Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > M
 

Stručni članci

Stranica 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 225)
Naslov Datum
Europski istražni nalog - budućnost prikupljanja dokaza za kazneni postupak 16.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Tako nadalje mi nemamo stručnjake, odnosno ne nazivamo ih tako, nego vještacima; ne poznajemo pojam „nezadiruće istražne mjere“, jer je potpuno neprimjeren hrvatskom jeziku i pravopisu, eventualno bismo mogli podvesti navedeni izričaj pod dokazne radnje kojima se zadire u ustavna prava i slobode građana pa su podvrgnuta posebnom režimu i dodatnoj kontroli od strane sudske vlasti; nemamo „tajne istrage“, nego prikrivene istražitelje, jer pod tim pojmom, kako je on opisan u ...
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 2. dio 9.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV OPZ-a):1) odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu upotrebu, posteljina, posuđe, pokućstvo, štednjak, hladnjak, televizor, radio prijemnik i druge stvari za kućanstva ako ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba,2) hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva,3) radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje ovršenik kao poljoprivrednik koristi za rad na svom gospodarstvu, ...
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 1. dio 19.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV 58. st. 4. OPZ-a):1) naziv poreznog tijela koje ga donosi (ovrhovoditelja), te broj i datum poreznog rješenja 2) ime i prezime poreznog obveznika odnosno drugog sudionika (jamca) na koga se odnosi (ovršenika)3) pravnu i činjeničnu osnovu 4) potpis ovlaštene osobe 5) naziv ovršne odnosno vjerodostojne isprave na osnovi koje se ovrha određuje 6) visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju 7) predmet ovrhe (sadrži imovinu na kojoj će se ovrha provesti)...
Konfrontacijsko pravo na primjeru (ne)čitanja iskaza privilegiranog svjedoka 6.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 2. ZKP-a priječi čitanje zapisnika o ispitivanju privilegiranog svjedoka, jer da „o ispitivanju privilegiranog svjedoka pred državnim odvjetnikom ne moraju biti obaviješteni okrivljenik i njegov branitelj, niti se na to ispitivanje pozivaju, čime je okrivljeniku onemogućeno da se sučeli sa svjedokom i da mu postavlja pitanja (povreda konfrontacijskog prava okrivljenika).“ Mora se razlikovati, ali i poštivati javni interes za kazneni progon počinitelja kaznenog djela, gdje ...
Prestanak važenja odgode povjerenja u zemljišne knjige 4.4.2017
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako je do stupanja na snagu toga Zakona na zemljištu u društvenom vlasništvu izgrađena zgrada koja je u trenutku stupanja na snagu toga Zakona u nečijem vlasništvu, ali na zemljištu nije upisano pravo korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu, odnosno prvenstvenoga prava korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu u korist vlasnika te zgrade, nadležni će sud na zahtjev vlasnika zgrade odrediti upis na temelju ovršne odluke vlasti kojom je ...
Osiguranje i odgovornost za štetu izazvanu neispravanim proizvodom 14.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stoga ćemo se u radu najprije usredotočiti na „ono“ što predstavlja poveznicu između instituta osiguranja i instituta odštetnog prava - odgovornosti za neispravan proizvod, da bi zatim, u slučaju neispravnog proizvoda, ukazali na sve institute koji potencijalno oštećenom klijentu/potrošaču stoje na raspolaganju da bi zaštitio svoje interese, te se shodno tome usredotočili na opća obilježja odgovornosti za neispravan proizvod po pravilima hrvatskog odštetnog prava: od toga ...
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2015. godine 16.2.2017
 JAVNE FINANCIJE Također, u slučaju poreza na plaće i obveze plaćanja javnih davanja zaposlenika u različitim obiteljskim odnosima ograničena je mogućnost usporedivosti rezultata, budući da se obiteljske usluge specifične za svaku državu nalaze ili unutar sustava oporezivanja ili se tretiraju kao zasebna transferna plaćanja. Ukupna visina svih poreza koji terete trgovačka društva, koja u podlozi porezne osnovice ima izračun dobiti, prikazana je u Tablici 6. i Tablici 7.Potrebno je naglasiti da ...
Postupanje po pravnim lijekovima u zemljišnoknjižnom postupku 14.2.2017
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako ocijeni da je prigovor osnovan, zemljišnoknjižni sudac svojim rješenjem će:a) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga b) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga c) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti uspostavu ...
Roaming - što će se dogoditi u lipnju 2017. 9.2.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI donijela Provedbenu uredbu 1 kojom su definirani kriteriji „pravedne uporabe“ usluga u roamingu, uzimajući u obzir korisničke navike u EU, stupanj usklađenosti domaćih cijena u EU, učestalost putovanja u EU te stvarni rizik od poremećaja tržišnog natjecanja i poticanja investicija kako na matičnim tržištima, tako i na tržištima na kojima se roaming konzumira. iznosi 7,7 EUR za 1GB (gigabajt) podatkovnog prometa, pa će stoga korisnik koji svoj otvoreni paket podataka plaća ...
Kumuliranje naknade za štetu i osigurnine 31.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema tome, u osiguranju osoba opće je načelo dozvoljenosti kumuliranja prava na naknadu štete i osigurnine 10.Dozvoljenost kumuliranja prava na naknadu štete i osigurnine, u osiguranju osoba, u skladu je sa sveopće prihvaćenim shvaćanjem društva da ljudski život "nema cijene"11, odnosno, prevedeno na obvezno pravo, da se neimovinska šteta na fizičkoj osobi ne može egzaktno izraziti u novčanom ekvivalentu 12. Iz čega slijedi zaključak da u osiguranju osoba osigurnina nema ...
Tko treba paziti na primjenu odredbe članka 356. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima? 26.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) propisuje da se fizička osoba smatra sa stajališta tog zakona stranom ako nema državljanstvo Republike Hrvatske, dok se ne smatraju sa stajališta tog zakona stranim osobama one koje nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, ali su iseljenici s područja Republike Hrvatske ili njihovi potomci, a tijelo ...
Suglasnost ministra pravosuđa na stjecanje prava vlasništva stranih osoba na temelju zakona 1.12.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV S obzirom na to da ZV izričito određuje da strane fizičke i pravne osobe mogu, ako zakonom nije drukčije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske, smatramo da kada se radi o stjecanju prava vlasništva na temelju zakona, tada tu suglasnost treba ishoditi prije donošenja presude kojom se utvrđuje pravo vlasništva, jer je to jedna od ...
Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja - postojeći koncept i otvorena pitanja - 2. dio 29.11.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec dužan je za svakog radnika prvog sljedećeg radnog dana dostaviti Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu kojim se propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće, a kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima za iznos obračuna neisplaćene plaće odnosno ...
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti 24.11.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Značajno je istaknuti i da ponašanje (radnja ili propust) oštećenika mora biti usmjereno na povredu njegovog vlastitog pravnog dobra (čija povreda nije zabranjena jer oštećenik ne može biti odgovoran prema samom sebi), te zato mora sam i snositi štetne posljedice u opsegu u kojem je njima pridonio 11, i gdje se do ključa za raspodjelu štete dolazi usporedbom značenja oštećenikova doprinosa i značenja onih okolnosti koje predstavljaju temelj štetnikove odgovornosti 12. Što ...
Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja - postojeći koncept i otvorena pitanja - 1. dio 10.11.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zajednička za sve inkriminacije jest činjenica da je u središtu norme radnik, dakle, sve sadrže naglašen ljudski element 1.Upravo na toj činjenici dolazi do prijepora, po pitanju je li nužna kaznena zaštita povrijeđenih i ugroženih radničkih prava, ako jest, zašto je ona segmentirana ili čak fragmentirana, treba li kazneni postupak i kaznenu zaštitu uvjetovati prethodnim iscrpljivanjem drugih vidova zaštite odnosnih prava radnika, jesu li potrebne kaznenopravne definicije ...
Lančani sudar 6.10.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 59.),8 iz čega se može zaključiti da su i masovne prometne nesreće - lančani sudari uključene u navedene statistike, ali se ne može sa sigurnošću utvrditi u kojem broju odnosno postotku sudjeluju u navedenim statistikama, međutim, izvjesno je da njihov „štetni potencijal“ nije zanemariv 9.2. Sigurnost cestovnog prometa - osiguranje od automobilske odgovornosti - naknada štete Nasuprot jednoj idealnoj sigurnosti prometa na cestama stoji opasnost ili rizik nastanka društveno ...
Bitcoin - nove perspektive kaznenog djela pranja novca 13.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodna razmatranja i napomene Pranje novca, prema zakonskom određenju članka 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08 i 25/12; dalje u tekstu: ZSPNFT), podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine 1 za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući: zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine, prikrivanje prave prirode, izvora, ...
Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza 8.9.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ti razlozi su: smrt radnika, smrt poslodavca fizičke osobe ili prestanak obrta po sili zakona ili brisanje trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima, istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, navršenje šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža radnika (osim u slučaju ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), sporazum radnika i poslodavca, dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu ...
Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica 27.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedena odredba sadrži dva stavka: prvi, u kojem se određuje da „(…) u slučaju da koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši,“ i drugi koji omogućuje da „(…) stjecatelj (osoba koja je pribavila stvar ili na kojeg je prešlo pravo, nositelj prava) stupi u parnicu umjesto tužitelja, odnosno tuženika ako na to pristanu obje stranke.“Otuđenje stvari/prava o kojoj/em teče parnica na specifičan ...
Šumska krađa - privilegirano, kvalificirano ili „obično“ kazneno djelo krađe 19.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drvni šumski proizvodi i obračun štete za šumsku krađu Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz gospodarskih šuma utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži faktorom i to: 1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječive zrelosti: a) prirodno podignutih 3, b) umjetno podignutih 4; 2. ...
Regres osiguratelja u praksi Suda Europske unije 23.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE ) u ovom slučaju pod pojam „ugovorne obveze“ u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe Rim I? Ako pravni odnos između osiguratelja potpada pod pojam „ugovorne obveze“, onda je važno pitanje je li on obuhvaćen ugovorima o osiguranju te bi li pravo koje se na njih primjenjuje trebalo biti utvrđeno u skladu s pravilima iz članka 7. Uredbe Rim I?3) Ako su odgovori na prva dva pitanja negativni, važno je razjasniti potpada li u slučaju regresnog zahtjeva pravni odnos između ...
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.04.2016 Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 1. Uvod Specijalističko usavršavanje doktora medicine nema učinak samo na organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu, već utječe i na trajanje obveze rada doktora medicine nakon završenog specijalističkog usavršavanja, a određene učinke može ...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 2. dio 14.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedenu procesnu situaciju moguće je usporediti s postupkom izručenja okrivljenika protiv kojega se vozi kazneni postupak u stranoj državni, gdje „postupci izručenja nisu kazneni postupci u kojima bi se odlučivalo o nečijoj krivnji i kazni, nego se svode na pružanje pravne zaštite interesa strane države (države moliteljice) za kažnjavanjem počinitelja kaznenog djela, kojem treba udovoljiti vodeći računa o načelima međunarodne suradnje i solidarnosti u borbi protiv kriminala...
Profesionalna odgovornost 5.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5. Profesionalna odgovornost - pojam Radi što preciznijeg definiranja pojma profesionalna odgovornost, neophodno je primarno se osvrnuti na povijest odgovornosti za štetu, jer od "talionskog načela" pa do današnje definicije odgovornosti za štetu kao obveznopravnog odnosa u kojem je jedna strana dužna popraviti prouzročenu štetu drugoj srani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati takav popravak, odgovornost nije "mirovala", već je slijedila razvoj i potrebe društva u balansiranju...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 1. dio 15.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju dvojbe, sudac istrage morao bi u najmanju ruku naložiti državnom provođenje dokaznih radnji koje smatra nužnima i kroz određenje roka za njihovo provođenje dodatno ostvariti sudsku kontrolu zakonitosti rješenja o istrazi 1. Središnja pitanja u okviru razmatranja u ovome radu jesu postoji li kršenje prava obrane zbog zaključenja istrage prije pravomoćnosti rješenja, je li nužno utvrđivati pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi te, ako je već propisana...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(191)
Članak s primjerom obrasca(34)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(12)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(128)
3. JAVNE FINANCIJE(3)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(11)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(14)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(2)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(36)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(16)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(2)

Datum

2017(11) 2016(17) 2015(17) 2014(24)
2013(23) 2012(36) 2011(22) 2010(46)
2009(14) 2008(3) 2007(1) 2006(3)
2005(1) 2003(1) 2002(3) 2001(2)
2000(1)

Autori

< Svi M

Autori

Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(3)
Milaković(32)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(22)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite