Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > G
 

Stručni članci

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 47)
Naslov Datum
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti odgovornosti liječnika i zdravstvenih ustanova u obavljanju profesionalne djelatnosti 16.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz već navedene, sljedeća sudska odluka možda najbolje prikazuje kakvu je definiciju liječničke pogreške, odnosno komplikacije u postupku liječenja, prihvatila naša sudska praksa: „Kada je utvrđeno da je kod tužiteljice postavljena pravilna dijagnoza, pravodobno je određen općeprihvaćeni medicinski postupak za liječenje, učinjena pravilna predoperativna priprema i analgezija, zahvat je obavljen u zdravstvenoj ustanovi koja je ovlaštena za takve zahvate na uobičajen način ...
Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku 5.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naravno da medicinsko osoblje pri vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije prvenstveno vodi računa da ta dokumentacija ima svrhu što uspješnijeg liječenja pacijenta, no, s porastom broja sudskih sporova za naknadu štete zbog profesionalne pogreške u liječenju, te porastom broja kaznenih i disciplinskih postupaka koji se vode protiv liječnika i ostalog medicinskog osoblja radi nesavjesnog liječenja, sve više jača uloga medicinske dokumentacije i kao dokaznog sredstva u sudskom ...
Menadžeri u svjetlu novog Zakona o radu 2.11.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Menadžeri koji nisu menadžeri u smislu Zakona o radu Pri određivanju fizičke osobe koja je s obzirom na svoje svojstvo kod poslodavca posebnim zakonom ovlaštena voditi poslove poslodavca, nije odlučno vodi li ona te poslove pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ali ako je ovlaštena voditi poslove poslodavca temeljem nekog drugog pravnog izvora, koji nije zakon, na nju se ne odnosi ova odredba o neprimjenjivanju odredaba Zakona o radu o prestanku ugovora o radu, ugovoru o radu...
Visina dnevnice prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u javnim službama u 2016. 11.8.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To znači da su sporazum o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje su učinjene kroz Dodatak II postigle osobe koje su različite od stranaka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I, dok bi se neki ugovor trebao mijenjati suglasnošću volja osoba koje su taj ugovor sklopile, ne suglasnošću volja trećih osoba 3.Pri tome valja ukazati na sljedeće sudske odluke:1. „Kolektivni ugovor ...
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu 21.4.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ponavljanje postupka povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode Prema Zakonu o parničnom postupku kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene EKZLJPTS i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je RH ratificirala, stranka može, u roku od 30 dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u RH koji je sudio u prvom stupnju u ...
Institut zabrane diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava 19.4.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To je potvrdio i Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) u predmetu Engel i drugi protiv Nizozemske,3 utvrđujući da je popis osnova naveden u članku 14. ˝ilustrativan, a ne iscrpljen, na što upućuje izričaj bilo koja osnova.˝4 Temeljem toga može se zaključiti kako se bilo koji kriterij razlikovanja može ispitati prema članku 14., bez obzira je li on naveden ili nije među zabranjenim osnovama diskriminacije u okviru međunarodne zaštite ljudskih prava. Nije dostatno ...
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini 10.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Popis primanja sadržan je u općim odredbama Ovršnog zakona koje uređuju ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika 1.Prema tim odredbama od ovrhe su izuzeta:1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,3. primanja po ...
Otkazni rok po novom Zakonu o radu 9.2.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ipak, usprkos tako strogim odredbama o osobnoj dostavi, u sudskoj praksi zauzeto je stajalište da u okolnostima kada je radnik pravovremeno podnio zahtjev za zaštitu prava, okolnost da odluka o otkazu ugovora o radu nije dostavljena radniku već članovima domaćinstva, ne znači, sama po sebi, da je radniku time uskraćeno pravo na zakoniti tijek otkaznog roka i da to ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim 4.Kada otkazni rok ne teče Zakon o radu izričito propisuje da otkazni rok ne ...
EU direktive o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila u praksi Suda EU 14.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Daljnji politički, socijalni i ekonomski razvoj Unije jačao je i ideju o potrebi osnaženja položaja žrtava prometnih nezgoda, a sve kako bi se time još više osiguralo slobodno kretanje vozila koja se uobičajeno nalaze na području Unije i osoba u njima, a istovremeno da se žrtvama prometnih nezgoda omogući dobivanje pravične odštete bez obzira gdje se u Zajednici nezgoda dogodila 6. Tako je donesena Druga direktiva kojom su propisane minimalne svote osigurateljnog pokrića koje su...
Pravo na slobodu izražavanja prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - opći pravni standard 7.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE U predmetu Handyside protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) rekao je: ˝Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uvjeta za njegov napredak i za razvoj svakog ljudskog bića.˝ U Castells protiv Španjolske istaknuo je: ˝Mediji imaju vrlo važnu ulogu u državi u kojoj se poštuje vladavina prava,˝ a u predmetu Association Ekin protiv Francuske utvrdio je da prava koja priznaje članak 10. vrijede ...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa 10.3.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa 3. Ipak, u nekim slučajevima u sudskoj praksi je zauzeto stajalište da kad poslodavac donese odluku o plaći, potrebno je tražiti da se utvrdi da odluka o plaći nije zakonita jer se u suprotnom pravo na plaću određuje prema radnopravnom statusu koji određuje...
Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 30.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 30.10.2014 Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 4. Zabrana diskriminacije temeljem ZR-a ZR u odredbi o temeljnim pravima i obvezama iz radnog odnosa propisuje da je zabranjena diskriminacija (izravna ili neizravna) na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom ...
Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 1. dio 2.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB ZRS-om je posebno propisano da je diskriminacija na temelju spola zabranjena na području zapošljavanja i rada u javnom i privatnom sektoru, uključujući državna tijela, u odnosu na:1. uvjete za zapošljavanje, samozapošljavanje ili obavljanje zanimanja, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije,2. napredovanje na poslu,3. pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja, ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio 31.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08 i 57/11 - dalje: ZPP) podnosi tužiteljica smatrajući da odluka u ovom sporu ovisi o rješavanju više pitanja važnih za jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni koja, sukladno sadržaju revizije glase:1. što je mobbing,2. koji su oblici ponašanja koji predstavljaju mobbing,3. je li dozvoljeno da se napredovanje tužiteljice, a koje je ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 1. dio 8.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Po ocjeni ovog suda, prvenstveno valja reći da je zaključak prvostupanjskog suda o pravno odlučnim činjenicama utemeljen na ispravama i ostaloj pisanoj dokumentaciji koja prileži spisu, a što su potvrdili i saslušani svjedoci kojima je sud poklonio vjeru da vezano za napredovanje tužiteljice nije bilo nikakve opstrukcije ravnateljice niti zlonamjernih postupaka kojima bi se sprječavalo njezino napredovanje već je ravnateljica postupala u skladu s uobičajenim pravilima i procedurom ...
Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu 1.10.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dakle, u jednom razdoblju ranijeg ZR-a (Narodne novine broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 30/04, 68/05), poslodavac za otkaz ugovora o radu tijekom probnog rada nije morao imati opravdani razlog jer je to bio ugovor o radu koji je trajao šest mjeseci i kraće, a nakon toga mogućnost otkaza bez postojanja opravdanog razloga više nije postojala, što je značilo da je kasnije poslodavac uvijek morao imati razlog za otkaz i da je radnik imao pravo osporavati ...
Europska radnička vijeća u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu 27.8.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu prema kojoj o pitanjima koja se odnose na poslovanje poslodavca, odnosno povezanih poslodavaca, a koja bi mogla imati učinak na gospodarska i socijalna prava i interese radnika u najmanje dvije države članice, je brisan te je umjesto ovog dijela zakonskog teksta dodan novi stavak, stavak 2.Prema tom dodanom stavku postupci obavješćivanja i savjetovanja o pitanjima koja se odnose na poslovanje poslodavca, odnosno povezanih poslodavaca, ili na najmanje dva poslodavca ili ...
Prekršaji iz područja javnog reda i mira - propusti u postupanju kroz aktualnu sudsku praksu 1.8.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prekršaji iz područja javnog reda i mira - propusti u postupanju kroz aktualnu sudsku praksu 01.08.2013 Prekršaji iz područja javnog reda i mira - propusti u postupanju kroz aktualnu sudsku praksu Prekršajni sudovi su, bez sumnje, u odnosu na druge sudove, osobito kad je riječ o prekršajima iz oblasti javnog reda i mira, suočeni s nes(p)retnom okolnošću da se kao ovlašteni tužitelj pojavljuje tijelo državne uprave čije ustrojstvo ne omogućava da se kod sastavljanja optužnih ...
Izmjene i dopune Zakona o radu na području ugovora o radu na određeno vrijeme i njihov utjecaj na postojeće ugovore 2.7.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To su one odredbe prema kojima (1) ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen u trajanju kraćem od tri godine, ukupno trajanje sklopljenih ugovora o radu ne može biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom; (2) poslodavac s istim radnikom smije sklopiti svaki sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme, samo ako za to ...
Godišnji odmor - 2. dio 23.5.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I na ovom području radnopravnih odnosa vrijedi načelna obveza poslodavca da najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostavi obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni, a poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnina, radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan ...
Godišnji odmor - 1. dio 30.4.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Minimalno trajanje godišnjeg odmora Zakonom o radu određeno je da godišnji odmor ne može trajati kraće od 4 tjedna (članak 55. stavak 1. Zakona o radu, Narodne novine broj 149/09 i 61/11).Raniji Zakon o radu propisivao je da je najkraće trajanje godišnjeg odmora 18 radnih dana (članak 39. (47.) stavak 1. Zakona o radu, Narodne novine broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04).Dakle, godišnji odmor prema novom Zakonu o radu traje duže jer je osamnaest ...
Novi Ovršni zakon i ovrha na plaći radnika 28.2.2013
 PRAVOSUDNI SUSTAV , prema kojoj, ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, osim u ...
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca – 2. dio 31.1.2013
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ova odredba prema Direktivi ne primjenjuje se ako su u skladu sa zakonima i drugim propisima ili praksom u državama članicama, ili na temelju sporazuma s predstavnicima radnika, ispunjeni uvjeti koji su potrebni za ponovno imenovanje predstavnika radnika ili za ponovnu uspostavu predstavništva (Ako prenositelj podliježe stečajnom ili drugom sličnom postupku u slučaju insolventnosti koji je pokrenut s ciljem likvidacije imovine prenositelja i koji je pod nadzorom nadležnog javnog ...
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca - 1. dio 27.12.2012
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dakle, da bi se radilo o prijenosu ugovora o radu na novog poslodavca mora postojati sljedeće:a) statusna promjena 2 ili pravni posao 3,b) da statusna promjena 4 ili pravni posao dovodi do prijenosa na novog poslodavca 1) poduzeća ili 2) dijela poduzeća, 3) gospodarske djelatnosti ili 4) dijela gospodarske djelatnosti,c) da preneseno poduzeće, njegov dio, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti zadržavaju svoju gospodarsku cjelovitost 5,d) radnici čiji se ugovori prenose ...
Zasnivanje založnog prava na tražbini iz samostalne bankarske garancije 27.11.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Založni dužnik će nadalje, u svojoj obavijesti obavijestiti dužnika da je neopozivo ovlastio Založnog vjerovnika da u njegovo ime i za njegov račun uputi dužniku prvi pisani poziv na plaćanje nakon što se dogodi osigurani slučaj iz garancije, te da je izričito suglasan da Založni vjerovnik svoje namirenje tražbina osiguranih zalogom, iz vrijednosti zaloga, ostvari izvansudskim putem i to na način da dužnik izvrši na prvi poziv Založnog vjerovnika izvršenog u ime i za račun ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(47)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(2)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(18)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(1)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(26)

Datum

2017(2) 2016(7) 2015(2) 2014(4)
2013(8) 2012(10) 2011(14)

Autori

< Svi G

Autori

Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite