Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
 

Stručni članci

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 63)
Naslov Datum
Javnobilježnička i sudska prevencija nepoštenih odredbi u potrošačkim ugovorima 4.5.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ako stranke to odbiju, a nije riječ o očito nepoštenoj odredbi, nego samo o potencijalno nepoštenoj odredbi, javni bilježnik nastavit će s postupkom solemnizacije isprave, te će je potvrditi, ali će u tekst potvrde isprave unijeti izjavu kojom navodi da su stranke htjele da se u ispravi nalaze te odredbe, koje su možebitno nepoštene, nejasne, nerazgovjetne ili dvosmislene, odnosno koje bi mogle dati povoda sporovima, ili koje ne bi bile pravno valjane ili bi se mogle pobijati, ili ...
Upravljanje vodnim uslugama kao faktor teritorijalne integracije lokalnih jedinica 23.2.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Specifične promjene vodnih resursa i hidrološkog ciklusa uslijed klimatskih promjena mogu biti promjene u površinskim tijekovima vode, povećana mogućnost poplava, povećani gubici vode evaporacijom zbog povećanja temperature i povećane količine vode u atmosferi uslijed veće evaporacije, promjene u sezonskom ili vremenskom tijeku vodenih tokova naročito u vodnim područjima koje se alimentiraju vodom od otapanja snijega, promjene tijeka vode iz ledenjaka tijekom njihovog povlačenja,...
Roaming - što će se dogoditi u lipnju 2017. 9.2.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI donijela Provedbenu uredbu 1 kojom su definirani kriteriji „pravedne uporabe“ usluga u roamingu, uzimajući u obzir korisničke navike u EU, stupanj usklađenosti domaćih cijena u EU, učestalost putovanja u EU te stvarni rizik od poremećaja tržišnog natjecanja i poticanja investicija kako na matičnim tržištima, tako i na tržištima na kojima se roaming konzumira. iznosi 7,7 EUR za 1GB (gigabajt) podatkovnog prometa, pa će stoga korisnik koji svoj otvoreni paket podataka plaća ...
Upis brisanja prisilne sudske hipoteke na brodu 10.1.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI stavak 1. mogao glasiti:„(1) Hipoteka na brodu može nastati ugovorom (ugovorna hipoteka) ili odlukom nadležnog tijela (prisilna hipoteka).“7. Umjesto zaključka Valja ukazati na to -da: se prisilno založno pravo na brodu određuje u izvansudskom postupku kod nadležnog trgovačkog suda, koji je tijelo -odluke, je lučka kapetanija samo tijelo provedbe sudske odluke o upisu prisilnog založnog prava na brodu, u upravnom -postupku, se svi postupci vezani uz upise u upisnik brodova, osim ...
(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj 29.12.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI nov. br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), tražbina naknade za isporučenu vodu za piće i sanitarne potrebe, u slučaju kada je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarijeva u roku od jedne godine, pa ako isporučitelj nije pravovremeno poduzeo pravne radnje za naplatu duga isporučene vode za piće i sanitarne potrebe, te su određena dugovanja s osnova isporučene usluge u zastari, isporučitelj primjenom mjere obustave isporuke vodnih usluga prisiljava korisnika na ...
Usluge od općeg gospodarskog interesa u europskom pravu 27.10.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI To su razlozi javne politike, javne sigurnost i zdravlja, održavanje reda u društvu, smjernice socijalne politike; zaštita primatelja usluga; zaštitu potrošača, zaštita radnika, uključujući socijalnu zaštitu radnika, dobrobiti životinja, očuvanje financijske ravnoteže sustava socijalnog osiguranja, sprječavanje prijevare, sprječavanje nepravednog natjecanja, zaštitu okoliša i urbanog okoliša, uključujući gradsko i ruralno planiranje, zaštitu vjerovnika, očuvanje ...
Lančani sudar 6.10.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 59.),8 iz čega se može zaključiti da su i masovne prometne nesreće - lančani sudari uključene u navedene statistike, ali se ne može sa sigurnošću utvrditi u kojem broju odnosno postotku sudjeluju u navedenim statistikama, međutim, izvjesno je da njihov „štetni potencijal“ nije zanemariv 9.2. Sigurnost cestovnog prometa - osiguranje od automobilske odgovornosti - naknada štete Nasuprot jednoj idealnoj sigurnosti prometa na cestama stoji opasnost ili rizik nastanka društveno ...
Zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj 19.5.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Osobni uvjeti za dadilju -su: da je poslovno sposobna- da ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj (ovaj uvjet ne odnosi se na dadilje državljane država članica Europske unije 3 i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru - Island, Lihtenštajn i -Norveška) da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokazuje je potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj -praksi) da nije pravomoćno osuđena te da se ...
Trgovačkopravni aspekti ugostiteljske djelatnosti 17.12.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI To su, numerus clausus, prema odredbama članka 5. stavka 2. ZUD-a, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, zdravstvene ustanove - specijalne bolnice i lječilišta, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga ...
Održavanje cesta u zimskim uvjetima 19.11.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Opće odredbe koje reguliraju problematiku održavanja cesta sadržane su u članku 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15, u nastavku: ZSPC), koji propisuje da se ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju, uz ostalo, održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona, pri čemu se nalaže pravnoj ili ...
Pješaci - status u cestovnom prometu 11.8.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Zaključno ćemo taksativno navesti osnovna pravila za sigurno kretanje pješaka u -prometu: kretati se nogostupom ili drugom površinom određenom ili prikladnom za kretanje pješaka- u slučaju iznimnog kretanja kolnikom, kretati se što bliže rubu kolnika- u slučaju kretanja u skupini, kretati se jedan iza drugoga- u slučaju kretanja javnom cestom izvan naselja, kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja- noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen nekim izvorom ...
Sporazum o uredbi o ukidanju roaminga 23.7.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ostali dijelovi TSM uredbe vraćeni su EK na doradu, i o njima će se raspravljati u sklopu nove, još ambicioznije, inicijative EK pod nazivom Jedinstveno digitalno tržište - DSM (Digital Single Market), koja, osim telekomunikacijskog sektora, obuhvaća i mjere u području autorskih prava, e-trgovine, dostave paketa, elektroničke pismenosti, medijskih usluga, zaštite osobnih podataka. Mini TSM paket, pod nazivom „Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama vezanim uz otvoreni ...
Nepoštene poslovne prakse u pravu Republike Hrvatske 9.6.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Te okolnosti na koje se zavaravajuća poslovna praksa odnosi jesu:1. postojanje ili priroda proizvoda 2. osnovna obilježja proizvoda, kao što su njegova dostupnost, koristi, rizici, izvedba, sastav, pripadci, postojanje postprodajne pomoći potrošaču i sustava rješavanja pritužbi, metode i datum izrade ili nabave, dostava, podobnost za ostvarivanje svrhe, način korištenja, količina, specifikacija, zemljopisno ili tržišno podrijetlo, rezultati koji se očekuju od njegove uporabe ili...
Efekti privatizacije javnih vodnih usluga 7.5.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Razlozi zbog kojih se javne vlasti odlučuju na privatizaciju vodnih usluga su: a) društveni (uvjerenje da privatizacija može dovesti do zadovoljavanja osnovnih potreba za vodom građana koji nisu opskrbljeni tim uslugama, b) komercijalni (uvjerenja da je više poduzetničkih aktivnosti bolje za državu, c) financijski (vjerovanje da privatni sektor može mobilizirati kapital brže i jeftinije od javnog sektora) d) ideološki (vjerovanje da je bolje imati manju javnu upravu), te e) ...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 2. dio 9.4.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prvenstveno određuje što se sve smatra korištenjem voda, a to je:„1. zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode za različite namjene (za opskrbu vodom za piće, za stavljanje na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži, sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene), 2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne ...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 1. dio 17.3.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12 - dalje u tekstu ZVDSP), sve stvari u RH mogu se glede imovinsko-pravnog režima podijeliti na stvari koje su u vlasništvu fizičke ili pravne osobe i stvari koje po svojoj prirodi ili zato što im je tako odredio zakonodavac spadaju u javno vlasništvo (javno dobro u općoj upotrebi i javno dobro u javnoj upotrebi) i stvari koje nisu u ničijem vlasništvu. Pravni status pomorskog dobra ...
Odgovornost za naknadu štete počinjene od divljači na javnoj cesti 27.1.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Iz stilizacije navedene odredbe odmah smo detektirali da je ona normativno nemušt, neodređen i nejasan pokušaj kompromisa između različitih suprotstavljenih interesnih lobbya koji će posljedično u pravnoj praksi, a naša se anticipacija nažalost obistinila, rezultirati različitim pravnim interpretacijama i nejedinstvenom primjenom materijalnog prava koja će potrajati sve do trenutka dok neki od takvih predmeta, vjerojatno po podnijetoj izvanrednoj reviziji jer su u pravilu posrijedi...
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima 20.11.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI ZZP je kombinirao ta dva kriterija jer je najprije naveo što se smatra nepoštenom ugovornom odredbom (članak 49. ZZP-a), a zatim je propisao i sivu listu nepoštenih ugovornih odredbi 12.Ugovorne odredbe koje bi se, uz ispunjenje općih pretpostavki o nepoštenim ugovornim odredbama mogle smatrati nepoštenima jesu: odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti trgovca za štetu uzrokovanu smrću ili tjelesnom ozljedom potrošača, ako je šteta posljedica štetne radnje trgovca; ...
Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama 21.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Tako je prije bilo propisano da se djeca mogu prevoziti u motornim vozilima, ovisno o godinama starosti, na sljedeće -načine: dijete do dvije godine starosti - moglo se prevoziti na stražnjim sjedalima u posebnoj sigurnosnoj sjedalici koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu, a u kojoj sjedalici je dijete moralo biti vezano; iznimno, na prednjem sjedalu vozila ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili je isključen i ako se prevozi u ...
Obveze trgovca kod elektroničke (internetske) trgovine 9.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prije nego što potrošač sklopi ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o: glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti; svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte; ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa; zemljopisnoj ...
Obveze lokalne samouprave u zaštiti potrošača 11.9.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI u kojemu se nalazi kaznena odredba ima nomotehničku pogrešku - pa ga radi boljeg razumijevanja navodimo cijelosti:„Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako:1. tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na ...
Djeca kao sudionici u prometu na cestama 28.8.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Nakon najnovijih izmjena i dopuna djeca se smiju prevoziti u motornom vozilu za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u vozilu za prijevoz tereta (podrazumijeva se da imaju i zadnja sjedala), ovisno o visini, na sljedeće -načine: dijete visoko najmanje 150 centimetara - smije se, bez posebnih uvjeta, prevoziti na prednjem sjedalu kao i na sjedalu koje nije prednje, s tim da, dakako, bude vezano sigurnosnim pojasom- dijete niže od 150 centimetara - smije ...
Ponašanje potrošača 24.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ovim se Zakonom, koji je usklađen s direktivama Europske unije u području zaštite potrošača, na poseban način reguliraju sljedeća prava -potrošača: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača - pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu - pravo na pravnu zaštitu potrošača - pravo na informiranje i edukaciju potrošača - pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa - pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika ...
Naknada za nekretnine na kojima je izgrađena cesta prije donošenja Zakona o cestama 17.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI )2. izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama, koji sadrži podatke o nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje, odnosno katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje ili se stanje iz zemljišnih knjiga ne slaže s postojećim posjedovnim stanjem 3. izvod iz posjedovnog lista 4. dokaz o utvrđenom interesu Republike za izgradnju objekta ili izvođenje radova na toj nekretnini 5. dokaz u smislu članka 18. stavka 1. ovoga Zakona ...
Uredba o ukidanju roaminga tek na pola puta 28.4.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Taj sustav počiva na: (i) utvrđivanju zajedničkih regulatornih načela koja se primjenjuju na države članice pri utvrđivanju uvjeta za uporabu spektra usklađenog za bežične širokopojasne komunikacije; (ii) davanju ovlasti EK za donošenje provedbenih akata za usklađivanje dostupnosti spektra, vremenski raspored dodjela i trajanje prava njegova korištenja te (iii) uvođenju mehanizma savjetovanja na temelju kojeg Komisija može preispitati predložene nacionalne mjere o dodjeli i ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(63)

Klasifikacija

< Svi5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
   5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO(9)
      5.2.6. Vinogradarstvo(1)
      5.2.8. Vode i vodno gospodarstvo(3)
      5.2.9. Poljoprivredna proizvodnja, sjeme i sadni materijal(2)
      5.2.11. Lovstvo i ribarstvo(1)
      5.2.12. Hrana(1)
      5.2.14. Državna potpora u poljoprivredi(1)
   5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE(30)
      5.3.2. Cestovni promet, javne ceste(9)
      5.3.3. Sigurnost prometa na cestama, homologacija(5)
      5.3.6. Pomorski promet i pomorsko dobro(3)
      5.3.9. Pošta(1)
      5.3.10. Elektroničke komunikacije(12)
   5.4. UGOSTITELJSTVO(2)
   5.5. TURIZAM(1)
   5.6. MALO GOSPODARSTVO I OBRT(8)
   5.7. TRGOVINA(3)
      5.7.2. Tržišno natjecanje(1)
   5.8. ZAŠTITA POTROŠAČA(10)

Datum

2017(4) 2016(4) 2015(9) 2014(10)
2013(4) 2012(6) 2011(6) 2010(6)
2009(4) 2008(3) 2007(6) 2006(1)

Autori

AB CČDEFGHIJ K LM N OP R S ŠTUV Z Ž

Autori

Bagović(15)
Bulka(2)
Jelušić(1)
Kudrić(5)
Maričić(8)
Masarić(1)
Matijević(1)
Milaković(3)
Mustapić(1)
Nakić(3)
Plećaš(1)
Raffaelli(1)
Saračević Moslavac(1)
Sarvan(4)
Vajda(7)
Vojković(3)
Zlatović(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite