Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2013
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 99)
Naslov Datum
Manjak kao razlog za otkaz ugovora o radu 31.12.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Radi se naime o tome da ugovor o radu zbog svog trajanja i trajnih obveza koje nastaju za stranku iz tog ugovora, pretpostavlja odnos povjerenja između poslodavca i radnika na temelju kojeg poslodavac od radnika očekuje ne samo ispunjenje ugovorne obveze za obavljanje poslova već i čuvanje imovine poslodavca neovisno radi li se o sredstvima rada ili o proizvodima koji se u procesu rada stvaraju 6.Kao što smo istaknuli, osim zbog osobito teške povrede radne obveze - radni odnos temeljem ...
Stvarnost i perspektiva ovršne prodaje pokretnina 23.12.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV -godine), je dosadašnje uređenje koje predviđa obvezno oduzimanje zaplijenjenih pokretnina iz posjeda ovršenika neekonomično jer podrazumijeva niz uredovanja sudskog ovršitelja (provjera uvjeta smještaja, zapljena i oduzimanje, eventualno ponovljeno oduzimanje, pratnja i predaja na čuvanje, održavanje javnih dražbi) i s tim povezanih troškova za angažman sudskog ovršitelja te ovrhovoditeljevih troškova prijevoza, radne snage i čuvanja -pokretnina, su izgledi za prodaju odnosno ...
Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku 18.12.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku 18.12.2013 Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku- usklađenost propisa o sudskim vještacima sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti -1. Uvod Odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 144/08, 61/11, 56/13), Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (52/09, 7/10) i Kodeksa strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih ...
Provedba prava državnih potpora od strane sudova 17.12.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Stoga temeljno pravilo ističe da je državama članicama zabranjeno dodjeljivati državne potpore, no pod određenim uvjetima dodjela državne potpore može biti dopuštena, s time da se potpore mogu dodijeliti tek ako prijedlog ili program potpore unaprijed odobri Europska komisija odnosno nadležno tijelo države članice 3.Nedopuštena državna potpora je svaka potpora koju daje država članica, ili koja je u bilo kojem obliku dana putem državnih sredstava, koja davanjem prednosti nekim...
Nadomještaj suglasnosti na otkaz ugovora o radu 12.12.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 6. ZR-a, prvostupanjski sud bio dužan, obzirom na razloge zbog kojih je tuženik uskratio suglasnost na otkaz ugovora o radu sindikalnoj povjerenici, kao prethodno pitanje raspraviti i utvrditi je li tužitelj imao opravdani razlog za otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa, a zbog postupaka sindikalne povjerenice koji se njoj stavljaju na teret kao teške povrede obveza iz radnog odnosa, ili tužitelj nije imao opravdani razlog za otkaz, jer o tome ovisi pravilna ...
Upisi građevina u katastarski operat i zemljišnu knjigu prema novom Zakonu o gradnji 10.12.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Uz osnovni uvjet, izvršnu uporabnu dozvolu, katastru se, dakle, dostavlja još -i: za građevine za koje se izrađuje geodetski projekt:1. geodetski projekt koji je sastavni dio idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole ili 2. geodetski projekt koji je sastavni dio građevinske dozvole, zatim 3. izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom,odnosno- za građevine za koje se ne izrađuje geodetski projekt:1. geodetski elaborat za ...
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - obrazac JOPPD 5.12.2013
 JAVNE FINANCIJE Obvezu podnošenja JOPPD obrasca -imaju: Isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici- Obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu PU dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima- Tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...
Prekluzija ovlaštenja u radnim sporovima 3.12.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To mogu biti primjerice prigovori da je ugovor o radu ranije raskinut, da je poslodavac ispunio neku obvezu radnika, da je došlo do sporazuma o odricanju od tražbine, da je tražbina radnika zastarjela i dr.Ti materijalnopravni prigovori u slučaju njihovog uvažavanja dovode do gubitka prava radnika na zaštitu njegovog subjektivnog prava i oni su rezultat raspravljanja u parnici i bitno je da su izneseni tijekom parnice, bez obzira na redoslijed postupanja i da su dokazani onim dokaznim ...
Tužba zbog povrede europskog prava 28.11.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE stavka 1. -UFEU-a; naloži Saveznoj Republici Njemačkoj da Komisiji plati dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 282.725,10 eura za svaki dan zakašnjenja da postupi u skladu s gore navedenom presudom Komisija/Njemačka, računajući od dana proglašenja presude u ovom predmetu sve dok ne postupi u skladu s navedenom presudom -Komisija/Njemačka; naloži Saveznoj Republici Njemačkoj da Komisiji plati paušalni iznos koji je rezultat umnoška dnevnog iznosa od 31.114,72 eura i broja dana trajanja...
Zabilježba spora i praksa zemljišnoknjižnih sudova 26.11.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA parnični postupak radi utvrđenja da je nositelj knjižnog prava postala neka druga osoba koja je to pravo stekla na jedan od zakonom propisanih načina, da je pokrenut postupak radi utvrđenja da je izvanknjižno stečeno neko ograničeno stvarno pravo na nekretnini, da je pokrenut postupak radi utvrđivanja suvlasništva u pogledu nekretnine koja je u zajedničkom vlasništvu, da se vodi spor oko valjanosti pravnog posla temeljem kojeg je provedena uknjižba, da se vodi postupak radi ...
Nepružanje kaznenopravne zaštite temeljnim radničkim pravima 21.11.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nažalost, niti sudovi ne poštuju navedeno pravilo, pa dolazi do situacija da zajamčeno pravo građana, kao istovremeno radničko pravo, pravo na rad, ostaje samo proklamirano 8, dok suštinski i stvarno biva obezvrijeđeno i zatrto od strane onoga tko bi ga trebao zaštititi na nekoj krajnjoj instanci 9.Pravo na rad jamči se bilo kojem građaninu ove države, a isto tako, pravo je svakoga da, sukladno članku 29. stavak 1. Ustava RH, zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud ...
Važnost dostave za pravilnost ovršnog postupka na imovini stranca u Republici Hrvatskoj 19.11.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Članak 16. KDSZ-a glasi:"Članak 16.Ako se, u svrhu dostave prema odredbama ove Konvencije, u inozemstvo trebao poslati sudski poziv ili jednakovrijedni dokument, te ako je donesena presuda protiv tuženika koji nije pristupio, sudac je ovlašten osloboditi tuženika učinaka proteka roka za žalbu protiv presude ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:(a) ako tuženik, bez ikakve svoje krivnje, nije znao za dokument na vrijeme dostatno za obranu, ili ako nije znao za presudu na vrijeme dostatno ...
Dozvoljena plaćanja tijekom nelikvidnosti 14.11.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Uz to, s obzirom da predsjednik nagodbenog vijeća ima zadatak vršiti kontrolu jesu li plaćanja vršena sukladno pravilima o plaćanju samo onih troškova koji su nužni za redovno poslovanje, nije jasno kako oni vrše predmetnu kontrolu kada nigdje u spisima nema podataka o toj kontroli 7. Naime, u skraćenim postupcima predstečajne nagodbe dužnik nema uopće nikakve kontrole u pogledu plaćanja koje vrši osim kontrole predsjednika nagodbenog vijeća a u redovnim postupcima povjerenik ...
Prigovori litispendencije i presuđene stvari 12.11.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Isto tako okolnost da vjerovnik raspolaže ispravom na kojoj je javno ovjerovljen potpis dužnika, kojom ovaj daje suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi izravno isplaćuje vjerovniku ne sprječava vjerovnika da podnesene kondematornu tužbu (Odluka VSRH, broj Revt-167/07 od 15. travnja 2008. Naime, stranke imaju saznanja o tome je li o njihovim ...
Kolektivni otkazi 7.11.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dakle, ako bi tu odredbu gramatički tumačili, obvezu izrade programa zbrinjavanja viška radnika imali bi svi oni poslodavci koji utvrde višak od najmanje dvadeset radnika kojima će u razdoblju od devedeset dana prestati ugovor o radu od kojih će najmanje petorici ugovor o radu prestati na temelju poslovno uvjetovanog otkaza, a preostali ugovori o radu mogu prestati na temelju svih drugih načina prestanka ugovora o radu, odnosno: smrću radnika, istekom vremena na koje je sklopljen ...
O cost-benefit analizi projekta eSpis odnosno njezinom izostanku 5.11.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uvođenje jedinstvenog informatičkog sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis) zasigurno je jedan takav javni projekt, međutim, čini se da njegovo polazište nije bila sveobuhvatna analiza koristi i troškova, već pretpostavka da ekstenzivna informatizacija sama po sebi pridonosi većoj učinkovitosti poslovanja sudova, kao i da (u kompleksnim političkim prilikama pristupnih pregovora s Europskom unijom u kojima je „poglavlje 23: Pravosuđe i ljudska prava“ bilo posebno ...
Coaching 31.10.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Kada je coaching -potreban: kada osoba ima potrebe za konkretnim planom i akcijom, a dezorganizirana je, - kada je osoba dezorijentirana i u nemogućnosti da nađe odgovarajući pravac u životu, kako privatnom, tako i poslovnom, - kada osobi nedostaje samomotivacija, podrška i razumijevanje kako u privatnom, tako i u poslovnom životu u najbližoj okolini, - kada je osoba nezadovoljna postignutim rezultatima u bilo kojoj oblasti, - kada je potrebna stimulacija da se izađe iz komforne zone,...
Novela Zakona o zemljišnim knjigama - uloga katastarskih podataka 29.10.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Podloga za pokretanje zk ispravnog postupka sastojala se -od: Očitovanja o identifikaciji - svih katastarskih čestica koje ulaze u izmjeru državnog poljoprivrednog zemljišta blok -"Sredanci", Izvoda iz katastarskog plana i Posjedovni listovi - iz kojih se vidi posjedništvo Republike Hrvatske- Kopija plana kojom je vršena parcelacija te Rješenje o promjeni Ureda za -katastar, Rješenja o arondaciji - za čestice koje se u zemljišnoj knjizi vode kao privatno vlasništvo - arhiva ...
Povreda prava na rad nepoštivanjem privremene mjere o vraćanju radnika na posao 24.10.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Iz tog razloga, nužno je zahtijevati da žalba protiv rješenja o određivanju privremene mjere ne zadržava ovrhu 18.5. Inzistiranje poslodavca da radnik ne dolazi raditi unatoč privremenoj mjeri Poslodavac može tražiti od radnika s kojim je u sporu, da ne dolazi raditi unatoč privremenoj mjeri o vraćanju na posao, ali mu je u tom slučaju dužan isplatiti naknadu plaće 19. Otprilike je jednaka situacija ako poslodavac ne želi da radnik dolazi na posao tijekom odrađivanja otkaznog ...
Izbor i opoziv članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 22.10.2013
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE , a na upit iz lokalne samouprave, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa navodi da u slučajevima u kojima dolazi do kolizije odredbe članka 15. stavka 2. ZSSI-a i odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi primjenjuje se, prema načelu lex posterior derogat legi priori, odredba onoga zakona koji je kasnije stupio na snagu, odnosno odredba članka 48. ZLPS-a, na temelju koje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imenuje i razrješava ...
Optantska imovina u upravnoj i sudskoj praksi 17.10.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Žalba je odbijena iz sljedećih razloga:Prema članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 80/02 i 81/02), zahtjev za naknadu imaju pravo podnijeti prijašnji vlasnici, koji su pravo na povrat ili naknadu za oduzetu imovinu stekli prema odredbama tog Zakona, a nisu do sada podnijeli zahtjev za naknadu ili im je zahtjev pravomoćno odbačen ili odbijen, i -to: prijašnji vlasnik ...
Pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 15.10.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Otpad neprihvatljiv za odlaganje Prema odredbi članka 5. navedenog Pravilnika, na odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj zabranjen je -prihvat: tekućeg -otpada, otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, korozivan, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih -propisa, komunalnog otpada ako mu masa biorazgradive komponente premašuje 35% od ukupne -mase, bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima ...
Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života kao posebna vrsta nasljednopravnog ugovora 9.10.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Obveznopravne karakteristike ovog ugovora ogledaju se u -sljedećem: ustupitelj i njegovi suugovornici (koji mogu biti isključivo potomci i bračni drug) zaključuju ugovor kao dvostrani pravni -posao; ustupitelj jednome ili svim suugovornicima ustupa besplatno ili uz neke terete svu ili dio svoje imovine/stvari/prava, i to samo onu koja je već njegova u trenutku sklapanja ugovora, uz mogućnost da zadrži određena prava za sebe ili da potomci i/ili bračni drug preuzmu kakvu obvezu prema ...
Ovrha na računima građanina i zaštita novčanih sredstava od ovrhe 3.10.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ovršnog zakona navedena su primanja i naknade koje su u potpunosti izuzeti od -ovrhe: primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja -uzdržavanja, primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom -osiguranju, primanja po osnovi socijalne -skrbi, primanja po osnovi privremene -nezaposlenosti, ...
Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu 1.10.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dakle, u jednom razdoblju ranijeg ZR-a (Narodne novine broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 30/04, 68/05), poslodavac za otkaz ugovora o radu tijekom probnog rada nije morao imati opravdani razlog jer je to bio ugovor o radu koji je trajao šest mjeseci i kraće, a nakon toga mogućnost otkaza bez postojanja opravdanog razloga više nije postojala, što je značilo da je kasnije poslodavac uvijek morao imati razlog za otkaz i da je radnik imao pravo osporavati ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(93)
Članak s primjerom obrasca(6)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(11)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(35)
3. JAVNE FINANCIJE(3)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(10)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(4)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(2)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(17)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(16)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

< Svi
2013(99)
> Siječanj(9) > Veljača(8) > Ožujak(8) > Travanj(9) > Svibanj(8) > Lipanj(8) > Srpanj(8) > Kolovoz(8) > Rujan(8) > Listopad(9) > Studeni(8) > Prosinac(8)

Autori

AB C Č D EFG H IJK L M N OP R S ŠT UV ZŽ

Autori

Bulka(2)
Butković(6)
Cindrić(2)
Čuveljak(6)
Dugonjić(2)
Gović Penić(7)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(2)
Končić(3)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Ljubenko(1)
Marić-Ivanović(1)
Meandžija(2)
Mičević(4)
Milaković(7)
Milković(1)
Moslavac(3)
Mrle(2)
Mršić(1)
Mustapić(2)
Nakić(2)
Novaković(3)
Peček(6)
Raffaelli(5)
Rajko(2)
Rončević(2)
Sever(2)
Stokić(8)
Struić(1)
Tolo(2)
Vajda(5)
Vojković(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite