Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2010
 

Stručni članci

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 142)
Naslov Datum
Kapara u kupoprodajnim ugovorima građevinara – puko neznanje ili pokušaj prijevare? 30.12.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, upravo pravo može vrlo jednostavno postati oružje s posve suprotnom namjenom i, namjerno ili omaškom, može poslužiti za ugrožavanje prava građana ako je u rukama nekog tko njime ne zna rukovati ili zna, ali koristi neznanje ili težak financijski položaj druge strane koja u današnjim vremenima nema novaca za plaćanje pravnog savjeta pravnika ili odvjetnika. Zapanjujuća je činjenica da je taj isti Predugovor potpisan od strane velikog broja ljudi koji u datom trenutku nisu ...
Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave 28.12.2010
 JAVNE FINANCIJE Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave 28.12.2010 Mario Hak Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave Implementacija informacijske tehnologije u Poreznoj upravi dovodi do ...
Kazneno djelo pronevjere 23.12.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08 - dalje: KZ), čini onaj tko protupravno prisvoji novac, vrijednosne papire ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene u službi ili uopće na radu. u nekom trgovačkom društvu konstatira manjak, a ne može se utvrditi kako je nastao jer može biti rezultat raznih uzroka, tada se metodom negativnog zaključivanja odnosno metodom eliminacije isključe svi uzroci...
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 2. dio 21.12.2010
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 2. dio 21.12.2010 Alen Rajko Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 2. dio Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u -odgovorima: ZSN – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - ZP – Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ...
Stjecanje vlasništva na nekretninama 16.12.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stjecanje vlasništva na nekretninama 16.12.2010 Ljiljana Matuško Antonić Stjecanje i upis prava vlasništva na nekretninama I.Uvod Odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Zakonom o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10) propisuje se pravni temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava, kao i postupak upisa u zemljišne ...
Privremene mjere – 7. dio (privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina – na nekretninama, privremena mjera zabrane štetnih radnji…) 14.12.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine navodi:“Svoju odluku o određivanju sporne privremene mjere nižestupanjski sudovi obrazlažu pozivajući se na odredbu čl.299.st.1.toč.4. Ovršnog zakona (NN.br.57/96, citirano:OZ) koja glasi:”Radi osiguranja nenovčanih tražbina može se odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha takva osiguranja, a osobito: 4.zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine na koju je upravljena tražbina ili stvarnih prava upisanih na nekretnini na koju je upravljena tražbina, uz zabilježbu ...
Opravdani i neopravdani razlozi izvanrednog otkazivanja ugovora o radu prema aktualnom Zakonu o radu i sudskoj praksi 9.12.2010
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Opravdani i neopravdani razlozi izvanrednog otkazivanja ugovora o radu prema aktualnom Zakonu o radu i sudskoj praksi 09.12.2010 Daniel Sever Opravdani i neopravdani razlozi izvanrednog otkazivanja ugovora o radu prema aktualnom Zakonu o radu i sudskoj praksi Na početku treba spomenuti kako niti novi Zakon o radu nije odredio što se zapravo kod izvanrednog otkazivanja ugovora o radu smatra osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa, a nije naveo niti kriterije ili primjere po kojima ...
Uvjeti i postupak izbora sudaca Ustavnog suda 7.12.2010
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 115/10) tako je izrijekom i taksativno navedeno da kandidati uz životopis moraju priložiti dokumentaciju o ispunjenju Ustavnim zakonom propisanih uvjeta, a napose: domovnicu, diplome o završenim stupnjevima obrazovanja (u izvorniku ili ovjerenom presliku), potvrde o radnom iskustvu u pravnoj struci (ovjerenu presliku radne knjižice te potvrde poslodavaca u izvorniku ili ovjerenom presliku), uvjerenje kaznenog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i potvrdu Ministarstva financija...
Treba li nam prokazni popis imovine? 3.12.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Člankom 2. ZIDOZ/08 članak 16.a Ovršnog zakona dopunjen je stavkom 17. koji određuje da je ovrhovoditelj dužan uz prijedlog iz stavka 2. ovog članka dostaviti dokaze o postupanju po odredbi članka 16.b ovog zakona dok će u protivnom njegov prijedlog biti odbačen (članak 16.a stavak 2. Ovršnog zakona „Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine ostala bez uspjeha zato što se nisu našli predmeti ovrhe na kojima bi se ovrha mogla provesti, ili zato što su nađeni samo takvi ...
Oporezivanje nekretnina i porezna oslobođenja prema Zakonu o porezu na promet nekretnina 1.12.2010
 JAVNE FINANCIJE Porezna oslobođenja Porez na promet nekretnina, prema odredbama članka 11. Zakona, ne -plaćaju: Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge, - diplomatska ili konzularna predstavništva pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja, - osobe koje nekretnine stječu u postupku vraćanja oduzete ...
Program zbrinjavanja viška radnika prema novom Zakonu o radu – II. dio 29.11.2010
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Kada poslodavac želi uključiti u program zbrinjavanja viška radnika radnicu koja je trudnica, osobu koja koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, radnika koji radi s polovicom radnog vremena, radnika koji radi u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, radnicu koja koristi dopust ili majku koja doji dijete ili koristi dopust ili radi u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju , odnosno radnika koji se vratio na posao u...
Prijedlozi za upise u zemljišnim knjigama i postupak ovrhe i osiguranja na fiducijom opterećenim nekretninama 25.11.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Bez sumnje je da će se taj odgovor naći, no specifičnost zemljišnoknjižnog prava je to da ono zahtijeva vrlo brze i vrlo kvalitetne odgovore na brojna pitanja i nedoumice koja se pojavljuju u praksi, a što je uzrokovano prije svega povećanim prometom nekretnina i svega onog što se očekuje u reformi zemljišnih knjiga, a to su prije svega ažurnost, točnost podataka i usklađenje zemljišnih knjiga s faktičnim stanjem nekretnina. Ovršnog zakona omogućavale da u slučaju da ako ...
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 1. dio 23.11.2010
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Kratice propisa koje se koriste u -odgovorima: ZSN – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - ZP – Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - ZLPS – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - ZOR - Zakon o radu, - ZUP – Zakon o općem upravnom postupku, - Uredba – Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 35. st. 1. Uredbe). Spomenuti službenik ...
Ugovor o ostavi 18.11.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, kad je u ostavu dana neka nepotrošna stvar i ostavoprimcu dopušteno da je rabi, na odnose ugovaratelja primjenjuju se pravila o posudbi, a samo o pitanjima vremena i mjesta vraćanja stvari sudi se po pravilima o ostavi, ako ugovaratelji nisu što drugo o tome odredili. Ipak, kad ostavoprimac bez pristanka ostavodavca i bez nužde suprotno ugovoru rabi stvar, mijenja mjesto ili način njezina čuvanja, ili kad stvar preda na čuvanje drugoj osobi, ne odgovara za slučajnu propast ili ...
Svojstvo oštećene osobe u kaznenopravnom smislu 16.11.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Izreka presude, kojom se optužba odbija, mora sadržavati činjenični opis djela kakav je sadržan u optužnici, u ovom slučaju u optužnom prijedlogu, pa time što je u izreci pobijane presude, kao i u optužnom prijedlogu, kao oštećenik označen I. D., a u obrazloženju presude da bi jedino S. D., kao vlasnika oštećenog automobila, imala svojstvo ovlaštene osobe za podnošenje prijedloga za progon optuženika, ne čini izreku pobijane presude proturječnu njezinim razlozima, tako da...
Privremene mjere – 6. dio (privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina – na pokretninama, dionicama i poslovnim udjelima) 11.11.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Privremene mjere – 6. dio (privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina – na pokretninama, dionicama i poslovnim udjelima)11.11.2010 Renata Marić-Ivanović Privremene mjere – 6. dio (privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina – na pokretninama, dionicama i poslovnim udjelima)12. Privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina Privremenu mjeru radi osiguranja nenovčane tražbine sud može odrediti ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje ...
Upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi s osvrtom na smjernice Europske unije za upravljanje kadrovima 9.11.2010
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Smatra se da se koncept dobre državne uprave svodi na pravo svake -osobe: da se s njezinim predmetom postupa nepristrano, pravedno i u razumnom roku od strane institucije i tijela Unije- da bude saslušana prije poduzimanja bilo kakve mjere koja bi na nju mogla izravno ili neizravno utjecati- na pristup vlastitom spisu uz poštivanje legitimnog interesa povjerljivosti i profesionalne ili poslovne tajne- na naknadu štete koju u obavljanju svojih funkcija počine tijela Unije ili njezini ...
Ovlaštenje za izgradnju pristupne prometnice 4.11.2010
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA godine, primjenjuju se odredbe tada važećeg Zakona o javnim cestama (Narodne novine, broj: 100/96 i 114/01).Tim je zakonom uređen pravni položaj javnih cesta, građenje i održavanje javnih cesta, mjere za zaštitu javnih cesta i prometa, koncesije, upravljanje, financiranje i nadzor javnih cesta (članak 1.). Člankom 4. toga Zakona definiran je pojam javnih cesta,tako da se javnim cestama u smislu toga zakona smatraju ceste koje se, ovisno o njihovom društvenom, prometnom i ...
Program zbrinjavanja viška radnika prema novom Zakonu o radu – I. dio 2.11.2010
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Poslodavac je dužan, u cilju provođenja obveze savjetovanja između poslodavca i radničkog vijeća, radničkom vijeću u pisanom obliku dostaviti odgovarajuće podatke o razlozima za namjeravane otkaze, broju ukupno zaposlenih radnika, broju, dobi, spolu, zvanju i radnom mjestu radnika koji bi mogli biti višak, odnosno koji će biti obuhvaćeni otkazivanjem, roku u kojem namjerava otkazati ugovore o radu, dodatnim kriterijima (osim kriterija trajanja radnog odnosa, starosti, invalidnosti ...
Prijedlog i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 30.10.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prijedlog i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 30.10.2010 Renata Marić-Ivanović Prijedlog i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave I Uvod Uloga javnog bilježnika svodi se na to da je ovlašten odrediti ovrhu, ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke, obaviti dostavu rješenja i konstatirati je li rješenje postalo ovršno i pravomoćno, s time da nema ovlast provoditi ovrhu, niti donositi bilo kakve druge odluke u postupku ovrhe. V Redovni prijedlog Takav ...
Životno osiguranje, doživotno osiguranje i riziko osiguranje života – stvarne i normativne sličnosti i razlike 28.10.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV mješovito životno osiguranje ima još neke -značajke: predstavlja pravni posao s fiksnim uvjetima, jer se najčešće ugovara fiksni iznos premije osiguranja i osiguranog iznosa, te trajanje -osiguranja; visina premije osiguranja koju određuje osiguravatelj ovisi o: osiguranom iznosu, trajanju osiguranja, spolu osiguranika (žene dulje žive i samim time su manje rizične), pristupnoj dobi osiguranika odnosno njegovoj starosti prilikom zaključenja ugovora (pristupna dob je za tu vrstu ...
Intelektualno vlasništvo – žig (trademark) (VII) 26.10.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Međunarodna registracija mora se izvršiti na temelju i u opsegu registriranog žiga (za zemlje potpisnice samo Sporazuma) ili podnesene prijave žiga (za zemlje potpisnice Sporazuma i Protokola) u zemlji podrijetla, a međunarodni žig je ovisan o sudbini osnovne prijave ili registracije tijekom perioda od 5 godina. Pravni izvori u Republici Hrvatskoj Osim međunarodnih konvencija i ugovora (objavljeni na internet stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo) u Republici ...
Novela Zakona o sudskom registru 22.10.2010
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Novela Zakona o sudskom registru 22.10.2010 Vesna Buljan Novela Zakona o sudskom registru Napomena: ovaj članak prenesen je s internetskog portala Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Uvodne napomene Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene osobe (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o ustanovama, Zakon o zadrugama, Kreditnim unijama i dr.). U sudski ...
Naknada za oduzeta poduzeća primjenom Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća 20.10.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naknada za oduzeta poduzeća primjenom Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća 20.10.2010 Robert Peček Naknada za oduzeta poduzeća primjenom Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća Uvodno Zakonodavac je u Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96, 39/99, 80/02 i 81/02, u nastavku: Zakon o naknadi) bitno suzio pojam poduzeća (ili, što bi bilo točnije, ...
Privremene mjere – 5. dio (privremene mjere na tražbini po računu, privremene mjere radi uzdržavanja) 18.10.2010
 PRAVOSUDNI SUSTAV Privremene mjere – 5. dio (privremene mjere na tražbini po računu, privremene mjere radi uzdržavanja)18.10.2010 Renata Marić-Ivanović Privremene mjere – 5. dio (privremene mjere na tražbini po računu, privremene mjere radi uzdržavanja)D) Privremene mjere na tražbini po računu Radi osiguranja novčane tražbine na novčanoj tražbini protivnika osiguranja po računu kod banke sud može naložiti banci da protivniku osiguranja ili trećoj osobi, na temelju naloga protivnika ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(108)
Članak s primjerom obrasca(34)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(16)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(68)
3. JAVNE FINANCIJE(7)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(9)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(6)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(5)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(6)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(24)

Datum

< Svi
2010(142)
> Siječanj(14) > Veljača(13) > Ožujak(17) > Travanj(14) > Svibanj(14) > Lipanj(12) > Srpanj(9) > Kolovoz(11) > Rujan(9) > Listopad(10) > Studeni(9) > Prosinac(10)

Autori

AB CČ DEFGH IJK LM NOP R S ŠTUVZ Ž

Autori

Bagović(17)
Buljan(1)
Bulka(11)
Čuveljak(10)
Hak(7)
Kačer(2)
Marić-Ivanović(22)
Marija Radelj(1)
Matuško Antonić(7)
Milaković(4)
Morović Pavić(1)
Mršić(10)
Mustapić(1)
Peček(5)
Rajko(17)
Salaj(9)
Sever(10)
Struić(1)
Zlatović(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite