Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 84)
Naslov Datum
Pripravnički staž odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću 3.4.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Što se tiče korištenja godišnjeg odmora osoba na stručnom osposobljavanju treba napomenuti da ta obveza za poslodavca postoji neovisno o tome što Hrvatski zavod za zapošljavanje za vrijeme kada je polaznik stručnog osposobljavanja oslobođen obveze rada istome ne isplaćuje novčanu pomoć, dapače propust poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanju ne omogući korištenje godišnjeg odmora i dopusta predstavlja kršenje odredbi Zakona o radu za što je propisana i prekršajna ...
Prekovremeni rad odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 14.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 32/15 i 97/15) temeljem kojeg se u ustanovama predškolskog odgoja za odgojitelje i ostale zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu podaci o radnom vremenu prilagođavaju naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada odnosno evidentiraju se samo sati u kojima se program izvodi, bez sata pripreme, stručnog usavršavanja i sl. 93/14) prema kojima će se poslodavac, dječji vrtić, prekršajno kazniti ukoliko prekovremeni rad radnika ...
Obrazovanje darovitih učenika u osnovnoj školi 8.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 34/91) člankom 2. propisuje područja na osnovi kojih se utvrđuje darovitost učenika kao specifične karakteristike darovitih učenika te je propisano da prema sposobnostima područja darovitosti mogu biti:1. Opće intelektualne sposobnosti 2. Stvaralačke ( kreativne ) sposobnosti 3. Sposobnosti za pojedina nastavna i znanstvena područja 4. Socijalne i rukovodne sposobnosti 5. Sposobnosti za pojedina umjetnička područja 6. Psihomotorne sposobnosti Proces obrazovanja darovitih učenika ...
Oslobođenje učenika od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta 15.2.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) člankom 80. omogućuje učenicima oslobođenje od određenih školskih aktivnosti ili pohađanja nastavnog predmeta ako bi sudjelovanje u takvoj aktivnosti štetilo zdravlju učenika. Oslobođenje na temelju navedenog članka najviše se koristi za oslobođenje od nastavnih sadržaja odgojnih predmeta, ali uglavnom, nastave tjelesne i zdravstvene kulture jer zbog određenih bolesti i zdravstvenih stanja ...
Propusti u poslovanju dječjih vrtića utvrđeni nadzorom prosvjetne inspekcije 25.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Slijedom navedenog, najčešće uočeni propusti vezani uz postupak zasnivanja radnog odnosa u dječjim vrtićima -su: radni odnos zasniva se bez prethodno provedenog -natječaja, natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavljuje se bez prethodne odluke Upravnog -vijeća, radni odnos zasnovan temeljem odluke ravnatelja traje preko 60 -dana, natječaj se ne objavljuje na web stranicama -škole, kandidate se u propisanome roku ne obavještava o rezultatima -natječaja, kandidatima se ...
Problem isplate naknade za trošak prijevoza zaposlenicima osnovnoškolskog sustava 2.1.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Slučajevi u kojima se naknada za trošak prijevoza zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu neće isplatiti TKU-om je određeno da se naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao (članak 67. st. 14.).U praksi su oko primjene ove odredbe nastale brojne ...
Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti 24.10.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti 24.10.2016 Općenito o prosvjetnoj inspekciji Prosvjetna inspekcija ustrojena je kao Samostalni sektor za inspekcijski nadzor u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Samostalni sektor za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te drugih ...
Sindikalni povjerenik u osnovnoškolskim ustanovama 15.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac je dužan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće -uvjete: prostoriju za rad sindikata u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka- pravo na korištenje telefona, telefaksa, fotokopirnog stroja i drugih tehničkih sredstava i opreme u mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti- slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim pločama sindikata za redovne sindikalne ...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Osnivanje učeničke zadruge 5.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zadaće Privremenog zadružnog odbora su: pripremiti prijedlog pravila, ustroja i imena Zadruge, izraditi prijedlog programa rada Zadruge, voditi u Školi i izvan Škole poslove u svezi s osnutkom i početkom rada Zadruge, organizirati upis učenika u članstvo Zadruge, utvrditi prijedlog za imenovanje članova Zadružnog odbora, održati osnivačku skupštinu Zadruge na kojoj će se proglasiti osnutak i početak rada te prihvatiti pravila Zadruge, obaviti i druge poslove u svezi s pripremom ...
Zasnivanje radnog odnosa i postupak provedbe natječaja u dječjim vrtićima 29.8.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odluka o objavi natječaja koju donosi Upravno vijeće mora sadržavati točan naziv radnog mjesta za koje se natječaj raspisuje, vrstu ugovora o radu (sklapa li se ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme) te radno vrijeme (sklapa li se ugovor za puno ili nepuno radno vrijeme ili dopunski rad). Premda se u praksi uobičajilo da se prijave na natječaj podnose poštom ili neposredno u prostorijama vrtića, nema razloga da se dječji vrtići ne odluče i za elektroničko zaprimanje ...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Kriteriji i mjerila za upis djece u dječji vrtić 16.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI To se prije svega odnosi na dječje vrtiće u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji prilikom upisa prednost moraju dati djeci žrtava i invalida domovinskog rata, djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci zaposlenih roditelja, djeci s teškoćama u razvoju, djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima, djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu. Treba napomenuti da ...
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima 3.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prilikom primitka pismena zaduženi djelatnik vrtića obvezan je potvrditi primitak pismena i to na sljedeći -način: pismena zaprimljena neposredno od stranke potvrđuju se stavljanjem prijamnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir ali samo ako stranka to -zatraži, pismena zaprimljena putem dostavljača potvrđuju se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili na -povratnici, pismena zaprimljena elektroničkim putem ...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Zapošljavanje mlade osobe u školi prema Zakonu o doprinosima 25.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školska ustanova koja s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje od pet godina dužna je obračunavati samo doprinose iz osnovice:● doprinos za mirovinsko osiguranje - po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;● doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) - po stopi od 5%1, odnosno u navedenom razdoblju ...
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu 30.3.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji uređuju nekoliko vrlo aktualnih pitanja hrvatskog sporta: 1) pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka (članak 1.), 2) strukturu sportskih saveza (članak 2.), 3) strukturu nacionalnog sportskog saveza (članak 3.), 4) financiranje sporta i objave financijskih izvješća (članak 4.-7.), 5) prekršajne odredbe (članak 8.) te 6) prijelazne i završne odredbe (članak 9.-11.).Razloge donošenja novina...
Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine 26.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove na jeziku i pismu nacionalne manjine, tada se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja u razrednom odjelu ili u obrazovnoj skupini koji se ustrojavaju u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili u školskoj ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Materijalnopravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o publikaciji pravomoćne presude kao obliku naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama 28.1.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neimovinska šteta se, pak, u novčanom obliku, u slučaju dokazane povrede prava osobnosti, ali, nota bene, i ako parnični sud prosudi da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, popravlja isplatom pravične novčane naknade, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema, s tim da je sud pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade obvezan voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta ...
Pristup reguliranoj profesiji za rad na radnom mjestu odgojitelja, učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika 11.11.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 82/15) - u daljnjem tekstu: Zakon o reguliranim profesijama; određuju se minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, uključujući sustav priznavanja...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 2. dio 29.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva...
Zapošljavanje učenika tijekom školskih praznika 20.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Pri tome poslodavci moraju voditi računa o ograničenjima vezanim uz vrste poslova na kojima mogu zaposliti maloljetnike odnosno na ograničenja vezano uz njihovo radno vrijeme Bez posredstva srednjoškolskih ustanova, naručitelji bi mogli sa učenicima sklapati ugovore o djelu ili autorske ugovore međutim to ne ulazi u kategoriju njihovog zapošljavanja tijekom školskih praznika o kojem je bilo riječi u ovom tekstu, već se na takove ugovore, kao i na sve druge ugovore te vrste, ...
Evidentiranje radnog vremena u predškolskim ustanovama 12.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakonodavac je u novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima posebnu pažnju posvetio i evidentiranju radnog vremena radnika u dječjim vrtićima, i to u članku 8. stavku 6. na sljedeći način:„u ustanovama predškolskog obrazovanja za zaposlene odgajatelje djece, odnosno zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada“. ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(71)
Članak s primjerom obrasca(13)

Klasifikacija

< Svi7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
   7.1. ZAVODI, USTANOVE(6)
   7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT(65)
      7.2.2. Predškolski odgoj(10)
      7.2.3. Osnovno i srednje školstvo(49)
      7.2.6. Stručna sprema i stručni ispiti(2)
      7.2.7. Šport(4)
   7.5. MEDIJI, PRISTUP INFORMACIJAMA(10)
   7.7. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI I ZANIMANJA(3)

Datum

2017(6) 2016(15) 2015(29) 2014(18)
2013(2) 2011(3) 2010(5) 2009(2)
2008(1) 2006(2) 2003(1)

Autori

AB CČD EFGHIJ K LM NOPR SŠT UV Z Ž

Autori

Bagović(1)
Bando(14)
Jelušić(2)
Kačer(1)
Kimovec(3)
Kin(5)
Marić-Ivanović(2)
Rajko(5)
Rezo(1)
Tomić Ilić(23)
Vajda(4)
Vojković(1)
Vuković(1)
Zlabnik(10)
Zlatović(6)
Zovko Tomaš(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite