Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2007
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 38)
Naslov Datum
Međupresuda, učinkovitost i pravna sigurnost 1.12.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV S druge strane, donošenje međupresude nije svrsishodno ako se time u spor ne bi unijelo znatno veći stupanj izvjesnosti (mogli bi reći da je tada donošenje međupresude apsolutno nesvrsishodno jer ne bi bila ostvarena njezina temeljna svrha) ili ako bi nakon njezinog donošenja bilo potrebno razmjerno kratko vrijeme za raspravljanje o visini tužbenog zahtjeva i daljnji troškovi tog dijela postupka bi bili razmjerno mali, odnosno općenito govoreći, ako bi obim i intenzitet angažmana ...
Može li se ovlast izdavanja lokacijskih dozvola proširiti na sve jedinice lokalne samouprave? 1.12.2007
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 26. navedenog Zakona, u kojem je uređena nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, glasi:1) Prostorno uređenje u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća osobito:– usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,– donošenje dokumenata ...
"USITNJAVANJE RIZIKA"-OSNOVA SIGURNOSTI OSIGURANJA 1.12.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Po svom obliku s obzirom na sudjelovanje u šteti osiguravatelja reosiguranje može biti -u: proporcionalnom obliku reosigurateljne -zaštite, neproporcionalnom obliku reosigurateljne zaštite,Kod proporcionalne reosigurateljne zaštite, reosiguratelj u istom omjeru sudjeluje i u visini osigurateljne premije i u visini štete osiguravatelja, dok primjenom neproporcionalnog oblika reosigurateljne zaštite drugoosiguratelj odnosno reosiguratelj, svoj udio u šteti osiguravatelja određuje ...
Upravitelji zgrada i upravljanje stambenim zgradama 1.11.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV S jedne strane potpun je nedostatak interesa za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, a s druge strane radi ekspanzije građevinskih radova odnosno investiranja u stambenu izgradnju, rekonstrukcija zgrade i adaptacija, sve češće pojedini suvlasnici stanova te poslovnih prostora zahvaćaju u zajedničke dijelove zgrade na način da ih priključuju svojim posebnim dijelovima (prolazne terase, zajedničke terase, hodnici zajedničke prostorije) ili na način da umjesto ...
Zakonska regulativa proizvodnje i prometa duhana i duhanskih proizvoda 1.11.2007
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 9. Označavanje duhanskih proizvoda nadzornim i identifikacijskim markicama Ministarstvo financija RH je temeljem Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode donijelo Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanje markicama za njihovo obilježavanje («Narodne novine», broj 112/99, 50/00 119/01 i 59/03), kojim je propisalo uvjete i način tiskanja nadzornih i identifikacijskih markica za obilježavanje duhanskih proizvoda, njihovo preuzimanje, čuvanje, isporuku, otpremu i ...
Poslovna sposobnost i postupak lišenja poslovne sposobnosti 1.11.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Jednako tako majka djelomično lišena poslovne sposobnosti može osporiti očinstvo djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili 300 dana od prestanka braka, majčin muž, koji je djelomično lišen poslovne sposobnosti, može osporavati očinstvo djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili 300 dana od prestanka braka ako smatra da on nije otac, dijete do navršene 25 godine života može ustati tužbom radi utvrđivanja očinstva ili majčinstva i ako je djelomično lišeno poslovne ...
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina 1.11.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Opći uvjeti poslovanja i poslovni prostor Posrednik je obvezan odrediti opće uvjete za obavljanje posredovanja (u nastavku: opći uvjeti poslovanja), koji moraju za svaku vrstu posredovanja sadržavati osobito:1. određeni opis pojedinih poslova koje je posrednik obvezan obaviti pri obavljanju pojedinih radnja,2. visinu posredničke naknade i određeni opis poslova koji su obuhvaćeni tim plaćanjem, a koji obvezatno obuhvaćaju povezivanje nalogodavca i treće osobe i provjeravanje stanja ...
Nepoštena poslovna praksa prema novom Zakonu o zaštiti potrošača 1.10.2007
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Okolnosti na koje se zavaravajuća poslovna praksa odnosi -jesu: postojanje ili priroda -proizvoda, osnovna obilježja proizvoda, kao što su njegova dostupnost, koristi, -rizici, izvedba, sastav, pripaci, postojanje postprodajne pomoći potrošaču i sustava rješavanja pritužbi, metode i datum izrade ili nabave, dostava, podobnost za ostvarivanje svrhe, način korištenja, količina, specifikacija, zemljopisno ili tržišno podrijetlo, rezultati koji se očekuju od njegove uporabe ili ...
Aneks ''G'' Ugovora o sukcesiji iza bivše SFRJ 1.10.2007
 MEĐUNARODNO PRAVO Konkretno, radi se o slijedećim sredstvima (imovini odnosno pokretninama i nekretninama u smislu Aneksa G):1. sredstva koja su bila u privatnom vlasništvu poduzeća sa sjedištem u Srbiji i Crnoj Gori i koja su temeljem Uredbe-1 ili Uredbe-2 prešla u privatno vlasništvo novosnovanih poduzeća nastalih na mjesto bivših poslovnih jedinica,2. sredstva koja su bila u društvenom vlasništvu i na kojima su poduzeća sa sjedištem u Srbiji i Crnoj Gori imala pravo korištenja koje je temeljem ...
Zakonski aspekti prodaje djela umjetnika amatera 1.9.2007
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 8. Zakona o trgovini, odredbe Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje kad svoje proizvode prodaju na tržištu, na društvene organizacije i udruženja građana koji radi ostvarivanja svojih zadataka, sukladno odredbama statuta udruženja prodaju određenu robu, fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom - kad svoje poljoprivredne proizvode prodaju na tržištu te na fizičke osobe koje na temelju ...
Ugovorna kazna ili penal 1.9.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako stranke u ugovor stavljaju odredbu o ugovornoj kazni, one moraju prvenstveno odrediti visinu te ugovorne kazne, dakle određeni novčani iznos ili neku drugu materijalnu korist, te moraju predvidjeti predviđa li se ugovorna kazna za slučaj da dužnik kasni s ispunjenjem ugovora ili za slučaj da dužnik ne ispuni ugovor ili ako ga neuredno ispuni. Ovim gubitkom prava vjerovnika naglašena je činjenica da vjerovnik nema pravo kumulirati ugovornu kaznu i ispunjenje ugovorne obveze (stoga...
Povrede robne marke ili žiga na Internetu 1.9.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV S temelja isključivih prava, nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu -rabe: svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig -registriran, svaki znak kad, zbog istovjetnosti s njegovim žigom ili sličnosti njegovu žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u ...
Prilagodba pozitivnog zakonodavstva u području proizvodnje i prometa vinom s propisima Europske unije 1.9.2007
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Mjere i postupci poduzet će se posebno u sljedećim -slučajevima: kada prijevod oznake predviđen u zakonodavstvu Zajednice ili Hrvatske na jezik ili jezike druge ugovorne stranke rezultira pojavom riječi koja je uzrokom zablude u svezi podrijetla, prirode ili kvalitete opisanog ili opremljenog -vina; kada se na posudama ili pakovinama, u promidžbi ili na službenim ili komercijalnim dokumentima koji se odnose na vina čija imena su zaštićena ovim Sporazumom pojavljuju opis, zaštitna ...
Još o prisilnoj naplati dugova za komunalne usluge: veza s novim Zakonom o zaštiti potrošača 1.9.2007
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Pritom u obzir treba uzeti i razlike u predmetu normiranja između spomenutih dvaju -zakona: Zakonom o zaštiti potrošača uređuje se zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača, pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na pravnu zaštitu potrošača, pravo na informiranje i edukaciju potrošača, pravo na ...
Bjanko sporazumi o prestanku ugovora o radu 1.8.2007
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 1.-); u slučaju ništetnosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju takva ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se narav onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ako zakon što drugo ne određuje; ugovaratelj koji je kriv za sklapanje ništetnog ugovora odgovoran je svome suugovaratelju za štetu koju trpi zbog ništetnosti ugovora ako ovaj ...
Isporučitelji komunalnih usluga nisu ovlašteni propisivati mjere prisilne naplate dugovanja 1.8.2007
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Smatramo da taj okvir sadrži sljedeće glavne -elemente: komunalno gospodarstvo obavlja se u javnome, a ne komercijalnom -interesu; pružatelji komunalnih usluga na području na kojem djeluju nisu izloženi tržišnoj -utakmici; pružatelji komunalnih usluga stoga su u svom djelovanju podvrgnuti većim ograničenjima od gospodarskih subjekata koji djeluju prema općim propisima o sudjelovanju na -tržištu; komunalne usluge pružaju se kontinuirao (načelo -kontinuiteta); u konkretnom ...
Pridržaj prava vlasništva kod kupoprodaje pokretnina i nekretnina 1.7.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV O tome jasno i precizno govore članci 1 do 15 ZOO-a, a članak 2. propisuje:"Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva"ZOO je pridržaj prava vlasništva propisao kao vrstu kupoprodaje pri kojoj prodavatelj stvari temeljem posebne ugovorne odredbe zadržava pravo vlasništva iako je stvar predao kupcu, tako dugo dok kupac ne isplati punu ugovorenu cijenu. stavak 1. Zakona o ...
Novi Zakon o tajnosti podataka 1.7.2007
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 2. Glavni nedostaci do sada važećeg ZZTP-a Predlagatelj Konačnog prijedloga ZTP-a ukazao je, između ostalog, na sljedeće nedostatke do sada važećeg -ZZTP-a: ZZTP propisuje standarde vrsta i stupnjeva tajnosti koji nisu usklađeni sa standardima koji se primjenjuju u zemljama članicama Europske Unije i NATO-a - ZZTP ne propisuje međunarodno prihvaćenu podjelu na četiri stupnja tajnosti podataka (top secret, secret, confidential, restricted), što dovodi do teškoća u potpisivanju ...
Ugovaranje tajnosti podataka s tijelima javne vlasti 1.7.2007
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 25. -ZZTP-a): priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom ako se to priopćavanje obavlja fizičkim osobama ili pravnim osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju priopćavati: (1) na temelju zakona i drugih propisa ili (2) na temelju ovlasti koja proizlazi iz dužnosti koju obavljaju, položaja na kome se nalaze ili radnog mjesta na kojem su -zaposleni; priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama, ako je takvo priopćavanje nužno za obavljanje ...
Nova pravila o koncilijaciji u domaćem pravu 1.7.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz ove temeljne modalitete u praksi se koriste i druge, alternativne i manje formalne metode rješavanja sporova i to:a) „Trouble – shooting“ - kada se stranke dogovore, bilo već u ugovoru ili naknadno pojavom problema, o imenovanju nezavisnog stručnjaka, koji raspravlja prijepor u svjetlu ugovornog odnosa stranaka, te preporučuje tijek radnji i postupaka za rješenje spora radi izbjegavanja vođenja formalnog postupka;b) „Mini – -trials“ sustav raširen u Sjedinjenim ...
(Ne)mogućnost provedbe ovrhe na motornom vozilu 1.7.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Iznimno ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreću od sjedišta tvrtke u kojoj su proizvedena do skladišta te motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta do mjesta u kojem će biti registrirana, ali uz uvjet da su vozila osigurana i označena posebnim pločicama za privremeno označivanje takvih vozila u ...
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina 1.6.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sud odlučuje u izvanparničnom postupku ako nema spora tko su suvlasnici niti o veličini njihovih suvlasničkih dijelova Da bi se zaštitili suvlasnici protiv čije je volje većina odlučila da se neki posao poduzme, ili u slučaju da je to, u nemogućnosti postizanja većine, učinio sud, svaki suvlasnik protiv čije je volje odlučeno, ima pravo zahtijevati osiguranje za buduću štetu. Po ZVDSP-u, pod poslovima koji premašuju redovito upravljanje navedeni su promjena namjene stvari, ...
Neki aspekti učinkovitog vođenja parničnog postupka 1.6.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Koje činjenice dokazivati i koje dokaze izvesti radi njihovog utvrđenja, ključna su pitanja na koja sudac mora znati makar načelan odgovor već prije zakazivanja prvog ročišta za glavnu raspravu, pa stoga prije prelaska na zakazivanje glavne rasprave sudac treba raspolagati definiranim privremenim radnim stajalištem o pravnom propisu koji bi se u konkretnom slučaju trebao primijeniti na odluku o tužbenom zahtjevu (gornja premisa), pomoću kojega je identificirao odlučne činjenice (...
Obveze subjekata u poslovanju s hranom prema novom Zakonu o hrani 1.6.2007
 GOSPODARSKE DJELATOSTI U Zakon o hrani uvode se nova načela prema Uredbama EU-a o zdravstvenoj ispravnosti i službenim kontrolama -hrane; Primarnu odgovornost za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane ima subjekt u poslovanju s -hranom; Sve aspekte proizvodnje hrane treba smatrati dijelom neprekinutog lanca koji se proteže od same primarne proizvodnje i proizvodnje hrane za životinje do prodaje ili dostave hrane -potrošaču; Sustav kontrole koji se temelji isključivo na kontroli konačnog proizvoda ne može...
Zabluda u obveznom pravu 1.6.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Iz sudske prakse:Imajući u vidu način na koji je vođen ostavinski postupak pred sudom prvoga stupnja, način na koji je tužitelj dao nasljedničku izjavu, razloge na kojima temelji osnovanost tvrdnje o postojanju zablude na njegovoj strani prilikom davanja nasljedničke izjave, i ovaj sud nalazi da nikakve činjenice niti bilo kakvi dokazi ne upućuju na zaključak da se tužitelj pri davanju nasljedničke izjave o prihvaćanju nasljedstva temeljem oporuke, uz traženje nužnog dijela ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(38)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(3)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(22)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(3)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(6)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(2)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

< Svi
2007(38)
> Siječanj(6) > Veljača(2) > Ožujak(3) > Svibanj(2) > Lipanj(4) > Srpanj(5) > Kolovoz(2) > Rujan(5) > Listopad(2) > Studeni(4) > Prosinac(3)

Autori

AB CČ DEFGHIJKLM NOPR S ŠTUVZ Ž

Autori

Bagović(7)
Bulka(2)
Čuveljak(8)
Morović Pavić(1)
Rajko(7)
Salaj(1)
Sever(2)
Stokić(4)
Zlatović(4)
Zrilić(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite