja na upražnjeno postojeće radno mjesto- potrebe za novim radnim mjestom- povećanja količine tjednog radnog vremena postojećeg radnika-...
Nastava u kući, zdravstvenoj ustanovi i na daljinu 10.8.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Škola zahtjev podnosi Ministarstvu i uz njega prilaže:● suglasnost ili zahtjev roditelja odnosno skrbnika s provedbom nastave u kući,● mišljenje nadležnoga školskog liječnika o potrebi provedbe nastave u kući,● rješenje o primjerenome programu obrazovanja učenika ako učenik ima određen takav program,Učeniku koji je dulje od dvije školske godine uključen u nastavu u kući može se odobriti, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju koje procjenjuje nadležni školski liječnik...
Prestanak ugovora o radu učitelju odnosno stručnom suradniku koji nije u zakonskom roku položio stručni ispit 4.8.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prestanak ugovora o radu učitelju odnosno stručnom suradniku koji nije u zakonskom roku položio stručni ispit 04.08.2015 Osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik. NN 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) osoba koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkog ...
Primopredaja poslova na dužnosti ravnatelja 8.6.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U sustavu škola niti jedan propis ne propisuje obvezu utvrđivanja primopredaje poslova na dužnost ravnatelja školske ustanove, a samim time niti formu niti postupak koji treba provesti kod primopredaje, osim ako školske ustanove primopredaju na dužnosti ravnatelja nisu uredile svojim općim aktima. To je zapisnik o utvrđivanju činjeničnog stanja i treba sadržavati zaglavlje, naziv akta, kada i gdje je sastavljen, imena i prezimena prisutnih, vrijeme početka rada, tijek postupka, ...
Uredsko poslovanje u školskim ustanovama 4.5.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Osim Uredbe u uredskom poslovanju primjenjuju -se; Zakon o pečatu i žigu- Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom RH- Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom RH- Zakon o elektroničkoj ispravi- Zakon o upravnim pristojbama- Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlja akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti- Zakon o općem upravnom postupku- Zakon o arhivskom ...
Produženi boravak u osnovnoj školi 8.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obzirom da se radi o učenicima od prvog do četvrtog razreda najbolje i najkvalitetnije rješenje je da poslove učitelja u produženom boravku obavlja osoba koja ima kompetencije za rad s učenicima u razrednoj nastavi, dakle osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim...
Zapošljavanje vjeroučitelja u osnovnoj školi 18.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Svim navedenim ugovorima na jednak način propisano -je; da je vjeronauk izborni predmet koji je obvezan za sve one učenike koji ga izaberu i izvodi se pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih -predmeta, da nastavne planove i programe vjeronauka izrađuje i odobrava Hrvatska biskupska konferencija, Sveti arhijerejski sinod, Mešihat, nadležno tijelo Crkve…, a donosi ih odnosno na njih daje suglasnost ministar MZOS u skladu sa -Zakonom, da ukoliko se za izvođenje ...
Zapošljavanje stručnog suradnika knjižničara u osnovnoj školi 10.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 47/96, 56/01) propisano je da poslove stručnog suradnika školskog knjižničara može obavljati diplomirani bibliotekar (diplomirani knjižničar), profesor hrvatskog jezika i književnosti, s tim da u roku dvije godine položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara, profesor komparativne književnosti ili diplomirani komparatist, s tim da u roku od dvije godine položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara, zatim profesor s više od pet godina iskustva u školi, s tim da u ...
Organiziranje izvanučioničke nastave prema Pravilniku o izvođenju izleta i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 3.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Izvanučionička nastava koje ja kombinacija najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga koje čine cjelinu, a pružaju se u vremenu duljem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje i čija cijena mora biti unaprijed određena, škola mora angažirati davatelja usluga u skladu s propisima kojima se uređuje promet Prije angažiranja davatelja usluga škola obvezno objavljuje javni poziv za ponude na ...
Izbor i imenovanje ravnatelja osnovne škole 2.10.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI ZOOOSŠ-a za ravnatelja škole moći će biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima, ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog ...
Tajnost podataka u školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Stupnjem tajnosti «tajno» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo, stupnjem tajnosti «povjerljivo» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo navedenim vrijednostima, a stupnjem tajnosti «ograničeno» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova iz područja obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, vanjskih poslova, javne sigurnosti...
Tehnološki višak u osnovnoj školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu članu radničkog vijeća, otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran te članu izbornog odbora, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenja izbornih rezultata, otkazu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu radniku osobi s invaliditetom, otkazu radniku starijem od šezdeset godina, otkazu predstavniku ...
Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva u školskoj ustanovi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Dakle, školske ustanove su imatelji i stvaratelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva i kao takve dužne -su: savjesno ga čuvati u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje ovlaštenom -arhivu, osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu -gradiva, odrediti radnika za rad -pismohrane, redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog -gradiva, dostavljati na zahtjev ovlaštenog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s -tim, pribavljati ...
Uspostava HACCP sustava samokontrole u školskim kuhinjama 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Sedam načela HACCP sustava -su: utvrđivanje svih opsasnosti koje se moraju spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu -razinu, utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka na razini na kojoj je kontrola bitna za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti ili za njezino smanjivanje na prihvatljivu -razinu, određivanje kritičnih granica na kritičnim kontrolnim točakama koje razdvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog radi sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja uočenih -opasnosti, ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(20)
Članak s primjerom obrasca(13)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(6)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(23)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(2)

Datum

2017(1) 2016(8) 2015(10) 2014(11)
2013(2) 2012(1)

Autori

< Svi T

Autori

Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite