Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > Z
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 77)
Naslov Datum
Industrijski dizajn i njegova zaštita u hrvatskom i europskom pravu 23.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Državni zavod odbit će zahtjev za registraciju dizajna, odnosno registrirani industrijski dizajn bit će proglašen pravno nevaljanim:1. ako dizajn ne udovoljava samim zakonskim odrednicama dizajna, 2. ako prijavu podnese neovlaštena osoba, 3. ako je dizajn u sukobu s ranijim dizajnom koji je učinjen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna 4. ako sadrži žig ili drugo pravo industrijskog vlasništva drugog zakonitog vlasnika, 5. ako dizajn predstavlja ...
Raspored korištenja godišnjih odmora u dječjim vrtićima 22.5.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Upravo iz tih razloga, kada je riječ o rasporedu korištenja godišnjih odmora, oni dječji vrtići čiji djelatnici ostvaruju pravo na poveći broj dana godišnjeg odmora, a uz koje se vrlo često nadovezuju i slobodni dani kao zamjena za prekovremene sate, susreću se sa problemom usklađenja potreba i želja djelatnika s jedne strane te potrebe učinkovite organizacije rada s druge strane. Da li će radnici godišnji odmor koristiti u jednom ili u više dijela, da li će im biti ...
Provedba postupka savjetovanja s javnošću prilikom donošenja općih akata vrtića 9.5.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neki od općih akata što ih donose dječji vrtići su: Statut, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada, Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registaturnog gradiva, Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća, ...
Pripravnički staž odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću 3.4.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Što se tiče korištenja godišnjeg odmora osoba na stručnom osposobljavanju treba napomenuti da ta obveza za poslodavca postoji neovisno o tome što Hrvatski zavod za zapošljavanje za vrijeme kada je polaznik stručnog osposobljavanja oslobođen obveze rada istome ne isplaćuje novčanu pomoć, dapače propust poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanju ne omogući korištenje godišnjeg odmora i dopusta predstavlja kršenje odredbi Zakona o radu za što je propisana i prekršajna ...
Posebni normativni akti trgovačkih društava s naglaskom na akte u području radnih odnosa 30.3.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim pravilnikom naročito se propisuje organiziranje i provedba zaštite na radu, odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom, osposobljavanje za rad na siguran način, obavješćivanje i savjetovanje posebno osjetljive skupine radnika, sredstva rada, osobna zaštitna oprema i mjesta rada, tehnologija rada i radni postupci, radni okoliš, stres na radu ili u vezi s radom, sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute, strani radnici, zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i ...
Prekovremeni rad odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 14.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 32/15 i 97/15) temeljem kojeg se u ustanovama predškolskog odgoja za odgojitelje i ostale zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu podaci o radnom vremenu prilagođavaju naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada odnosno evidentiraju se samo sati u kojima se program izvodi, bez sata pripreme, stručnog usavršavanja i sl. 93/14) prema kojima će se poslodavac, dječji vrtić, prekršajno kazniti ukoliko prekovremeni rad radnika ...
Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 7.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 07.03.2017 Recentne odluke Europskog suda za ljudska prava vezane uz upravne stvari 1. O upravnim stvarima općenito Upravni postupak može se definirati kao skup pravnih pravila kojima je reguliran način djelovanja tijela uprave (drugih državnih tijela i pravnih osoba) kada ta tijela, primjenom materijalnopravnih propisa na konkretan društveni odnos, donose svoje upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama ili...
Kazne za slučaj nezakonitog oglašavanja duhana i duhanskih proizvoda 2.2.2017
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sukladno članku 27. Zakona, novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba -ako: sponzorira događaje, aktivnosti ili pojedince s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana (članak 9. stavak 1. Zakona -), izravno ili neizravno promiče duhanske proizvode (članak 9. stavak 2. -Zakona), ističe naziv ili logotip duhanskog proizvoda kroz svjetleće reklame, plitice, stalke za prodaju,...
Propusti u poslovanju dječjih vrtića utvrđeni nadzorom prosvjetne inspekcije 25.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Slijedom navedenog, najčešće uočeni propusti vezani uz postupak zasnivanja radnog odnosa u dječjim vrtićima -su: radni odnos zasniva se bez prethodno provedenog -natječaja, natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavljuje se bez prethodne odluke Upravnog -vijeća, radni odnos zasnovan temeljem odluke ravnatelja traje preko 60 -dana, natječaj se ne objavljuje na web stranicama -škole, kandidate se u propisanome roku ne obavještava o rezultatima -natječaja, kandidatima se ...
Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika na visokoškolskim ustanovama 20.12.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, u članku 3. stavak 1. i 2. ZSD-a uznemiravanje se definira kao svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od diskriminacijskih osnova iz članka 1. stavka 1. ZSD-a koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, dok je spolno uznemiravanje svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe...
Zaštita posebnih kategorija radnika u hrvatskom radnom pravu 20.10.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 80/13, 137/13) jest ona o ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz ...
Nova regulativa prava žiga u Europskoj uniji 6.9.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kako bi se osigurala pravna sigurnost i zaštitila zakonito stečena prava žiga, prikladno je i nužno, ne dovodeći u pitanje načelo da se prava iz kasnijeg žiga ne mogu ostvarivati protiv ranijeg žiga, osigurati da nositelji ranijih žigova ne budu ovlašteni na ostvarenje odbijanja ili proglašenja ništavosti te da se ne mogu protiviti uporabi kasnijeg žiga ako je kasniji žig stečen u vrijeme kad je raniji žig podlijegao mogućnosti proglašenja ništavim ili opoziva, primjerice, ...
Zasnivanje radnog odnosa i postupak provedbe natječaja u dječjim vrtićima 29.8.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odluka o objavi natječaja koju donosi Upravno vijeće mora sadržavati točan naziv radnog mjesta za koje se natječaj raspisuje, vrstu ugovora o radu (sklapa li se ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme) te radno vrijeme (sklapa li se ugovor za puno ili nepuno radno vrijeme ili dopunski rad). Premda se u praksi uobičajilo da se prijave na natječaj podnose poštom ili neposredno u prostorijama vrtića, nema razloga da se dječji vrtići ne odluče i za elektroničko zaprimanje ...
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada 30.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Posebno je stavljen naglasak na to da će u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada (radni odnosi) inspektor rada usmenim rješenjem u zapisniku, na određeno vrijeme dok ne otkloni nedostatke u poslovanju, a najkraće u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti u nadziranom poslovnom objektu, odnosno prostoru, ako utvrdi da je tijekom nadzora za poslodavca radio radnik na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Kriteriji i mjerila za upis djece u dječji vrtić 16.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI To se prije svega odnosi na dječje vrtiće u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji prilikom upisa prednost moraju dati djeci žrtava i invalida domovinskog rata, djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci zaposlenih roditelja, djeci s teškoćama u razvoju, djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima, djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu. Treba napomenuti da ...
Ostvarivanje zaštite radnika u sudskom postupku 10.5.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, takav zaključak moguće je izvesti samo cjelovitim pregledom i drugih zakona koji na svoj način uređuju ovu materiju - Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, dalje: ZOR), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15 i 82/15) i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 144/10 i 84/11), odnosno novog Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 128/14) koji ...
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima 3.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prilikom primitka pismena zaduženi djelatnik vrtića obvezan je potvrditi primitak pismena i to na sljedeći -način: pismena zaprimljena neposredno od stranke potvrđuju se stavljanjem prijamnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir ali samo ako stranka to -zatraži, pismena zaprimljena putem dostavljača potvrđuju se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili na -povratnici, pismena zaprimljena elektroničkim putem ...
Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava 3.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV KZ-a predviđeno je kazneno djelo povrede žiga kao znaka razlikovanja i prava industrijskog vlasništva, tako da tko protivno propisima o zaštiti žiga u trgovačkom prometu rabi znak koji je istovjetan sa zaštićenim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran ili znak koji je istovjetan ili sličan zaštićenom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični s onima za koje je žig registriran, ističući znak na ...
Europski patent s jedinstvenim učinkom i jedinstveni patentni sud - novine u europskom patentnom pravu 30.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/01, 49/11 i 76/13 - -ZOP) Pravilnik o patentu ( “Narodne novine”, br.117/07, 3/11, 66/11, 145/12 i 85/13).Zakonom o patentu, uz definiranje osnovnih pojmova, uređena su sljedeća pitanja: predmet zaštite patentom, pravo na stjecanje patenta, postupak za priznanje patenta, učinci patenta, ograničenje učinaka patenta, prisilne licencije, trajanje, održavanje i prestanak patenta, izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, proglašavanje ništavim ...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 2. dio 29.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva...
Zapošljavanje učenika tijekom školskih praznika 20.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Pri tome poslodavci moraju voditi računa o ograničenjima vezanim uz vrste poslova na kojima mogu zaposliti maloljetnike odnosno na ograničenja vezano uz njihovo radno vrijeme Bez posredstva srednjoškolskih ustanova, naručitelji bi mogli sa učenicima sklapati ugovore o djelu ili autorske ugovore međutim to ne ulazi u kategoriju njihovog zapošljavanja tijekom školskih praznika o kojem je bilo riječi u ovom tekstu, već se na takove ugovore, kao i na sve druge ugovore te vrste, ...
Evidentiranje radnog vremena u predškolskim ustanovama 12.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakonodavac je u novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima posebnu pažnju posvetio i evidentiranju radnog vremena radnika u dječjim vrtićima, i to u članku 8. stavku 6. na sljedeći način:„u ustanovama predškolskog obrazovanja za zaposlene odgajatelje djece, odnosno zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada“. ...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 1. dio 29.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 7 Često se postavlja pitanje moraju li se kod imenovanja ravnatelja javnih ustanova po raspisanom natječaju uvažavati prava koje, primjerice, propisuje Zakon o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 146/10 , 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13).Tako je člankom 35. citiranog Zakona propisano da su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti te druga tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i ...
Pedagoške mjere 17.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Teža neprihvatljiva ponašanja Težim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;b) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;c) unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad;d) dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(73)
Članak s primjerom obrasca(4)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(3)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(29)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(3)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(6)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(22)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(3)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(9)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2017(9) 2016(10) 2015(11) 2014(5)
2010(6) 2009(3) 2008(7) 2007(6)
2006(1) 2005(5) 2004(5) 2003(4)
2002(2) 2001(2) 2000(1)

Autori

< Svi Z

Autori

Zebić(1)
Zlabnik(13)
Zlatović(36)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite