Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2006
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 28)
Naslov Datum
Ustrojavanje unutarnje revizije u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 1.12.2006
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE istog Zakona propisano je da unutarnji -revizor: ispituje i ocjenjuje valjanost i svrhovitost sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog -korisnika; provjerava i preispituje vjerodostojnost, svrhovitost i zakonitost financijskih transakcija i procesa proračun skog -korisnika; navedene radnje obavlja -kontinuirano; čelniku proračunskog korisnika podnosi pismeni izvještaj o rezultatima spomenutih aktivnosti, sukladno rokovima utvrđenima ...
Još o drugostupanjskom tijelu u postupcima radi ostvarivanja prava na pristup informacijama 1.12.2006
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Sud će rješenjem odbaciti tužbu ako utvrdi: 1) da je tužba podnesena nepravovremeno (članak 24) ili prije vremena (članak 26); 2) da akt koji se tužbom osporava nije upravni akt (članak 6) odnosno da se upravni spor pokreće zbog nedonošenja akta u stvari u kojoj se niti ne donosi odgovarajući upravni akt (koja nije upravna stvar) (članak 8); 3) da je očito da se upravnim aktom koji se tužbom osporava ne dira u pravo tužitelja ili u njegov neposredni interes utemeljen na zakonu ...
Mora li se poslodavac savjetovati s radničkim vijećem kada ne postoji ni vijeće, ni neki od njegovih ekvivalenata? 1.12.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 4. Zaključak Ako sindikati - čija je funkcija štititi gospodarske i socijalne interese -radnika: ne štite njihov interes izražen u pravu na odlučivanje o zakonom propisanim -pitanjima, čineći time nemogućim ispunjenje obveze poslodavca da se savjetuje s predstavnicima radnika o tim -pitanjima, ugrožavajući istodobno prava i legitimne interese poslodavca koji ničime nije doprinio takvoj -situaciji, riskirajući pritom ugrožavanje interesa radnika i javni -interes, te postupajući ...
Forma sporazuma o prestanku ugovora o radu 1.11.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sporazum može, ali ne mora sadržavati i ostale sastojke, primjerice, uglavke o otpremnini, ugovornoj zabrani utakmice, izdavanju preporuke od strane poslodavca i dr.3. Implikacije sporazuma o prestanku ugovora o radu Sporazum o prestanku ugovora o radu implicira, prije svega, -sljedeće: za prestanak ugovora o radu nije potrebno postojanje (a stoga ni obrazlaganje, niti dokazivanje) razloga za prestanak, već je dovoljna suglasnost volja obiju ugovornih -strana; nema otkaznog -roka; nema ...
Postupak uređenja međe 1.11.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kod susjedskih prava uređuje pitanja zajedničke ograde, građenja vlastite ograde, pitanje međe, stabla koje raste na međi, granja i korijenja koje s jedne nekretnine prelazi na drugu nekretninu, pitanje pristupa na među, uporabe tuđe nekretnine radi izvođenja radova, postavljanje vodova i drugih uređaja na tuđoj nekretnini, potkopavanje tuđe nekretnine pitanje imisija koje s jedne nekretnine dolaze na drugu nekretninu, opasnost od ...
Međunarodni Ugovor o pravima iz mirovinskog osiguranja pripadnika HVO-a i članova njihove obitelji 1.11.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB - kod ostvarivanja prava na obiteljsku -mirovinu: na osobe koji su članovi uže obitelji (bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca, pastorčad, roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj) poginulog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO-a u neposrednim ratnim djelovanjima i pružanju otpora, ako su hrvatski državljani,– na izvanbračnog druga, koji se smatra članom uže obitelji, poginuloga, zatočenoga ili nestaloga pripadnika HVO-a prilikom neposrednih ratnih ...
Dvojbe u primjeni instituta otpremnine 1.11.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Prema sada važećem tekstu Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06) uređenje prava na otpremninu je -sljedeće:u slučaju da je radniku prije nastupanja stečaja otkazan ugovor o radu, radni odnos takvog radnika nakon isteka otkaznog roka prestaje, a pravo na otpremninu radnik ostvaruje na način propisan odredbom članka 71. stavka 1. Stečajnog zakona: „U tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze tražbine radnika i prijašnjih radnika stečajnog ...
Načelo pružanja pomoći neukim strankama kao instrument ostvarivanja procesne ravnopravnosti 1.10.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Autor se u radu prvenstveno bavi ključnim pitanjem vezanim za načelo pružanja pomoći neukim strankama, a to je mjera u korištenju odgovarajućih ovlaštenja suda za poučavanje neukih stranaka, na primjerima prikazuje kriterije za prepoznavanje parničnih radnji koje (ne) mogu biti predmetom poučavanja neukih stranaka temeljem odredbe čl.11. Zakona o parničnom postupku, a osvrće se i na načelo otvorenog pravosuđenja čijim se praktičnim ostvarivanjem u parničnom postupku također...
Koji se procesni zakon podredno primjenjuje na materiju Zakona o radu? 1.10.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB da je tuženik uputio obavijest na zakonit način, da se podnositeljica nije u roku odazvala, a da je način obavješćivanja bio primjeren i ratnim okolnostima koje same po sebi nalažu građanima da s povećanom pažnjom prate vijesti, time da je podnositeljica mogla i trebala očekivati obavijest od svojeg poduzeća. 1. tog Zakona), kojeg su, osim tijela državne uprave, dužne primjenjivati i druge pravne osobe, pa tako i poduzeća kada rješavaju o radnopravnom statusu svojih zaposlenika...
Kohabitacija nositelja izvršne vlasti i predstavničkog tijela na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini 1.10.2006
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Podsjećamo na temeljni okvir koji postavljanju spomenuta dva prijedloga zakona: a) župani, gradonačelnici i općinski načelnici biraju se neposredno, na mandat od četiri godine, primjenom dvokružnih izbora većinskim sustavom; b) njihovi zamjenici biraju se zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku – stoga i čelnici samoupravnih jedinica i njihovi zamjenici imaju neposredan politički legitimitet, a izbor zamjenika nije podložan poslijeizbornim odlukama i pregovorima...
Prijelazni lanac u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 1.9.2006
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Prijedlog Zakona o neposrednom izboru i Prijedlog ZID ZLPS, u pogledu materije obuhvaćene ovim tekstom, postavljaju sljedeći temeljni okvir:a) župani, gradonačelnici i općinski načelnici biraju se neposredno, na mandat od četiri godine, primjenom dvokružnih izbora većinskim sustavom;b) njihovi zamjenici biraju se zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku – stoga i čelnici samoupravnih jedinica i njihovi zamjenici imaju neposredan politički legitimitet, a izbor ...
O izgledima za uspješno ustrojavanje i rad javnih komisionara 1.9.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV 13/06). Komisionar je dužan pokretnine izložiti na način da ih zainteresirane osobe mogu razgledati u redovno radno vrijeme komisionara, na pokretninama naznačiti njihov broj prema kome se vode kod komisionara, na temelju kojega neće biti moguće utvrditi kome one pripadaju, odnosno u kojem su ovršnom postupku zaplijenjene, na pokretninama će biti naznačeni podaci o njihovoj kakvoći i veličini te cijena, je li provjerena njihova ispravnost, odnosno kako se ona može provjeriti, s ...
Novine u registraciji športskih djelatnosti od strane fizičkih osoba prema novom Zakonu o športu 1.7.2006
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odrednice Zakona o športu Novi Zakon o športu uređuje temeljna načela športa, propisuje tjelesne aktivnosti koje su u smislu ovoga Zakona šport, sustav športa u Republici Hrvatskoj, tko može obavljati određene športske djelatnosti, uvjete za obavljanje športskih djelatnosti, osnivanje športskih dioničkih društava, mogućnosti preoblikovanja udruga za natjecanje u športska dionička društva, oblike udruživanja, stručnu spremu za obavljanje stručnih poslova u športu, donosi ...
Institut zaštićenog najma u praksi Europskog suda za ljudska prava 1.7.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV "Nakon što je utvrdio da je miješanje bilo zakonito i poduzeto radi legitimnog cilja, Europski sud se očitovao o razmjernosti poduzete mjere: "Glede razmjernosti mjere, Sud primjećuje da Zakon o najmu stanova dozvoljava najmodavcima raskinuti ugovor o najmu stana u slučajevima kad najmoprimci na neki način ne ispunjavaju svoje obveze koje proizlaze iz ugovora o najmu stana, ali isto tako predviđa i iznimku za najmodavce koji su fizičke osobe tako što oni mogu raskinuti ugovor o najmu...
Smrt kao pravna činjenica 1.7.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako sud utvrdi da je nestala osoba živa, ukinut će svoje prvotno rješenje, a preinačit će ga ako stekne uvjerenje da je nestala osoba umrla drugog dana, a ne onog koji se kao dan smrti smatra prema prvotnom rješenju (članak 8/4). Takvo pravomoćno rješenje dostavlja se matičaru radi brisanja odnosno korekcije u matičnoj knjizi umrlih, sudu nadležnom za vođenje ostavinske rasprave (da bi obustavio ostavinsku raspravu i imao saznanja o točnom trenutku smrti) te državnom odvjetniku...
Novi trendovi na tržištu poštanskih usluga 1.6.2006
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Određenje pojma univerzalne poštanske usluge Pod univerzalnim poštanskim uslugama smatraju se unutarnje i međunarodne usluge prijama, prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka mase do 2 kg i sekograma mase do 7 kg, paketa mase do 20 kg, brzojavnih uputnica, preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem, pošiljaka s označenom vrijednosti, žurnih pošiljaka, pošiljaka s povratnicom, pošiljaka koje se uručuju osobno primatelju, pošiljaka s plaćenim odgovorom, te ...
Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u svezi ostvarivanja prava na mirovinu 1.6.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sklapanjem ovog bilateralnog Sporazuma o socijalnom osiguranju, osiguranicima koji su ostvarili prava iz mirovinskog osiguranja temeljem propisa jedne ili obiju država ugovornica, kao i osobama koje od njih izvode određena prava po ovom Sporazumu omogućuje se -slijedeće: ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku (kako zbog opće, tako i zbog profesionalne nesposobnosti), obiteljsku, te najnižu mirovinu (ovu posljednju po načelu reciprociteta), a na temelju ...
Odgovornost Republike Hrvatske za naknadu štete zbog terorističkih akata počinjenih tijekom Domovinskog rata 1.6.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ukazuje se na Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija koji regulira odgovornost Republike Hrvatske za naknadu šteta nastalih uslijed terorističkih akata te se analiziraju i još neki propisi koji bi se mogli dovesti u vezu s navedenom pravnom problematikom, kao što su Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata, Zakon o utvrđivanju ratne ...
Pravo na terenski dodatak 1.6.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ako hrvatski državljanin nema prebivalište u opisanom smislu u Republici Hrvatskoj, policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova utvrđuje prebivalište u mjestu:1.u kojem se naselio s namjerom da se u njemu stalno nastani, ako su ispunjeni i drugi uvjeti propisani zakonom;2.njegova uobičajenog boravišta, ako se prebivalište ne može odrediti prema opisanom u točki 1.;3.prebivališta njegova bračnog druga, ako se prebivalište ne može odrediti prema ...
Dodatni standardi pristupa informacijama javnog sektora 1.5.2006
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Članak 5.Kada su tijela i službene osobe Gradske uprave na temelju propisa o zaštiti tajnosti podataka ovlaštene samostalno utvrditi postoje li u pojedinom slučaju službene svrhe, interesi, potrebe ili druge pretpostavke propisane za proglašavanje podataka tajnima ili na drugi način nedostupnima, postojanje takvih pretpostavki utvrdit će samo ako su u pojedinom slučaju kumulativno ispunjene i sljedeće -pretpostavke: ako rezultat testa pretežnosti interesa ukazuje na potrebu ...
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade 1.5.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Bilo je međutim i shvaćanja da navedenu odredbu treba tumačiti na način da se privremeno, do donošenja novog posebnog propisa, ne mogu iseljavati niti korisnici stanova koji su u iste uselili po određenoj osnovi koja možda u momentu useljenja nije bila zakonita, ali je u svijetlu današnjih propisa ista postala prihvatljiva, pa da bi radi izbjegavanja određenih nepravdi koje bi se time izazvale, trebalo pričekati novi propis i vidjeti hoće li se njime eventualno konvalidirati njihov...
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 1.5.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB :1.da radnik, a ne poslodavac, odlučuje o tome hoće li godišnji odmor koristiti u jednom ili u dva dijela (članak 46. (54.) stavak 1. Zakona o radu),2.da poslodavac odlučuje o tome hoće li drugi dio godišnjeg odmora radnik koristiti u tekućoj ili u idućoj godini (opće pravo poslodavca iz članka 48. (56.) stavka 1. Zakona o radu),3.da poslodavac odlučuje kada će radnik koristiti godišnji odmor, odnosno pojedini dio godišnjeg odmora, kao i koliko radnih dana će iznositi koji dio...
Sankcioniranje zlouporaba procesnih prava stranaka u parničnom postupku (1. dio) 1.4.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV U praksi su česti sljedeći postupci stranaka koji se mogu kvalificirati kao teže ili lakše zlouporabe, ili za koje je dvojbeno radi li se uopće o zlouporabi, a razvidno je da se radi o određenom, moguće i nenamjernom, nesavjesnom korištenju procesnih prava, primjerice: svjesno iznošenje neistinitih činjeničnih navoda na glavnoj raspravi i u podnescima, te neistinito iskazivanje stranke saslušane u svrhu dokazivanja, izbjegavanje uredne dostave sudskih pismena, namjerno zatajivanje...
Smisao odredbe članka 106. stavka 2. Zakona o radu 1.4.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 73).Radnik koji je koristio pravo porodni ili posvojiteljski dopust, odnosno pravo na rad u skraćenome radnom vremenu, kao i radnik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede ili ozljede na radu, bolesti ili profesionalne bolesti, ima pravo povratka na prethodne ili - ako je prestala potreba za obavljanje tih poslova - druge odgovarajuće poslove (čl. 3. st. 1. Zakona o radu glasi:„(1) Osoba koja zapošljava (u daljnjem tekstu: poslodavac) obvezna je u radnom odnosu radniku ...
Sankcioniranje zlouporaba procesnih prava stranaka u parničnom postupku (2. dio) 1.4.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dvojbe o pravnoj naravi zlouporaba procesnih prava Među praktičarima građanskog procesnog prava mogu se naći i oni koji upozoravaju na problematičnost sankcioniranja zlouporaba procesnih prava, jer smatraju da korištenjem procesnih ovlaštenja koja priznaje ZPP ne mogu biti učinjene zlouporabe, odnosno da time stranke ne čine ništa protupravno, već se radi o postupanju koje se kreće u okvirima dopuštenog i cilj mu je najsvrsishodnije zastupanje i zaštita probitaka stranaka u ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(28)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(5)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(10)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(2)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(10)

Datum

< Svi
2006(28)
> Veljača(1) > Ožujak(1) > Travanj(4) > Svibanj(3) > Lipanj(4) > Srpanj(3) > Rujan(2) > Listopad(3) > Studeni(4) > Prosinac(3)

Autori

AB CČ DEFGHIJKLM NOPR S ŠTUVZ Ž

Autori

Bagović(2)
Barjaktar(4)
Bulka(2)
Čuveljak(1)
Maričić(2)
Morović Pavić(1)
Rajko(11)
Sever(2)
Stokić(2)
Zrilić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite