Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2012
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 98)
Naslov Datum
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama od strane stranih fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj 31.12.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Načelnom odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 46/00) o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini, izuzete su od zabrane raspolaganja nekretnine iz članka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 36/91.) na kojima pravo korištenja, raspolaganja ili upravljanja imaju pravne osobe sa ...
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca - 1. dio 27.12.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dakle, da bi se radilo o prijenosu ugovora o radu na novog poslodavca mora postojati sljedeće:a) statusna promjena 2 ili pravni posao 3,b) da statusna promjena 4 ili pravni posao dovodi do prijenosa na novog poslodavca 1) poduzeća ili 2) dijela poduzeća, 3) gospodarske djelatnosti ili 4) dijela gospodarske djelatnosti,c) da preneseno poduzeće, njegov dio, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti zadržavaju svoju gospodarsku cjelovitost 5,d) radnici čiji se ugovori prenose ...
Predugovorna odgovornost za štetu 20.12.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kroz praksu se nedostatak namjere za sklapanjem ugovora ogledao kroz situacije u kojima suugovaratelj uđe u pregovore s više strana bez namjere da s bilo kojom sklopi ugovor, situacije u kojima suugovaratelj ulazi u pregovore za sklapanje ugovora o kupoprodaji za vrijeme vlastite insolventnosti, te kroz situacije u kojima suugovaratelj ulazi u pregovore za koje nema ovlaštenje koje bi se temeljilo bilo na zakonu ili nekom internom aktu. Dobra strana ovog sporazuma očituje se u tome što ...
Ugovor o osiguranju – institucionalne, opće i posebne značajke te normativni okvir sklapanja ugovora – 1. dio 18.12.2012
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE S obzirom na oblik određivanja svote osiguranja, osiguranje se može ugovoriti na:1. punu vrijednost – što podrazumijeva da se iznos osiguranja odredi prema punoj vrijednosti predmeta osiguranja,2. na prvi rizik – pri čemu ugovaratelj ne određuje svotu osiguranja prema pravoj punoj vrijednosti osiguranja, već prema iznosu do kojeg želi biti osiguran po svakom pojedinom štetnom događaju, te mu do toga iznosa osiguravatelj i nadoknađuje štetu, čak i ako bi šteta po toj stvari ...
Prijeboj u parničnom postupku 13.12.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV RAZLIKE IZMEĐU GRAĐANSKOPRAVNOG I SUDSKOG PRIJEBOJA Postoji bitna razlika između prigovora prijeboja – građanskopravnog prijeboja i prigovora radi prebijanja- sudskog -prijeboja: kod prigovora prijeboja tuženik u parnici tvrdi da je potraživanje tužitelja prestalo, a kod prigovora radi prebijanja tuženik ističe da postoji i potraživanje tužitelja prema njemu, ali i da on ima potraživanje prema -tužitelju, kod prigovora prijeboja tuženik je izjavom tužitelju izvršio prijeboj,...
Stjecanje vlasništva dosjelošću Republike Hrvatske na poljoprivrednom zemljištu 11.12.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine bila je u posjedu društvenog poduzeća "Poljoprivreda L.".Daljnjom analizom iskaza svjedoka prvostupanjski sud utvrđuje da najviše saznanja o predmetnoj nekretnini ima upravo jedan od tuženika V. R., koji je iskazao da je sporna čestica bila oduzeta njegovom djedu M. R. od strane zadruge, time da ne zna na koji način je oduzeta, odnosno da li se radilo o zamjeni nekretnina, time da je poslije ta nekretnina bila u posjedu bivšeg društvenog poduzeća "Poljoprivreda L.", a potom ...
Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu – 2. dio 5.12.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 4. ZR-a). Napominjemo da poslodavac koji u program zbrinjavanja viška radnika planira uvrstiti i osobe iz članka 71. stavak 1. ZR-a (za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od ...
Neodržavanje ili nesazivanje sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao razlog njegova raspuštanja 3.12.2012
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Razlozi raspuštanja predstavničkog tijela su:1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,4. ako iz bilo kojih razloga trajno ...
Uloga katastarskih podataka u pojedinačnom ispravnom zemljišno-knjižnom postupku – 2. dio 29.11.2012
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Podloga za pokretanje zk ispravnog postupka sastojala se -od: Očitovanja o identifikaciji - svih katastarskih čestica koje ulaze u izmjeru državnog poljoprivrednog zemljišta blok -"Sredanci", Izvoda iz katastarskog plana i Posjedovnih listova - iz kojih se vidi posjedništvo Republike Hrvatske- Kopije plana kojom je vršena parcelacija te Rješenja o promjeni Ureda za -katastar, Rješenja o arondaciji - za čestice koje se u zemljišnoj knjizi vode kao privatno vlasništvo - arhive ...
Zasnivanje založnog prava na tražbini iz samostalne bankarske garancije 27.11.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Založni dužnik će nadalje, u svojoj obavijesti obavijestiti dužnika da je neopozivo ovlastio Založnog vjerovnika da u njegovo ime i za njegov račun uputi dužniku prvi pisani poziv na plaćanje nakon što se dogodi osigurani slučaj iz garancije, te da je izričito suglasan da Založni vjerovnik svoje namirenje tražbina osiguranih zalogom, iz vrijednosti zaloga, ostvari izvansudskim putem i to na način da dužnik izvrši na prvi poziv Založnog vjerovnika izvršenog u ime i za račun ...
Stečajni postupak - završna dioba, završetak stečajnog postupka i pobijanje dužnikovih pravnih radnji (IV. dio) 22.11.2012
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Završnom diobom razdjeljuje se sve ono što je unovčeno od dužnikove imovine, pa ako se dogodi da svi stečajni vjerovnici budu namireni do punog iznosa, iznos koji preostane stečajni upravitelj predaje dužniku pojedincu, odnosno, imateljima udjela dužnika pravne osobe i to u onom dijelu na kojeg bi oni imali pravo za slučaj da se provodi likvidacija izvan stečajnog postupka. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka dostavlja se tijelu koje vodi upisnik u koji je dužnik upisan, ...
Ništavost i provedba ugovora o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u zemljišnim knjigama 20.11.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave poglavarstva tih jedinica mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice te osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog ...
Pravna mogućnost nacionalizacije nekretnina stranaca prema ranijim propisima 16.11.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV , u kojoj je navedeno i sljedeće:"Danom stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji sve nekretnine obuhvaćene tim Zakonom po sili zakona bile su nacionalizirane i postale su društveno vlasništvo, pa dosadašnji vlasnici nisu od toga datuma na tim zgradama više mogli vršiti bilo kakva vlasnička ovlaštenja, a rješenja donesena u provedbi tog Zakona imala su deklaratoran karakter. Polazeći od zatečenog pravnog i faktičnog stanja, Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme ...
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 14.11.2012
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Zakon poznaje dva modela JPP-a: ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog partnera i društva posebne namjene uređuje ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, dok je statusno javno-privatno partnerstvo model JPP-a temeljen na ugovornom odnosu između javnog i privatnog partnera, kojim se u svrhu provedbe projekta JPP-a osniva zajedničko trgovačko društvo. Vezano za postupak odabira privatnog partnera, Zakon predviđa dva modela:1) ako se u svrhu ...
Lisabonski ugovor 12.11.2012
 MEĐUNARODNO PRAVO No, uz to su bitne i brojne necarinske mjere koje se mogu predvidjeti kao prikrivena zapreka pa se u okviru ove slobode predviđa i zabrana količinskih ograničenja, ali i dampinga, zatim usklađivanje tehničkih normi odnosno standarda, pitanje subvencija, zaštite intelektualnog vlasništva, raznih certifikata i dr.Od ovih pravila moguća su izuzeća koja su opravdana razlozima javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka; ...
Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu – 1. dio 8.11.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB profesionalnom vozaču bude oduzeta vozačka dozvola ili nadzornik tehničke ispravnosti vozila izgubi licencu) ili ne stekne određenu stručnu spremu pa nije u mogućnosti pribaviti ovlaštenje nadležnog tijela za obavljanje poslova iz ugovora o radu, tad se ne radi o nedostatku znanja, a time ni o osobno uvjetovanom otkazu, već o osobito važnim činjenicama zbog kojih uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju stranaka nastavak radnog odnosa nije moguć, što predstavlja osnov za ...
Odgovori na pitanja koja se javljaju u praksi upravnog spora – 3. dio 6.11.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odgovori na pitanja koja se javljaju u praksi upravnog spora – 3. dio 06.11.2012 Alen Rajko Odgovori na pitanja koja se javljaju u praksi upravnog spora – 3. dio Kratice propisa koje se koriste u -odgovorima: ZUS – Zakon o upravnim sporovima, - ZSP – Zakon o sudskim pristojbama, - ZPP – Zakon o parničnom postupku. 1. Kada je posebnim zakonom propisano da pojedine vrste vještačenja u upravnom postupku mogu provoditi samo vještaci ili komisije javnopravnog tijela koje vodi ...
Utvrđivanje i određivanje kvantitete prava i obveza stranaka 31.10.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako sud zaključi da stranci pripada pravo ili da je tereti obveza čija je količina, visina ili opseg ovisna o prosudbi suda temeljenoj na odredbama materijalnog prava, sud će je odrediti ocjenjujući koja je količina, visina ili opseg prava ili obveze najprimjerenija s obzirom na mjerodavne materijalnopravne odredbe i sve utvrđene okolnosti slučaja.“Prva odredba ovlašćivala bi sud da utvrđuje činjenice ocjenjujući koja je kvantiteta najvjerojatnija s obzirom na sve okolnosti ...
Uloga katastarskih podataka u pojedinačnom ispravnom zemljišno-knjižnom postupku – 1. dio 25.10.2012
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA stavak 5. ZP-a: "Ako bi se u ispravnom postupku morali promijeniti podaci u posjedovnici glede površine, oblika, broja, izgrađenosti pojedinih dijelova zemljišnoknjižnog tijela, prijedlogu treba priložiti prijavni list katastra o nastaloj promjeni.”Ispravljanje podataka posjedovnice provodi se kad god je potrebno to učiniti radi (J. Bienenfeld, J. Jug, A. M. Končić, D. Kontrec, D. Pahić, D. Sarvan (2011): "Pojedinačni ispravni postupak u praksi zemljišnoknjižnih sudova, A. M. ...
Stjecanje vlasništva na motornom vozilu 23.10.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime, radi se o kupnji motornog vozila u ovršnom postupku u kojem je slučaju, sukladno odredbi članka 143.m Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 154/11, 70/12), kupac postao vlasnikom motornog vozila upisom u upisnik motornih vozila kod nadležne policijske uprave. ''Iz navedenog obrazloženja odluke VSRH-a za zaključiti je da u parničnom postupku (radi utvrđenja prava vlasništva) knjižica vozila, unatoč činjenici da zakon ...
Zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem 18.10.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Pravne posljedice kršenja zakonske zabrane natjecanja Prekrši li radnik zakonsku zabranu natjecanja, poslodavac može od radnika tražiti naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla (S obzirom na ovlaštenja poslodavca kod kršenja zakonske zabrane utakmice, upitan je stav zauzet u sljedećoj sudskoj odluci: ...
Hipoteka i zemljišne knjige – 3. dio 16.10.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV , govori o tome da u slučaju kad predlagatelj traži uknjižbu prijenosa hipoteke na novu tražbinu, na temelju hipoteke koja nije izbrisana u zemljišnim knjigama, tada je uz ispravu kojom su se založni dužnici i vlasnici nekretnine na kojoj postoji neizbrisana hipoteka sporazumjeli o uknjižbi prijenosa hipoteke na novu tražbinu, dužan zemljišnoknjižnom sudu dostaviti i dokaz da nova tražbina nije veća od tražbine koja je osigurana upisanom hipotekom, pa tako navodi:„Jasno je da...
Pobijanje pravnih radnji dužnika 11.10.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV b) Posebne pretpostavke Uz opće pretpostavke propisane odredbom članka 66. Zakona o obveznim odnosima, potrebno je da se ispuni i jedna od posebnih pretpostavki pobijanja pravnih radnji dužnika koje su propisane odredbom članka 67. ZOO-a, a to -su: ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima i ako je trećoj osobi s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti -poznato; ako ...
Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje od odgovornosti poslodavca 9.10.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje od odgovornosti poslodavca 09.10.2012 Daniel Sever Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje od odgovornosti poslodavca Osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja važan je osigurateljni institut koji se nastavlja i nadograđuje na institut odgovornosti poslodavca za štetu uzrokovanu radnicima, premda je važno napomenuti da je u europskoj kontinentalnoj pravnoj tradiciji od...
Zaštita knjižnih prava od nevaljanog upisa 4.10.2012
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Dakle, pitanje zastarijevanja brisovne tužbe veže se uz određene pretpostavke i -to: u odnosu na poštenog i nepoštenog neposrednog stjecatelja pravo na podnošenje brisovne tužbe vremenski je neograničeno sve dok ne nastupe okolnosti na temelju kojih bi povrijeđeno knjižno pravo ionako prestalo (dosjelost i slično - radi se o situacijama kada se tužba za brisanje podnosi protiv osobe u čiju je korist neposredno provedena nevaljana uknjižba odnosno protiv osobe koja je glede ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(88)
Članak s primjerom obrasca(10)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(5)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(47)
3. JAVNE FINANCIJE(2)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(8)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(6)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(10)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(18)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(2)

Datum

< Svi
2012(98)
> Siječanj(8) > Veljača(8) > Ožujak(9) > Travanj(7) > Svibanj(9) > Lipanj(7) > Srpanj(8) > Kolovoz(8) > Rujan(8) > Listopad(9) > Studeni(9) > Prosinac(8)

Autori

AB CČ DEFG H IJKL M NOP R S ŠT UV ZŽ

Autori

Bagović(2)
Bulka(3)
Čuveljak(8)
Gović Penić(9)
Gracin(1)
Hak(1)
Lisičin(2)
Maričić(3)
Marić-Ivanović(7)
Masarić(2)
Matuško Antonić(3)
Mičević(3)
Milaković(4)
Milković(5)
Mrle(1)
Mršić(2)
Mustapić(6)
Peček(6)
Rajko(8)
Rončević(1)
Sever(5)
Stokić(5)
Struić(2)
Turkalj(1)
Vajda(7)
Vojković(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite