Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
 

Stručni članci

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 68)
Naslov Datum
Prestanak važenja odgode povjerenja u zemljišne knjige 4.4.2017
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako je do stupanja na snagu toga Zakona na zemljištu u društvenom vlasništvu izgrađena zgrada koja je u trenutku stupanja na snagu toga Zakona u nečijem vlasništvu, ali na zemljištu nije upisano pravo korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu, odnosno prvenstvenoga prava korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu u korist vlasnika te zgrade, nadležni će sud na zahtjev vlasnika zgrade odrediti upis na temelju ovršne odluke vlasti kojom je ...
Postupanje po pravnim lijekovima u zemljišnoknjižnom postupku 14.2.2017
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako ocijeni da je prigovor osnovan, zemljišnoknjižni sudac svojim rješenjem će:a) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga b) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga c) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti uspostavu ...
Proturječni zemljišnoknjižni predmeti 13.10.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 97. st. 2. ZZK). Na pitanje što je to zemljišnoknjižni podnesak odgovara nam odredba članka 53. stavak 1. PZK-a prema kojoj su zemljišnoknjižni podnesci svi podnesci i drugi dopisi koji stižu zemljišnoknjižnom sudu kojima se od toga suda zahtijeva neki zemljišnoknjižni upis u zemljišne knjige koje vodi taj sud ili čije rješavanje može dovesti do zemljišnoknjižnoga upisa (prijedlozi za upis, odluke drugih sudova ili tijela o određivanju zemljišnoknjižnoga upisa, zapisnici i...
Kako ne/treba odlučivati o zemljišnoknjižnim prijedlozima kada je upisano društveno vlasništvo 24.8.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 2. ZP ZOVO) već je izvršio i određene izmjene i dopune u ZOVO koje bismo mogli, uvjetno, ovako -svrstati: odredbe kojima se iz ZOVO brišu odredbe o društvenom vlasništvu u skladu s činjenicom da Ustav Republike Hrvatske ne poznaje više vrsta vlasništva, pa niti društveno -vlasništvo, odredbe kojima se brišu one odredbe ZOVO koje su upućivale na kvantitativna ograničenja u stjecanju prava -vlasništva, odredbe koje mijenjaju i dopunjuju odredbe o vlasničkim pravima stranih osoba...
Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama? 9.6.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 1. Uvod U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 55/13, 60/13 - ispravak - u nastavku: ZIDZZK) člankom 7. dodan je novi članak 84.a, koji glasi:„(1) Kad stranka koja je pred sudom ili upravnim tijelom pokrenula postupak u kojem bi se mogao odrediti upis za koji se ne može upisati zabilježba spora, na temelju tog podneska s potvrdom da je predan sudu ili upravnom tijelu na rješavanje, zemljišnoknjižni sud dopustit će zabilježbu pokretanja ...
Odlučivanje u zemljišnoknjižnom postupku 26.4.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Što se tiče samog rješenja, ono se razlikovalo i po izgledu (obavezno je sadržavalo datum prijema podneska, poslovni broj Z, u naslovu: „Rješenje“), ali i po sadržaju: nije bilo posebnog uvoda, a u izreci bi pisao temelj (isprava s datumom), broj uloška, čestice i naziv katastarske općine, vrsta upisa, podatak o osobi čije pravo prestaje i osobi koja pravo stječe, naredba za upis i obavijest o tome da je plaćen porez na promet nekretnina, ako se radilo o kupoprodaji. st. 1. ...
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Uknjižba prava zaloga na mjestu izbrisane zabilježbe ovrhe - postupanje zemljišno-knjižnog odjela 15.12.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA stavak 6. Ovršnog zakona (NN br.112/12, 25/13, 93/14 - dalje OZ) propisano je da ovrhovoditelj može najkasnije na drugom ročištu za dražbu, ako se nekretnina ne proda ni na tom ročištu, predložiti da se u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije naplate je ovrha određena. , u članku 49. izmijenjen je stavak 6. na način da je propisano da ovrhovoditelj može najkasnije u roku od tri dana nakon dovršetka druge elektroničke javne ...
Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku - stanje nakon izmjena Zakona o zemljišnim knjigama 27.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor utemeljen, tada može svojim rješenjem:1) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga,2) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga,3) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti ...
Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 6.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 06.10.2015 Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 1. Uvod Imajući uvida u poslovanje i praksu osoba koje sastavljaju isprave za zemljišnoknjižnu provedbu vidljivo je da se isprave sastavljaju površno,...
Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama 4.8.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama 04.08.2015 Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama U zemljišne knjige upisuju se stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno, te činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno. Svaki od njih proizvodi određene pravne učinke od kojih si ...
Tužba radi opravdanja predbilježbe 16.6.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, i 60/13 - dalje ZZK) odnosno Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima - Zemljišno knjižni poslovnik (Narodne novine 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10), a ako nešto nije uređeno navedenim propisima, primjenjuju se pravna pravila bivšeg Zakona o sudskom izvanparničnom postupku - dalje ZSVP 1. U zemljišno knjižnim postupcima podredno se...
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 2. dio 26.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA U tom pravcu odlučeno je da: „Zabilježba koja nije predviđena zakonom ne proizvodi pravne učinke zabilježbe ni onda kad je takva zabilježba upisana u zemljišne knjige“ i obrazloženo da: „Neosnovano tužitelj u reviziji ističe da su u zemljišnim knjigama u vrijeme sklapanja ugovora o prodaji nekretnine bile upisane zabilježbe postojanja ugovora o prodaji između prodavatelja i prethodnih kupaca sporne nekretnine, te da su te zabilježbe trebale čuvati prednost upisa u ...
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora 19.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Njime se mogućnost postupka povezivanja proširuje u odnosu na raniji tekst tako da se sada povezivanje može provoditi i:a) na području onih sudova koji nisu uopće otvorili KPU b) za zgrade za koje nije otvoren niti jedan poduložak c) za slučajeve kada zbog posebnih propisa nije moguće formirati česticu niti upisati zgradu u glavnu knjigu 2 Novine u postupku -su: obveza suda da pozove podnositelja neurednog i nepotpunog prijedloga da prijedlog ispravi ili dopuni u roku od 30 dana, ...
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 1. dio 29.4.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskoga prava, otvaranje stečaja i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice predviđene zakonom čiji je temeljni učinak da se nitko ne može pozivati da nije za njih znao niti morao znati te b) da bi se osnovali pravni učinci za koje je predviđeno da ih upis zabilježbe proizvodi temeljem pravila ZZK-a ili drugih zakona (zabilježba prvenstvenoga reda, otpisa zemljišta, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarne tražbine, spora, prisilne dražbe,...
Kauciona hipoteka - što je to? 12.2.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Tom hipotekom može se opteretiti više nekretnina kod istog suda ili više nekretnina kod više sudova s tim da se jedan od uložaka mora označiti kao glavni, a svi ostali su -sporedni, kauciona hipoteka postoji onda kad se hipoteka zasniva i upisuje u zemljišne knjige za potraživanje koje može, ali i ne mora nastati, a kreditna hipoteka se upisuje u zemljišne knjige za osiguranje cijelog potraživanja koje je banka odobrila vlasniku nekretnina u vidu kredita, iako svi iznosi odobrenog ...
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 2. dio 3.7.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ovo jamstvo stoga štiti pravo vlasništva na način da priječi tijelima državne vlasti ograničavanje ili oduzimanje tog prava, osim ako je ograničenje ili oduzimanje zasnovano na zakonu (i ako je postignuta pravična ravnoteža 3 između državnih, javnih ili općih interesa zajednice i zaštitite ustavnog prava vlasništva - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIB-1373/2009, Narodne novine broj 88/09). U slučaju zadiranja u vlasništvo od strane fizičkih i pravnih osoba ...
Novo uređenje pravnih lijekova u zemljišnoknjižnom postupku prema Noveli zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine 10.6.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor osnovan, tada on može svojim -rješenjem: preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga- preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga- preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbaciti prijedlog za upis, naložiti ...
Pravilnik o gospodarenju otpadom 27.5.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA II Nadležnost Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuje -se: sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole te oblik i sadržaj obrasca dozvole, način izračuna iznosa osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz -dozvole, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora, ...
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 1. dio 15.5.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, nastavno: ZZK) stavak (2) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima su svi nazočni postigli sporazum, sud će odlučiti u skladu s tim sporazumom, ako je on dopušten i moguće ga je provesti; (3) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima nazočni nisu postigli sporazum, zemljišnoknjižni će sud ...
Uknjižba prava vlasništva na novoformiranim zemljišnoknjižnim česticama 30.4.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Imajući u vidu stajališta viših sudova potrebno je ukazati da vlasnici nekretnina pravo vlasništva na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici mogu ishoditi u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (članak 57.- 58. ZID ZZK-a - Narodne novine broj 55/13). Budući da zemljišnoknjižni sud utvrđuje u zemljišnoknjižnom postupku jesu li ispunjene pretpostavke za upis u zemljišnu knjigu, unatoč donesenoj presudi kojom se prihvaća tužbeni zahtjev i nalaže provedba ...
Upis građevina u zemljišnu knjigu prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji 1.4.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA ZoG-a glasi :„(1) Za građevine upisane u zemljišnu knjigu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i za građevine za koje je katastarski ured nadležnom sudu do tog dana poslao dokumente propisane posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu nadležni sud, na zahtjev vlasnika građevine, u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja je upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno koja se u istu upisuje, uz navođenje naziva i ...
Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige 6.2.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige 06.02.2014 Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige I. Uvod Zatečeni upisi posebnih dijelova nekretnine (zgrade) u zemljišnim knjigama prema odredbama zakona koji su bili na snazi do donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12, u daljnjem tekstu: ZV) i Zakona o zemljišnim knjigama (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, ...
Evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi 30.1.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi 30.01.2014 Evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13 u nastavku: Zakon), uređuje se pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, način korištenja javnih cesta i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanje javnih cesta, upravljanje javnim cestama, mjere za zaštitu javnih i nerazvrstanih ...
Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku 18.12.2013
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku 18.12.2013 Uloga geodetskih sudskih vještaka u evidentiranju promjena donesenih u posebnom postupku- usklađenost propisa o sudskim vještacima sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti -1. Uvod Odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 144/08, 61/11, 56/13), Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (52/09, 7/10) i Kodeksa strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(61)
Članak s primjerom obrasca(7)

Klasifikacija

< Svi8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
   8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE(61)
      8.1.1. Zgrade i građevinska zemljišta(3)
      8.1.2. Poljoprivredna zemljišta(1)
      8.1.3. Geodetske službe(1)
      8.1.4. Zemljišne knjige i katastar(52)
   8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE(7)
      8.2.1. Zaštita okoliša(1)
      8.2.5. Otpad(6)

Datum

2017(2) 2016(5) 2015(9) 2014(8)
2013(17) 2012(10) 2011(4) 2010(6)
2009(2) 2008(1) 2007(1) 2005(1)
2003(2)

Autori

AB CČD EFGHIJK LM N OPR S ŠT UV Z Ž

Autori

Bagović(2)
Barjaktar(1)
Bulka(2)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Marić-Ivanović(4)
Matuško Antonić(6)
Meandžija(4)
Mičević(7)
Mihelčić(2)
Milaković(10)
Morović Pavić(1)
Mustapić(2)
Nakić(1)
Rajko(1)
Ružička(5)
Salaj(1)
Tomić Ilić(1)
Vajda(3)
Zrilić(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite