Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > 4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
 

Stručni članci

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 88)
Naslov Datum
Iskustva u primjeni pravila o izboru stečajnoga upravitelja metodom slučajnog odabira 2.5.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Smatrat će se da nije dostojna osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, zatim osoba koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, potom koja je brisana s liste stečajnih upravitelja zbog nepostupanja po rješenju o vraćanju onoga što je primio nakon razrješenja dok ne prođu tri godine od dana brisanja, nadalje, koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog...
Revizija u društvima za osiguranje 13.4.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE stavkom 2. ZO-a određuje se prema sljedećim kriterijima: a) potpuno zadovoljavajuće - bez primjedbi za područje koje je predmet provjere i ocjene i bez primjedbi za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina; b) zadovoljavajuće - manji nedostaci koji nemaju značajan utjecaj na područje koje je predmet provjere i ocjene i/ili za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina; c) nezadovoljavajuće - ...
Posebni normativni akti trgovačkih društava s naglaskom na akte u području radnih odnosa 30.3.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim pravilnikom naročito se propisuje organiziranje i provedba zaštite na radu, odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom, osposobljavanje za rad na siguran način, obavješćivanje i savjetovanje posebno osjetljive skupine radnika, sredstva rada, osobna zaštitna oprema i mjesta rada, tehnologija rada i radni postupci, radni okoliš, stres na radu ili u vezi s radom, sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute, strani radnici, zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i ...
Socijalno poduzetništvo 3.1.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Da bi se poduzeće smatralo socijalnim mora imati sljedeće -karakteristike: postojanje stalne djelatnosti proizvodnje i prodaje robe, odnosno pružanja usluga - poduzeće je autonomno u odnosu na državni i privatni sektor - svjesno preuzimanje rizika kako bi se ostvarili prihodi - zapošljavanje određenog broja radnika, makar i minimalnog broja plaćenih radnika koji često sudjeluju u radnim aktivnostima poduzeća - postoji jasno poduzimanje poslovnih aktivnosti kako bi se ostvario ...
Financijsko izvještavanje i ispunjavanje poreznih obveza trgovačkih društava u stečaju 8.11.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Štoviše, teorija smatra da bi završni račun stečajnog upravitelja trebao imati četiri osnovna elementa: račun prihoda i rashoda (račun prihoda i rashoda obuhvaća sve financijske promjene tijekom cijelog stečajnog postupka prema kronološkom redu, a razvrstava se prema vrstama prihoda i rashoda temeljem tekućeg računovodstva), sa završnom bilancom (u vremenu od preuzimanja dužnosti do izvještajnog ročišta stečajni upravitelj dužan je sastaviti početni pregled imovine ...
Osiguranje sposobnosti vraćanja (otplate) kredita kao predmet ugovora o osiguranju 18.10.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tako ne postoji obveza osiguratelja ako je smrtni događaj, primjerice, nastupio:22 1) iz stanja koje je prethodilo ili je postojalo u trenutku pristupanja pristupanju ugovoru o osiguranju, 2) kao posljedica HIV-a/AIDS-a, 3) konzumiranja alkohola, 4) opasnih aktivnosti (rukovanje oružjem i eksplozivima), 5) profesionalnim bavljenjem sportom, 6) profesionalnog rada na visini ili pod zemljom, 7) rada u vojsci, policiji, i zaštitarskoj službi 8) samoubojstvo, građanski nemiri, terorizam, ...
Intrapoduzetništvo 29.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Ponaša li se tvrtka poduzetnički, odnosno je li tvrtka poduzetnički orijentirana treba utvrditi na temelju sljedećih faktora koji determiniraju održivo poduzetničko ponašanje unutar -tvrtke: potpora menadžmenta označava spremnost top menadžmenta da omogući, podrži i promiče poduzetničko ponašanje svojih podređenih, opskrbljujući ih svim potrebnim resursima koji potiču takvo -ponašanje, sloboda u poslovanju je opredjeljenje top menadžmenta da tolerira greške, pruža ...
Položaj ekoloških tražbina u hrvatskom stečajnom pravu - norma, dileme i pravci promjena 27.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE glasi: „Kad je potrebno zaštititi zdravlje radnika i kad je to tehnički izvedivo, nacionalnim zakonima ili drugim propisima propisat će se jedna ili više sljedećih mjera:(a) zamjena azbesta ili nekih vrsta azbesta ili proizvoda koji sadrže azbest drugim materijalima ili proizvodima ili korištenjem alternativne tehnologije, znanstveno ocijenjenih od strane nadležne vlasti bezopasnim ili manje opasnim, kad god je to moguće; (b) potpuna ili djelomična zabrana upotrebe azbesta ili ...
Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru 15.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 3. Upravljačka odgovornost Odgovorna osoba institucije odgovorna je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, na način da osigura: izradu i provedbu strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije; usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije; unutarnje ustrojstvo koje je prikladno zadacima institucije, s jasno definiranim ovlastima i ...
Bitcoin - nove perspektive kaznenog djela pranja novca 13.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodna razmatranja i napomene Pranje novca, prema zakonskom određenju članka 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08 i 25/12; dalje u tekstu: ZSPNFT), podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine 1 za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući: zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine, prikrivanje prave prirode, izvora, ...
Pravno uređenje društvenih odnosa opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe u povijesti i promjene na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće 17.8.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Međutim, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće „zlatno doba“ vode rapidno se približava svome kraju i započinje treće razdoblje korištenja vodnih resursa u kojem dominira globalna kriza vode koju potiču promijenjene prirodne i društvene okolnosti u svijetu i pojava diskriminacije pojedinih društvenih grupa (poglavito siromašnih) u opskrbi vodom za piće u nekim državama (urbano-ruralno stanovništvo, stanovništvo neformalnih naselja - tzv slums, favelas, te domorodačke zajednice...
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 21.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE SZ nagradu za rad i naknadu troškova stečajnom upravitelju uređuje u članku 94. Opća je odredba da stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu stvarnih troškova (st. 1.). Nagradu stečajnom upravitelju rješenjem određuje sud prema uredbi kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (st. 2.). Naknadu troškova rješenjem određuje sud na temelju pisanoga, obrazloženoga i dokumentiranoga ...
Prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine 7.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Posebnost tih desetogodišnjih (ali i ostalih višegodišnjih) ugovora o osiguranju jesu popusti na premiju osiguranja što ih osiguratelj odobrava ugovaratelju osiguranja (u određenom postotku od iznosa premije, najčešće 5% ili 10%). Uz ugovaranje (odobravanje) popusta, u ugovoru o višegodišnjem osiguranju stipuliraju se i klauzule o obvezi vraćanja/isplate popusta u slučajevima prijevremenog prekida (otkaza/raskida) ugovora što de facto negativno utječe na (ne)mogućnost ...
Regres osiguratelja u praksi Suda Europske unije 23.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE ) u ovom slučaju pod pojam „ugovorne obveze“ u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe Rim I? Ako pravni odnos između osiguratelja potpada pod pojam „ugovorne obveze“, onda je važno pitanje je li on obuhvaćen ugovorima o osiguranju te bi li pravo koje se na njih primjenjuje trebalo biti utvrđeno u skladu s pravilima iz članka 7. Uredbe Rim I?3) Ako su odgovori na prva dva pitanja negativni, važno je razjasniti potpada li u slučaju regresnog zahtjeva pravni odnos između ...
Kaizen - japanska poslovna filozofija 21.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Da bi se kaizen uspješno implementirao potrebno je uvesti i promjene u organizacijskoj -strukturi: osoba na čelu tvrtke mora biti aktivni vođa cijelog procesa - svojom osobnošću mora motivirati ostale, zakazivati mjesečne sastanke na kojima će se procjenjivati učinjeno- kaizen odbor mora biti sastavljen od zaposlenika različitih profila ovisno od veličine tvrtke, svaki član odbora može biti odgovoran za kaizen na nekoj razini ili u nekom poslovnom procesu- potrebno je osigurati ...
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka 2.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 70. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN, 129/00), 3) poslovanje dužnika preko druge tvrtke, 4) zatvaranje poslovnih prostorija dužnika i dr.Praksa u provođenju stečajnih postupaka u Republici Hrvatskoj, međutim, dokazuje da krajnji cilj vjerovnika kao predlagatelja ipak nije bilo otvaranje stečajnog postupka kao generalne ovrhe nad imovinom dužnika, već mu je cilj umjesto kroz ovrhu namiriti se od dužnika prije samog otvaranja stečaja na način da mu dužnik isplati ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
Japanski menadžment 25.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Radi se, dakle, o procesu kolektivnog odlučivanja koji se realizira kroz više faza, bez obzira oblikuje li prijedlog strateški menadžment i koji onda putuje odozgo prema dolje, ili ako se prijedlog oformi na nižoj ili srednje rukovodećoj razini, onda prijedlog putuje odozdo prema gore po hijerarhijskoj ljestvici Praktički, proces odlučivanja prema ringi sistemu počinje kada neki od rukovoditelja odjela samoinicijativno da prijedlog, najprije ga prodiskutira sa svojim nadređenima i ...
Nova uloga Financijske agencije u predstečajnom i stečajnom postupku - rješenja i dvojbe 18.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim Pravilnikom uređeno je pitanje dostave pismena između Fine i nadležnih tijela, oblik i sadržaj zahtjeva za prodaju i ostalih pismena u postupku provedbe prodaje, način objave pismena na mrežnim stranicama Fine, sadržaj poziva i način uplate predujma za pokriće troškova provedbe prodaje, iznos, način uplate i način povrata jamčevine, postupak dodjele identifikatora u elektroničkoj javnoj dražbi, oblik i sadržaj prijave za sudjelovanje u toj dražbi, način prikupljanja i ...
Završni račun u Stečajnom zakonu 4.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake: 1. nekretnina i pokretnina dužnika, 2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima, 3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika, 4. drugih prava koja čine imovinu dužnika, 5. novčanih sredstava na računima, 6. druge imovine dužnika 7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige, 8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika, 9. razlučnih prava na imovini dužnika, 10. izlučnih prava, 11. prosječnih mjesečnih ...
EU direktive o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila u praksi Suda EU 14.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Daljnji politički, socijalni i ekonomski razvoj Unije jačao je i ideju o potrebi osnaženja položaja žrtava prometnih nezgoda, a sve kako bi se time još više osiguralo slobodno kretanje vozila koja se uobičajeno nalaze na području Unije i osoba u njima, a istovremeno da se žrtvama prometnih nezgoda omogući dobivanje pravične odštete bez obzira gdje se u Zajednici nezgoda dogodila 6. Tako je donesena Druga direktiva kojom su propisane minimalne svote osigurateljnog pokrića koje su...
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite 7.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Nadalje, budući da je potrebno da osiguratelj ima kontrolu nad pravnim troškovima, u uvjetima osiguranja nezaobilazna je i odredba o dužnosti osiguranika (ili njegovog odvjetnika) za pribavljanjem suglasnosti osiguratelja za poduzimanje određene pravne radnje kojom nastaju pravni troškovi (tužbe, prijedloga za izvođenje dokaza, pravnih lijekova i dr.).Konačno, uvjetima osiguranja valjalo bi predvidjeti obvezu propuštanja svih onih radnji koje mogu dovesti do povećanja troškova ili ...
Upravljanje vremenom 10.12.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE - da bi se mogli definirati prioriteti važno je imati popis svih zadataka koje je potrebno odraditi - popisati sve zadatke koje je potrebno odraditi te ih ocijeniti prema važnosti - poredati zadatke prema dodijeljenoj važnosti - korigirati važnost zadatka ako je potrebno - pripaziti da se nema prevelik broj zadataka s niskim ili visokim prioritetom, ako je tako, potrebno je ponovno utvrditi važnost zadataka - orijentirati se na zadatke s visokim prioritetom.koji zahtijevaju promptno ...
Subrogacija i regres u osiguranju 17.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE radi se o izvedenom, a ne izvornom pravu osiguratelja prema štetniku 10, i sudska praksa zauzela je stajalište da osiguratelj ima pravo od štetnika zahtijevati kamate na svotu isplaćene naknade od dana kada je izvršio isplatu svome osiguraniku, budući se ne radi o novom pravnom odnosu, odnosno o novoj tražbini između tužitelja i tuženih u odnosu na tražbinu oštećenoga odnosno osiguranika prema tužitelju odnosno osiguratelju, već je to po svom sadržaju isti pravni odnos, te ne ...
Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 5.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja: poslodavac u stečaju je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu nad kojom je otvoren stečaj prema posebnim propisima koji uređuju stečajni postupak; poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu kojemu su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz ovoga Zakona blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima prema...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(80)
Članak s primjerom obrasca(8)

Klasifikacija

< Svi4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
   4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI(63)
      4.1.1. Trgovačka društva, opći propisi(17)
      4.1.2. Stečaj, sanacija(28)
      4.1.3. Javne djelatnosti, komunalno gospodarstvo(12)
      4.1.7. Organizacija, management(6)
   4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET(6)
      4.2.2. Banke, štedionice, kreditne unije(2)
      4.2.5. Platni promet(1)
      4.2.6. Novac, pranje novca, plemenite kovine(3)
   4.3. FINANCIJSKI PROPISI(1)
      4.3.2. Revizija(1)
   4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA(4)
      4.5.1. Općenito o vrijednosnim papirima, burza(2)
      4.5.2. Mjenica i ček(2)
   4.7. OSIGURANJE(14)

Datum

2017(4) 2016(18) 2015(14) 2014(10)
2013(10) 2012(8) 2011(4) 2010(9)
2009(3) 2008(2) 2007(3) 2003(1)
2002(1) 2000(1)

Autori

AB CČ DEFG H IJKL M NOP R S ŠTUV Z Ž

Autori

Bagović(5)
Belanić(3)
Bodul(12)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(1)
Butković(2)
Čuveljak(13)
Grubišić Đogić(1)
Hak(1)
Ljubenko(1)
Masarić(1)
Matijević(2)
Milaković(1)
Morović Pavić(2)
Moslavac(1)
Mustapić(4)
Peček(2)
Raffaelli(11)
Rajko(2)
Saračević Moslavac(2)
Sarvan(5)
Sever(6)
Vojković(1)
Vuković(3)
Zlatović(2)
Zrilić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite