Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1040)
Naslov Datum
Neke osobitosti u svezi dodjele i korištenja grobnih mjesta 1.7.2000
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Neke osobitosti u svezi dodjele i korištenja grobnih mjesta 01.07.2000 Ljerka Morović Pavić Neke osobitosti u svezi dodjele i korištenja grobnih mjesta Uvodno Zakonom o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97 i 128/99), djelatnost održavanja groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova svrstana je u komunalne djelatnosti time da se pod održavanjem groblja i krematorija podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika ...
Primjena Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi 1.12.2000
 PRAVOSUDNI SUSTAV Međutim, faktički se taj zakon mogao početi primjenjivati tek po donošenju provedbenih podzakonskih propisa - Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi (u nastavku: Uredba), Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata te Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne ...
Dokumentarni akreditiv i njegova primjena u međunarodnom trgovačkom prometu 1.2.2001
 PRAVOSUDNI SUSTAV Glencore International AG vs. Bank of China, 1996, UK) pokazala tendenciju da navedenu odredbu tumači restriktivno obvezujući banke da detaljnije proučavaju dokumentaciju ulazeći u njezin sadržaj pri određivanju da li će je smatrati originalnom ili ne, što prema mišljenju Povjerenstva nije u skladu s duhom Jedinstvenih pravila osim ako se ne radi o bankarskoj dokumentaciji: “Banks do not undertake to determine whether a document is original in fact….The UCP neither requires nor ...
Odvjetništvo u Europskoj uniji 1.5.2001
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pravo Zajednice (pojmovi Pravo Europske unije i Pravo Zajednice nisu sinonimi, Pravo Europske unije obuhvaća osim Prava Zajednice (I stup EU) i instrumente druga dva stupa Europske unije - Zajednička vanjska i sigurnosna politika te Suradnja u području pravosuđa i unutarnjih poslova) razlikuje situacije u kojima pružatelj usluga osnovan na teritoriju jedne države članice želi, u skladu sa pravom na slobodno kretanje usluga, pružati te usluge na teritoriju druge ili drugih država ...
Izvanknjižno vlasništvo – stjecanje i zaštita 1.6.2001
 PRAVOSUDNI SUSTAV St. 2. čl. 123. ZV-a:“Brisanje upisa iz stavka 1. ovoga članka može se zahtijevati zbog neistinitosti (nevaljanosti) prednikova upisa tužnom za brisanje dok ne proteknu tri godine od kad je bio zatražen prednikov upis; ali onaj tko je o neistinitom prednikovu upisu bio uredno obaviješten, može zbog neistinitosti prednikova upisa zahtijevati brisanje upisa samo ako je u roku za žalbu zatražio zabilježbu da je taj upis sporan i odmah, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za...
Aktivna legitimacija za podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava 1.7.2001
 MEĐUNARODNO PRAVO , i od tog datuma Republika Hrvatska priznaje nadležnost Europske komisije (sada Suda) za ljudska prava za zaprimanje tužbi od svake fizičke osobe, nevladine organizacije ili skupine pojedinaca koji tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih Konvencijom i dodatnim protokolima, ukoliko su činjenice na kojima se temelji navodna povreda tih prava nastale nakon stupanja na snagu Konvencije i pripadajućih Protokola za Republiku Hrvatsku. U tom smislu u predmetu Očić protiv Hrvatske, u ...
Plaćanje komunalnog doprinosa u svijetu učestalih promjena Zakona o komunalnom gospodarstvu te pripadajućih podzakonskih akata 1.3.2002
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Plaćanje komunalnog doprinosa u svijetu učestalih promjena Zakona o komunalnom gospodarstvu te pripadajućih podzakonskih akata 01.03.2002 Ljerka Morović Pavić Plaćanje komunalnog doprinosa u svijetu učestalih promjena Zakona o komunalnom gospodarstvu te pripadajućih podzakonskih akata Iako u našem zakonodavstvu nije neuobičajeno da se neki propisi, pogotovo financijsko-gospodarske prirode, često mijenjaju, Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, ...
Završetak postupka i pravni učinci presuda Europskog suda za ljudska prava 1.3.2002
 MEĐUNARODNO PRAVO 2893/95, 29494/95 i 3021/96) u kojem su se podnositelji žalili na povredu članka 2. Konvencije (pravo na život) radi nestanka njihovog oca odnosno supruga i uništenja njihovog doma od strane snaga sigurnosti, sadržaj prijateljskog rješenja, osim novčane naknade (68.000,00 funti sterlinga), uključivao je i deklaraciju u kojoj, između ostalog, turska vlada izražava žaljenje zbog događaja koji su uzrokovali podnošenje zahtjeva, te posebice izražava žaljenje zbog nestanka g. ...
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji 1.9.2002
 PRAVOSUDNI SUSTAV Izgradnja stanova Kada jedinica lokalne samouprave odluči osigurati građevinsko zemljište za izgradnju zgrade, u primjeni ovoga Zakona, dužna je Agenciji dostaviti ponudu koja sadrži odgovarajuće podatke i dokumentaciju, osobito izvod iz zemljišne knjige ili neki drugi dokaz vlasništva zemljišta, izvod iz katastarskog plana, izvod iz prostornog plana, podatke o uvjetima gradnje, podatke o komunalnoj infrastrukturi, o priključcima na infrastrukturu (postojećim, planiranim), cijenu ...
Označavanje kakvoće proizvoda 1.10.2002
 TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA Označavanje kakvoće proizvoda 01.10.2002 Dragan Zlatović Označavanje kakvoće proizvoda 1. Uvod Pod označavanjem kakvoće proizvoda i roba smatra se nanošenje na proizvod ili ambalažu odgovarajućih znakova sukladnosti ili drugih oznaka i znakova određenih tehničkih i drugih značajki tih proizvoda, kojima se na nedvojben način potvrđuje da isti proizvodi ispunjavaju sve uvjete u pogledu njihove kakvoće (kvalitete) odnosno da su na odgovarajući način ispitani i certificirani. ...
Zalog i ovrha na žigu 1.12.2002
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema članku 30. stavak 3. ZOŽ-a, podaci koje treba sadržavati zahtjev za upis bilo koje promjene na žigu, propisani su Pravilnikom o žigu, i to njegovim odredbama članka 14. i 15.Propisan je i obvezni sadržaj zahtjeva za upis promjene:1.broj prijave žiga odnosno broj žiga 2.podatke o podnositelju prijave odnosno podatke o nositelju žiga 3.podatke o zastupniku, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika 4.jasnu naznaku o kojoj je vrsti promjene na žigu riječ 5.dokaz o pravnom temelju...
Pravni status zaklade 1.2.2003
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Temeljni akti zaklade Statut zaklade mora osobito sadržavati;1.ime i sjedište zaklade 2. podatke o osnivanju i osnovnoj imovini zaklade 3. odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora 4. odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja zaklade u (daljnjem tekstu; zakladna tijela), te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i o odgovornosti za rad njihovih članova 5. odredbe o ...
O 'tabularnim' ili 'formalnim' parnicama 1.3.2003
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA ZZK-a precizno određuje da će zemljišnoknjižni sud objaviti javni oglas u kojem će s -naznačiti: da je otvorena zemljišna knjiga za određenu katastarsku općinu, te mjesto i način uvida u nju, u katastarske planove, popise i -drugo, da se određene do tada postojeće javne knjige i druge evidencije nekretnina zaključuju s danom otvaranja zemljišne knjige i stavljaju izvan uporabe (zatvaraju), jer je zemljišna knjiga stupila na njihovo -mjesto, da će od dana otvaranja zemljišne ...
Stvarna nadležnost sudova u tzv. 'komunalnim' sporovima 1.8.2003
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 'Drugostupanjski sud po žalbi ukida navedeno rješenje (zajedno s meritornom presudom donesenom nakon raspravljanja) obrazlažući:'Po ocjeni ovog suda osnovan je prigovor tuženika da prvostupanjski sud nije bio nadležan za rješavanje u ovoj pravnoj stvari, jer se u konkretnom slučaju radi o sporu između dvaju trgovačkih društava koji spor proizlazi iz ugovora o isporuci električne energije, sve u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine', broj 36/95 i 70/...
Prelazak prava i obveza zaštićenog najmoprimca na drugu osobu 1.9.2003
 PRAVOSUDNI SUSTAV nov., br. 48/98) o razlozima neprihvaćanja prijedloga za pokretanje postupka ocjene ustavnosti članka 33. stavka 3. Zakona o najmu)3. "Sudovi su u postupku u kojem su donesene osporavane presude pravilno iznijeli svoje stajalište prema kojem odredba članka 33. stavka 3. Zakona o najmu stanova ne daje ovlaštenje najmodavcu zahtijevati od suda donošenje presude koja će zamijeniti ugovor o najmu stana, jer se zahtjev za donošenje takve presude može podnijeti samo kad zakon na to ...
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige - kako funkcionira u praksi 1.10.2003
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar.nov. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00 - u nastavku: ZV) propisuje:'(1) Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje nekretnine, pa tko je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige, ne znajući da ono što je u njih upisano nije potpuno ili da je različito od izvanknjižnoga stanja, uživa glede toga stjecanja zaštitu prema odredbama zakona. Naime, iako se radilo o pravnom ...
Postupci radi naknade štete i povreda prava na pristup sudu 1.12.2003
 PRAVOSUDNI SUSTAV Postupci radi naknade štete i povreda prava na pristup sudu 01.12.2003 Domagoj Maričić Postupci radi naknade štete i povreda prava na pristup sudu Uvod Tema ovog članka je sudska praksa Europskog suda za ljudska prava (u nastavku: Europski sud) u odnosu na postupke koji se u Hrvatskoj vode radi naknade određenih vrsta šteta (teroristička djelatnost i štete počinjene od oružanih i redarstvenih snaga), a koji su slijedom zakonodavnih intervencija bili prekinuti (Zakon o izmjeni ...
Povrat tzv. ˝napuštene imovine˝ po bivšem Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom 1.1.2004
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime, državno odvjetništvo će postupak radi iseljenja moći pokrenuti samo protiv:a) onog privremenog korisnika kojemu uz obligatorno ukidanje rješenja o privremenom posjedu i korištenju bude priznato pravo na stambeno zbrinjavanje,b) one osobe koja koristi objekt koji je rješenjem Komisije po ZPPUOI bio dodijeljen drugoj osobi na privremeni posjed i korištenje,c) one osobe čiji je objekt obnovljen, a koja se nije iselila iz objekta koji joj je bio dodijeljen privremeno u posjed i na...
Odgovornost za ratnu štetu i štetu nastalu uslijed terorističkog akta 1.3.2004
 PRAVOSUDNI SUSTAV )2. šteta od izravne i konkretne vojne koristi ako je, s obzirom na vrijeme i mjesto izvršenja u izravnoj i neposrednoj funkciji vojnih operacija, i to posebice:a) šteta nastala kao izravna posljedica bilo koje zaštitne ili pripremne mjere nadležnih vojnih vlasti poduzete s ciljem otklanjanja, odnosno sprječavanja izvršenja bilo kojega neprijateljskog napada,b) šteta nastala kao izravna posljedica zaštitnih ili pripremnih mjera nadležnih vojnih vlasti poduzetih u očekivanju ...
Pravni aspekti poslovne tajne 1.3.2004
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Trajanje obveze čuvanja tajne Obveza čuvanja tajnih podataka traje dok osoba ovlaštena za određivanje tajnosti određenog podatka ne odredi da je prestala potreba za čuvanjem njegove tajnosti, a za poslovnu tajnu obveza može prestati protekom roka od prestanka obavljanja dužnosti, službe ili zaposlenja osobe kojoj su tajni podaci bili poznati, ako zakonom ili drugim na zakonu utemeljenim propisom nije što drugo određeno i to za podatke koji su utvrđeni poslovnom tajnom protekom ...
Privremeni odnosi radnika i poslodavca nakon izvanrednog otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca 1.7.2004
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Navodeći kako poslodavac nema opravdani razlog za otkaz, radničko vijeće može istaknuti ili a) primjedbu kako je poslodavac krivo utvrdio činjenično stanje odnosno da radnik nije uopće počinio povredu obveze iz radnog odnosa koja mu se stavlja na teret, ili b) primjedbu kako poslodavac pravilno utvrđeno činjenično stanje krivo tumači odnosno da se uopće ne radi o povredi iz radnog odnosa ili da se ne radi o osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa iz čl. st. 8. ZOR-a nego...
Odnos i razlike između instituta privremene mjere zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine radi osiguranja nenovčane tražbine i zabilježbe spora 9.10.2004
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odnos i razlike između instituta privremene mjere zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine radi osiguranja nenovčane tražbine i zabilježbe spora 09.10.2004 Zrinko Zrilić Odnos i razlike između instituta privremene mjere zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine radi osiguranja nenovčane tražbine i zabilježbe spora I. Uvod Nije rijedak slučaj da tužitelji, zahtijevajući u tužbi utvrđenje njihovog prava vlasništva, istovremeno postavljaju i određene prijedloge kako bi ...
PRAVILNIK O RADU 1.11.2004
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Pisani ugovor o radu mora sadržavati odredbe o:1. strankama te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu,2. mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, onda napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,3. nazivu, naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova,4. danu otpočinjanja rada,5. očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme,6. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, ...
Određeni pravni aspekti prava radnika na godišnji odmor 1.11.2004
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Stoga, ako je poslodavac u odluci o otkazu, koja je donesena prije 1. srpnja, odredio da radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, računajući da će mu radni odnos i nakon korištenja tog odmora prestati prije 1. srpnja, pa radniku, uza sve to, otkazni rok još bude prekinut zbog bolesti, pa mu radni odnos stvarno prestane poslije 1. srpnja, mišljenja smo da bi se radniku trebalo priznati pravo na puni godišnji odmor, budući da razmjerni dio godišnjeg odmora radnik koristi ...
Zaštita prava radnika pred poslodavcem 1.12.2004
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Razmatrajući ZR, može se reći da se o povredi prava radnika radi primjerice:1.ako poslodavac nije u vezi s nekim pravom iz radnog odnosa primijenio na radnika najpovoljnije pravo (prema odredbi članka 7.a ZR-a ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ZR-om ili drugim zakonom nije drukčije ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(933)
Članak s primjerom obrasca(107)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(103)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(421)
3. JAVNE FINANCIJE(45)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(87)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(62)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(84)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(68)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(159)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(39) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(54)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(2)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(11)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(2)
Milaković(32)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(21)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(12)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(7)
Sarvan(14)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(36)
Struić(11)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zebić(1)
Zlabnik(11)
Zlatović(35)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite