Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 83)
Naslov Datum
Prekovremeni rad odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 14.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 32/15 i 97/15) temeljem kojeg se u ustanovama predškolskog odgoja za odgojitelje i ostale zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu podaci o radnom vremenu prilagođavaju naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada odnosno evidentiraju se samo sati u kojima se program izvodi, bez sata pripreme, stručnog usavršavanja i sl. 93/14) prema kojima će se poslodavac, dječji vrtić, prekršajno kazniti ukoliko prekovremeni rad radnika ...
Obrazovanje darovitih učenika u osnovnoj školi 8.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 34/91) člankom 2. propisuje područja na osnovi kojih se utvrđuje darovitost učenika kao specifične karakteristike darovitih učenika te je propisano da prema sposobnostima područja darovitosti mogu biti:1. Opće intelektualne sposobnosti 2. Stvaralačke ( kreativne ) sposobnosti 3. Sposobnosti za pojedina nastavna i znanstvena područja 4. Socijalne i rukovodne sposobnosti 5. Sposobnosti za pojedina umjetnička područja 6. Psihomotorne sposobnosti Proces obrazovanja darovitih učenika ...
Oslobođenje učenika od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta 15.2.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) člankom 80. omogućuje učenicima oslobođenje od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta ako bi sudjelovanje u takvoj aktivnosti štetilo zdravlju učenika. Oslobođenje na temelju navedenog članka najviše se koristi za oslobođenje od nastavnih sadržaja odgojnih predmeta, ali uglavnom, nastave tjelesne i zdravstvene kulture jer zbog određenih bolesti i zdravstvenih stanja ...
Propusti u poslovanju dječjih vrtića utvrđeni nadzorom prosvjetne inspekcije 25.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Slijedom navedenog, najčešće uočeni propusti vezani uz postupak zasnivanja radnog odnosa u dječjim vrtićima -su: radni odnos zasniva se bez prethodno provedenog -natječaja, natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavljuje se bez prethodne odluke Upravnog -vijeća, radni odnos zasnovan temeljem odluke ravnatelja traje preko 60 -dana, natječaj se ne objavljuje na web stranicama -škole, kandidate se u propisanome roku ne obavještava o rezultatima -natječaja, kandidatima se ...
Problem isplate naknade za trošak prijevoza zaposlenicima osnovnoškolskog sustava 2.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Slučajevi u kojima se naknada za trošak prijevoza zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu neće isplatiti TKU-om je određeno da se naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao (članak 67. st. 14.).U praksi su oko primjene ove odredbe nastale brojne ...
Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti 24.10.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti 24.10.2016 Općenito o prosvjetnoj inspekciji Prosvjetna inspekcija ustrojena je kao Samostalni sektor za inspekcijski nadzor u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Samostalni sektor za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te drugih ...
Sindikalni povjerenik u osnovnoškolskim ustanovama 15.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac je dužan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće -uvjete: prostoriju za rad sindikata u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka- pravo na korištenje telefona, telefaksa, fotokopirnog stroja i drugih tehničkih sredstava i opreme u mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti- slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim pločama sindikata za redovne sindikalne ...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Osnivanje učeničke zadruge 5.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zadaće Privremenog zadružnog odbora su: pripremiti prijedlog pravila, ustroja i imena Zadruge, izraditi prijedlog programa rada Zadruge, voditi u Školi i izvan Škole poslove u svezi s osnutkom i početkom rada Zadruge, organizirati upis učenika u članstvo Zadruge, utvrditi prijedlog za imenovanje članova Zadružnog odbora, održati osnivačku skupštinu Zadruge na kojoj će se proglasiti osnutak i početak rada te prihvatiti pravila Zadruge, obaviti i druge poslove u svezi s pripremom ...
Zasnivanje radnog odnosa i postupak provedbe natječaja u dječjim vrtićima 29.8.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odluka o objavi natječaja koju donosi Upravno vijeće mora sadržavati točan naziv radnog mjesta za koje se natječaj raspisuje, vrstu ugovora o radu (sklapa li se ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme) te radno vrijeme (sklapa li se ugovor za puno ili nepuno radno vrijeme ili dopunski rad). Premda se u praksi uobičajilo da se prijave na natječaj podnose poštom ili neposredno u prostorijama vrtića, nema razloga da se dječji vrtići ne odluče i za elektroničko zaprimanje ...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Kriteriji i mjerila za upis djece u dječji vrtić 16.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI To se prije svega odnosi na dječje vrtiće u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji prilikom upisa prednost moraju dati djeci žrtava i invalida domovinskog rata, djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci zaposlenih roditelja, djeci s teškoćama u razvoju, djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima, djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu. Treba napomenuti da ...
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima 3.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prilikom primitka pismena zaduženi djelatnik vrtića obvezan je potvrditi primitak pismena i to na sljedeći -način: pismena zaprimljena neposredno od stranke potvrđuju se stavljanjem prijamnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir ali samo ako stranka to -zatraži, pismena zaprimljena putem dostavljača potvrđuju se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili na -povratnici, pismena zaprimljena elektroničkim putem ...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Zapošljavanje mlade osobe u školi prema Zakonu o doprinosima 25.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školska ustanova koja s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje od pet godina dužna je obračunavati samo doprinose iz osnovice:● doprinos za mirovinsko osiguranje - po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;● doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) - po stopi od 5%1, odnosno u navedenom razdoblju ...
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu 30.3.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji uređuju nekoliko vrlo aktualnih pitanja hrvatskog sporta: 1) pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka (članak 1.), 2) strukturu sportskih saveza (članak 2.), 3) strukturu nacionalnog sportskog saveza (članak 3.), 4) financiranje sporta i objave financijskih izvješća (članak 4.-7.), 5) prekršajne odredbe (članak 8.) te 6) prijelazne i završne odredbe (članak 9.-11.).Razloge donošenja novina...
Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine 26.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove na jeziku i pismu nacionalne manjine, tada se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja u razrednom odjelu ili u obrazovnoj skupini koji se ustrojavaju u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili u školskoj ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Materijalnopravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o publikaciji pravomoćne presude kao obliku naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama 28.1.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neimovinska šteta se, pak, u novčanom obliku, u slučaju dokazane povrede prava osobnosti, ali, nota bene, i ako parnični sud prosudi da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, popravlja isplatom pravične novčane naknade, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema, s tim da je sud pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade obvezan voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta ...
Pristup reguliranoj profesiji za rad na radnom mjestu odgojitelja, učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika 11.11.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 82/15) - u daljnjem tekstu: Zakon o reguliranim profesijama; određuju se minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, uključujući sustav priznavanja...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 2. dio 29.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva...
Zapošljavanje učenika tijekom školskih praznika 20.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Pri tome poslodavci moraju voditi računa o ograničenjima vezanim uz vrste poslova na kojima mogu zaposliti maloljetnike odnosno na ograničenja vezano uz njihovo radno vrijeme Bez posredstva srednjoškolskih ustanova, naručitelji bi mogli sa učenicima sklapati ugovore o djelu ili autorske ugovore međutim to ne ulazi u kategoriju njihovog zapošljavanja tijekom školskih praznika o kojem je bilo riječi u ovom tekstu, već se na takove ugovore, kao i na sve druge ugovore te vrste, ...
Evidentiranje radnog vremena u predškolskim ustanovama 12.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakonodavac je u novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima posebnu pažnju posvetio i evidentiranju radnog vremena radnika u dječjim vrtićima, i to u članku 8. stavku 6. na sljedeći način:„u ustanovama predškolskog obrazovanja za zaposlene odgajatelje djece, odnosno zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada“. ...
Stručni analitički prikaz tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 2.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odgovor: Da, sukladno članku 52. stavku 5. Kolektivnog ugovora sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća s punim radnim vremenom razmjerno se smanjuju redovne tjedne obveze u neposrednom odgojno obrazovnom radu za tri (3) sata, a za tri (3) sata u ostalim poslovima, a što je ukupno 6/40.Pitanje: Da li tajnik/voditelj računovodstva koji je isto zaposlenik škole ima pravo kao sindikalni povjerenik i radnički vijećnik na šest (6) sati tjedno uz naknadu ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(70)
Članak s primjerom obrasca(13)

Klasifikacija

< Svi7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
   7.1. ZAVODI, USTANOVE(6)
   7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT(64)
      7.2.2. Predškolski odgoj(9)
      7.2.3. Osnovno i srednje školstvo(49)
      7.2.6. Stručna sprema i stručni ispiti(2)
      7.2.7. Šport(4)
   7.5. MEDIJI, PRISTUP INFORMACIJAMA(10)
   7.7. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI I ZANIMANJA(3)

Datum

2017(5) 2016(15) 2015(29) 2014(18)
2013(2) 2011(3) 2010(5) 2009(2)
2008(1) 2006(2) 2003(1)

Autori

AB CČD EFGHIJ K LM NOPR SŠT UV Z Ž

Autori

Bagović(1)
Bando(14)
Jelušić(2)
Kačer(1)
Kimovec(3)
Kin(5)
Marić-Ivanović(2)
Rajko(5)
Rezo(1)
Tomić Ilić(23)
Vajda(4)
Vojković(1)
Vuković(1)
Zlabnik(9)
Zlatović(6)
Zovko Tomaš(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite