Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > Članak s primjerom obrasca
 

Stručni članci

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 105)
Naslov Datum
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 19.1.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 3. ZR-a tuženik dao posebnu prednost, a tužitelj u odnosu na obje kolegice s kojima je bio uspoređivan je u odnosu na one zakonom propisane kriterije bio u prednosti (stariji je od njih, ima više godina radnog staža kod tuženika, ima obvezu uzdržavanja malodobnog djeteta, a one nemaju), a vezano uz dodatne kriterije - uspješnost u radu, je priloženom ocjenom: „izuzetno uspješan“, dokazao da ispunjava i taj dodatni kriterij, dok u odnosu na usporedne radnice takav podatak ...
Problem isplate naknade za trošak prijevoza zaposlenicima osnovnoškolskog sustava 2.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Slučajevi u kojima se naknada za trošak prijevoza zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu neće isplatiti TKU-om je određeno da se naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao (članak 67. st. 14.).U praksi su oko primjene ove odredbe nastale brojne ...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Pravo radnika škole na stanku 21.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakonom o radu propisano je da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, u slučaju da raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac (ravnatelj) pisanom Odlukom 1(vidi prilog 2.).Zakonom o radu propisano je da se poslodavac prije donošenja odluke o rasporedu radnog vremena mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije u...
Nezadovoljavanje radnika na probnom radu u školi kao razlog otkaza ugovora o radu 1.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza, otkazni rok od najmanje sedam dana neće se prekidati za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene ...
Prisilno izvršenje rješenja u upravnom sporu 10.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema odredbama ZUS-a, žalba je dopuštena protiv: rješenja o odbacivanju tužbe (članak 29. stavak 2. i članak 30. stavak 2.), rješenja o prekidu spora (članak 45. stavak 3.), rješenja o obustavi spora (članak 46. stavak 5.), rješenja o privremenoj mjeri (članak 47. stavak 3.), rješenja o ispravku (članak 64. stavak 4.), a u postupku izvršenja protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva za izvršenje, rješenja o odbijanju zahtjeva za izvršenje te rješenja o usvajanju zahtjeva za ...
Obveze školske ustanove u provođenju mjera zaštite od požara 3.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dokumentacija koju su školske ustanove dužne predočiti inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora 1.Pravilnik zaštite od požara 2. Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor o radu u kojemu je to navedeno 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara 4. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže ( rok valjanosti godinu dana )5. Uvjerenje o ispravnosti i ...
Nastava u kući, zdravstvenoj ustanovi i na daljinu 10.8.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Škola zahtjev podnosi Ministarstvu i uz njega prilaže:suglasnost ili zahtjev roditelja odnosno skrbnika s provedbom nastave u kući,mišljenje nadležnoga školskog liječnika o potrebi provedbe nastave u kući,rješenje o primjerenome programu obrazovanja učenika ako učenik ima određen takav program,Učeniku koji je dulje od dvije školske godine uključen u nastavu u kući može se odobriti, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju koje procjenjuje nadležni školski liječnik, ...
Ugovor o pripravničkom stažu 12.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Tko je to pripravnik, koliko najdulje može trajati pripravnički staž te koje su prekršajne sankcije za poslodavca koji ne poštuje odredbe Zakona o radu vezane uz trajanje pripravničkog staža osvrnut ćemo se u nastavku ovog teksta pri tome jasno razgraničavajući pojam pripravnika od polaznika odnosno osobe koja se stručno osposobljava za rad. Polaznici imaju isti položaj kao i ostali pripravnici pa im je tako poslodavac obvezan omogućiti mentora, program stručnog osposobljavanja ...
Oporuka u izvanrednim okolnostima - usmena oporuka 26.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju spora o pravnoj valjanosti usmene oporuke, i to postojanja izvanrednih okolnosti zbog kojih oporučitelj nije bio u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku, ostavinski sud u parnicu će uputiti nasljednika koji svoje nasljedno pravo temelji na toj oporuci, jer je njegovo pravo manje vjerojatno od prava zakonskih nasljednika (Odluka Županijskog suda u Bjelovaru, Gž-350/12-2, od 1. ožujka 2013. Ako je oporučitelj preživio nesreću i u stanju je valjano oporučiti u ...
Pravni aspekti osnivanja trgovačkog društva od strane udruge 22.1.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Djelatnosti se u sudski registar upisuju po četiri režima (članak 51. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, -93/14): u skladu s posebnim zakonima- općenitim navođenjem skupine djelatnosti propisanih tim zakonom- općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja- „slobodnim“ upisom, odnosno ako djelatnost nije propisana posebnim zakonom, upisuje ...
Ozljede na radu u sustavu odgojno-obrazovnih ustanova 7.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2.3 Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu ozljede na radu Uz popunjenu i ovjerenu tiskanicu OR obveznik podnošenja prijave obvezno prilaže: medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je ozljeda kao i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezana uz proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti, a u slučaju nastanka ozljede na putu na posao ili s posla dokaz da se radi o redovitom i uobičajenom putu i u primjerenom vremenu prije ili nakon radnog vremena, a koja ...
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u školama 17.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Zakona o ustanovama Školski odbor dužan je razriješiti dužnosti ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan u slučajevima:1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu sa ugovorom o radnom odnosu,2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne ...
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture 25.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sudjelovanje u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete obveza je vlasnika građevinskog zemljišta putem plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno investitora drugih objekata i ova obveza u slučaju ugovornog odnosa o izgradnji, odnosno financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture između JLS i privatnih osoba sudjeluje kroz prebijanje vrijednosti izgrađene, odnosno ...
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 30.9.2014
 JAVNE FINANCIJE S obzirom na opis predmeta nabave, Naručitelj ne traži Rješenje o upisu u imenik stranih odvjetnika, već samo Potvrdu, na temelju koje, sukladno članku 36.c Zakona o odvjetništvu, strani odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske.”Primjer traženja dokaza poslovne sposobnosti ako se radi o stranom odvjetniku:„Ako je ponuditelj stranac, mora priložiti u svojoj ponudi važeće Rješenje o ...
Komunalni doprinos - 2. dio 18.9.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis konkretnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se iz ostvarenog priliva sredstava izgraditi vezan je za obvezu JLS o razmjernom povratu sredstava u odnosu na realiziranu izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedene u rješenju….”Obveza JLS u odnosu na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedena u rješenju o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa mora biti konkretna, kako bi se moglo utvrditi koji su objekti i uređaji ...
Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 15.7.2014
 JAVNE FINANCIJE 7. st. 2. Uredbe), te on -sadrži: podatke o nazivu Ministarstva gospodarstva - podatke o mjestu provedbe nadzora - podatke o datumu i satu ili razdoblju provedbe nadzora - podatke o nazivu i sjedištu naručitelja - podatke o povodu za pokretanje nadzora iz članka 3. stavka 1. Uredbe - podatke o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi koji je predmet nadzora - podatke o predmetu nabave - podatke o nepravilnosti (postupanje protivno ZJN-u ili podzakonskim propisima u području ...
Tehnološki višak u osnovnoj školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu članu radničkog vijeća, otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran te članu izbornog odbora, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenja izbornih rezultata, otkazu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu radniku osobi s invaliditetom, otkazu radniku starijem od šezdeset godina, otkazu predstavniku ...
Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva u školskoj ustanovi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Dakle, školske ustanove su imatelji i stvaratelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva i kao takve dužne -su: savjesno ga čuvati u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje ovlaštenom -arhivu, osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu -gradiva, odrediti radnika za rad -pismohrane, redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog -gradiva, dostavljati na zahtjev ovlaštenog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s -tim, pribavljati ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

< SviČlanak s primjerom obrasca

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(4)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(49)
3. JAVNE FINANCIJE(7)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(8)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(12)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(7)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(16)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2017(2) 2016(7) 2015(9) 2014(15)
2013(6) 2012(10) 2011(18) 2010(34)
2009(2) 2008(2)

Autori

AB CČ DEFGH IJK L M NO PR S Š T UV Z Ž

Autori

Bando(3)
Barjaktar(2)
Bulka(10)
Butković(7)
Čuveljak(13)
Hak(5)
Kimovec(1)
Kovač(1)
Lerman(1)
Marić-Ivanović(25)
Markić Jurišić(1)
Masarić(1)
Matuško Antonić(1)
Mičević(1)
Mustapić(5)
Okić Buljanović(2)
Rajko(4)
Sarvan(3)
Sever(1)
Štajner(1)
Šuler(1)
Tomić Ilić(12)
Vajda(2)
Zlabnik(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite