Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 2. PRAVOSUDNI SUSTAV
 

Stručni članci

Stranica 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 425)
Naslov Datum
Nezakoniti ovršni postupci na temelju ovršnih isprava na nekretninama ovršenika u RH 25.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime, okosnica ovog članka, kao i iznesenih prigovora u tijeku ovršnih postupaka pred redovitim sudovima, jest pitanje ''je li solemnizirani Ugovor o kreditu, a koji je naknadno jednostrano raskinut (otkazan) od strane ovrhovoditelja, ovršna isprava s kojom se neposredno može pokrenuti ovršni postupak na temelju ovršne isprave na nekretninama ovršenika?''Najjednostavniji odgovor, kada bi se pitalo ovrhovoditelje (u prvom redu mislimo na poslovne banke) bio bi da jest, jer oni godinama...
Industrijski dizajn i njegova zaštita u hrvatskom i europskom pravu 23.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Državni zavod odbit će zahtjev za registraciju dizajna, odnosno registrirani industrijski dizajn bit će proglašen pravno nevaljanim:1. ako dizajn ne udovoljava samim zakonskim odrednicama dizajna, 2. ako prijavu podnese neovlaštena osoba, 3. ako je dizajn u sukobu s ranijim dizajnom koji je učinjen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna 4. ako sadrži žig ili drugo pravo industrijskog vlasništva drugog zakonitog vlasnika, 5. ako dizajn predstavlja ...
Europski istražni nalog - budućnost prikupljanja dokaza za kazneni postupak 16.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Tako nadalje mi nemamo stručnjake, odnosno ne nazivamo ih tako, nego vještacima; ne poznajemo pojam „nezadiruće istražne mjere“, jer je potpuno neprimjeren hrvatskom jeziku i pravopisu, eventualno bismo mogli podvesti navedeni izričaj pod dokazne radnje kojima se zadire u ustavna prava i slobode građana pa su podvrgnuta posebnom režimu i dodatnoj kontroli od strane sudske vlasti; nemamo „tajne istrage“, nego prikrivene istražitelje, jer pod tim pojmom, kako je on opisan u ...
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 2. dio 9.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV OPZ-a):1) odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu upotrebu, posteljina, posuđe, pokućstvo, štednjak, hladnjak, televizor, radio prijemnik i druge stvari za kućanstva ako ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba,2) hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva,3) radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje ovršenik kao poljoprivrednik koristi za rad na svom gospodarstvu, ...
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 1. dio 19.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV 58. st. 4. OPZ-a):1) naziv poreznog tijela koje ga donosi (ovrhovoditelja), te broj i datum poreznog rješenja 2) ime i prezime poreznog obveznika odnosno drugog sudionika (jamca) na koga se odnosi (ovršenika)3) pravnu i činjeničnu osnovu 4) potpis ovlaštene osobe 5) naziv ovršne odnosno vjerodostojne isprave na osnovi koje se ovrha određuje 6) visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju 7) predmet ovrhe (sadrži imovinu na kojoj će se ovrha provesti)...
Sustavne greške u rasuđivanju pravnih aktera 11.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Među ispitanicima su se naposljetku formirale dvije skupine sudaca, i to oni koji su odredili relativno tešku kaznu (prosječno 8 mjeseci zatvora) i oni koji su odredili relativno blagu kaznu (prosječno 5 mjeseci zatvora), a jedina razlika u cjelokupnom kontekstu kojoj su ispitanici bili izloženi je nasumično bačena kocka namještena da uvijek pokaže broj 3 ili 9. Bacanje kocke je obavljeno neposredno prije izjašnjenja sudaca, te su oni suci kojima se kocka zaustavila na broju 3 ...
Konfrontacijsko pravo na primjeru (ne)čitanja iskaza privilegiranog svjedoka 6.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 2. ZKP-a priječi čitanje zapisnika o ispitivanju privilegiranog svjedoka, jer da „o ispitivanju privilegiranog svjedoka pred državnim odvjetnikom ne moraju biti obaviješteni okrivljenik i njegov branitelj, niti se na to ispitivanje pozivaju, čime je okrivljeniku onemogućeno da se sučeli sa svjedokom i da mu postavlja pitanja (povreda konfrontacijskog prava okrivljenika).“ Mora se razlikovati, ali i poštivati javni interes za kazneni progon počinitelja kaznenog djela, gdje ...
Određena sporna pitanja u vezi s člankom 186.a Zakona o parničnom postupku 21.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV .) svjesna da će poduzimanje radnji kojima se diskriminacija uklanja uzrokovati srazmjerno velike troškove, P. izražava spremnost mirno riješiti spor pod sljedećim uvjetima: - da nadležno tijelo Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ili Vlada RH) potvrdi/prizna činjenicu diskriminacije učenika koji zbog vjere, svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet, - da se utvrdi obveza žurne...
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti odgovornosti liječnika i zdravstvenih ustanova u obavljanju profesionalne djelatnosti 16.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz već navedene, sljedeća sudska odluka možda najbolje prikazuje kakvu je definiciju liječničke pogreške, odnosno komplikacije u postupku liječenja, prihvatila naša sudska praksa: „Kada je utvrđeno da je kod tužiteljice postavljena pravilna dijagnoza, pravodobno je određen općeprihvaćeni medicinski postupak za liječenje, učinjena pravilna predoperativna priprema i analgezija, zahvat je obavljen u zdravstvenoj ustanovi koja je ovlaštena za takve zahvate na uobičajen način ...
Osiguranje i odgovornost za štetu izazvanu neispravanim proizvodom 14.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stoga ćemo se u radu najprije usredotočiti na „ono“ što predstavlja poveznicu između instituta osiguranja i instituta odštetnog prava - odgovornosti za neispravan proizvod, da bi zatim, u slučaju neispravnog proizvoda, ukazali na sve institute koji potencijalno oštećenom klijentu/potrošaču stoje na raspolaganju da bi zaštitio svoje interese, te se shodno tome usredotočili na opća obilježja odgovornosti za neispravan proizvod po pravilima hrvatskog odštetnog prava: od toga ...
Uloga suda prvog stupnja u utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u kontekstu napuštanja načela materijalne istine i prihvaćanja načela stranačke istine 2.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV „opća nadležnost“ županijskih sudova za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova, dok se, s druge strane, zbog primjene odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15 i 82/15) i postupanja drugih županijskih sudova po žalbama protiv odluka Općinskog suda u Rijeci (uključujući i današnje stalne službe, koje su ranije predstavljale samostalne sudove na području Županijskog suda u Rijeci), već sada događalo da različiti ...
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga - različitost sudske prakse 28.2.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pri tome se isticalo da, ako se navedena odredba ne bi primjenjivala i u situacijama kada do raskida ugovora dolazi od strane davatelja usluge, ali zbog „ krivnje“ pružatelja usluge, tada bi se kažnjavali savjesni korisnici, koji, u slučaju da ne mogu ispunjavati svoje obveze, raskinu ugovor i tada moraju, sukladno članku 41. stavak 5. ZEK-a platiti davatelju usluga sve preostale rate do isteka ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je ...
Državno odvjetništvo RH i ulaganje izvanrednih pravnih lijekova 7.2.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV 29. st. 1. Ustava glasi: Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.“Čini se potpuno ispravnim izraženo gledište prema kojem, ako Državno odvjetništvo ima mogućnost ulaganja određenog pravnog lijeka, pa makar se radilo i o izvanrednom pravnom lijeku kao što je to bio zahtjev za zaštitu zakonitosti, pa čak i u predmetima u kojima je „stranka...
Kumuliranje naknade za štetu i osigurnine 31.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema tome, u osiguranju osoba opće je načelo dozvoljenosti kumuliranja prava na naknadu štete i osigurnine 10.Dozvoljenost kumuliranja prava na naknadu štete i osigurnine, u osiguranju osoba, u skladu je sa sveopće prihvaćenim shvaćanjem društva da ljudski život "nema cijene"11, odnosno, prevedeno na obvezno pravo, da se neimovinska šteta na fizičkoj osobi ne može egzaktno izraziti u novčanom ekvivalentu 12. Iz čega slijedi zaključak da u osiguranju osoba osigurnina nema ...
Tko treba paziti na primjenu odredbe članka 356. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima? 26.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) propisuje da se fizička osoba smatra sa stajališta tog zakona stranom ako nema državljanstvo Republike Hrvatske, dok se ne smatraju sa stajališta tog zakona stranim osobama one koje nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, ali su iseljenici s područja Republike Hrvatske ili njihovi potomci, a tijelo ...
Sudski ovršitelj i Ovršni zakon 17.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sud može zaprijetiti novčanom kaznom pravnim osobama, a odgovornim osobama u pravnoj osobi i drugim fizičkim osobama novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom, ili kazniti novčanom kaznom pravnu osobu, odnosno kazniti novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom odgovorne osobe u pravnoj osobi i druge fizičke osobe:1. ako protivno nalogu ili zabrani suda poduzmu određene radnje s ciljem skrivanja, oštećenja ili uništenja imovine ovršenika ili protivnika osiguranja,2. ako poduzmu čine ...
Mein Kampf u hrvatskoj autorskopravnoj sudskoj praksi 12.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine (u nastavku: Bernska konvencija)3.Mjerodavna kolizijska norma propisuje da trajanje zaštite priznato ovom Konvencijom obuhvaća autorov život i pedeset (50) godina nakon njegove smrti (članak 7. stavak 1.) U svakom slučaju, određuje da će trajanje biti uređeno zakonom zemlje u kojoj se zaštita prava traži; međutim, ako zakonodavstvo te zemlje nije odredilo drukčije, ono neće premašiti trajanje utvrđeno u zemlji podrijetla djela (članak 7. stavak 8.)4. Dakle, kolizijske...
Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku 5.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naravno da medicinsko osoblje pri vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije prvenstveno vodi računa da ta dokumentacija ima svrhu što uspješnijeg liječenja pacijenta, no, s porastom broja sudskih sporova za naknadu štete zbog profesionalne pogreške u liječenju, te porastom broja kaznenih i disciplinskih postupaka koji se vode protiv liječnika i ostalog medicinskog osoblja radi nesavjesnog liječenja, sve više jača uloga medicinske dokumentacije i kao dokaznog sredstva u sudskom ...
Spoznaja prave istine o stvarnoj šteti počinjenoj kaznenim djelom 15.12.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sukladno odredbi članka 17. stavak 1. Kaznenog zakona, koji bi eventualno došao u obzir za primjenu, jer je riječ o primjeni kaznenog zakonodavstva prema strancu koji izvan područja Republike Hrvatske počini kazneno djelo za koje se po hrvatskom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža, a ne radi se o slučajevima kaznenih djela počinjenih izvan RH protiv njezinog pravnog interesa, kaznenim djelima koja izvan područja RH počine njezini državljani, kaznenim ...
Dokazna sredstva za utvrđivanje identiteta nekretnina 13.12.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 3 U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 4 propisano je da su nekretnine, kao predmet vlasništva i drugih stvarnih prava, čestice zemljine površine zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno (čl.2. st.3. ZV), da pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje, ali kad je više zemljišnih čestica upisano...
Suglasnost ministra pravosuđa na stjecanje prava vlasništva stranih osoba na temelju zakona 1.12.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV S obzirom na to da ZV izričito određuje da strane fizičke i pravne osobe mogu, ako zakonom nije drukčije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske, smatramo da kada se radi o stjecanju prava vlasništva na temelju zakona, tada tu suglasnost treba ishoditi prije donošenja presude kojom se utvrđuje pravo vlasništva, jer je to jedna od ...
Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja - postojeći koncept i otvorena pitanja - 2. dio 29.11.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec dužan je za svakog radnika prvog sljedećeg radnog dana dostaviti Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu kojim se propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće, a kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima za iznos obračuna neisplaćene plaće odnosno ...
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti 24.11.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Značajno je istaknuti i da ponašanje (radnja ili propust) oštećenika mora biti usmjereno na povredu njegovog vlastitog pravnog dobra (čija povreda nije zabranjena jer oštećenik ne može biti odgovoran prema samom sebi), te zato mora sam i snositi štetne posljedice u opsegu u kojem je njima pridonio 11, i gdje se do ključa za raspodjelu štete dolazi usporedbom značenja oštećenikova doprinosa i značenja onih okolnosti koje predstavljaju temelj štetnikove odgovornosti 12. Što ...
Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja - postojeći koncept i otvorena pitanja - 1. dio 10.11.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zajednička za sve inkriminacije jest činjenica da je u središtu norme radnik, dakle, sve sadrže naglašen ljudski element 1.Upravo na toj činjenici dolazi do prijepora, po pitanju je li nužna kaznena zaštita povrijeđenih i ugroženih radničkih prava, ako jest, zašto je ona segmentirana ili čak fragmentirana, treba li kazneni postupak i kaznenu zaštitu uvjetovati prethodnim iscrpljivanjem drugih vidova zaštite odnosnih prava radnika, jesu li potrebne kaznenopravne definicije ...
Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 11.10.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 11.10.2016 Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 1. Odluke u kaznenom postupku Odlučivanje u kaznenom postupku prvenstveno je zadaća sudova, što ne znači da, s procesnog aspekta, druga tijela kaznenog pravosuđenja ne donose odluke tijekom ili za potrebe tog istog kaznenog postupka. Odgovor je prozaičan, a razloga su najmanje četiri: 1. rješenje o odbačaju nije sudska odluka; 2. iako ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 17 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(376)
Članak s primjerom obrasca(49)

Klasifikacija

< Svi2. PRAVOSUDNI SUSTAV
   2.1. PRAVOSUĐE(37)
      2.1.1. Sudovi(6)
      2.1.3. Odvjetništvo i javno bilježništvo(5)
      2.1.4. Upravni spor(15)
   2.2. UPRAVNO PRAVO(17)
      2.2.2. Stranci, azil(5)
      2.2.5. Upravni postupak i upravne pristojbe(9)
      2.2.6. Koncesije(3)
   2.3. GRAĐANSKO PRAVO(301)
      2.3.1. Vlasničkopravni odnosi i druga stvarna prava, izvlaštenje(52)
      2.3.2. Stanovi i poslovni prostori(14)
      2.3.3. Obvezni odnosi, naknada štete(70)
      2.3.4. Posredovanje u prometu nekretnina(2)
      2.3.5. Intelektualno vlasništvo, autorsko pravo(11)
      2.3.6. Patenti, žig(9)
      2.3.7. Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja, zaštita djece(12)
      2.3.8. Nasljedno pravo(9)
      2.3.9. Parnični postupak, izvanparnični postupak(51)
      2.3.10. Ovršni postupak(68)
      2.3.11. Arbitraža, mirenje(2)
      2.3.12. Kolizijski propisi, preuzimanje propisa(1)
   2.4. KAZNENO PRAVO(70)
      2.4.1. Kazneno materijalno pravo, korupcija(40)
      2.4.2. Kazneni postupak(20)
      2.4.3. Izvršenje kaznenih sankcija, amnestija i pomilovanje(2)
      2.4.4. Prekršaji(8)

Datum

2017(18) 2016(37) 2015(35) 2014(40)
2013(35) 2012(47) 2011(51) 2010(68)
2009(27) 2008(17) 2007(22) 2006(10)
2005(6) 2004(4) 2003(2) 2002(2)
2001(3) 2000(1)

Autori

A B C Č D EFG HIJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Bagović(6)
Barjaktar(4)
Belanić(2)
Bulka(22)
Butković(10)
Cindrić(3)
Čuveljak(34)
Delić(1)
Dominiković(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(3)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Jelinić(1)
Jelušić(7)
Kačer(1)
Katić(1)
Kudrić(4)
Lisičin(2)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(4)
Marić-Ivanović(35)
Markić Jurišić(1)
Masarić(1)
Matijević(4)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(8)
Mihelčić(7)
Mijatović(2)
Milaković(11)
Milković(1)
Morović Pavić(5)
Moslavac(20)
Mršić(23)
Mustapić(5)
Nakić(6)
Okić Buljanović(2)
Peček(32)
Raffaelli(2)
Rajko(24)
Rončević(4)
Ružička(2)
Sabljak(1)
Salaj(9)
Saračević Moslavac(3)
Sessa(1)
Sever(10)
Smiljan Pervan(1)
Stokić(36)
Turkalj(1)
Vajda(5)
Vojković(3)
Walaszek(3)
Zlatović(14)
Zrilić(15)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite