Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > P
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 42)
Naslov Datum
Najčešća sredstva pravne zaštite pred Ustavnim sudom 11.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Načelo vladavine prava iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,76/10, 85/10 i 5/14, dalje: Ustav RH) kao jedno od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske ostvaruje se i na temelju odredbi članka 5. Ustava RH prema kojima u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a svi ostali propis nižeg ranga s Ustavom i zakonom te je svatko u svom pravnom djelovanju dužan držati se Ustava i zakona i ...
Javnobilježnička i sudska prevencija nepoštenih odredbi u potrošačkim ugovorima 4.5.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ako stranke to odbiju, a nije riječ o očito nepoštenoj odredbi, nego samo o potencijalno nepoštenoj odredbi, javni bilježnik nastavit će s postupkom solemnizacije isprave, te će je potvrditi, ali će u tekst potvrde isprave unijeti izjavu kojom navodi da su stranke htjele da se u ispravi nalaze te odredbe, koje su možebitno nepoštene, nejasne, nerazgovjetne ili dvosmislene, odnosno koje bi mogle dati povoda sporovima, ili koje ne bi bile pravno valjane ili bi se mogle pobijati, ili ...
Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi 9.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Dakle, ZSD poznaje i posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije, u koje ubraja: 1. tužbu za utvrđenje diskriminacije (kad tužitelj traži (samo) utvrđenje da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje), 2. tužbu za zabranu ili otklanjanje diskriminacije (kad tužitelj traži da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti ...
Nema više odbačaja nepotpunih ovršnih prijedloga 14.6.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugim riječima, njihovo uređenje uvijek mora biti takvo da osigurava ostvarenje legitimnih ciljeva ovršnog postupka, pravnu sigurnost objektivnog pravnog poretka, određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost normi, te procesnu ravnopravnost položaja stranaka u ovršnim postupcima u Republici Hrvatskoj u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz vladavine prava, najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske koja je temelj za tumačenje Ustava (članak 3. Ustava). 1...
Pravo na poštovanje doma - primjena i neodumice 23.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kada dolazi do ograničenja prava na poštovanje doma, javno tijelo (država u širem smislu, odnosno najčešće tijela izvršne i sudbene vlasti) treba voditi računa o sljedećim općim načelima: a) ograničenje ne smije ugroziti samu bit prava, b) i kada je dopušteno (u skladu sa zakonom) valja ga koristiti restriktivno, c) svako ograničenje treba biti predviđeno zakonom i u skladu s njegovim ciljem, d) ne smije se primjenjivati arbitrarno, e) mora postojati mogućnost pobijanja ...
Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima 3.12.2015
Naime, postavlja se pitanje, ako se podnositelju ne stavlja na teret to što sporni računi ne sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 105/99, 54/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07), što nije osporio ni Upravni sud, koje dodatne - propisane ili u poslovnoj praksi uobičajene knjigovodstvene isprave (osim ulaznih računa, carinske deklaracije, skladišnih primki, izlaznih računa i drugih u postupku ...
Pravna zaštita u postupku imenovanja sudaca 17.9.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ustavno jamstvo iz drugog dijela članka 54. stavka 2. Ustava zajedno s ustavnim jamstvima "pravne zaštite" ima dva aspekta: pozitivni, koji dovodi do zahtjeva za djelotvornim osiguravanjem pravne zaštite svakom pojedincu-natjecatelju koji je pojedinačnim aktom, donesenim u natječajnom postupku za određeno radno mjesto ili dužnost, neosnovano stavljen u nejednak položaj u odnosu na druge natjecatelje iako ispunjava sve propisane uvjete natječaja, i negativni, koji dovodi do zahtjeva ...
Mogućnosti utuženja prava vlasništva na dijelu čestice 16.7.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV M. koja ima površinu 141723 m2, a ta površina je pobliže određena u položajnim nacrtima koji su sastavni dio ugovora, po ocjeni ovog suda, tužitelj nema pravni osnov u navedenim ugovorima o prodaji za utvrđenje suvlasništva na cijeloj nekretnini već samo, pod određenim pretpostavkama, na točno određenoj površini navedene čestice koja je pobliže određena u položajnim nacrtima i bila predmet kupoprodaje slijedom čega je osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog ...
Poništenje javnih natječaja i pravo na naknadu štete 12.5.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stajalište je prvostupanjskog suda da iz odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora ne proizlazi obveza tuženika da sklopi ugovor o zakupu s bilo kojim sudionikom natječaja, a isto proizlazi iz članka 23. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni glasnik grada P.", broj 6/98).Sud je također istaknuo da prema odredbi članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 124/97), raniji zakupnik, ako sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja te ...
Fiducijarno osiguranje i plaćanje komunalne naknade 10.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U obrazloženju rješenja navedeno je da je u postupku utvrđeno da je vlasnik predmetnog stambenog prostora površine 21,48 m² podnositeljica, te da se on nalazi unutar granica građevinskog područja naselja u 1. zoni za koju se primjenjuje obračunski koeficijent zone 1.Povodom žalbe podnositeljice, drugostupanjsko tijelo potvrdilo je prvostupanjsko rješenje, utvrdivši da "prema pravnom shvaćanju zauzetom u presudi Upravnog suda Republike Hrvatske, Us-13772/2001-5 od 22. ožujka 2006....
Odluka Vlade o kriterijima za davanje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u postupku denacionalizacije 25.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odluke određeno je koje se zemljište ne može dati u zamjenu i to državno poljoprivredno -zemljište: koje se nalazi na trasi buduće ceste, autoceste ili željezničke -pruge, koje je javno vodno -dobro, koje se nalazi u šumskogospodarskim -planovima, koje se nalazi unutar granica građevinskog -područja, kojem je u zemljišnim knjigama upisana zabilježba prava trećih -osoba, koje se nalazi u miniranom ili minski sumnjivom -području, koje se nalazi u zaštićenim dijelovima prirode u...
Naknadno pronađena imovina 29.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U takvom slučaju treba razlikovati dvije osnovne situacije sve s obzirom na to je li povodom smrti ostavitelja vođena ostavinska rasprava koja je završena rješenjem o nasljeđivanju ili je ostavinski postupak bio obustavljen zato što umrli nije ostavio imovinu odnosno što je u ostavini bilo samo pokretnih stvari, a nijedna osoba pozvana na nasljedstvo nije tražila da se vodi ostavinski postupak:1) ako je vođena ostavinska rasprava, tj. "U primjeni naprijed navedenih zakona nastala je ...
Upravitelji zgrada - ovlasti i dužnosti kroz sudsku praksu 20.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Na primjedbe podnositeljice provedeno je i vještačenje po drugom sudskom vještaku koji je potvrdio utvrđenja prethodnog vještaka, navodeći da se radi o zgradi staroj 38 godina te da na ravnom krovu ne postoji odgovarajuća termo i hidro izolacija prema Odluci o održavanju stambenih zgrada i stanova s normativima i rokom trajanja pojedinih dijelova zgrade ("Službeni glasnik Općine Split" broj 7/87.).Na temelju svega navedenog, prvostupanjski sud je zaključio da nije od odlučnog ...
Naknada za izvlaštenu nekretninu prema Prijedlogu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 20.3.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Novine u Prijedlogu Zakona Vlada RH predložila je donošenje novog Zakona kao posljedicu gospodarskog previranja, uz uvažavanje poduzetničke i tržišne slobode, kao temelja gospodarskog ustroja Republike Hrvatske (članak 49. Ustava Republike Hrvatske) i potrebe hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj, kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva, i stvaranja preduvjeta za povećanje investicija u hrvatsko gospodarstvo, te unapređenje uvjeta za ...
Utjecaj oblika teritorija i granica na geopolitičke značajke Republike Hrvatske 6.3.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Glavne gospodarske grane suvremene Hrvatske, kad je u pitanju realna ekonomija, po postotku zaposlenih koje zapošljavaju, su: prerađivačka industrija (prehrambena, tekstilna, drvoprerađivačka, metaloprerađivačka, kemijska i naftna, elektroindustrija), trgovina na veliko i malo, poljoprivreda, turizam, graditeljstvo, prijevoz i skladištenje, što se vidi iz Strukture zaposlenih po područjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti i spolu 12.Dugogodišnji strukturni problemi gospodarstva...
Prethodni postupak u pravu EU 18.2.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ovaj članak je "dragulj u kruni" jurisprudencije Europskog suda"3.Naime, Europski sud je koristeći institut prethodnog postupka postavio neke od temeljnih doktrina europskog prava kao što su doktrina izravnog učinka 4 i načelo nadređenosti 5. Budući da Europska unija nema svoje posebne sudove koji bi presuđivali u postupcima radi zaštite subjektivnih prava koja izviru iz prava EU, niti Europski sud odlučuje povodom pravnih lijekova protiv odluka nacionalnih sudova, sam Europski sud ...
Mogućnost otkupa privatnog stana 14.1.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Nakon toga je podnositelju radna organizacija dodijelila na korištenje drugi stan u Zagrebu, veće površine, na kojem su stanu tuženici stekli status sunositelja stanarskog prava te koji je stan supruga podnositelja otkupila na temelju prava iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine broj 27/91 i 33/92, pročišćeni tekst - 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95, 103/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00 i 94/01, u nastavku: ZPS). "...
Važnost dostave za pravilnost ovršnog postupka na imovini stranca u Republici Hrvatskoj 19.11.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Članak 16. KDSZ-a glasi:"Članak 16.Ako se, u svrhu dostave prema odredbama ove Konvencije, u inozemstvo trebao poslati sudski poziv ili jednakovrijedni dokument, te ako je donesena presuda protiv tuženika koji nije pristupio, sudac je ovlašten osloboditi tuženika učinaka proteka roka za žalbu protiv presude ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:(a) ako tuženik, bez ikakve svoje krivnje, nije znao za dokument na vrijeme dostatno za obranu, ili ako nije znao za presudu na vrijeme dostatno ...
Optantska imovina u upravnoj i sudskoj praksi 17.10.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Žalba je odbijena iz sljedećih razloga:Prema članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 80/02 i 81/02), zahtjev za naknadu imaju pravo podnijeti prijašnji vlasnici, koji su pravo na povrat ili naknadu za oduzetu imovinu stekli prema odredbama tog Zakona, a nisu do sada podnijeli zahtjev za naknadu ili im je zahtjev pravomoćno odbačen ili odbijen, i -to: prijašnji vlasnik ...
Ukidanje članka 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava 20.8.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE ukinuo je članak 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07, 36/09 i 108/12, u nastavku: ZPDD), koji glasi:„(3) Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu ostvariti pravo glasa iz svih stečenih dionica ciljnog društva u sljedećim slučajevima: 1. kad, nakon nastupanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, od dana kad su došli u ...
Dosjelost u korist nekadašnjeg društvenog vlasništva na nekretnini u privatnom vlasništvu 18.6.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV U odnosu na poštenje posjeda tužiteljice te glede stjecanja nekretnina na temelju dosjelosti, drugostupanjski sud navodi: "Tuženik tijekom postupka nije na valjan način dokazao nepostojanje tužiteljevog poštenja u posjedovanju predmetnih nekretnina, a sama činjenica da je tuženik upisan u zemljišnim knjigama ne znači da je tužiteljev posjed nekretnina bio nepošten, tim više što tuženik ničime nije dokazao da je tužitelj i njegov pravni prednik mogao i morao znati da ...
Spadaju li u imovinu oduzetog poduzeća u postupku denacionalizacije i dionice drugih društava? 25.4.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ovu česticu AUDIO će procijeniti prema odredbama članka 5. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća („Narodne novine", broj 36/03 i 33/06) kojim je propisano da će nekretninu koja je činila dio imovine oduzetog poduzeća, a nije procijenjena kao dio društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenih poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća („Narodne novine", broj 19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95, 21/96, dalje: Zakon o pretvorbi), ...
Je li nužna izmjena modela postupka izvlaštenja? 19.3.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ukidanje staleških privilegija, formiranje državnog aparata kao nositelja javne vlasti te začeci parlamentarnih demokracija sačinjavali su preduvjete za formiranje individualističke koncepcije prava vlasništva, kao gotovo nepovredivog prava na stvari osnovanog u nečiju korist za razliku od feudalnog koncepta prava vlasništva, po kome je svo vlasništvo u rukama suverena, a on pojedincima daje samo neka koristovna ovlaštenja i prava koja obično traju za života te određene osobe, a ...
Pravna mogućnost nacionalizacije nekretnina stranaca prema ranijim propisima 16.11.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV , u kojoj je navedeno i sljedeće:"Danom stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji sve nekretnine obuhvaćene tim Zakonom po sili zakona bile su nacionalizirane i postale su društveno vlasništvo, pa dosadašnji vlasnici nisu od toga datuma na tim zgradama više mogli vršiti bilo kakva vlasnička ovlaštenja, a rješenja donesena u provedbi tog Zakona imala su deklaratoran karakter. Polazeći od zatečenog pravnog i faktičnog stanja, Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme ...
Status snahe kao člana obiteljskog domaćinstva u primjeni Zakona o najmu stanova 16.8.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV "Članak 12. stavak 1. ZSO-a glasi:"Članovima porodičnog domaćinstva stanara, prema ovom zakonu, smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju posljednje dvije godine, i to: srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i usvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojilac i osobe koje je stanar dužan po zakonu uzdržavati, osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(42)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(5)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(32)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(2)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(1)

Datum

2017(2) 2016(3) 2015(5) 2014(7)
2013(6) 2012(6) 2011(7) 2010(5)
2009(1)

Autori

< Svi P

Autori

Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(1)
Peček(38)
Plećaš(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite