Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2008
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 39)
Naslov Datum
Ovrha radi ostvarenje tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje 1.11.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV (Narodne novine broj 29/99, u daljnjem tekstu: ZIDOZ 99), Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (Narodne novine broj 42/00), Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 173/03, u daljnjem tekstu: ZIDOZ 03), Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 194/03) Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 51/04, u daljnjem tekstu: ZIDOZ 04), Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 88/05...
Posebni postupci ovrhe i osiguranja u Obiteljskom zakonu 1.11.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako roditelj koji je na temelju pravomoćne sudske odluke, privremene mjere radi uzdržavanja ili nagodbe sklopljene pred sudom ili centrom za socijalnu skrb dužan pridonositi za uzdržavanje djeteta, ne udovoljava svojoj obvezi duže od 6 mjeseci neprekidno ili ako nije platio za 6 mjeseci s prekidima ukupno unutar razdoblja od 7 mjeseci, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po služenoj dužnosti, donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom ...
Kretanje u službi i prestanak službe 1.10.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Kretanje u službi i prestanak službe 01.10.2008 Kretanje u službi i prestanak službe Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri rješenja Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. U ovom tekstu donosimo ogledne primjere rješenja kojima se odlučuje o nekoliko tipičnih instituta kretanja u službi i prestanka službe – rješenja o premještaju po potrebi ...
Utjecaj donošenja Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na status pročelnika 1.10.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 3. Odredbe ZSN-a Odredbama ZSN-a položaj pročelnika kao čelnika upravnih tijela jedinica samouprave razrađen je ponajprije sljedećim -odredbama: izvrši čelnik jedinice samouprave donosi pravilnik o unutarnjem redu na prijedlog pročelnika (članak 4. stavak 3.-); o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe u prvom stupnju odlučuje rješenjem pročelnik upravnog tijela ili osoba koju on za to pisano ovlasti, a o ...
Ograničavanje prava na iznošenje novota i prethodni postupak 1.10.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine stranke su dužne već u tužbi i odgovoru na tužbu, na pripremnom ročištu ili najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznijetih činjenica te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke, s tim da stranke mogu i kasnije tijekom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze, ali su ...
Teroristički akti i zastara odštetnog zahtjeva 1.10.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pravni stav Vrhovnog suda RH Kako bi stvar bila popuno jasna, u cijelosti ćemo citirati sporni pravni stav Vrhovnog suda RH koji donosi odluku po reviziji tužene Republike Hrvatske protiv presude Županijskog suda u Virovitici koji je pak svojom presudom potvrdio međupresudu Općinskog suda u Pitomači kojom je utvrđeno da je tužena odgovorna za naknadu štete koja je tužiteljici nastala zbog smrti djeteta koje je ubijeno terorističkim aktom 18.09.1991. st. 1. Zakona o obveznim ...
Teroristički akti na privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske 1.9.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV O terorističkim aktima tijekom ratnog stanja Teroristički akti mogu se događati i za vrijeme ratnog stanja, u čemu su suglasne i pravna teorija i sudska praksa:''Iako dakle, štete izazvane terorističkim aktom (koji može biti počinjen i u vrijeme ratnog stanja), kao i štete koje su mogu podvesti pod ratnu štetu imaju osnovnu sličnost u prirodi štetne radnje koja se svodi na nasilje, no one se međusobno razlikuju u pogledu dodatnih elemenata – oblika i karakteristika nasilja, ...
Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – moguća rješenja pojedinih dvojbi 1.9.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE U članku 35. točkama 2. i 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZOLAPS), propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga lokalne jedinice, odnosno da uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 5. Posebno rješenje o prestanku službe Ako se u izreci rješenja o premještaju po potrebi službe službenik upozori ...
Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri rješenja 1.9.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Osim oglednih primjera rješenja o prijmu u službu, o rasporedu, o premještaju po potrebi službe, o napredovanju, o stavljanju na raspolaganje te o prestanku službe (na primjerima prestanka po sili zakona te prestanka otkazom), znatan dio možebitnih situacija saželi smo u dva ogledna primjera:Alen Rajko- primjer rješenja donesenog na temelju općih ovlasti propisanih u članku 5. ZSN-a, koji je primjenjiv i na prava te obveze službenika i namještenika koja nisu izrijekom uređena ...
Prodaja pirotehničkih sredstava s osvrtom na zaštitu potrošača 1.9.2008
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Srebrni fulminat i slične tvari nisu dopuštene u ovim pirotehničkim sredstvima;4. Aktiviranje pirotehničkog sredstva koje palimo ili stružemo prije paljenja, a koje imaju pucajući ili gibajući učinak, smije nastupiti nakon tri sekunde, a manje od 6 sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese odnosno fitilja;5. Kod plastičnih amorcesa mora pucajuća smjesa u kapicama biti podložena i pokrivena pogodnim materijalom;6. Pirotehnička sredstva s pištavim spojem, Party Knallera i ...
Pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu 1.8.2008
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Budući da se u članku 85. Zakona o radu govori o otkazu ugovora o radu u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti, koji podrazumijeva otkazni rok i otpremninu, a uzimajući u obzir odredbu o dvostrukoj otpremnini, za zaključiti je da pravo na dvostruku otpremninu ima radnik kojem je poslodavac dao otkaz iz razloga utvrđene profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti kao posljedice ozljede na radu...
Zakonski okviri određivanja visine iznosa za pokriće štete po polici osiguranja 1.8.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV Najvažniji oblici određivanja svote osiguranja S obzirom na oblik određivanja svote osiguranja, kod imovinskih osiguranja može se ugovoriti osiguranje -na: punu vrijednost – podrazumijeva određivanje svote osiguranja prema punoj vrijednosti predmeta -osiguranja, na prvi rizik – ovdje ugovaratelj ne određuje svotu osiguranja prema punoj vrijednosti predmeta osiguranja, već prema iznosu do kojeg želi biti osiguran po štetnom događaju, te mu do tog iznosa osiguravatelj i ...
Propisani uvjeti za dobivanje suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole 1.8.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti strancu obrtniku Stranac obrtnik dužan je zahtjevu za izdavanje suglasnosti -priložiti: potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje poslovne dozvole nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu obavljanja poslovne -aktivnosti, procjenu poslovanja u prvoj godini rada koja sadrži planirani dohodak- opis proizvodnog procesa s eventualnim planom uvođenja novih proizvodnih postupaka, opreme i suvremene tehnologije- planirani ...
Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 1.7.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV Egzistencijalna pitanja su osobito: statusna pitanja, prava iz sustava socijalne skrbi, prava iz sustava mirovinskog, invalidskog osiguranja i drugi oblici pomoći, radnopravne stvari, zaštita djece i mlađih punoljetnika, zaštita žrtava kažnjivih djela, žrtava trgovanja ljudima, obiteljskog nasilja i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka, kao i imovinsko-pravna pitanja u vezi sa zaštitom nekretnina do veličine zadovoljavajućega stambenog ...
M.I.C.E. turizam 1.7.2008
 GOSPODARSKE DJELATOSTI U nastavku se daje pregled kongresnih prostora prema hotelskim objektima u Dubrovniku i Cavtatu te kapacitet prijema posjetitelja;Hotel Dubrovnik Palace (700 – 800), Hotel Excelsior (300 – 400), Hotel Dubrovnik President (150 – 200), Hotel Park (200 - 370), Hotel Argentina (100 – 150), Hotel Petka (100 – 150), Hotel Argosy (100 – 150), Hotel Lero (60 – 80), Hotel Bellevue (50 – 60), Hotel Kompas (50 – 60), Hotel Libertas Rixos (1.250), Hoteli Croatia (do 850). Sport in ...
Prethodni postupak prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 7.6.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV nov. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03 - dalje: ZPP) propisuje kako su stranke dužne navesti činjenice i predložiti dokaze već u tužbi i odgovoru na tužbu, na pripremnom ročištu ili najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu, već u stavku 2. istog članka to se pravilo razvodnjava te se regulira slijedeće:''Stranke mogu i kasnije tijekom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze, ali su dužne naknaditi troškove koji time budu izazvani protivnoj ...
Načini prestanka obavljanja pročelničke dužnosti 1.6.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE ZOLAPS-a, u kojima je uređeno razrješenje i druga opća pitanja radnopravnog statusa pročelnika, glase:Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka:1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke ...
Obligatorne i fakultativne sastavnice police putnog osiguranja 1.6.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV iznenadna bolest, radna obveza, elementarna nepogoda i dr.).Glavne značajke odlučujuće za visinu premije i visinu osigurane svote kod police putnog osiguranja Izračun premije putnog osiguranja za svako pojedinačno putovanje ovisi o više čimbenika, kao što -su: visina osigurane -svote, trajanje -putovanja, odredište putovanja i boravka u inozemstvu (udaljenost, manje ili više rizična -destinacija), dob -putnika, broj osiguranih osoba (radi li se o pojedincu ili obitelji ili dr.-) ...
Utjecaj predstavničkih i izvršnih na upravna tijela u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 1.6.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 4. Neki dvojbeni prijedlozi Uvodno spomenuti aktualni tekst prijedloga lokalno-područnoga službeničkog zakona neke nove ovlasti predstavničkog tijela u odnosu na upravna tijela jedinice samouprave, -primjerice: „pravilnik o unutarnjem redu dostavlja se na prethodnu suglasnost predstavničkom tijelu lokalne jedinice“, alternativno: „broj službenika i namještenika utvrđen pravilnikom o unutarnjem redu mora biti u skladu s okvirnim brojem službenika i namještenika u upravnim ...
Dostava prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 1.6.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV 143.c ZPP-a glasio bi:''Osobama koje su u zemljišnim knjigama nekog od općinskih sudova u Republici Hrvatskoj upisane kao vlasnici nekretnine ili kao nositelji nekog drugog stvarnog prava na nekretnini i čije su adrese upisane u zemljišnu knjigu, dostava će se u sporovima u vezi s pravom vlasništva ili nekim drugim od upisanih stvarnih prava, te u sporovima u vezi sa zahtjevima za upis prava vlasništva ili nekog drugog upisanog stvarnog prava, prvenstveno obavljati na adresu upisanu u ...
Značaj međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju za ostvarenje mirovinskih prava 1.5.2008
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Općenito o Ugovorima o socijalnom osiguranju i njegovim normativnim dosezima Sklapanjem bilateralnog Ugovora o socijalnom osiguranju, osiguranicima koji su ostvarili prava iz mirovinskog osiguranja temeljem propisa jedne ili obiju država ugovornica, kao i osobama koje od njih izvode određena prava po takvom ugovoru omogućuje se -slijedeće: ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku (kako zbog opće, tako i zbog profesionalne nesposobnosti), obiteljsku, te najnižu ...
Kako čitati poruke kojima kozmetičke tvrtke označavaju svoje proizvode na tržištu 1.5.2008
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB popis sastojaka prema padajućem udjelu u proizvodu, pisan INCI-nazivljem (INCI – International Nomenclature of Cosmetic -Ingredients) dodana bojila koja se navode oznakama C.I. (Colour Index -number) kod proizvoda dekorativne kozmetike, bojila se navode skupno za pojedinu seriju s oznakom -+/, osim ako je količina pojedinih sastojaka manja od 1%, u kojem slučaju ih nije obvezno navoditi prema padajućoj koncentraciji- mirisi i aromatske kompozicije navode se riječima »Parfume« ili »...
Skraćeni parnični postupak 1.5.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV Jasno, ne dolazi u obzir i bilo bi suprotno načelu zakonitosti uskratiti pravo na žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, a prostor za ograničavanje mogao bi biti samo na području pravilnosti i potpunosti utvrđenja činjeničnog stanja, no, kako su stranke tijekom prvostupanjskog postupka bile znatno ograničene u pravu na iznošenje činjenica i predlaganja dokaza, te kako se skraćeni parnični postupak može, za razliku od ...
Pravo homoseksualnih osoba na posvajanje djece 1.4.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV 3. Presuda Europskog suda u predmetu E.B.Veliko vijeće Europskog suda, kojem je vijeće prepustilo nadležnost za odlučivanje, utvrdilo je sa deset glasova za naprama sedam glasova protiv da je došlo do povrede prava na zabranu diskriminacije u vezi sa pravom na poštivanje obiteljskog i privatnog života gospođe E.B. Povreda je utvrđena zato što su domaći sudovi prilikom odlučivanja o zahtjevu gospođe E.B. da joj se izda odobrenje za posvajanje djeteta primijenili različiti tretman...
Zaštita „zviždača“ u državnoj službi 1.4.2008
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 2. Povezane odredbe ZDS-a S materijom „zviždanja“ povezane su i sljedeće odredbe izvornog teksta -ZDS-a: načela zakonitosti i pravne sigurnosti (članak 5.), hijerarhijske podređenosti (članak 7.), obavljanja dužnosti i obveza postupanja u skladu sa zakonima (članak 15.), dužnosti čuvanja službene tajne i poštivanja privatnosti (članak 21.), -; pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja (članak 11.), na zaštitu od neopravdanog premještaja ili udaljenja s...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(37)
Članak s primjerom obrasca(2)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(10)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(17)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(2)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(3)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(1)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(4)

Datum

< Svi
2008(39)
> Siječanj(5) > Veljača(6) > Ožujak(2) > Travanj(3) > Svibanj(3) > Lipanj(5) > Srpanj(2) > Kolovoz(3) > Rujan(4) > Listopad(4) > Studeni(2)

Autori

AB CČ DEFGHIJKL M NOPR S ŠTUVZ Ž

Autori

Bagović(5)
Barjaktar(2)
Bulka(2)
Čuveljak(2)
Ljubić(1)
Maričić(1)
Marić-Ivanović(1)
Morović Pavić(1)
Rajko(11)
Sever(4)
Stokić(2)
Zlatović(1)
Zrilić(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite