Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2011
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 98)
Naslov Datum
Jedinice lokalne samouprave i davanje u zakup poslovnih prostora koji su u postupku povrata 28.12.2011
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Jedinice lokalne samouprave i davanje u zakup poslovnih prostora koji su u postupku povrata 28.12.2011 Robert Peček Jedinice lokalne samouprave i davanje u zakup poslovnih prostora koji su u postupku povrata Iako je od donošenja Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi), proteklo gotovo 14 godina, u praksi je nadalje ostalo neriješeno pitanje upravljanja odnosno davanja u zakup ...
Šengenski informacijski sustav kao garancija sigurnosti Europske unije 22.12.2011
 MEĐUNARODNO PRAVO Naime, predmetna klasifikacija podataka obuhvaća slijedeće podatke o osobama koje ulaze u Šengensko područje: 1) prezime, 2) ime, 3) stalne fizičke karakteristike , 4) prvo slovo drugog imena (ukoliko postoji), 5) datum rođenja, 6) mjesto rođenja, 7) spol, 8) nacionalnost, 9) nadimak ukoliko ga koristi, 10) je li osoba ikada nosila oružje, 11) je li osoba ikada bila fizički nasilna, 12) razlog za postojanje neposredne opasnosti, 13) aktivnosti koje je nužno provesti, 14) izgubljeno,...
Postupci ispravka pogrešnog upisa u zemljišnoj knjizi – 1. dio 20.12.2011
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Nakon i ovisno o postupanju tužitelja, prvostupanjski sud je dužan provesti postupak radi ispravka takvog pogrešnog upisa što znači da su tužitelji dužni dokazati jedino činjenicu da je upis proveden u zemljišnoj knjizi protivan sadržaju naloga o dozvoli upisa te nema mjesta dokazivanju bilo vlasništva tužitelja, tuženih ili utvrđivanju svojstva javnog dobra obzirom da navedeno nije i ne može biti predmet tužbenog zahtjeva u parnici koju su tužitelji pokrenuli podnošenjem ...
Upravnopravne implikacije javnih ovlasti vatrogasne postrojbe 15.12.2011
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Uvod Prema članku 34. Zakona o vatrogastvu, vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedeće javne ovlasti:1. ulaziti u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,2. zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,3. pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja te poduzimati druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih...
Osnove prestanka ugovora o radu 13.12.2011
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Osnove prestanka ugovora o radu 13.12.2011 Iris Gović Penić Osnove prestanka ugovora o radu- Navršavanje 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža radnika, sporazum radnika i poslodavca i dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad -Navršavanje 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža radnika Prema novom Zakonu o radu (Narodne novine broj 149/09 i 61/11), a u odnosu na načine prestanka ugovora o radu, ...
Obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektroničkim putem za porezne obveznike koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike od 1. siječnja 2012. 8.12.2011
 JAVNE FINANCIJE Podneske putem sustava ePorezna obvezni su podnositi porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. Općeg poreznog zakona (Uputa Središnjeg ureda Porezne uprave, Postupanje Porezne uprave radi primjene članka 63. stavka 6. Općeg poreznoga zakona):1. porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu,2. obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne ...
Ozakonjenje (legalizacija) nezakonito izgrađene zgrade 6.12.2011
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ne može se ozakoniti nezakonito izgrađena zgrada koja se nalazi u području koje je prostornim planom uređenja jedinica lokalne samouprave, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom izgrađena na području koje se nalazi u zaštićenom obalnom području mora u pojasu od 70 m, nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku, izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu, poljoprivrednom ...
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor - 2. dio 1.12.2011
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 93/10) ukinuo nekoliko članaka ZID ZIZHS-a kojima se uređuju pravila izbornog postupka za birače koji su pripadnici nacionalnih manjina u izborima zastupnika u Hrvatski sabor (radi se o članku 1., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.). Ustavni sud je, pritom, utvrdio da će se - umjesto rješenja sadržanih u ukinutim člancima - na predstojećim izborima, ne donese li Hrvatski sabor u međuvremenu nove, s ustavnog stajališta prihvatljive propise glede biračkog prava manjina, primijeniti ona ...
Ugovor o trgovinskom zastupanju 29.11.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, kada ugovor prestane zbog razloga koji su na strani nalogodavca, takva ugovorna odredba obvezuje zastupnika samo ako mu nalogodavac po prestanku ugovora plati posebnu naknadu i ako mu u razdoblju trajanja zabrane ili ograničenja obavljanja djelatnosti plaća dodatnu mjesečnu naknadu u iznosu koji je jednak prosječnom mjesečnom iznosu provizije na koju je imao pravo u zadnjih pet godina, a ako je ugovor trajao kraće od pet godina, u iznosu koji je jednak prosječnom mjesečnom iznosu ...
Primjena propisa iz područja obrtništva u praksi – 2. dio 24.11.2011
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Nakon smrti obrtnika obrtnica se može prenijeti na njegove nasljednike (članak 27. stavak 1. Zakona o obrtu, NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 68/07 i 79/07).Nasljednici mogu nastaviti voditi obrt putem poslovođe koji mora ispunjavati uvjete stručne spreme, zdravstvene uvjete, te mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ne smije biti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (članak 27. stavak 2.).Nakon ...
Zatezne kamate na naknadu za izvlaštene nekretnine 22.11.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV - Uz način zemljišnoknjižne provedbe rješenja (rješenje se provodi na prijedlog korisnika izvlaštenja ili izvlaštenika u zemljišnim knjigama; što nije dobro zakonsko rješenje te bi ga trebalo izmijeniti tako da se rješenja o izvlaštenju provode u zemljišnim knjigama po službenoj dužnosti, a na trošak korisnika izvlaštenja), kao posebnu točku izreke potrebno je navesti i nalog za upis zabilježbe zabrane raspolaganja izvlaštenom nekretninom unutar roka od pet godina od dana ...
Optuživanje prema Zakonu o kaznenom postupku – sudski aspekt – 3. dio 17.11.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vijeće može zaključiti da visina sporazumom utvrđene kazne nije u skladu s odmjeravanjem kazne propisanim zakonom jer je ona prestroga ili preblaga s obzirom na stupanj krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i usklađenost njegova ponašanja sa zakonima, okolnosti u kojima živi i ...
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor - 1. dio 15.11.2011
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Na potonjem tragu potrebno je istaknuti da ustavnost i zakonitost izbora nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske, ali i da se prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi DIP-u, u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, s time da prema članku 98. stavku 2. ZIZHS-a, DIP mora donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su ...
Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave 10.11.2011
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dogodi li se da radnik u radnom sporu traži utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu, bez da traži isplatu naknade plaće, a prije njegove smrti ne bude pokrenut novi radni spor radi isplate naknade plaće ili neke druge novčane tražbine iz radnog odnosa, nasljednici mogu samostalno podnijeti tužbu radi naplate dospjelih novčanih tražbina po osnovi nezakonito otkazanog ugovora o radu (Vezano uz ovu vrstu spora treba istaknuti stav zauzet u sudskoj praksi vezan uz troškove postupka, ...
Glavne novosti koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 2. dio 8.11.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako sud usvoji tužbeni -zahtjev: zbog nezakonitosti pojedinačne odluke (upravnog akta) ili šutnje uprave u postupku donošenja pojedinačne odluke – sud poništava pobijanu odluku i sam meritorno rješava upravnu stvar (ako je meritorno odlučivanje zatraženo tužbom), osim kada to ne može učiniti s obzirom na prirodu stvari ili je tuženik rješavao po slobodnoj ocjeni (u tom slučaju kod šutnje uprave sud tuženiku naređuje donošenje odluke i određuje mu primjereni rok za -to); ...
Klizno, fleksibilno i promjenjivo radno vrijeme – sličnosti, razlike i značaj ovih instituta kod organizacije punog radnog vremena 2.11.2011
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Klizno, fleksibilno i promjenjivo radno vrijeme – sličnosti, razlike i značaj ovih instituta kod organizacije punog radnog vremena 02.11.2011 Daniel Sever Klizno, fleksibilno i promjenjivo radno vrijeme – sličnosti, razlike i značaj ovih instituta kod organizacije punog radnog vremena Najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o radu u odredbama članaka 43., 46., i 47., koje su vezane upravo uz institut preraspodjele i fleksibilnosti organizacije i trajanja radnog vremena, postignut je ...
Primjena propisa iz područja obrtništva u praksi – 1. dio 27.10.2011
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Primjena propisa iz područja obrtništva u praksi – 1. dio 27.10.2011 Alan Vajda Primjena propisa iz područja obrtništva u praksi – 1. dio U primjeni propisa iz područja obrtništva javljaju se mnogobrojna pitanja na koja autor u nastavku teksta donosi odgovore. Za registraciju obrta potencijalni obrtnik/oca treba se obratiti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta i gdje se mogu dobiti potrebni obrasci za prijavu ...
Usporedba prava na nepristrano suđenje u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske 25.10.2011
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Usporedba prava na nepristrano suđenje u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske 25.10.2011 Morana Briški Usporedba prava na nepristrano suđenje u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske Pravo na suđenje pred nepristranim sudom sastavni je dio prava na pravično suđenje, koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava navedenih u Ustavu Republike Hrvatske (članak 29. stavak 1.), odnosno u Europskoj konvenciji za ...
Granice ovrhe na plaći radnika u 2011. godini 19.10.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV novog Ovršnog zakona) kada je ovršnim nalogom ili rješenjem o ovrsi na novčanim tražbinama po računu naloženo Financijskoj agenciji (pravnoj osobi koja provodi ovrhu prema odredbama zakona kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima, u nastavku: Agencija) da banci izda nalog da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na račun koji je određen u ovršnom nalogu ili rješenju ...
Optuživanje prema Zakonu o kaznenom postupku - sudski aspekt - 2. dio 13.10.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV Optuživanje prema Zakonu o kaznenom postupku - sudski aspekt - 2. dio 13.10.2011 Zdravko Garić Optuživanje prema Zakonu o kaznenom postupku – sudski aspekt – 2. dio 4. Postupak pred optužnim vijećem Po primitku optužnice, zajedno sa spisom istrage i odgovorom na optužnicu, ako je podnijet, predsjednik optužnog vijeća nalogom određuje dan, sat i mjesto održavanja sjednice optužnog vijeća koju mora održati u roku od petnaest dana ako je okrivljenik u istražnom zatvoru, a dva ...
Glavne novosti koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 1. dio 11.10.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odredbama ZUS-a o mjesnoj nadležnosti upravni spor je „približen“ tužitelju: mjesno je nadležan upravni sud na području kojeg tužitelj ima prebivalište (odnosno boravište, ako nema prebivalište u Republici Hrvatskoj), uz sljedeće -iznimke: ako tužitelj nema prebivalište, boravište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan upravni sud na području kojeg javnopravno tijelo koje je donijelo odluku u prvom stupnju ili je postupilo ima -sjedište; u sporovima koji ...
Pravni temelj stjecanja vlasništva na nekretninama s posebnim osvrtom na presudu zbog izostanka i presudu zbog ogluhe 6.10.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV Nakon što zemljišnoknjižni sud zaprimi prijedlog za upis prava vlasništva u zemljišne knjige, pregledat će prijedlog za upis i priloge i utvrditi mjerodavno zemljišnoknjižno stanje, te će dopustiti -upis: ako iz zemljišne knjige nije vidljivo da bi glede predmeta upisa postojale zapreke tom upisu (upisana je nekretnina, upisan je knjižni prednik i dr.-) ako nema osnove za sumnju u to jesu li osobe protiv kojih se zahtjeva upis sposobne raspolagati predmetom na koji se upis odnosi, ...
Apsurdi sudske prakse - nemogućnost ovrhe zbog promjene naziva pravne osobe 4.10.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV )"Osim navedenih propisa, mjerodavan je i članak 24. stavak 1. do 5. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06 i 150/08):"Članak 24.(1) Profesionalni status, u smislu ovoga Zakona, ima onaj športski klub koji je osnovan radi obavljanja športske djelatnosti sudjelovanja u športskom natjecanju, ako ima sklopljene ugovore o profesionalnom igranju s više od 50% registriranih športaša u seniorskoj konkurenciji u odnosu na broj prijavljenih športaša za natjecateljsku godinu na listi ...
Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj 29.9.2011
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI III Nadležnost za provođenje postupka priznavanja inozemnih kvalifikacija Obzirom na pojedinu vrstu obrazovne kvalifikacije koja je stečena u inozemstvu, a čije se priznavanje traži u Republici Hrvatskoj, razlikujemo:1) Priznavanje inozemne školske kvalifikacije o završenome osnovnom i o završenome srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja - u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje 2) Priznavanje inozemne ...
Pravni status nerazvrstanih cesta 27.9.2011
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Zatim, nerazvrstanu cestu čini građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(80)
Članak s primjerom obrasca(18)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(13)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(51)
3. JAVNE FINANCIJE(5)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(4)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(6)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(3)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(4)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(11)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

< Svi
2011(98)
> Siječanj(8) > Veljača(8) > Ožujak(10) > Travanj(8) > Svibanj(9) > Lipanj(8) > Srpanj(7) > Kolovoz(8) > Rujan(9) > Listopad(7) > Studeni(8) > Prosinac(8)

Autori

AB CČ DEFG H IJKLM NO P R S ŠTUV ZŽ

Autori

Bagović(3)
Briški(1)
Buljanović(2)
Bulka(5)
Čuveljak(8)
Garić(11)
Gović Penić(3)
Hak(5)
Maričić(2)
Marić-Ivanović(7)
Masarić(1)
Matuško Antonić(2)
Milaković(6)
Mršić(1)
Mustapić(3)
Okić Buljanović(2)
Peček(7)
Rajko(15)
Sever(6)
Struić(3)
Vajda(5)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite