Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 3 / 41
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 1008)
Naslov Datum
Pravno uređenje društvenih odnosa opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe u povijesti i promjene na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće 17.8.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Međutim, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće „zlatno doba“ vode rapidno se približava svome kraju i započinje treće razdoblje korištenja vodnih resursa u kojem dominira globalna kriza vode koju potiču promijenjene prirodne i društvene okolnosti u svijetu i pojava diskriminacije pojedinih društvenih grupa (poglavito siromašnih) u opskrbi vodom za piće u nekim državama (urbano-ruralno stanovništvo, stanovništvo neformalnih naselja - tzv slums, favelas, te domorodačke zajednice...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 1. dio 16.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Preporuka definira pet temeljenih alternativnih načina rješavanja sporova, odnosno medijaciju (kao postupak u kojem treća osoba predlaže strankama rješenje spora u obliku neobvezujuće preporuke)3, koncilijaciju (kao postupak koji uključuje treću osobu s ciljem približavanja stranaka u sporu, tako da one same nađu zajednički prihvatljivo rješenje), unutarupravno preispitivanje (kao drugostupanjski postupak koji se odvija pred nadležnim javnopravnim tijelom, a koje nije sud, bilo ...
Visina dnevnice prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u javnim službama u 2016. 11.8.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To znači da su sporazum o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje su učinjene kroz Dodatak II postigle osobe koje su različite od stranaka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I, dok bi se neki ugovor trebao mijenjati suglasnošću volja osoba koje su taj ugovor sklopile, ne suglasnošću volja trećih osoba 3.Pri tome valja ukazati na sljedeće sudske odluke:1. „Kolektivni ugovor ...
Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi 9.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Dakle, ZSD poznaje i posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije, u koje ubraja: 1. tužbu za utvrđenje diskriminacije (kad tužitelj traži (samo) utvrđenje da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje), 2. tužbu za zabranu ili otklanjanje diskriminacije (kad tužitelj traži da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti ...
Ovrha na temelju sudskih odluka iz država članica Europske unije 3.8.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 21 TFEU o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde ugovoreno je da se nijedna odredba navedene glave, nijedna mjera usvojena na temelju te glave, nijedna odredba bilo kojeg međunarodnog sporazuma koji je Unija sklopila na temelju te glave i nijedna odluka Suda kojom se bilo koja takva odredba ili mjera tumači nije obvezujuća za Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku niti se na njih primjenjuje; i nijedna takva odredba, mjera ili odluka ni na ...
Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica 27.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedena odredba sadrži dva stavka: prvi, u kojem se određuje da „(…) u slučaju da koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši,“ i drugi koji omogućuje da „(…) stjecatelj (osoba koja je pribavila stvar ili na kojeg je prešlo pravo, nositelj prava) stupi u parnicu umjesto tužitelja, odnosno tuženika ako na to pristanu obje stranke.“Otuđenje stvari/prava o kojoj/em teče parnica na specifičan ...
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 21.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE SZ nagradu za rad i naknadu troškova stečajnom upravitelju uređuje u članku 94. Opća je odredba da stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu stvarnih troškova (st. 1.). Nagradu stečajnom upravitelju rješenjem određuje sud prema uredbi kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (st. 2.). Naknadu troškova rješenjem određuje sud na temelju pisanoga, obrazloženoga i dokumentiranoga ...
Šumska krađa - privilegirano, kvalificirano ili „obično“ kazneno djelo krađe 19.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drvni šumski proizvodi i obračun štete za šumsku krađu Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz gospodarskih šuma utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži faktorom i to: 1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječive zrelosti: a) prirodno podignutih 3, b) umjetno podignutih 4; 2. ...
Obnova spora - izvanredni pravni lijek u upravnosudskom postupku 14.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV nije dopuštena ako upravni spor - promatran kao cjelina - još traje, primjerice ako se nalazi u žalbenom stadiju;4) u odnosu na sve razloge obnove spora stranka je kod predlaganja obnove vezana subjektivnim rokom od 30 dana, dok se objektivni rok od jedne godine od pravomoćnosti presude primjenjuje glede razloga iz članka 76. stavak 1. točka 5., 6. i 7. ZUS-a (o pravomoćnosti presude v. članak 63. ZUS-a);5) prijedlog za obnovu podnosi se sudu koji je donio presudu kojom je spor ...
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u hrvatskom zakonodavstvu 12.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV donio novi Kazneni zakon (NN 125/11), u kazneno zakonodavstvo uveden je obvezan psihosocijalni tretman koji sud može izreći počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo te se izvršava u ustanovi za izvršenje kazne zatvora ili u zdravstvenoj ustanovi ili u pravnoj osobi ili kod fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilničkog ponašanja pod uvjetima određenim posebnim propisom, a može trajati do ...
Prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine 7.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Posebnost tih desetogodišnjih (ali i ostalih višegodišnjih) ugovora o osiguranju jesu popusti na premiju osiguranja što ih osiguratelj odobrava ugovaratelju osiguranja (u određenom postotku od iznosa premije, najčešće 5% ili 10%). Uz ugovaranje (odobravanje) popusta, u ugovoru o višegodišnjem osiguranju stipuliraju se i klauzule o obvezi vraćanja/isplate popusta u slučajevima prijevremenog prekida (otkaza/raskida) ugovora što de facto negativno utječe na (ne)mogućnost ...
(Po)nešto o nedopuštenosti revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka 5.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV , zauzeo je novo procesnopravno shvaćanje o nedopuštenosti podnošenja revizije protiv pravomoćne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje glasi: „… Pravomoćno rješenje o troškovima parničnog postupka nije rješenje protiv kojega bi bila dopuštena revizija.“ Stoga ćemo u ovom radu, prvo, na primjerima iz judikature toga suda, prezentirati njegovo dosadašnje pravno shvaćanje o ovom pravnom pitanju, potom, drugo, citirati obrazloženje novozauzetog shvaćanja i ...
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada 30.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Posebno je stavljen naglasak na to da će u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada (radni odnosi) inspektor rada usmenim rješenjem u zapisniku, na određeno vrijeme dok ne otkloni nedostatke u poslovanju, a najkraće u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti u nadziranom poslovnom objektu, odnosno prostoru, ako utvrdi da je tijekom nadzora za poslodavca radio radnik na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje...
Nadriliječništvo u kontekstu načela primjene blažeg zakona 28.6.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV ,,Prvostupanjski sud nije povrijedio kazneni zakon na štetu osuđenika jer podnositelj zahtjeva pogrešno smatra da je novi KZ („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12 - nastavno: KZ/11), blaži za počinitelja, iako je na taj njegov žalbeni prigovor odgovorio već i drugostupanjski sud pravilno nalazeći da i KZ/97 kao i KZ/11 za predmetno kazneno djelo predviđaju istu kaznu zatvora u trajanju od jedne do deset godina, a ne dolazi u obzir primjena odredaba općeg dijela KZ/11 koji bi u ...
Regres osiguratelja u praksi Suda Europske unije 23.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE ) u ovom slučaju pod pojam „ugovorne obveze“ u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe Rim I? Ako pravni odnos između osiguratelja potpada pod pojam „ugovorne obveze“, onda je važno pitanje je li on obuhvaćen ugovorima o osiguranju te bi li pravo koje se na njih primjenjuje trebalo biti utvrđeno u skladu s pravilima iz članka 7. Uredbe Rim I?3) Ako su odgovori na prva dva pitanja negativni, važno je razjasniti potpada li u slučaju regresnog zahtjeva pravni odnos između ...
Kaizen - japanska poslovna filozofija 21.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Da bi se kaizen uspješno implementirao potrebno je uvesti i promjene u organizacijskoj -strukturi: osoba na čelu tvrtke mora biti aktivni vođa cijelog procesa - svojom osobnošću mora motivirati ostale, zakazivati mjesečne sastanke na kojima će se procjenjivati učinjeno- kaizen odbor mora biti sastavljen od zaposlenika različitih profila ovisno od veličine tvrtke, svaki član odbora može biti odgovoran za kaizen na nekoj razini ili u nekom poslovnom procesu- potrebno je osigurati ...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi - ESPD 16.6.2016
 JAVNE FINANCIJE Internetska adresa na kojoj se nalazi cjelovito mišljenje Ministarstva gospodarstva: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=5107)Obrazloženje iz direktiva za uvođenje ESPD-a Uvođenje ESPD-a obrazloženo je u uvodnoj izjavi 84, nove Direktive 2014/24/EU, na sljedeći način:„Mnogi gospodarski subjekti, i to ne samo mala i srednja poduzeća, smatraju da veliku prepreku njihovom sudjelovanju u javnoj nabavi predstavlja administrativno opterećenje koje proizlazi iz potrebe generiranja (...
Nema više odbačaja nepotpunih ovršnih prijedloga 14.6.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugim riječima, njihovo uređenje uvijek mora biti takvo da osigurava ostvarenje legitimnih ciljeva ovršnog postupka, pravnu sigurnost objektivnog pravnog poretka, određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost normi, te procesnu ravnopravnost položaja stranaka u ovršnim postupcima u Republici Hrvatskoj u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz vladavine prava, najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske koja je temelj za tumačenje Ustava (članak 3. Ustava). 1...
Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama? 9.6.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 1. Uvod U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 55/13, 60/13 - ispravak - u nastavku: ZIDZZK) člankom 7. dodan je novi članak 84.a, koji glasi:„(1) Kad stranka koja je pred sudom ili upravnim tijelom pokrenula postupak u kojem bi se mogao odrediti upis za koji se ne može upisati zabilježba spora, na temelju tog podneska s potvrdom da je predan sudu ili upravnom tijelu na rješavanje, zemljišnoknjižni sud dopustit će zabilježbu pokretanja ...
Korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine 7.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka 2.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 70. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN, 129/00), 3) poslovanje dužnika preko druge tvrtke, 4) zatvaranje poslovnih prostorija dužnika i dr.Praksa u provođenju stečajnih postupaka u Republici Hrvatskoj, međutim, dokazuje da krajnji cilj vjerovnika kao predlagatelja ipak nije bilo otvaranje stečajnog postupka kao generalne ovrhe nad imovinom dužnika, već mu je cilj umjesto kroz ovrhu namiriti se od dužnika prije samog otvaranja stečaja na način da mu dužnik isplati ...
Predstojeće izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 31.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Predlažemo da novi članak 1. glasi:„Ovim zakonom određuju se pravila postupka na temelju kojih općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drukčije određeno“Stajališta smo da bi se mjesna i stvarna nadležnost trebala propisivati Zakonom o sudovima, te da bi odredbe o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti trebalo brisati iz ZPP-a, pa stoga ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 41 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(903)
Članak s primjerom obrasca(105)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(98)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(410)
3. JAVNE FINANCIJE(42)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(85)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(60)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(79)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(66)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(157)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(7) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(14)
Barjaktar(26)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(53)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(1)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(1)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(1)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(9)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(5)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Milaković(30)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(20)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(11)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(6)
Sarvan(13)
Sessa(1)
Sever(47)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(35)
Struić(10)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(26)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zlabnik(8)
Zlatović(33)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite