Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2014
 

Stručni članci

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 117)
Naslov Datum
Drugo noveliranje Zakona o upravnim sporovima 30.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Nadalje, u odnosu na odluke koje se donose u formi rješenja, drugom novelom ZUS-a zadržan je režim načelne nedopuštenosti žalbe (kad izrijekom nije drukčije propisano), ali su znatno prošireni slučajevi dopuštenosti žalbe protiv rješenja, pa je sada žalba dopuštena i protiv:a) svih rješenja o odbacivanju tužbe (dosad je žalba bila dopuštena samo protiv rješenja o odbacivanju tužbe kao neuredne);b) svih rješenja kojima prvostupanjski sud prilikom postupanja po žalbi ...
Faktoring - novi imenovani ugovor u hrvatskom pravu 24.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV ZOF propisuje da ugovor o faktoringu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke: 1. podatke o ugovornim stranama (tvrtka, skraćena tvrtka, ime i prezime, sjedište, odnosno adresa stanovanja i osobni identifikacijski broj - OIB); 2. određenje faktoring-posla s obzirom na obilježje i vrstu; 3. određenje predmeta faktoringa; 4. određenje stope kamate i načina obračuna, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i ...
Specifičnosti zbrinjavanja organizacijskih viškova u osnovnoškolskom sustavu 19.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U slučaju da dva ili više zaposlenika koji ispunjavaju uvjete za određeno radno mjesto imaju isti broj bodova na temelju navedenih kriterija, Povjerenstvo koristi i dodatne -kriterije: zaposlenik roditelj djeteta s većim teškoćama u razvoju - 2 -boda, zaposlenik s utvrđenim invaliditetom - 2 -boda, zaposlenik koji je već bio iskazan organizacijskim viškom za svaki put kada je iskazan organizacijskim viškom - 1 -bod, zaposlenici čija je udaljenost od mjesta prebivališta do škole ...
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima u RH 18.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dakle, to je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice (NALAZ) i svoje stajalište o značenju, vjerovanju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju (MIŠLJENJE)1.Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i ...
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u školama 17.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Zakona o ustanovama Školski odbor dužan je razriješiti dužnosti ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan u slučajevima:1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu sa ugovorom o radnom odnosu,2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne ...
Menadžment rizika 16.12.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Najčešći uzroci rizika (ne)likvidnosti banke obično -su: postojanje kvantitativne neusklađenosti u bilanci banke kod aktive, koja uslijed nerentabilnog poslovanja i gubitka postaje manja od pasive, - postojanje neusklađenosti rokova dospijeća obveza i potraživanja, odnosno prisutnost poremećaja u ročnoj strukturi aktive i pasive, - izostanak realizacije očekivanih priljeva banke po osnovu naplate dospjelih potraživanja, praćeno istovremeno značajnijim odljevom sredstava, - ...
Izdavanje duplikata svjedodžbe 16.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 8/96, 77/96, 95/76, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/,5, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14)Pravilnikom o sadržaju i obliku svjedodžbe i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim (Narodne novine, br. Prema članku 2. Zakona o dokazivanju stečene školske spreme propisano je da ako građanin ne posjeduje ispravu o stečenoj školskoj ...
Europski ovršni naslov-nova vrsta ovršne isprave - 2. dio 11.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV S druge strane, pokraj činjenice da je pravomoćnim i ovršnim rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave utvrđena nesporna novčana tražbina (pravomoćnost i ovršnost nastupile su upravo zahvaljujući činjenici što ovršenik nije uložio prigovor i time osporio tražbinu), te da je takvo rješenje, zapravo, javna isprava čiji je sadržaj i vjerodostojnost potvrđena po ovlaštenom tijelu, životno bi i u duhu Uredbe bilo zauzeti stajalište o dopuštenosti potvrde ...
Sudjelovanje radnika u upravljanju trgovačkim društvima prema novom Zakonu o radu 9.12.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB participare - biti dionik), a znači sudjelovanje, sudioništvo, učešće, udio, učestvovanje, zajedničko uživanje nekog dobra 1. U pravnoj teoriji naglašeno je da se od prvobitnog stanja u kojem su sva upravljačka prava u trgovačkim društvima pripadala samo članovima društva, do današnjeg zakonodavstvima priznatog prava zaposlenika, odnosno radnika da sudjeluju u upravljanju društvom, učinjen veliki napredak u demokratizaciji trgovačkih društava i poduzetništva uopće, ...
Složenost odlučivanja o parničnim troškovima 4.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kod ovakvog djelomičnog povlačenja tužbe sud nije dužan postupiti donošenjem posebnog rješenja o troškovima postupka nakon djelomičnog povlačenja tužbe, jer ovo povlačenje tužbe nema za posljedicu završetak postupka, već se procesne aktivnosti stranaka nastavljaju tako da u trenutku smanjenja tužbenog zahtjeva ukupni troškovi i konačni uspjeh stranaka u sporu još nisu poznati, a o naknadi parničnih troškova koji se odnose na smanjeni dio tužbenog zahtjeva sud treba ...
Organiziranje izvanučioničke nastave prema Pravilniku o izvođenju izleta i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 3.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Izvanučionička nastava koje ja kombinacija najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga koje čine cjelinu, a pružaju se u vremenu duljem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje i čija cijena mora biti unaprijed određena, škola mora angažirati davatelja usluga u skladu s propisima kojima se uređuje promet Prije angažiranja davatelja usluga škola obvezno objavljuje javni poziv za ponude na ...
Kako organizirati izbore za povjerenika radnika za zaštitu na radu? 2.12.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U roku od 5 radnih dana od dana imenovanja na skupu radnika, izborni odbor donosi odluku o provođenju izbora za povjerenika radnika za zaštitu na radu 2. Odluka sadrži broj povjerenika koji se biraju, dan, vrijeme, mjesto ili mjesta te prostoriju ili prostorije gdje će se održati glasovanje, obavijest da se liste kandidata podnose u roku od pet radnih dana od donošenja odluke, obavijest o mogućnosti glasovanja poštom 3 te poziv podnositeljima lista kandidata da imenuju predstavnike u ...
Psihičko nasilje u obitelji kao zasebno kazneno djelo 27.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sudska praksa kroz dvanaestogodišnje razdoblje primjene zakonskih odrednica o nasilničkom ponašanju u obitelji, stvorila je izvrsnu podlogu za razgraničenje prekršajnih delikata u pogledu nasilja u obitelji od istovrsnih kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, a posljedica kod noveliranog kaznenog djela iscrpljuje se u teškom narušavanju psihičkog integriteta žrtve 4.2. Pojmovno određenje obitelji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10 i 60/10; u ...
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture 25.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sudjelovanje u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete obveza je vlasnika građevinskog zemljišta putem plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno investitora drugih objekata i ova obveza u slučaju ugovornog odnosa o izgradnji, odnosno financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture između JLS i privatnih osoba sudjeluje kroz prebijanje vrijednosti izgrađene, odnosno ...
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima 20.11.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI ZZP je kombinirao ta dva kriterija jer je najprije naveo što se smatra nepoštenom ugovornom odredbom (članak 49. ZZP-a), a zatim je propisao i sivu listu nepoštenih ugovornih odredbi 12.Ugovorne odredbe koje bi se, uz ispunjenje općih pretpostavki o nepoštenim ugovornim odredbama mogle smatrati nepoštenima jesu: odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti trgovca za štetu uzrokovanu smrću ili tjelesnom ozljedom potrošača, ako je šteta posljedica štetne radnje trgovca; ...
Europski ovršni naslov-nova vrsta ovršne isprave - 1. dio 18.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ/96) uvedeni članak 307.a do 307.i OZ/96, odnosno četvrti dio Zakona pod naslovom „Postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga“, stupanje na snagu tih pravila „čekalo je“ da Republika Hrvatska postane članicom Europske unije 1. Naime, navedeni članci 307.a do 307.i OZ/96 sadržajno su bili jednaki...
Izmjene i dopune Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske 13.11.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Cilj njihova donošenja bio je u modernizaciji i racionalizaciji pravila u postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe kako bi se, među ostalim, na što bolji način utvrdili oblici i vrijeme praćenja izborne promidžbe te predstavljanje kandidata, i to tako da se, s jedne strane, jamči jednaki tretman sudionika izbora, a s druge strane urednicima i novinarima osigura sloboda u kreiranju sadržaja emisija i utvrdi zaštitni ...
Statusne promjene i preoblikovanja trgovačkih društava i zaštita prava radnika 11.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tako je moguće da dođe do promjena tvrtke, sjedišta, predmeta poslovanja, vlasničke strukture, povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, prijelaz iz monističkog sustava upravljanja u dualistički sustav upravljanja dioničkim društvima i vice versa, uvođenja nadzornog odbora u društvo s ograničenom odgovornošću u onoj pravnoj situaciji kad to po Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 , 144/12 i 68/13; ZTD) ...
Pravo na osobnu invalidninu 6.11.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Njime je, prvo, težak invaliditet definiran kao tjelesno, intelektualno, osjetilno ili mentalno oštećenje zbog kojeg ili kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe pri čemu se za utvrđivanje teškog invaliditeta primjenjuju mjerila kao što su nesposobnost samostalnog kretanja ni uz ortopedska pomagala, hranjenje putem sonde ili gastrostome, korištenje respiratora, ekskrecija putem umjetnog otvora, parenteralna prehrana, ...
Prethodni postupak u posjedovnoj parnici (?) 4.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08 i 57/11 - dalje: ZPP) propisano je da će sud, ako smatra da se na temelju tužbe može dalje postupati, narediti da se primjerak tužbe dostavi tuženiku radi podnošenja pisanog odgovora na tužbu u roku koji odredi sud, a koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 45 dana, uz upozorenje da već u odgovoru na tužbu može iznijeti sve bitne činjenice i predložiti sve dokaze kojima pobija navode i dokaze protivnika te da nakon ...
Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 30.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 30.10.2014 Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 4. Zabrana diskriminacije temeljem ZR-a ZR u odredbi o temeljnim pravima i obvezama iz radnog odnosa propisuje da je zabranjena diskriminacija (izravna ili neizravna) na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom ...
Institut zapisa (legata) u hrvatskom nasljednom pravu 28.10.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dodatno, Zakonom o nasljeđivanju predviđeno je da: „U dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za oporučnog, a ne zakonskog nasljednika, a u dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za osobu koja je oporukom nečim opterećena.“Slijedom navedenog, volja oporučitelja je jedino mjerilo za ocjenu hoće li se osoba kojoj je ostavljena neka pojedinačna stvar ili pravo smatrati zapisovnikom ili nasljednikom...
Otkazni rok i izmjene instituta otkaznog roka prema novom Zakonu o radu 23.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB prethodnog ZOR-a, te propisuje da otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ...
Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama 21.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Tako je prije bilo propisano da se djeca mogu prevoziti u motornim vozilima, ovisno o godinama starosti, na sljedeće -načine: dijete do dvije godine starosti - moglo se prevoziti na stražnjim sjedalima u posebnoj sigurnosnoj sjedalici koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu, a u kojoj sjedalici je dijete moralo biti vezano; iznimno, na prednjem sjedalu vozila ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili je isključen i ako se prevozi u ...
Modus operandi izglasavanja potrebne većine u stečajnom zakonodavstvu 16.10.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE - dalje: ZFPPN) odredbe o potrebnoj većini određivale su: „(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri ili više grupa, od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici koji se ovisno o specifičnosti tražbina mogu dodatno podijeliti, (2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(102)
Članak s primjerom obrasca(15)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(11)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(40)
3. JAVNE FINANCIJE(4)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(10)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(10)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(18)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(8)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(16)

Datum

< Svi
2014(117)
> Siječanj(8) > Veljača(8) > Ožujak(8) > Travanj(9) > Svibanj(8) > Lipanj(18) > Srpanj(10) > Kolovoz(6) > Rujan(12) > Listopad(10) > Studeni(8) > Prosinac(12)

Autori

AB C Č DEFG HIJ K L M N OP R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bando(2)
Barjaktar(1)
Bodul(4)
Bulka(1)
Butković(4)
Cindrić(1)
Čuveljak(3)
Gović Penić(4)
Jelušić(3)
Katić(1)
Kin(3)
Končić(1)
Kontrec(1)
Kudrić(3)
Lerman(1)
Maričić(2)
Marić-Ivanović(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Matuško Antonić(2)
Meandžija(2)
Mičević(1)
Mihelčić(2)
Milaković(4)
Mjertan(1)
Moslavac(5)
Mrle(2)
Nakić(1)
Novaković(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(5)
Raffaelli(4)
Rajko(2)
Rončević(1)
Ružička(1)
Sarvan(4)
Sessa(1)
Sever(2)
Štajner(1)
Stokić(4)
Struić(2)
Šuler(1)
Tolo(1)
Tomić Ilić(10)
Vajda(5)
Vojković(5)
Zlatović(2)
Zovko Tomaš(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite