Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2015
 

Stručni članci

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 128)
Naslov Datum
Europski patent s jedinstvenim učinkom i jedinstveni patentni sud - novine u europskom patentnom pravu 30.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/01, 49/11 i 76/13 - -ZOP) Pravilnik o patentu ( “Narodne novine”, br.117/07, 3/11, 66/11, 145/12 i 85/13).Zakonom o patentu, uz definiranje osnovnih pojmova, uređena su sljedeća pitanja: predmet zaštite patentom, pravo na stjecanje patenta, postupak za priznanje patenta, učinci patenta, ograničenje učinaka patenta, prisilne licencije, trajanje, održavanje i prestanak patenta, izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, proglašavanje ništavim ...
Granice teorije igara i granice učinkovitosti pravne regulacije 28.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sjetimo se samo nekih aktualnih pitanja u Republici Hrvatskoj: na koji način urediti postupak predstečajne nagodbe i stečaja da bi se osiguralo što brže i potpunije namirenje vjerovnika, ali i da bi se tvrtkama dužnicima maksimalno povećali izgledi za opstanak i nastavak poslovanja; slične dvojbe postoje i oko novog instituta osobnog stečaja; na koji način preustrojiti sustav sudova da bi se sudski postupci provodili u razumnim rokovima; omogućiti li preuzimanje od strane privatnog...
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u praksi Državne komisije, Europskog suda i prekršajnih sudova 23.12.2015
 JAVNE FINANCIJE Zakon obvezuje naručitelja na objavu prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora, u slučaju provedbe ovoga postupka iz sljedećih -razloga: kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda (koja odgovara opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama) ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave; - kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor ...
Pravo radnika škole na stanku 21.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakonom o radu propisano je da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, u slučaju da raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac (ravnatelj) pisanom Odlukom 1(vidi prilog 2.).Zakonom o radu propisano je da se poslodavac prije donošenja odluke o rasporedu radnog vremena mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije u...
Trgovačkopravni aspekti ugostiteljske djelatnosti 17.12.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI To su, numerus clausus, prema odredbama članka 5. stavka 2. ZUD-a, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, zdravstvene ustanove - specijalne bolnice i lječilišta, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga ...
Uknjižba prava zaloga na mjestu izbrisane zabilježbe ovrhe - postupanje zemljišno-knjižnog odjela 15.12.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA stavak 6. Ovršnog zakona (NN br.112/12, 25/13, 93/14 - dalje OZ) propisano je da ovrhovoditelj može najkasnije na drugom ročištu za dražbu, ako se nekretnina ne proda ni na tom ročištu, predložiti da se u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije naplate je ovrha određena. , u članku 49. izmijenjen je stavak 6. na način da je propisano da ovrhovoditelj može najkasnije u roku od tri dana nakon dovršetka druge elektroničke javne ...
Upravljanje vremenom 10.12.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE - da bi se mogli definirati prioriteti važno je imati popis svih zadataka koje je potrebno odraditi - popisati sve zadatke koje je potrebno odraditi te ih ocijeniti prema važnosti - poredati zadatke prema dodijeljenoj važnosti - korigirati važnost zadatka ako je potrebno - pripaziti da se nema prevelik broj zadataka s niskim ili visokim prioritetom, ako je tako, potrebno je ponovno utvrditi važnost zadataka - orijentirati se na zadatke s visokim prioritetom.koji zahtijevaju promptno ...
Zapošljavanje i rad maloljetnika 8.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem 5 3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ...
Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima 3.12.2015
Naime, postavlja se pitanje, ako se podnositelju ne stavlja na teret to što sporni računi ne sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 105/99, 54/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07), što nije osporio ni Upravni sud, koje dodatne - propisane ili u poslovnoj praksi uobičajene knjigovodstvene isprave (osim ulaznih računa, carinske deklaracije, skladišnih primki, izlaznih računa i drugih u postupku ...
Nezadovoljavanje radnika na probnom radu u školi kao razlog otkaza ugovora o radu 1.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza, otkazni rok od najmanje sedam dana neće se prekidati za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene ...
Ugovor između odvjetnika i stranke 1.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 2. Ugovorne odredbe koje su odraz obaveznih zakonskih ili regulatornih odredaba i odredaba ili načela međunarodnih konvencija u kojima su države članice ili Zajednica stranke, posebno u području prijevoza, ne podliježu odredbama ove Direktive.“Člankom 2. Direktive predviđeno je:„Za potrebe ove Direktive izraz:(b) ,potrošač' znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom nastupa za potrebe izvan okvira svojeg obrta, poduzeća i profesije [svoje ...
Nadzor općih akata lokalnih i regionalnih jedinica država članica EU 26.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE UFEU), zahtjev za utvrđenje da Republika Italija nije postupila sukladno obvezama u smislu članaka 12. i 49. UEZ (sada članci 18. i 56. UFEU), kada je propisala povlaštene odredbe tarifa ulaznica u muzeje, spomenike, galerije, arheološke iskopine, javne spomeničke parkove i vrtove, koje tarife donose lokalne ili decentralizirane jedinice države članice, te koje se odnose isključivo za državljane te države ili za osobe starije od 60 ili 65 godina s prebivalištem na području tih ...
Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo 24.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Iz navedenog proizlazi da se institut privremenog ustupanja radnika u povezano društvo može koristiti u situacijama kad su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:1. da kod poslodavca kod kojeg je radnik u radnom odnosu nema potrebe za njegovim radom,2. da se radnik ustupa poslodavcu koji je s njim povezan,3. da je između poslodavaca sklopljen sporazum o ustupanju radnika,4. da se ustupanje ugovara za najduže neprekidno šest mjeseci,5. da se radnik suglasio s ustupanjem. 10. St. 3. ZR-a)....
Održavanje cesta u zimskim uvjetima 19.11.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Opće odredbe koje reguliraju problematiku održavanja cesta sadržane su u članku 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15, u nastavku: ZSPC), koji propisuje da se ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju, uz ostalo, održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona, pri čemu se nalaže pravnoj ili ...
Subrogacija i regres u osiguranju 17.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE radi se o izvedenom, a ne izvornom pravu osiguratelja prema štetniku 10, i sudska praksa zauzela je stajalište da osiguratelj ima pravo od štetnika zahtijevati kamate na svotu isplaćene naknade od dana kada je izvršio isplatu svome osiguraniku, budući se ne radi o novom pravnom odnosu, odnosno o novoj tražbini između tužitelja i tuženih u odnosu na tražbinu oštećenoga odnosno osiguranika prema tužitelju odnosno osiguratelju, već je to po svom sadržaju isti pravni odnos, te ne ...
Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 12.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 12.11.2015 Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 1. Uvod Riječ manager je anglizam i u prijevodu na hrvatski jezik označava stručnjaka i organizatora koji svojom kreativnošću i idejama upravlja poduzećem, nekom organizacijom, sportskim klubom i slično 1. Kod nas se u kolokvijalnom govoru termin menadžer uvriježio za označavanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava ili sportskih menadžera...
Pristup reguliranoj profesiji za rad na radnom mjestu odgojitelja, učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika 11.11.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 82/15) - u daljnjem tekstu: Zakon o reguliranim profesijama; određuju se minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, uključujući sustav priznavanja...
Prisilno izvršenje rješenja u upravnom sporu 10.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema odredbama ZUS-a, žalba je dopuštena protiv: rješenja o odbacivanju tužbe (članak 29. stavak 2. i članak 30. stavak 2.), rješenja o prekidu spora (članak 45. stavak 3.), rješenja o obustavi spora (članak 46. stavak 5.), rješenja o privremenoj mjeri (članak 47. stavak 3.), rješenja o ispravku (članak 64. stavak 4.), a u postupku izvršenja protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva za izvršenje, rješenja o odbijanju zahtjeva za izvršenje te rješenja o usvajanju zahtjeva za ...
Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 5.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja: poslodavac u stečaju je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu nad kojom je otvoren stečaj prema posebnim propisima koji uređuju stečajni postupak; poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu kojemu su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz ovoga Zakona blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima prema...
Obveze školske ustanove u provođenju mjera zaštite od požara 3.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dokumentacija koju su školske ustanove dužne predočiti inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora 1.Pravilnik zaštite od požara 2. Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor o radu u kojemu je to navedeno 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara 4. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže ( rok valjanosti godinu dana )5. Uvjerenje o ispravnosti i ...
Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, uz poseban osvrt na preferencijsko glasovanje 3.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE godine pristupilo se velikoj izbornoj reformi koja je rezultirala donošenjem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine broj 116/99) prema Prijedlogu temeljnih načela i instituta Zakona za izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor koji je izradila Radna skupina za izradu okvirnog prijedloga i temeljnih instituta izbornog zakonodavstva Republike Hrvatske 3. Vodeći se za načelom pravednoga političkog predstavljanja biračkog tijela i načelom učinkovitosti ...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 2. dio 29.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva...
Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku - stanje nakon izmjena Zakona o zemljišnim knjigama 27.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor utemeljen, tada može svojim rješenjem:1) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga,2) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga,3) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti ...
Odgovornost za automobilske štete 22.10.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vozilo može biti u uporabi i kad je izvan pogona, te pri tome može prouzročiti štetu (parkirano u garaži, na javnoj površini nakon završetka planirane vožnje, parkirano vozilo radi osvjetljenja na ulici, vozilo na dizalici u servisnoj radionici, eksplozija i požar koji potječe od vozila kod samozapaljenja i dr.). U tom će slučaju postojati odgovornost vlasnika motornog vozila, ali se njegova odgovornost neće prosuđivati po objektivnom kriteriju, već po subjektivnoj odgovornosti...
Postupak prije otkazivanja - preduvjet za dopušteni i zakoniti skrivljeni otkaz 20.10.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Primjerice, radnik može protiv odluke o skrivljenom otkazu izjaviti zahtjev za zaštitu prava u kojem će navesti da se poslodavac neopravdano pozvao na prethodno kršenje radne obveze i u tom smislu radniku izdano ranije upozorenje, te je zbog toga otkazao radniku zbog skrivljenog ponašanja, a nije uzeo u obzir da je od prethodnog upozorenja do otkazivanja proteklo više od godinu dana što je razdoblje koje prihvaća sudska praksa ili je čak regulirano u pravilniku o radu poslodavca kao ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(119)
Članak s primjerom obrasca(9)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(9)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(35)
3. JAVNE FINANCIJE(7)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(14)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(9)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(29)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(9)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(15)

Datum

< Svi
2015(128)
> Siječanj(13) > Veljača(12) > Ožujak(10) > Travanj(10) > Svibanj(9) > Lipanj(10) > Srpanj(11) > Kolovoz(9) > Rujan(12) > Listopad(11) > Studeni(10) > Prosinac(11)

Autori

AB CČ DEFG HIJ K L M N OP R S Š T UV Z Ž

Autori

Bando(10)
Barjaktar(4)
Belanić(2)
Bodul(4)
Bulka(2)
Butković(2)
Čuveljak(3)
Gović Penić(1)
Grbić(1)
Jelušić(6)
Kin(3)
Končić(1)
Kudrić(5)
Lerman(1)
Loboja(4)
Maričić(1)
Marić-Ivanović(1)
Matijević(1)
Mihelčić(6)
Milaković(2)
Milković(1)
Moslavac(5)
Nakić(5)
Novaković(1)
Peček(5)
Raffaelli(4)
Rajko(1)
Rezo(1)
Ružička(2)
Sabljak(1)
Saračević Moslavac(2)
Sarvan(5)
Sever(2)
Štajner(1)
Stokić(4)
Struić(1)
Šuler(2)
Tomić Ilić(10)
Vajda(2)
Vojković(1)
Vuković(1)
Zlabnik(4)
Zlatović(6)
Zovko Tomaš(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite