Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > B
 

Stručni članci

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 163)
Naslov Datum
Ponavljanje domaćih sudskih postupaka u kontekstu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava o neučinkovitim istragama 23.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Kada je riječ o mjerama individualne naravi, kojima je cilj konkretnu osobu, na koju se presuda odnosi, u najvećoj mogućoj mjeri vratiti u stanje u kojem je bila prije počinjene povrede Konvencije, u situacijama kada Europski sud utvrdi povredu članka 6. Konvencije (pravo na pošteno suđenje), odgovor na pitanje koju individualnu mjeru izvršenja primijeniti prilično je očit s obzirom na činjenicu da povreda Konvencije očigledno proizlazi iz povrede određenih procesnih prava u ...
Obrazovanje darovitih učenika u osnovnoj školi 8.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 34/91) člankom 2. propisuje područja na osnovi kojih se utvrđuje darovitost učenika kao specifične karakteristike darovitih učenika te je propisano da prema sposobnostima područja darovitosti mogu biti:1. Opće intelektualne sposobnosti 2. Stvaralačke ( kreativne ) sposobnosti 3. Sposobnosti za pojedina nastavna i znanstvena područja 4. Socijalne i rukovodne sposobnosti 5. Sposobnosti za pojedina umjetnička područja 6. Psihomotorne sposobnosti Proces obrazovanja darovitih učenika ...
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga - različitost sudske prakse 28.2.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pri tome se isticalo da, ako se navedena odredba ne bi primjenjivala i u situacijama kada do raskida ugovora dolazi od strane davatelja usluge, ali zbog „ krivnje“ pružatelja usluge, tada bi se kažnjavali savjesni korisnici, koji, u slučaju da ne mogu ispunjavati svoje obveze, raskinu ugovor i tada moraju, sukladno članku 41. stavak 5. ZEK-a platiti davatelju usluga sve preostale rate do isteka ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je ...
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 19.1.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 3. ZR-a tuženik dao posebnu prednost, a tužitelj u odnosu na obje kolegice s kojima je bio uspoređivan je u odnosu na one zakonom propisane kriterije bio u prednosti (stariji je od njih, ima više godina radnog staža kod tuženika, ima obvezu uzdržavanja malodobnog djeteta, a one nemaju), a vezano uz dodatne kriterije - uspješnost u radu, je priloženom ocjenom: „izuzetno uspješan“, dokazao da ispunjava i taj dodatni kriterij, dok u odnosu na usporedne radnice takav podatak ...
Financijsko izvještavanje i ispunjavanje poreznih obveza trgovačkih društava u stečaju 8.11.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Štoviše, teorija smatra da bi završni račun stečajnog upravitelja trebao imati četiri osnovna elementa: račun prihoda i rashoda (račun prihoda i rashoda obuhvaća sve financijske promjene tijekom cijelog stečajnog postupka prema kronološkom redu, a razvrstava se prema vrstama prihoda i rashoda temeljem tekućeg računovodstva), sa završnom bilancom (u vremenu od preuzimanja dužnosti do izvještajnog ročišta stečajni upravitelj dužan je sastaviti početni pregled imovine ...
Osiguranje sposobnosti vraćanja (otplate) kredita kao predmet ugovora o osiguranju 18.10.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tako ne postoji obveza osiguratelja ako je smrtni događaj, primjerice, nastupio:22 1) iz stanja koje je prethodilo ili je postojalo u trenutku pristupanja pristupanju ugovoru o osiguranju, 2) kao posljedica HIV-a/AIDS-a, 3) konzumiranja alkohola, 4) opasnih aktivnosti (rukovanje oružjem i eksplozivima), 5) profesionalnim bavljenjem sportom, 6) profesionalnog rada na visini ili pod zemljom, 7) rada u vojsci, policiji, i zaštitarskoj službi 8) samoubojstvo, građanski nemiri, terorizam, ...
Položaj ekoloških tražbina u hrvatskom stečajnom pravu - norma, dileme i pravci promjena 27.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE glasi: „Kad je potrebno zaštititi zdravlje radnika i kad je to tehnički izvedivo, nacionalnim zakonima ili drugim propisima propisat će se jedna ili više sljedećih mjera:(a) zamjena azbesta ili nekih vrsta azbesta ili proizvoda koji sadrže azbest drugim materijalima ili proizvodima ili korištenjem alternativne tehnologije, znanstveno ocijenjenih od strane nadležne vlasti bezopasnim ili manje opasnim, kad god je to moguće; (b) potpuna ili djelomična zabrana upotrebe azbesta ili ...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Prikupljanje i obrada osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka s osvrtom na sudsku praksu 30.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati -isključivo: uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili- u slučajevima određenim zakonom, ili- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik ...
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 21.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE SZ nagradu za rad i naknadu troškova stečajnom upravitelju uređuje u članku 94. Opća je odredba da stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu stvarnih troškova (st. 1.). Nagradu stečajnom upravitelju rješenjem određuje sud prema uredbi kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (st. 2.). Naknadu troškova rješenjem određuje sud na temelju pisanoga, obrazloženoga i dokumentiranoga ...
Prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine 7.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Posebnost tih desetogodišnjih (ali i ostalih višegodišnjih) ugovora o osiguranju jesu popusti na premiju osiguranja što ih osiguratelj odobrava ugovaratelju osiguranja (u određenom postotku od iznosa premije, najčešće 5% ili 10%). Uz ugovaranje (odobravanje) popusta, u ugovoru o višegodišnjem osiguranju stipuliraju se i klauzule o obvezi vraćanja/isplate popusta u slučajevima prijevremenog prekida (otkaza/raskida) ugovora što de facto negativno utječe na (ne)mogućnost ...
Korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine 7.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
Pravne posljedice sudske nagodbe 17.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 , 123/08 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje ZPP), ali i Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 , 41/08 i 125/11 i 78/15 - dalje ZOO). Tako je odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12 i 25/13 i 93/14 - dalje OZ) propisano da su ovršne isprave sudska odluka i ovršna sudska nagodba (članak 23. stavak 1. OZ-a), a sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko davanje ili činjenje ...
Zastupanje osnovom punomoći s osvrtom na sudsku praksu 17.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Da bi se uknjižba mogla dopustiti na temelju privatne isprave potpisane po opunomoćeniku, on to svoje ovlaštenje treba -iskazati: putem punomoći koja mu je izdana upravo za taj posao (posebna punomoć), ili- općom punomoći ili punomoći izdanom za tu vrstu poslova (generična punomoć) koja u času podnošenja prijedloga nije starija od jedne godine, pa je tako nedopuštena uknjižba prava vlasništva nekretnina temeljem ugovora o kupoprodaji koji je sklopljen po punomoćniku, ako taj ...
Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine 26.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove na jeziku i pismu nacionalne manjine, tada se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja u razrednom odjelu ili u obrazovnoj skupini koji se ustrojavaju u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili u školskoj ...
Nova uloga Financijske agencije u predstečajnom i stečajnom postupku - rješenja i dvojbe 18.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim Pravilnikom uređeno je pitanje dostave pismena između Fine i nadležnih tijela, oblik i sadržaj zahtjeva za prodaju i ostalih pismena u postupku provedbe prodaje, način objave pismena na mrežnim stranicama Fine, sadržaj poziva i način uplate predujma za pokriće troškova provedbe prodaje, iznos, način uplate i način povrata jamčevine, postupak dodjele identifikatora u elektroničkoj javnoj dražbi, oblik i sadržaj prijave za sudjelovanje u toj dražbi, način prikupljanja i ...
Razmjerni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa i kod rada za više poslodavaca u istoj godini 21.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB članaka, pitanjima koja se tiču godišnjeg odmora posvećuje tek njih deset, nevjerojatno je koliko je nedoumica i dvojbi u praksi izazvao novi način uređenja godišnjih odmora, prvenstveno kada se radi o tome ima li radnik pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, kada stječe pravo na godišnji odmor, na koliko dana godišnjeg odmora radnik ima pravo ako se radnik zaposli u jednoj kalendarskoj godini, a radni odnos mu prestane u sljedećoj, u koliko dijelova radnik može/smije ...
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite 7.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Nadalje, budući da je potrebno da osiguratelj ima kontrolu nad pravnim troškovima, u uvjetima osiguranja nezaobilazna je i odredba o dužnosti osiguranika (ili njegovog odvjetnika) za pribavljanjem suglasnosti osiguratelja za poduzimanje određene pravne radnje kojom nastaju pravni troškovi (tužbe, prijedloga za izvođenje dokaza, pravnih lijekova i dr.).Konačno, uvjetima osiguranja valjalo bi predvidjeti obvezu propuštanja svih onih radnji koje mogu dovesti do povećanja troškova ili ...
Zapošljavanje i rad maloljetnika 8.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem 5 3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ...
Pristup reguliranoj profesiji za rad na radnom mjestu odgojitelja, učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika 11.11.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 82/15) - u daljnjem tekstu: Zakon o reguliranim profesijama; određuju se minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, uključujući sustav priznavanja...
Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 5.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja: poslodavac u stečaju je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu nad kojom je otvoren stečaj prema posebnim propisima koji uređuju stečajni postupak; poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu kojemu su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz ovoga Zakona blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima prema...
Obveze školske ustanove u provođenju mjera zaštite od požara 3.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dokumentacija koju su školske ustanove dužne predočiti inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora 1.Pravilnik zaštite od požara 2. Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor o radu u kojemu je to navedeno 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara 4. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže ( rok valjanosti godinu dana )5. Uvjerenje o ispravnosti i ...
Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku - stanje nakon izmjena Zakona o zemljišnim knjigama 27.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor utemeljen, tada može svojim rješenjem:1) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga,2) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga,3) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti ...
Odgovornost za automobilske štete 22.10.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vozilo može biti u uporabi i kad je izvan pogona, te pri tome može prouzročiti štetu (parkirano u garaži, na javnoj površini nakon završetka planirane vožnje, parkirano vozilo radi osvjetljenja na ulici, vozilo na dizalici u servisnoj radionici, eksplozija i požar koji potječe od vozila kod samozapaljenja i dr.). U tom će slučaju postojati odgovornost vlasnika motornog vozila, ali se njegova odgovornost neće prosuđivati po objektivnom kriteriju, već po subjektivnoj odgovornosti...
Kolektivni ugovor ugostiteljstva 25.8.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB ), a to _________________________________________su:DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE Smještaj Hoteli i sličan smještaj Hoteli i sličan smještaj Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje Kampovi i prostori za kampiranje Ostali smještaj Ostali smještaj Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(141)
Članak s primjerom obrasca(22)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(4)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(44)
3. JAVNE FINANCIJE(5)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(26)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(17)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(15)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(5)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(47)

Datum

2017(4) 2016(14) 2015(24) 2014(13)
2013(8) 2012(5) 2011(11) 2010(29)
2009(22) 2008(9) 2007(9) 2006(8)
2005(2) 2004(4) 2003(1)

Autori

< Svi B

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite