Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > R
 

Stručni članci

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 108)
Naslov Datum
Sudski ovršitelj i Ovršni zakon 17.1.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sud može zaprijetiti novčanom kaznom pravnim osobama, a odgovornim osobama u pravnoj osobi i drugim fizičkim osobama novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom, ili kazniti novčanom kaznom pravnu osobu, odnosno kazniti novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom odgovorne osobe u pravnoj osobi i druge fizičke osobe:1. ako protivno nalogu ili zabrani suda poduzmu određene radnje s ciljem skrivanja, oštećenja ili uništenja imovine ovršenika ili protivnika osiguranja,2. ako poduzmu čine ...
Socijalno poduzetništvo 3.1.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Da bi se poduzeće smatralo socijalnim mora imati sljedeće -karakteristike: postojanje stalne djelatnosti proizvodnje i prodaje robe, odnosno pružanja usluga - poduzeće je autonomno u odnosu na državni i privatni sektor - svjesno preuzimanje rizika kako bi se ostvarili prihodi - zapošljavanje određenog broja radnika, makar i minimalnog broja plaćenih radnika koji često sudjeluju u radnim aktivnostima poduzeća - postoji jasno poduzimanje poslovnih aktivnosti kako bi se ostvario ...
Proturječni zemljišnoknjižni predmeti 13.10.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 97. st. 2. ZZK). Na pitanje što je to zemljišnoknjižni podnesak odgovara nam odredba članka 53. stavak 1. PZK-a prema kojoj su zemljišnoknjižni podnesci svi podnesci i drugi dopisi koji stižu zemljišnoknjižnom sudu kojima se od toga suda zahtijeva neki zemljišnoknjižni upis u zemljišne knjige koje vodi taj sud ili čije rješavanje može dovesti do zemljišnoknjižnoga upisa (prijedlozi za upis, odluke drugih sudova ili tijela o određivanju zemljišnoknjižnoga upisa, zapisnici i...
Intrapoduzetništvo 29.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Ponaša li se tvrtka poduzetnički, odnosno je li tvrtka poduzetnički orijentirana treba utvrditi na temelju sljedećih faktora koji determiniraju održivo poduzetničko ponašanje unutar -tvrtke: potpora menadžmenta označava spremnost top menadžmenta da omogući, podrži i promiče poduzetničko ponašanje svojih podređenih, opskrbljujući ih svim potrebnim resursima koji potiču takvo -ponašanje, sloboda u poslovanju je opredjeljenje top menadžmenta da tolerira greške, pruža ...
Kako ne/treba odlučivati o zemljišnoknjižnim prijedlozima kada je upisano društveno vlasništvo 24.8.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 2. ZP ZOVO) već je izvršio i određene izmjene i dopune u ZOVO koje bismo mogli, uvjetno, ovako -svrstati: odredbe kojima se iz ZOVO brišu odredbe o društvenom vlasništvu u skladu s činjenicom da Ustav Republike Hrvatske ne poznaje više vrsta vlasništva, pa niti društveno -vlasništvo, odredbe kojima se brišu one odredbe ZOVO koje su upućivale na kvantitativna ograničenja u stjecanju prava -vlasništva, odredbe koje mijenjaju i dopunjuju odredbe o vlasničkim pravima stranih osoba...
Obnova spora - izvanredni pravni lijek u upravnosudskom postupku 14.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV nije dopuštena ako upravni spor - promatran kao cjelina - još traje, primjerice ako se nalazi u žalbenom stadiju;4) u odnosu na sve razloge obnove spora stranka je kod predlaganja obnove vezana subjektivnim rokom od 30 dana, dok se objektivni rok od jedne godine od pravomoćnosti presude primjenjuje glede razloga iz članka 76. stavak 1. točka 5., 6. i 7. ZUS-a (o pravomoćnosti presude v. članak 63. ZUS-a);5) prijedlog za obnovu podnosi se sudu koji je donio presudu kojom je spor ...
Kaizen - japanska poslovna filozofija 21.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Da bi se kaizen uspješno implementirao potrebno je uvesti i promjene u organizacijskoj -strukturi: osoba na čelu tvrtke mora biti aktivni vođa cijelog procesa - svojom osobnošću mora motivirati ostale, zakazivati mjesečne sastanke na kojima će se procjenjivati učinjeno- kaizen odbor mora biti sastavljen od zaposlenika različitih profila ovisno od veličine tvrtke, svaki član odbora može biti odgovoran za kaizen na nekoj razini ili u nekom poslovnom procesu- potrebno je osigurati ...
Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama? 9.6.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 1. Uvod U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 55/13, 60/13 - ispravak - u nastavku: ZIDZZK) člankom 7. dodan je novi članak 84.a, koji glasi:„(1) Kad stranka koja je pred sudom ili upravnim tijelom pokrenula postupak u kojem bi se mogao odrediti upis za koji se ne može upisati zabilježba spora, na temelju tog podneska s potvrdom da je predan sudu ili upravnom tijelu na rješavanje, zemljišnoknjižni sud dopustit će zabilježbu pokretanja ...
Japanski menadžment 25.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Radi se, dakle, o procesu kolektivnog odlučivanja koji se realizira kroz više faza, bez obzira oblikuje li prijedlog strateški menadžment i koji onda putuje odozgo prema dolje, ili ako se prijedlog oformi na nižoj ili srednje rukovodećoj razini, onda prijedlog putuje odozdo prema gore po hijerarhijskoj ljestvici Praktički, proces odlučivanja prema ringi sistemu počinje kada neki od rukovoditelja odjela samoinicijativno da prijedlog, najprije ga prodiskutira sa svojim nadređenima i ...
Upravljanje vremenom 10.12.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE - da bi se mogli definirati prioriteti važno je imati popis svih zadataka koje je potrebno odraditi - popisati sve zadatke koje je potrebno odraditi te ih ocijeniti prema važnosti - poredati zadatke prema dodijeljenoj važnosti - korigirati važnost zadatka ako je potrebno - pripaziti da se nema prevelik broj zadataka s niskim ili visokim prioritetom, ako je tako, potrebno je ponovno utvrditi važnost zadataka - orijentirati se na zadatke s visokim prioritetom.koji zahtijevaju promptno ...
Prisilno izvršenje rješenja u upravnom sporu 10.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema odredbama ZUS-a, žalba je dopuštena protiv: rješenja o odbacivanju tužbe (članak 29. stavak 2. i članak 30. stavak 2.), rješenja o prekidu spora (članak 45. stavak 3.), rješenja o obustavi spora (članak 46. stavak 5.), rješenja o privremenoj mjeri (članak 47. stavak 3.), rješenja o ispravku (članak 64. stavak 4.), a u postupku izvršenja protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva za izvršenje, rješenja o odbijanju zahtjeva za izvršenje te rješenja o usvajanju zahtjeva za ...
Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 6.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 06.10.2015 Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 1. Uvod Imajući uvida u poslovanje i praksu osoba koje sastavljaju isprave za zemljišnoknjižnu provedbu vidljivo je da se isprave sastavljaju površno,...
Korporativni identitet 15.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Osnovne karakteristike dobrog naziva -tvrtke: mora biti stalno i individualno, ime ne bi smjelo imati ikakvu sličnost, a pogotovo ne biti jednako imenu drugih tvrtki, iste ili slične djelatnosti - treba biti što kraće da se brže i lakše pamti - može podsjećati na osnovnu djelatnost tvrtke, ali i ne mora, ako je to moguće, bilo bi preporučljivo - preporučuje se da ne nosi ime proizvoda, to može dovesti do neugodnih asocijacija pa čak i zabuna - treba biti ukusno, čitko, lako ...
Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama 4.8.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama 04.08.2015 Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama U zemljišne knjige upisuju se stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno, te činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno. Svaki od njih proizvodi određene pravne učinke od kojih si ...
Upravljanje odnosima s klijentima u bankarskom sistemu 11.6.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Poslovna etika banke u odnosu na klijenta Banka i svi njezini zaposlenici dužni su se u svom radu ponašati i pridržavati sljedećih općih načela profesionalne -etike: prilikom obavljanja poslova postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika- klijenti se tretiraju na isti način, odnosno ne smije se niti jednog klijenta staviti u povlašteni položaj u odnosu na ostale klijente- vođenje računa o klijentima i njihovo štićenje- u izvješćivanju klijenata o stanju na tržištu koriste se ...
Primjena Zakona o općem upravnom postupku u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja 17.3.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Nadalje, pri izjavljivanju prigovora ravnatelju dječjeg vrtića o kojem se odlučuje rješenjem, dana je mogućnost dječjim vrtićima da rješenja donose samo u slučaju prigovora nezadovoljne stranke, što je u cjelini u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, posebice s načelom učinkovitosti i ekonomičnosti kojim je propisano da se u upravnim stvarima postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i ...
Unapređenje zdravstvene zaštite primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije 24.2.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Edukacija iz područja zdravstvene i medicinske informatike posebno je važna sada na početku dvadeset i prvog stoljeća zbog sljedećih -razloga: napredak u obradi podataka, informacija kao i u komunikacijskoj tehnologiji mijenja naše -društvo; postoji značajna ekonomska korist koja se može ostvariti upotrebom informacijske i komunikacijske tehnologije kao potpore medicini i zdravstvenoj -zaštiti; kvaliteta zdravstvene zaštite se povećava sistematskom obradom podataka i primjenom ...
Drugo noveliranje Zakona o upravnim sporovima 30.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Nadalje, u odnosu na odluke koje se donose u formi rješenja, drugom novelom ZUS-a zadržan je režim načelne nedopuštenosti žalbe (kad izrijekom nije drukčije propisano), ali su znatno prošireni slučajevi dopuštenosti žalbe protiv rješenja, pa je sada žalba dopuštena i protiv:a) svih rješenja o odbacivanju tužbe (dosad je žalba bila dopuštena samo protiv rješenja o odbacivanju tužbe kao neuredne);b) svih rješenja kojima prvostupanjski sud prilikom postupanja po žalbi ...
Menadžment rizika 16.12.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Najčešći uzroci rizika (ne)likvidnosti banke obično -su: postojanje kvantitativne neusklađenosti u bilanci banke kod aktive, koja uslijed nerentabilnog poslovanja i gubitka postaje manja od pasive, - postojanje neusklađenosti rokova dospijeća obveza i potraživanja, odnosno prisutnost poremećaja u ročnoj strukturi aktive i pasive, - izostanak realizacije očekivanih priljeva banke po osnovu naplate dospjelih potraživanja, praćeno istovremeno značajnijim odljevom sredstava, - ...
Kako poboljšati odnose među radnim kolegama 14.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Svatko tko radi izložen je stresu, a izvori stresa mogu biti -sljedeći: nadređeni vrlo često vrše pritisak i gotovo nikad nemaju razumijevanje za ljude koji su na nižem položaju, te vrlo često koriste uzrečicu “ako ti ne odgovara nađi drugi posao”, upravo ta rečenica u ljudima izaziva i stvara stres, jer znaju da nemaju pravo glasa i jedini izbor je prihvatiti i šutjeti ili tražiti drugi posao- financijska sigurnost je također vrlo veliki izvor stresa i manje više svi znaju...
Stabla kao posebni objekti prava vlasništva 20.8.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV članak „Baština - Počela borba za spas drevnih maslina na Pagu“ u kojem je navedeno: “Nakon što je prije mjesec dana netko bagerom iščupao te odvezao četiri višestoljetne masline iz “Lunjskog maslinika” na sjeveru otoka Paga, lokalna “Udruga lunjskih malinara” pokrenula je “Građanski odbor za spas maslina iz Luna” kako bi svoju baštinu sačuvala od devastacije zbog pomodarstva domaćih novopečenih bogataša … Suočeni s činjenicom da našim maslinarima bezimeni...
Ponašanje potrošača 24.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ovim se Zakonom, koji je usklađen s direktivama Europske unije u području zaštite potrošača, na poseban način reguliraju sljedeća prava -potrošača: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača - pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu - pravo na pravnu zaštitu potrošača - pravo na informiranje i edukaciju potrošača - pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa - pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika ...
Teleworking - rad na daljinu 13.3.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Situacije koje traže uvođenje teleworkinga Situacije koje nagone mnoge tvrtke da preispitaju i implementiraju teleworking svode se na -sljedeće: potreba za inovacijom u načinu rada - ova potreba najčešće je motivirana pritiskom konkurencije, zahtjevima zaposlenika, kao i ostalim faktorima kako bi se postigla veća produktivnost i poboljšanje kvalitete- globalizacija - mnoge tvrtke konačno su shvatile da postoji ogromna količina neiskorištenog znanja, vještina i sposobnosti širom ...
Prigovor zastare u ovršnom postupku 28.1.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zakona o parničnom postupku (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) propisan je bitno kraći rok za ostvarenje nenovčane tražbine u parnicama zbog smetanja posjeda i to tako da tužitelj gubi pravo u ovršnom postupku zahtijevati ovrhu rješenja kojim se tuženiku po tužbi zbog smetanja posjeda nalaže izvršenje određene radnje, ako nije zahtijevao ovrhu u roku od trideset dana nakon proteka roka koji je rješenjem određen ...
Kako formulirati tužbeni zahtjev u upravnom sporu 21.1.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Postoje mišljenja da iz odredaba članka 58. stavka 1. i 3. ZUS-a slijedi obveza suda da sam riješi stvar kad god nije riječ o primjeni slobodne ocjene, a meritorno odlučivanje suda moguće je po prirodi stvari, ali smatramo da je reformacijske ovlasti suda potrebno sagledavati u cjelini normativnog sadržaja ZUS-a, što uključuje - među inim - odredbe članka 22. stavak 3. i članka 31. stavak 1. toga Zakona, iz čega proizlazi da su reformacijske ovlasti suda vezane uz tako ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(104)
Članak s primjerom obrasca(4)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(39)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(32)
3. JAVNE FINANCIJE(1)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(13)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(6)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(6)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(10)

Datum

2017(2) 2016(7) 2015(8) 2014(8)
2013(9) 2012(9) 2011(15) 2010(17)
2009(4) 2008(11) 2007(7) 2006(11)

Autori

< Svi R

Autori

Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite