Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1050)
Naslov Datum
"USITNJAVANJE RIZIKA"-OSNOVA SIGURNOSTI OSIGURANJA 1.12.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Po svom obliku s obzirom na sudjelovanje u šteti osiguravatelja reosiguranje može biti -u: proporcionalnom obliku reosigurateljne -zaštite, neproporcionalnom obliku reosigurateljne zaštite,Kod proporcionalne reosigurateljne zaštite, reosiguratelj u istom omjeru sudjeluje i u visini osigurateljne premije i u visini štete osiguravatelja, dok primjenom neproporcionalnog oblika reosigurateljne zaštite drugoosiguratelj odnosno reosiguratelj, svoj udio u šteti osiguravatelja određuje ...
(Kazneno)pravni kontinuitet kod spolnog zlostavljanja kao oblika mobinga 21.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Znajući da su žrtve mobbingu izložene isključivo na radnom mjestu i da aktivni subjekti zabrane diskriminacije ili moberi mogu biti sve osobe s kojima žrtva redovito dolazi u doticaj prilikom obavljanja svih poslova svojeg radnog mjesta za koje je sklopila ugovor o radu, jednostavno je za zaključiti da osoba koju sama žrtva kolokvijalno naziva šefom, a riječ je o suprugu odgovorne osobe u ustanovi u kojoj je zaposlena, pri čemu počinitelj kaznenog djela sudjeluje neposredno, istina...
(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj 29.12.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI nov. br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), tražbina naknade za isporučenu vodu za piće i sanitarne potrebe, u slučaju kada je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarijeva u roku od jedne godine, pa ako isporučitelj nije pravovremeno poduzeo pravne radnje za naplatu duga isporučene vode za piće i sanitarne potrebe, te su određena dugovanja s osnova isporučene usluge u zastari, isporučitelj primjenom mjere obustave isporuke vodnih usluga prisiljava korisnika na ...
(Ne)mogućnost provedbe ovrhe na motornom vozilu 1.7.2007
 PRAVOSUDNI SUSTAV Iznimno ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreću od sjedišta tvrtke u kojoj su proizvedena do skladišta te motorna i priključna vozila koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta do mjesta u kojem će biti registrirana, ali uz uvjet da su vozila osigurana i označena posebnim pločicama za privremeno označivanje takvih vozila u ...
(Ne)primjena Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja 1.7.2009
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Tako se taj Zakon ne odnosi na građevine iz stavka 1. članka 1. Zakona (to su one za koje se prema ZPUG-u izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog -projekta): za koje investitor ne raspolaže dokazom da ima pravo graditi u smislu njegovih odredbi jer se građenju tih građevina prema Zakonu može pristupiti na temelju rješenja za građenje čijem donošenju ne prethodi izdavanje lokacijske dozvole koja je uvjet za izvlaštenje nekretnine pa rješavanje imovinskih odnosa izvlaštenjem ...
(Po)nešto o nedopuštenosti revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka 5.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV , zauzeo je novo procesnopravno shvaćanje o nedopuštenosti podnošenja revizije protiv pravomoćne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje glasi: „… Pravomoćno rješenje o troškovima parničnog postupka nije rješenje protiv kojega bi bila dopuštena revizija.“ Stoga ćemo u ovom radu, prvo, na primjerima iz judikature toga suda, prezentirati njegovo dosadašnje pravno shvaćanje o ovom pravnom pitanju, potom, drugo, citirati obrazloženje novozauzetog shvaćanja i ...
(Procesno)pravno shvaćanje Vrhovnog suda o (ne)dopuštenosti redovne revizije po posebnim propisima 7.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Primjerice, ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima na odjelnoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje, ali je odluka drugostupanjskog suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, ili ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda drugostupanjskoga suda temelji se na tom ...
Aktivna legitimacija za podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava 1.7.2001
 MEĐUNARODNO PRAVO , i od tog datuma Republika Hrvatska priznaje nadležnost Europske komisije (sada Suda) za ljudska prava za zaprimanje tužbi od svake fizičke osobe, nevladine organizacije ili skupine pojedinaca koji tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih Konvencijom i dodatnim protokolima, ukoliko su činjenice na kojima se temelji navodna povreda tih prava nastale nakon stupanja na snagu Konvencije i pripadajućih Protokola za Republiku Hrvatsku. U tom smislu u predmetu Očić protiv Hrvatske, u ...
Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu – 1. dio 8.11.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB profesionalnom vozaču bude oduzeta vozačka dozvola ili nadzornik tehničke ispravnosti vozila izgubi licencu) ili ne stekne određenu stručnu spremu pa nije u mogućnosti pribaviti ovlaštenje nadležnog tijela za obavljanje poslova iz ugovora o radu, tad se ne radi o nedostatku znanja, a time ni o osobno uvjetovanom otkazu, već o osobito važnim činjenicama zbog kojih uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju stranaka nastavak radnog odnosa nije moguć, što predstavlja osnov za ...
Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu – 2. dio 5.12.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 4. ZR-a). Napominjemo da poslodavac koji u program zbrinjavanja viška radnika planira uvrstiti i osobe iz članka 71. stavak 1. ZR-a (za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od ...
Alkoholiziranost radnika kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu 18.1.2010
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ugovor o radu prestaje smrću radnika, istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja (ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad, sporazumom radnika i poslodavca, odlukom suda te otkazom ugovora radu (članak 104). U slučaju kada je alkoholiziranost razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, poslodavac neće pozivati...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 1. dio 16.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Preporuka definira pet temeljenih alternativnih načina rješavanja sporova, odnosno medijaciju (kao postupak u kojem treća osoba predlaže strankama rješenje spora u obliku neobvezujuće preporuke)3, koncilijaciju (kao postupak koji uključuje treću osobu s ciljem približavanja stranaka u sporu, tako da one same nađu zajednički prihvatljivo rješenje), unutarupravno preispitivanje (kao drugostupanjski postupak koji se odvija pred nadležnim javnopravnim tijelom, a koje nije sud, bilo ...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 2. dio 22.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ukoliko odredbe o upravnim ugovorima (iz Zakona o općem upravnom postupku) usporedimo s odredbama koje uređuju ugovor o koncesiji (iz Zakona o koncesijama), vidljivo je da je jednostrani raskid upravnog ugovora 2, u slučaju neispunjenja ugovora od strane koja nije javnopravno tijelo, drugačije određen Zakonom o koncesijama koji propisuje da „Ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbu o pravu davatelja koncesije da jednostranom izjavom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti ili ...
Aneks ''G'' Ugovora o sukcesiji iza bivše SFRJ 1.10.2007
 MEĐUNARODNO PRAVO Konkretno, radi se o slijedećim sredstvima (imovini odnosno pokretninama i nekretninama u smislu Aneksa G):1. sredstva koja su bila u privatnom vlasništvu poduzeća sa sjedištem u Srbiji i Crnoj Gori i koja su temeljem Uredbe-1 ili Uredbe-2 prešla u privatno vlasništvo novosnovanih poduzeća nastalih na mjesto bivših poslovnih jedinica,2. sredstva koja su bila u društvenom vlasništvu i na kojima su poduzeća sa sjedištem u Srbiji i Crnoj Gori imala pravo korištenja koje je temeljem ...
Apsurdi sudske prakse - nemogućnost ovrhe zbog promjene naziva pravne osobe 4.10.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV )"Osim navedenih propisa, mjerodavan je i članak 24. stavak 1. do 5. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06 i 150/08):"Članak 24.(1) Profesionalni status, u smislu ovoga Zakona, ima onaj športski klub koji je osnovan radi obavljanja športske djelatnosti sudjelovanja u športskom natjecanju, ako ima sklopljene ugovore o profesionalnom igranju s više od 50% registriranih športaša u seniorskoj konkurenciji u odnosu na broj prijavljenih športaša za natjecateljsku godinu na listi ...
Arbitrabilnost u radnim sporovima kod otkaza ugovora o radu s osvrtom na sudsku praksu 17.5.2011
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ugovor mora sadržavati sve bitne uglavke, a najmanje -o: strankama te njihovom prebivalištu, odnosno -sjedištu, mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim -mjestima, nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis -poslova, danu početka -rada, očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno -vrijeme, trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima ...
Biogorivima za očuvanje okoliša 25.5.2009
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Biogorivima za očuvanje okoliša 25.05.2009 Ljiljana Drakulić Biogorivima za očuvanje okoliša Biogoriva su od posebnog interesa za EU jer osim doprinosa zaštiti okoliša, njihova proizvodnja doprinosi povećanju raznolikosti energetskih izvora, a time i povećanju sigurnosti opskrbe energijom te, zbog uglavnom poljoprivredne proizvodnje sirovina za biogoriva, dovodi do povećanja zaposlenosti u sektoru poljoprivrede i industrije za proizvodnju biogoriva. Novim Zakonom propisano je da je ...
Biranje povjerenika zaštite na radu 17.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 71/14) Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac je obvezan provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).Sukladno članku 40. novog GKU-a , a u vezi s provođenjem ...
Bitcoin - nove perspektive kaznenog djela pranja novca 13.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodna razmatranja i napomene Pranje novca, prema zakonskom određenju članka 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08 i 25/12; dalje u tekstu: ZSPNFT), podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine 1 za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući: zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine, prikrivanje prave prirode, izvora, ...
Bjanko sporazumi o prestanku ugovora o radu 1.8.2007
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 1.-); u slučaju ništetnosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju takva ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se narav onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ako zakon što drugo ne određuje; ugovaratelj koji je kriv za sklapanje ništetnog ugovora odgovoran je svome suugovaratelju za štetu koju trpi zbog ništetnosti ugovora ako ovaj ...
Članovi uprava, nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH 6.12.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 33/16 5 i 43/16). Člankom 1. te uredbe određeno je -da: su njome propisani postupci provedbe postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore) u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za RH, koje su određene...
Članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice 5.5.2011
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Naime, u članku 1. Zakona propisano je koja se pitanja uređuju ovim Zakonom (sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnošenja i sadržaj izvješća o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvješća, trajanje obveza iz Zakona, izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa) i među...
Coaching 31.10.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Kada je coaching -potreban: kada osoba ima potrebe za konkretnim planom i akcijom, a dezorganizirana je, - kada je osoba dezorijentirana i u nemogućnosti da nađe odgovarajući pravac u životu, kako privatnom, tako i poslovnom, - kada osobi nedostaje samomotivacija, podrška i razumijevanje kako u privatnom, tako i u poslovnom životu u najbližoj okolini, - kada je osoba nezadovoljna postignutim rezultatima u bilo kojoj oblasti, - kada je potrebna stimulacija da se izađe iz komforne zone,...
Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi 9.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Dakle, ZSD poznaje i posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije, u koje ubraja: 1. tužbu za utvrđenje diskriminacije (kad tužitelj traži (samo) utvrđenje da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje), 2. tužbu za zabranu ili otklanjanje diskriminacije (kad tužitelj traži da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti ...
Djeca kao sudionici u prometu na cestama 28.8.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Nakon najnovijih izmjena i dopuna djeca se smiju prevoziti u motornom vozilu za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u vozilu za prijevoz tereta (podrazumijeva se da imaju i zadnja sjedala), ovisno o visini, na sljedeće -načine: dijete visoko najmanje 150 centimetara - smije se, bez posebnih uvjeta, prevoziti na prednjem sjedalu kao i na sjedalu koje nije prednje, s tim da, dakako, bude vezano sigurnosnim pojasom- dijete niže od 150 centimetara - smije ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(941)
Članak s primjerom obrasca(109)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(105)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(425)
3. JAVNE FINANCIJE(45)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(88)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(63)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(86)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(68)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(159)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(49) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(55)
Delić(1)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(2)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(11)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(3)
Milaković(32)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(22)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(12)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(1)
Peček(38)
Plećaš(1)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(7)
Sarvan(15)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(36)
Struić(11)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zebić(1)
Zlabnik(13)
Zlatović(36)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite