Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
 

Stručni članci

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 105)
Naslov Datum
Djelatnost održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta 18.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj ...
Najčešća sredstva pravne zaštite pred Ustavnim sudom 11.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Načelo vladavine prava iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,76/10, 85/10 i 5/14, dalje: Ustav RH) kao jedno od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske ostvaruje se i na temelju odredbi članka 5. Ustava RH prema kojima u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a svi ostali propis nižeg ranga s Ustavom i zakonom te je svatko u svom pravnom djelovanju dužan držati se Ustava i zakona i ...
Zakonodavac u ulozi interpretatora - osvrt na ius interpretandi parlamenta i parlamentarnu proceduru davanja tumačenja 27.4.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Naime, Ustavni sud navodi da ti akti sadržajno „nedvojbeno zauzimaju stajalište o tumačenju određene ili određenih zakonskih odredbi koje se odnosi na zakon koji tumače od trenutka kad je on stupio na snagu“, ali i da zakonsko tumačenje koje čini sadržaj vjerodostojnog tumačenja može biti primijenjeno isključivo na one slučajeve „čije rješavanje je u tijeku, odnosno na slučajeve koji će biti rješavani nakon stupanja na snagu zakonskog akta o vjerodostojnom tumačenju ...
Načelo ne bis in idem s aspekta zaštite ljudskih prava 25.4.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Također, ne treba zaboraviti niti članak 10. Statuta Međunarodnog kaznenog suda za područje bivše Jugoslavije koji Statut je Republika Hrvatska preuzela u svoj pravni sustav mjerodavnim zakonom (Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, NN 175/03, 29/04, 55/11, 125/11). Navedeni članak propisuje da se isključuje načelo ne bis in idem te da ICTY može ponovno suditi u slučajevima kad su nadležna ...
Ponavljanje domaćih sudskih postupaka u kontekstu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava o neučinkovitim istragama 23.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Kada je riječ o mjerama individualne naravi, kojima je cilj konkretnu osobu, na koju se presuda odnosi, u najvećoj mogućoj mjeri vratiti u stanje u kojem je bila prije počinjene povrede Konvencije, u situacijama kada Europski sud utvrdi povredu članka 6. Konvencije (pravo na pošteno suđenje), odgovor na pitanje koju individualnu mjeru izvršenja primijeniti prilično je očit s obzirom na činjenicu da povreda Konvencije očigledno proizlazi iz povrede određenih procesnih prava u ...
Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 7.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 07.03.2017 Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 1. O upravnim stvarima općenito Upravni postupak može se definirati kao skup pravnih pravila kojima je reguliran način djelovanja tijela uprave (drugih državnih tijela i pravnih osoba) kada ta tijela, primjenom materijalnopravnih propisa na konkretan društveni odnos, donose svoje upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama ili...
Zakoni prihvaćeni šutnjom ili savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 21.2.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Isto tako je u prijedlogu predviđeno propisivanje uvjeta od dvije godine vježbeničke prakse za pristupanje polaganju pravosudnog ispita, te četiri godine rada na pravnim poslovnima odnosno tri godine rada na pravnim poslovima uz obavljenu prakse u sudu u trajanju od 720 sati, što je povećanje trajanja prakse, no, u rubrici 9. koja pita: "Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu...
Članovi uprava, nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH 6.12.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 33/16 5 i 43/16). Člankom 1. te uredbe određeno je -da: su njome propisani postupci provedbe postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore) u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za RH, koje su određene...
Prikupljanje i obrada osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka s osvrtom na sudsku praksu 30.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati -isključivo: uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili- u slučajevima određenim zakonom, ili- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik ...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 2. dio 22.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ukoliko odredbe o upravnim ugovorima (iz Zakona o općem upravnom postupku) usporedimo s odredbama koje uređuju ugovor o koncesiji (iz Zakona o koncesijama), vidljivo je da je jednostrani raskid upravnog ugovora 2, u slučaju neispunjenja ugovora od strane koja nije javnopravno tijelo, drugačije određen Zakonom o koncesijama koji propisuje da „Ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbu o pravu davatelja koncesije da jednostranom izjavom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti ili ...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 1. dio 16.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Preporuka definira pet temeljenih alternativnih načina rješavanja sporova, odnosno medijaciju (kao postupak u kojem treća osoba predlaže strankama rješenje spora u obliku neobvezujuće preporuke)3, koncilijaciju (kao postupak koji uključuje treću osobu s ciljem približavanja stranaka u sporu, tako da one same nađu zajednički prihvatljivo rješenje), unutarupravno preispitivanje (kao drugostupanjski postupak koji se odvija pred nadležnim javnopravnim tijelom, a koje nije sud, bilo ...
Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi 9.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Dakle, ZSD poznaje i posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije, u koje ubraja: 1. tužbu za utvrđenje diskriminacije (kad tužitelj traži (samo) utvrđenje da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje), 2. tužbu za zabranu ili otklanjanje diskriminacije (kad tužitelj traži da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti ...
Institut zabrane diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava 19.4.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To je potvrdio i Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) u predmetu Engel i drugi protiv Nizozemske,3 utvrđujući da je popis osnova naveden u članku 14. ˝ilustrativan, a ne iscrpljen, na što upućuje izričaj bilo koja osnova.˝4 Temeljem toga može se zaključiti kako se bilo koji kriterij razlikovanja može ispitati prema članku 14., bez obzira je li on naveden ili nije među zabranjenim osnovama diskriminacije u okviru međunarodne zaštite ljudskih prava. Nije dostatno ...
Policijska podjela „složenosti“ kriminaliteta 24.3.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti)Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti) su sva kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina te kaznena djela ispod osam godina za koja su se pod uvjetima iz članka 38.a stavka 1. Pravilnika nadležni županijski državni odvjetnik i načelnik policijske uprave dogovorili da ih smatraju težim predmetima, kada su počinitelji djelovali, trebali djelovati ili djeluju na ...
Odgovornost države za „acta iure imperii“ 2.2.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima,4 kako je izmijenjena Konvencijama o pristupanju novih država članica toj konvenciji (u daljnjem tekstu: Konvencija iz Bruxellesa), nakon što je utvrdio da je članak 1. Konvencije iz Bruxellesa ograničavao njezino područje primjene na „građanske i trgovačke stvari“, a da pritom nije definirao sadržaj i opseg tog pojma, presudio da ga treba smatrati autonomnim pojmom koji treba tumačiti ...
Nasljeđivanje u Europskoj uniji 19.1.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Da ne bi bilo zabune u pogledu tumačenja, u definiranju pojmova već je istaknuto da „raspolaganje imovinom zbog smrti” znači oporuka, zajednička oporuka ili ugovor o nasljeđivanju, a da pojam „sud” znači sva pravosudna tijela i sva ostala tijela i pravni stručnjaci s nadležnošću u nasljednim stvarima koji izvršavaju pravosudne funkcije ili postupaju u skladu s prenesenim ovlastima od strane pravosudnog tijela ili postupaju pod nadzorom pravosudnog tijela, uz uvjet da takva ...
Nadzor općih akata lokalnih i regionalnih jedinica država članica EU 26.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE UFEU), zahtjev za utvrđenje da Republika Italija nije postupila sukladno obvezama u smislu članaka 12. i 49. UEZ (sada članci 18. i 56. UFEU), kada je propisala povlaštene odredbe tarifa ulaznica u muzeje, spomenike, galerije, arheološke iskopine, javne spomeničke parkove i vrtove, koje tarife donose lokalne ili decentralizirane jedinice države članice, te koje se odnose isključivo za državljane te države ili za osobe starije od 60 ili 65 godina s prebivalištem na području tih ...
Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, uz poseban osvrt na preferencijsko glasovanje 3.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE godine pristupilo se velikoj izbornoj reformi koja je rezultirala donošenjem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine broj 116/99) prema Prijedlogu temeljnih načela i instituta Zakona za izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor koji je izradila Radna skupina za izradu okvirnog prijedloga i temeljnih instituta izbornog zakonodavstva Republike Hrvatske 3. Vodeći se za načelom pravednoga političkog predstavljanja biračkog tijela i načelom učinkovitosti ...
Stjecanje vlasništva nekretnina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave 1.10.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE - u nastavku: ZV), prema kojem je pravo upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja na stvari u društvenom vlasništvu postalo pretvorbom nositelja toga prava - pravo vlasništva one osobe koja je pretvorbom postala sveopći pravni sljednik dotadašnjega nositelja prava upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja na toj stvari, ako je stvar sposobna biti predmetom prava vlasništva; osim ako posebnim zakonom nije određeno drukčije, te da su tako su JLS i JPRS (kao pravni sljednici ...
Uvjetna kazna kao razlog za prestanak službe po sili zakona 28.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Stoga, ako radnik nije u mogućnosti izvršavati obveze koje za njega proizlaze iz ugovora o radu zbog nastupa određenih činjenica, bolesti ili druge okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir, vjerojatno je da se ugovor o radu neće moći održati te da će to biti razlozi za otkaz ugovora o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti ...
Naknada štete počinjene od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave 21.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE )Nadalje, u judikaturi je zauzeto pravno shvaćanje da do deliktne odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave dolazi samo u slučajevima ako je šteta od strane tih tijela počinjena za vrijeme radnog vremena i u prostorima navedenih tijela, te od strane državnih službenika i namještenika 1, službenika i namještenika u upravnim ...
Pravo na slobodu izražavanja prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - opći pravni standard 7.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE U predmetu Handyside protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) rekao je: ˝Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uvjeta za njegov napredak i za razvoj svakog ljudskog bića.˝ U Castells protiv Španjolske istaknuo je: ˝Mediji imaju vrlo važnu ulogu u državi u kojoj se poštuje vladavina prava,˝ a u predmetu Association Ekin protiv Francuske utvrdio je da prava koja priznaje članak 10. vrijede ...
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 1.6.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 2. Opseg i djelokrug politike regionalnog razvoja Opseg ZORR-a je iznimno širok: uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedba, praćenje i izvještavanje o ...
Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.5.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.05.2015 Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 1. Uvod Na nacionalnoj razini pravo na slobodu mišljenja i izražavanja u normativnom smislu uzdignuto je na ustavnopravnu razinu ustavnom odredbom kojom se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli, s tim da sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava ...
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 24.3.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 24.03.2015 Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1. Uvod Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(100)
Članak s primjerom obrasca(5)

Klasifikacija

< Svi1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
   1.1. USTAVNO UREĐENJE(26)
      1.1.1. Ustav RH(4)
      1.1.2. Ljudska prava i slobode, manjine(11)
      1.1.4. Ustavni sud(4)
      1.1.5. Izborni sustav, referendum(5)
      1.1.6. Simboli, blagdani, odlikovanja(1)
      1.1.7. Granice i granični prijelazi(1)
   1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI(12)
      1.2.1. Sabor(1)
      1.2.2. Vlada(1)
      1.2.3. Predsjednik RH(1)
      1.2.4. Državna uprava(5)
      1.2.5. Dužnosnici, službenici i namještenici(4)
   1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI(4)
      1.3.1. Unutarnji poslovi, nacionalna sigurnost(2)
      1.3.3. Zaštita i spašavanje(1)
      1.3.4. Vatrogastvo, zaštita od požara(1)
   1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA(46)
      1.4.2. Općine i gradovi(1)
   1.5. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA(6)
   1.6. EUROPSKA UNIJA(11)

Datum

2017(7) 2016(9) 2015(9) 2014(11)
2013(11) 2012(5) 2011(13) 2010(16)
2009(4) 2008(10) 2007(3) 2006(5)
2005(1) 2004(1)

Autori

AB CČ D EFG H IJ K LM N OP R S ŠT UV Z Ž

Autori

Bagović(1)
Bašić(1)
Briški(1)
Butković(1)
Čuveljak(4)
Dominiković(1)
Grbić(2)
Hak(2)
Jelušić(2)
Katić(1)
Maričić(4)
Marija Radelj(1)
Mičević(1)
Mrle(5)
Mršić(1)
Nakić(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(1)
Peček(2)
Rajko(39)
Saračević Moslavac(1)
Sarvan(6)
Struić(11)
Tolo(3)
Tomić Ilić(1)
Tuškan(2)
Vajda(2)
Vojković(2)
Zebić(1)
Zlatović(1)
Zrilić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite