Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1050)
Naslov Datum
Nezakoniti ovršni postupci na temelju ovršnih isprava na nekretninama ovršenika u RH 25.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime, okosnica ovog članka, kao i iznesenih prigovora u tijeku ovršnih postupaka pred redovitim sudovima, jest pitanje ''je li solemnizirani Ugovor o kreditu, a koji je naknadno jednostrano raskinut (otkazan) od strane ovrhovoditelja, ovršna isprava s kojom se neposredno može pokrenuti ovršni postupak na temelju ovršne isprave na nekretninama ovršenika?''Najjednostavniji odgovor, kada bi se pitalo ovrhovoditelje (u prvom redu mislimo na poslovne banke) bio bi da jest, jer oni godinama...
Industrijski dizajn i njegova zaštita u hrvatskom i europskom pravu 23.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Državni zavod odbit će zahtjev za registraciju dizajna, odnosno registrirani industrijski dizajn bit će proglašen pravno nevaljanim:1. ako dizajn ne udovoljava samim zakonskim odrednicama dizajna, 2. ako prijavu podnese neovlaštena osoba, 3. ako je dizajn u sukobu s ranijim dizajnom koji je učinjen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna 4. ako sadrži žig ili drugo pravo industrijskog vlasništva drugog zakonitog vlasnika, 5. ako dizajn predstavlja ...
Raspored korištenja godišnjih odmora u dječjim vrtićima 22.5.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Upravo iz tih razloga, kada je riječ o rasporedu korištenja godišnjih odmora, oni dječji vrtići čiji djelatnici ostvaruju pravo na poveći broj dana godišnjeg odmora, a uz koje se vrlo često nadovezuju i slobodni dani kao zamjena za prekovremene sate, susreću se sa problemom usklađenja potreba i želja djelatnika s jedne strane te potrebe učinkovite organizacije rada s druge strane. Da li će radnici godišnji odmor koristiti u jednom ili u više dijela, da li će im biti ...
Djelatnost održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta 18.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj ...
Europski istražni nalog - budućnost prikupljanja dokaza za kazneni postupak 16.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Tako nadalje mi nemamo stručnjake, odnosno ne nazivamo ih tako, nego vještacima; ne poznajemo pojam „nezadiruće istražne mjere“, jer je potpuno neprimjeren hrvatskom jeziku i pravopisu, eventualno bismo mogli podvesti navedeni izričaj pod dokazne radnje kojima se zadire u ustavna prava i slobode građana pa su podvrgnuta posebnom režimu i dodatnoj kontroli od strane sudske vlasti; nemamo „tajne istrage“, nego prikrivene istražitelje, jer pod tim pojmom, kako je on opisan u ...
Najčešća sredstva pravne zaštite pred Ustavnim sudom 11.5.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Načelo vladavine prava iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,76/10, 85/10 i 5/14, dalje: Ustav RH) kao jedno od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske ostvaruje se i na temelju odredbi članka 5. Ustava RH prema kojima u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a svi ostali propis nižeg ranga s Ustavom i zakonom te je svatko u svom pravnom djelovanju dužan držati se Ustava i zakona i ...
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 2. dio 9.5.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV OPZ-a):1) odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu upotrebu, posteljina, posuđe, pokućstvo, štednjak, hladnjak, televizor, radio prijemnik i druge stvari za kućanstva ako ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba,2) hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva,3) radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje ovršenik kao poljoprivrednik koristi za rad na svom gospodarstvu, ...
Provedba postupka savjetovanja s javnošću prilikom donošenja općih akata vrtića 9.5.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neki od općih akata što ih donose dječji vrtići su: Statut, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada, Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registaturnog gradiva, Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća, ...
Javnobilježnička i sudska prevencija nepoštenih odredbi u potrošačkim ugovorima 4.5.2017
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ako stranke to odbiju, a nije riječ o očito nepoštenoj odredbi, nego samo o potencijalno nepoštenoj odredbi, javni bilježnik nastavit će s postupkom solemnizacije isprave, te će je potvrditi, ali će u tekst potvrde isprave unijeti izjavu kojom navodi da su stranke htjele da se u ispravi nalaze te odredbe, koje su možebitno nepoštene, nejasne, nerazgovjetne ili dvosmislene, odnosno koje bi mogle dati povoda sporovima, ili koje ne bi bile pravno valjane ili bi se mogle pobijati, ili ...
Iskustva u primjeni pravila o izboru stečajnoga upravitelja metodom slučajnog odabira 2.5.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Smatrat će se da nije dostojna osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, zatim osoba koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, potom koja je brisana s liste stečajnih upravitelja zbog nepostupanja po rješenju o vraćanju onoga što je primio nakon razrješenja dok ne prođu tri godine od dana brisanja, nadalje, koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog...
Zakonodavac u ulozi interpretatora - osvrt na ius interpretandi parlamenta i parlamentarnu proceduru davanja tumačenja 27.4.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Naime, Ustavni sud navodi da ti akti sadržajno „nedvojbeno zauzimaju stajalište o tumačenju određene ili određenih zakonskih odredbi koje se odnosi na zakon koji tumače od trenutka kad je on stupio na snagu“, ali i da zakonsko tumačenje koje čini sadržaj vjerodostojnog tumačenja može biti primijenjeno isključivo na one slučajeve „čije rješavanje je u tijeku, odnosno na slučajeve koji će biti rješavani nakon stupanja na snagu zakonskog akta o vjerodostojnom tumačenju ...
Načelo ne bis in idem s aspekta zaštite ljudskih prava 25.4.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Također, ne treba zaboraviti niti članak 10. Statuta Međunarodnog kaznenog suda za područje bivše Jugoslavije koji Statut je Republika Hrvatska preuzela u svoj pravni sustav mjerodavnim zakonom (Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, NN 175/03, 29/04, 55/11, 125/11). Navedeni članak propisuje da se isključuje načelo ne bis in idem te da ICTY može ponovno suditi u slučajevima kad su nadležna ...
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 1. dio 19.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV 58. st. 4. OPZ-a):1) naziv poreznog tijela koje ga donosi (ovrhovoditelja), te broj i datum poreznog rješenja 2) ime i prezime poreznog obveznika odnosno drugog sudionika (jamca) na koga se odnosi (ovršenika)3) pravnu i činjeničnu osnovu 4) potpis ovlaštene osobe 5) naziv ovršne odnosno vjerodostojne isprave na osnovi koje se ovrha određuje 6) visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju 7) predmet ovrhe (sadrži imovinu na kojoj će se ovrha provesti)...
Revizija u društvima za osiguranje 13.4.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE stavkom 2. ZO-a određuje se prema sljedećim kriterijima: a) potpuno zadovoljavajuće - bez primjedbi za područje koje je predmet provjere i ocjene i bez primjedbi za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina; b) zadovoljavajuće - manji nedostaci koji nemaju značajan utjecaj na područje koje je predmet provjere i ocjene i/ili za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina; c) nezadovoljavajuće - ...
Sustavne greške u rasuđivanju pravnih aktera 11.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Među ispitanicima su se naposljetku formirale dvije skupine sudaca, i to oni koji su odredili relativno tešku kaznu (prosječno 8 mjeseci zatvora) i oni koji su odredili relativno blagu kaznu (prosječno 5 mjeseci zatvora), a jedina razlika u cjelokupnom kontekstu kojoj su ispitanici bili izloženi je nasumično bačena kocka namještena da uvijek pokaže broj 3 ili 9. Bacanje kocke je obavljeno neposredno prije izjašnjenja sudaca, te su oni suci kojima se kocka zaustavila na broju 3 ...
Konfrontacijsko pravo na primjeru (ne)čitanja iskaza privilegiranog svjedoka 6.4.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV stavak 2. ZKP-a priječi čitanje zapisnika o ispitivanju privilegiranog svjedoka, jer da „o ispitivanju privilegiranog svjedoka pred državnim odvjetnikom ne moraju biti obaviješteni okrivljenik i njegov branitelj, niti se na to ispitivanje pozivaju, čime je okrivljeniku onemogućeno da se sučeli sa svjedokom i da mu postavlja pitanja (povreda konfrontacijskog prava okrivljenika).“ Mora se razlikovati, ali i poštivati javni interes za kazneni progon počinitelja kaznenog djela, gdje ...
Prestanak važenja odgode povjerenja u zemljišne knjige 4.4.2017
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako je do stupanja na snagu toga Zakona na zemljištu u društvenom vlasništvu izgrađena zgrada koja je u trenutku stupanja na snagu toga Zakona u nečijem vlasništvu, ali na zemljištu nije upisano pravo korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu, odnosno prvenstvenoga prava korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu u korist vlasnika te zgrade, nadležni će sud na zahtjev vlasnika zgrade odrediti upis na temelju ovršne odluke vlasti kojom je ...
Pripravnički staž odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću 3.4.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Što se tiče korištenja godišnjeg odmora osoba na stručnom osposobljavanju treba napomenuti da ta obveza za poslodavca postoji neovisno o tome što Hrvatski zavod za zapošljavanje za vrijeme kada je polaznik stručnog osposobljavanja oslobođen obveze rada istome ne isplaćuje novčanu pomoć, dapače propust poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanju ne omogući korištenje godišnjeg odmora i dopusta predstavlja kršenje odredbi Zakona o radu za što je propisana i prekršajna ...
Posebni normativni akti trgovačkih društava s naglaskom na akte u području radnih odnosa 30.3.2017
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim pravilnikom naročito se propisuje organiziranje i provedba zaštite na radu, odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom, osposobljavanje za rad na siguran način, obavješćivanje i savjetovanje posebno osjetljive skupine radnika, sredstva rada, osobna zaštitna oprema i mjesta rada, tehnologija rada i radni postupci, radni okoliš, stres na radu ili u vezi s radom, sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute, strani radnici, zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i ...
Otvoreni postupak javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi 28.3.2017
 JAVNE FINANCIJE Također, uz kraći redovni (minimalni) rok za dostavu ponuda, naručitelji imaju mogućnost u otvorenom postupku velike vrijednosti koristiti i skraćene rokove za dostavu ponuda:a) u slučaju objave prethodne informacijske obavijesti, koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći -uvjeti: prethodna informacijska obavijest sadrži sve informacije ...
Ponavljanje domaćih sudskih postupaka u kontekstu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava o neučinkovitim istragama 23.3.2017
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Kada je riječ o mjerama individualne naravi, kojima je cilj konkretnu osobu, na koju se presuda odnosi, u najvećoj mogućoj mjeri vratiti u stanje u kojem je bila prije počinjene povrede Konvencije, u situacijama kada Europski sud utvrdi povredu članka 6. Konvencije (pravo na pošteno suđenje), odgovor na pitanje koju individualnu mjeru izvršenja primijeniti prilično je očit s obzirom na činjenicu da povreda Konvencije očigledno proizlazi iz povrede određenih procesnih prava u ...
Određena sporna pitanja u vezi s člankom 186.a Zakona o parničnom postupku 21.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV .) svjesna da će poduzimanje radnji kojima se diskriminacija uklanja uzrokovati srazmjerno velike troškove, P. izražava spremnost mirno riješiti spor pod sljedećim uvjetima: - da nadležno tijelo Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ili Vlada RH) potvrdi/prizna činjenicu diskriminacije učenika koji zbog vjere, svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet, - da se utvrdi obveza žurne...
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti odgovornosti liječnika i zdravstvenih ustanova u obavljanju profesionalne djelatnosti 16.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz već navedene, sljedeća sudska odluka možda najbolje prikazuje kakvu je definiciju liječničke pogreške, odnosno komplikacije u postupku liječenja, prihvatila naša sudska praksa: „Kada je utvrđeno da je kod tužiteljice postavljena pravilna dijagnoza, pravodobno je određen općeprihvaćeni medicinski postupak za liječenje, učinjena pravilna predoperativna priprema i analgezija, zahvat je obavljen u zdravstvenoj ustanovi koja je ovlaštena za takve zahvate na uobičajen način ...
Osiguranje i odgovornost za štetu izazvanu neispravanim proizvodom 14.3.2017
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stoga ćemo se u radu najprije usredotočiti na „ono“ što predstavlja poveznicu između instituta osiguranja i instituta odštetnog prava - odgovornosti za neispravan proizvod, da bi zatim, u slučaju neispravnog proizvoda, ukazali na sve institute koji potencijalno oštećenom klijentu/potrošaču stoje na raspolaganju da bi zaštitio svoje interese, te se shodno tome usredotočili na opća obilježja odgovornosti za neispravan proizvod po pravilima hrvatskog odštetnog prava: od toga ...
Prekovremeni rad odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 14.3.2017
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 32/15 i 97/15) temeljem kojeg se u ustanovama predškolskog odgoja za odgojitelje i ostale zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu podaci o radnom vremenu prilagođavaju naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada odnosno evidentiraju se samo sati u kojima se program izvodi, bez sata pripreme, stručnog usavršavanja i sl. 93/14) prema kojima će se poslodavac, dječji vrtić, prekršajno kazniti ukoliko prekovremeni rad radnika ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(941)
Članak s primjerom obrasca(109)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(105)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(425)
3. JAVNE FINANCIJE(45)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(88)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(63)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(86)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(68)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(159)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(49) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(55)
Delić(1)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(2)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(11)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(3)
Milaković(32)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(22)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(12)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(1)
Peček(38)
Plećaš(1)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(7)
Sarvan(15)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(36)
Struić(11)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zebić(1)
Zlabnik(13)
Zlatović(36)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite