Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 3. JAVNE FINANCIJE
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 45)
Naslov Datum
Otvoreni postupak javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi 28.3.2017
 JAVNE FINANCIJE Također, uz kraći redovni (minimalni) rok za dostavu ponuda, naručitelji imaju mogućnost u otvorenom postupku velike vrijednosti koristiti i skraćene rokove za dostavu ponuda:a) u slučaju objave prethodne informacijske obavijesti, koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći -uvjeti: prethodna informacijska obavijest sadrži sve informacije ...
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2015. godine 16.2.2017
 JAVNE FINANCIJE Također, u slučaju poreza na plaće i obveze plaćanja javnih davanja zaposlenika u različitim obiteljskim odnosima ograničena je mogućnost usporedivosti rezultata, budući da se obiteljske usluge specifične za svaku državu nalaze ili unutar sustava oporezivanja ili se tretiraju kao zasebna transferna plaćanja. Ukupna visina svih poreza koji terete trgovačka društva, koja u podlozi porezne osnovice ima izračun dobiti, prikazana je u Tablici 6. i Tablici 7.Potrebno je naglasiti da ...
Institut okvirnog sporazuma prema novom Zakonu o javnoj nabavi 24.1.2017
 JAVNE FINANCIJE Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u postupku sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora na temelju okvirnog sporazuma Naručitelj i gospodarski subjekti, osim iznimno, i u postupku za sklapanje okvirnog sporazuma, kao i u postupku sklapanja ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma, komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije (objava poziva na nadmetanje i dokumentacije o nabavi; zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s...
Planiranje u sustavu javne nabave - 2. dio 22.12.2016
 JAVNE FINANCIJE No, skrećemo pozornost na članak 18. stavak 12. Zakona o javnoj nabavi koji propisuje da je dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu robe, usluga i radova u smislu stavka 3. ovog članka i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili ...
Planiranje u sustavu javne nabave - 1. dio 16.12.2016
 JAVNE FINANCIJE Tako primjerice investicija za koju se općina, grad ili županija dugoročno zadužuje mora biti planirana u proračunu za proračunsku godinu za koju se traži suglasnost za zaduženje, a prije podnošenja zahtjeva za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje uzimanjem kredita/zajma, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u njezinom većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu, ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave...
Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima (2) 8.12.2016
 JAVNE FINANCIJE Dodatni „šlag“ podjeljuje Visoki upravni sud (presuda Usž-3154/16-2) opredjeljujući se za gledište da je za pojam poslodavca bitno sklapanje ugovora o radu, naravno sve uz teško dopustive i razumljive i prihvatljive navode iz drugostupanjskih odluka u stilu „žalbenim navodima nisu dovedene u sumnju odlučne činjenice“ ili „prvostupanjski sud je pravilno primjeno materijalno pravo“ da bi se u obrazloženju drugostupanjske odluke, dakako sve bez obrazloženja, iznijela ...
Provođenje postupaka javne nabave do donošenja novog zakona - što se promijenilo i kako postupati - 2. dio 22.11.2016
 JAVNE FINANCIJE Uvidom u ESPD obrazac razvidno je da je u dijelu III Osnove za isključenje, A: OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA propisano kako slijedi:„Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;2. korupcija;3. prijevare;4. teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima;5. pranje novca ili financiranje terorizma;6. dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima.“Iz ...
Provođenje postupaka javne nabave do donošenja novog zakona - što se promijenilo i kako postupati? - 1. dio 15.11.2016
 JAVNE FINANCIJE Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Za razliku od Uredbe o ESPD-u, Direktiva...
Provedba postupaka javne nabave u prijelaznom razdoblju do donošenja novoga Zakona o javnoj nabavi s pregledom relevantne prakse Državne komisije 25.10.2016
 JAVNE FINANCIJE Vezano za učinak direktive u pravnom poretku države članice ako ona nije prenesena u pravni poredak države članice u propisanom roku ili je prenesena pogrešno, prema stalnoj sudskoj praksi Suda EU, kad god se odredbe direktive sadržajno gledajući čine bezuvjetnima i dovoljno određenima, pojedinci se na te odredbe mogu pozivati pred nacionalnim sudovima protiv države ako je ona propustila direktivu prenijeti u nacionalno pravo u propisanim rokovima ili ako ju je pogrešno prenijela ...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 2. dio 22.9.2016
 JAVNE FINANCIJE Također, uz kraći redovni (minimalni) rok za dostavu ponuda, naručitelji imaju mogućnost koristiti u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti i skraćene rokove za dostavu ponuda:a) u slučaju objave prethodne informacijske obavijesti, koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:1. prethodna informacijska obavijest sadrži sve...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 1. dio 1.9.2016
 JAVNE FINANCIJE in-house ugovore postavio određene uvjete u sljedećim slučajevima: C-107/98 Teckal, C-26/03 StadtHalle, C-324/07 Coditel, C-573/07 Sea i dr.Nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća, sukladno praksi Europskog suda, propisuju navedeno izuzeće od primjene propisa o javnoj nabavi (članak 12. Direktive 24), a koje Prijedlog Zakona o javnoj nabavi preuzima člancima 33. do 35.Sukladno odredbi članka 33. stavka 1. Prijedloga Zakona, isti Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi ...
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi - ESPD 16.6.2016
 JAVNE FINANCIJE Internetska adresa na kojoj se nalazi cjelovito mišljenje Ministarstva gospodarstva: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=5107)Obrazloženje iz direktiva za uvođenje ESPD-a Uvođenje ESPD-a obrazloženo je u uvodnoj izjavi 84, nove Direktive 2014/24/EU, na sljedeći način:„Mnogi gospodarski subjekti, i to ne samo mala i srednja poduzeća, smatraju da veliku prepreku njihovom sudjelovanju u javnoj nabavi predstavlja administrativno opterećenje koje proizlazi iz potrebe generiranja (...
Najvažnije značajke elektroničke javne nabave u praksi naručitelja i ponuditelja 5.5.2016
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelji stoga mogu postupati na dva načina, a što je i praksa pokazala: 1) Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja mogu potpisati ponudu („Uvez ponude“) naprednim elektroničkim potpisom, nakon čega će član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem taj, od sviju potpisani „Uvez ponude“, učitati u eOJN odabirom opcije „Predaja uveza ponude“, ili 2) ponudu će potpisati jedan član zajednice (uobičajeno član ...
Nove vrijednosti europskih pragova u postupcima javne nabave 8.3.2016
 JAVNE FINANCIJE Europski pragovi nabave - nabava velike vrijednosti U uvodnoj izjavi broj 1., nove „klasične“ direktive (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/24/EU, o javnoj nabavi …, koja regulira postupke javne nabave u klasičnom sektoru) navodi se sljedeće obrazloženje za određivanje financijskih pragova za njezinu primjenu, odnosno za primjenu pravila o javnoj nabavi:„Dodjela javnih ugovora od strane ili u ime nadležnih tijela država članica mora biti u skladu s načelima Ugovora...
Pravna zaštita u javnoj nabavi 26.1.2016
 JAVNE FINANCIJE ZJN-a, sukladno kojem, žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta - kada se radi o fizičkoj osobi - građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta - kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,3. naziv i sjedište naručitelja,4. predmet žalbe,5. broj ...
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u praksi Državne komisije, Europskog suda i prekršajnih sudova 23.12.2015
 JAVNE FINANCIJE Zakon obvezuje naručitelja na objavu prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora, u slučaju provedbe ovoga postupka iz sljedećih -razloga: kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda (koja odgovara opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama) ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave; - kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor ...
Postupanje naručitelja u odnosu na neuobičajeno nisku cijenu ponude u postupku javne nabave 13.10.2015
 JAVNE FINANCIJE nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, dalje u tekstu: Zakon), odnosno može tražiti od ponuditelja objašnjenje neuobičajeno niske cijene, također može od ponuditelja zahtijevati pojašnjenje ili upotpunjavanje traženih dokumenata u vezi s razlozima isključenja i propisanim uvjetima sposobnosti, može pozvati ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave, te može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim(a) namjerava sklopiti ugovor o ...
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 27.8.2015
 JAVNE FINANCIJE U tom smislu, članak 13. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.Dakle, neprijeporno...
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 9.7.2015
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelj je dužan dostaviti tehnički opis traženih usluga POTS, ADSL, ISDN PRA, STALNI PRISTUP INTERNETU.“5. kada se radi o složenijim proizvodima ili, iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na...
Okvirni sporazum prema Zakonu o javnoj nabavi 28.5.2015
 JAVNE FINANCIJE Vezano za činjenicu da se okvirni sporazum može sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata moguće su četiri različite kombinacije okvirnog sporazuma, i to:1. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi (okvirni ugovor),2. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora (obvezuje na sklapanje ugovora na temelju ...
Jamstva prema Zakonu o javnoj nabavi 23.4.2015
 JAVNE FINANCIJE 2. Vrste jamstava prema ZJN-u ZJN u članku 76. propisuje vrste jamstava koje naručitelj može tražiti od gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, a to su:a) jamstvo za ozbiljnost ponude b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza c) jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma d) jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu)e) jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku f) jamstvo...
Upotpunjavanje i pojašnjenje ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi 3.2.2015
 JAVNE FINANCIJE ZJN, u svrhu dokaza navedenog, na prvom mjestu propisuje da su ponuditelji dužni dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga, no alternativno omogućuje dostavu važećeg jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave ili izjave pod prisegom ili odgovarajuće izjave osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog ...
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 30.9.2014
 JAVNE FINANCIJE S obzirom na opis predmeta nabave, Naručitelj ne traži Rješenje o upisu u imenik stranih odvjetnika, već samo Potvrdu, na temelju koje, sukladno članku 36.c Zakona o odvjetništvu, strani odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske.”Primjer traženja dokaza poslovne sposobnosti ako se radi o stranom odvjetniku:„Ako je ponuditelj stranac, mora priložiti u svojoj ponudi važeće Rješenje o ...
Razlika trošarine na cigarete puštene u potrošnju 26.8.2014
 JAVNE FINANCIJE - obračunatu razliku trošarine na utvrđene zalihe cigarete platiti u roku od 30 dana od dana popisa zaliha na račun Državnog proračuna RH:HR1210010051863000160 - Državni proračun RH U pozivu na broj odobrenja upisuju se sljedeće oznake za pravne i fizičke osobe:5. Tabelarni prikaz podataka o važećim maloprodajnim cijenama cigareta i promjenama visina trošarine na cigarete U svrhu ispravnog obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na cigarete potrebno je koristiti podatke -o:...
Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 15.7.2014
 JAVNE FINANCIJE 7. st. 2. Uredbe), te on -sadrži: podatke o nazivu Ministarstva gospodarstva - podatke o mjestu provedbe nadzora - podatke o datumu i satu ili razdoblju provedbe nadzora - podatke o nazivu i sjedištu naručitelja - podatke o povodu za pokretanje nadzora iz članka 3. stavka 1. Uredbe - podatke o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi koji je predmet nadzora - podatke o predmetu nabave - podatke o nepravilnosti (postupanje protivno ZJN-u ili podzakonskim propisima u području ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(38)
Članak s primjerom obrasca(7)

Klasifikacija

< Svi3. JAVNE FINANCIJE
   3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI(22)
      3.1.1. Općenito, porez na dodanu vrijednost(12)
      3.1.2. Porez na dohodak(3)
      3.1.4. Porez na promet nekretnina(2)
      3.1.5. Posebni porezi(4)
      3.1.9. Doprinosi(1)
   3.6. JAVNA NABAVA(23)

Datum

2017(3) 2016(12) 2015(7) 2014(4)
2013(3) 2012(2) 2011(5) 2010(7)
2009(2)

Autori

AB CČD EFGH IJ KL M NOPR SŠ TUVZŽ

Autori

Bagović(4)
Butković(1)
Hak(12)
Jelinić(1)
Lerman(3)
Loboja(11)
Marinović(1)
Mijatović(1)
Mjertan(1)
Rajko(1)
Šperanda(1)
Šuler(7)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite