Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > Članak s primjerom obrasca
 

Stručni članci

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 109)
Naslov Datum
Djelatnost održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta 18.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj ...
Provedba postupka savjetovanja s javnošću prilikom donošenja općih akata vrtića 9.5.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neki od općih akata što ih donose dječji vrtići su: Statut, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada, Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registaturnog gradiva, Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća, ...
Oslobođenje učenika od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta 15.2.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) člankom 80. omogućuje učenicima oslobođenje od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta ako bi sudjelovanje u takvoj aktivnosti štetilo zdravlju učenika. Oslobođenje na temelju navedenog članka najviše se koristi za oslobođenje od nastavnih sadržaja odgojnih predmeta, ali uglavnom, nastave tjelesne i zdravstvene kulture jer zbog određenih bolesti i zdravstvenih stanja ...
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 19.1.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 3. ZR-a tuženik dao posebnu prednost, a tužitelj u odnosu na obje kolegice s kojima je bio uspoređivan je u odnosu na one zakonom propisane kriterije bio u prednosti (stariji je od njih, ima više godina radnog staža kod tuženika, ima obvezu uzdržavanja malodobnog djeteta, a one nemaju), a vezano uz dodatne kriterije - uspješnost u radu, je priloženom ocjenom: „izuzetno uspješan“, dokazao da ispunjava i taj dodatni kriterij, dok u odnosu na usporedne radnice takav podatak ...
Problem isplate naknade za trošak prijevoza zaposlenicima osnovnoškolskog sustava 2.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Slučajevi u kojima se naknada za trošak prijevoza zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu neće isplatiti TKU-om je određeno da se naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao (članak 67. st. 14.).U praksi su oko primjene ove odredbe nastale brojne ...
Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika na visokoškolskim ustanovama 20.12.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, u članku 3. stavak 1. i 2. ZSD-a uznemiravanje se definira kao svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od diskriminacijskih osnova iz članka 1. stavka 1. ZSD-a koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, dok je spolno uznemiravanje svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Pravo radnika škole na stanku 21.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakonom o radu propisano je da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, u slučaju da raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac (ravnatelj) pisanom Odlukom 1(vidi prilog 2.).Zakonom o radu propisano je da se poslodavac prije donošenja odluke o rasporedu radnog vremena mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije u...
Nezadovoljavanje radnika na probnom radu u školi kao razlog otkaza ugovora o radu 1.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza, otkazni rok od najmanje sedam dana neće se prekidati za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene ...
Prisilno izvršenje rješenja u upravnom sporu 10.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema odredbama ZUS-a, žalba je dopuštena protiv: rješenja o odbacivanju tužbe (članak 29. stavak 2. i članak 30. stavak 2.), rješenja o prekidu spora (članak 45. stavak 3.), rješenja o obustavi spora (članak 46. stavak 5.), rješenja o privremenoj mjeri (članak 47. stavak 3.), rješenja o ispravku (članak 64. stavak 4.), a u postupku izvršenja protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva za izvršenje, rješenja o odbijanju zahtjeva za izvršenje te rješenja o usvajanju zahtjeva za ...
Obveze školske ustanove u provođenju mjera zaštite od požara 3.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dokumentacija koju su školske ustanove dužne predočiti inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora 1.Pravilnik zaštite od požara 2. Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor o radu u kojemu je to navedeno 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara 4. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže ( rok valjanosti godinu dana )5. Uvjerenje o ispravnosti i ...
Nastava u kući, zdravstvenoj ustanovi i na daljinu 10.8.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Škola zahtjev podnosi Ministarstvu i uz njega prilaže:● suglasnost ili zahtjev roditelja odnosno skrbnika s provedbom nastave u kući,● mišljenje nadležnoga školskog liječnika o potrebi provedbe nastave u kući,● rješenje o primjerenome programu obrazovanja učenika ako učenik ima određen takav program,Učeniku koji je dulje od dvije školske godine uključen u nastavu u kući može se odobriti, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju koje procjenjuje nadležni školski liječnik...
Ugovor o pripravničkom stažu 12.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Tko je to pripravnik, koliko najdulje može trajati pripravnički staž te koje su prekršajne sankcije za poslodavca koji ne poštuje odredbe Zakona o radu vezane uz trajanje pripravničkog staža osvrnut ćemo se u nastavku ovog teksta pri tome jasno razgraničavajući pojam pripravnika od polaznika odnosno osobe koja se stručno osposobljava za rad. Polaznici imaju isti položaj kao i ostali pripravnici pa im je tako poslodavac obvezan omogućiti mentora, program stručnog osposobljavanja ...
Oporuka u izvanrednim okolnostima - usmena oporuka 26.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju spora o pravnoj valjanosti usmene oporuke, i to postojanja izvanrednih okolnosti zbog kojih oporučitelj nije bio u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku, ostavinski sud u parnicu će uputiti nasljednika koji svoje nasljedno pravo temelji na toj oporuci, jer je njegovo pravo manje vjerojatno od prava zakonskih nasljednika (Odluka Županijskog suda u Bjelovaru, Gž-350/12-2, od 1. ožujka 2013. Ako je oporučitelj preživio nesreću i u stanju je valjano oporučiti u ...
Pravni aspekti osnivanja trgovačkog društva od strane udruge 22.1.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Djelatnosti se u sudski registar upisuju po četiri režima (članak 51. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, -93/14): u skladu s posebnim zakonima- općenitim navođenjem skupine djelatnosti propisanih tim zakonom- općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja- „slobodnim“ upisom, odnosno ako djelatnost nije propisana posebnim zakonom, upisuje ...
Ozljede na radu u sustavu odgojno-obrazovnih ustanova 7.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2.3 Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu ozljede na radu Uz popunjenu i ovjerenu tiskanicu OR obveznik podnošenja prijave obvezno prilaže: medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je ozljeda kao i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezana uz proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti, a u slučaju nastanka ozljede na putu na posao ili s posla dokaz da se radi o redovitom i uobičajenom putu i u primjerenom vremenu prije ili nakon radnog vremena, a koja ...
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u školama 17.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Zakona o ustanovama Školski odbor dužan je razriješiti dužnosti ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan u slučajevima:1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu sa ugovorom o radnom odnosu,2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne ...
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture 25.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sudjelovanje u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete obveza je vlasnika građevinskog zemljišta putem plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno investitora drugih objekata i ova obveza u slučaju ugovornog odnosa o izgradnji, odnosno financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture između JLS i privatnih osoba sudjeluje kroz prebijanje vrijednosti izgrađene, odnosno ...
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 30.9.2014
 JAVNE FINANCIJE S obzirom na opis predmeta nabave, Naručitelj ne traži Rješenje o upisu u imenik stranih odvjetnika, već samo Potvrdu, na temelju koje, sukladno članku 36.c Zakona o odvjetništvu, strani odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske.”Primjer traženja dokaza poslovne sposobnosti ako se radi o stranom odvjetniku:„Ako je ponuditelj stranac, mora priložiti u svojoj ponudi važeće Rješenje o ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

< SviČlanak s primjerom obrasca

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(5)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(49)
3. JAVNE FINANCIJE(7)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(8)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(14)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(7)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(17)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2017(5) 2016(8) 2015(9) 2014(15)
2013(6) 2012(10) 2011(18) 2010(34)
2009(2) 2008(2)

Autori

AB CČ DEFGH IJK L M NO PR S Š T UV Z Ž

Autori

Bando(3)
Barjaktar(2)
Bulka(10)
Butković(7)
Čuveljak(13)
Hak(5)
Kimovec(1)
Kovač(1)
Lerman(1)
Marić-Ivanović(25)
Markić Jurišić(1)
Masarić(1)
Matuško Antonić(1)
Mičević(1)
Mustapić(5)
Okić Buljanović(2)
Rajko(4)
Sarvan(4)
Sever(1)
Štajner(1)
Šuler(1)
Tomić Ilić(13)
Vajda(2)
Zlabnik(3)
Zlatović(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite