Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 3 / 42
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 1030)
Naslov Datum
Osiguranje sposobnosti vraćanja (otplate) kredita kao predmet ugovora o osiguranju 18.10.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tako ne postoji obveza osiguratelja ako je smrtni događaj, primjerice, nastupio:22 1) iz stanja koje je prethodilo ili je postojalo u trenutku pristupanja pristupanju ugovoru o osiguranju, 2) kao posljedica HIV-a/AIDS-a, 3) konzumiranja alkohola, 4) opasnih aktivnosti (rukovanje oružjem i eksplozivima), 5) profesionalnim bavljenjem sportom, 6) profesionalnog rada na visini ili pod zemljom, 7) rada u vojsci, policiji, i zaštitarskoj službi 8) samoubojstvo, građanski nemiri, terorizam, ...
Proturječni zemljišnoknjižni predmeti 13.10.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 97. st. 2. ZZK). Na pitanje što je to zemljišnoknjižni podnesak odgovara nam odredba članka 53. stavak 1. PZK-a prema kojoj su zemljišnoknjižni podnesci svi podnesci i drugi dopisi koji stižu zemljišnoknjižnom sudu kojima se od toga suda zahtijeva neki zemljišnoknjižni upis u zemljišne knjige koje vodi taj sud ili čije rješavanje može dovesti do zemljišnoknjižnoga upisa (prijedlozi za upis, odluke drugih sudova ili tijela o određivanju zemljišnoknjižnoga upisa, zapisnici i...
Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 11.10.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 11.10.2016 Pravomoćnost odluka tijela kaznenog postupka različitih od suda 1. Odluke u kaznenom postupku Odlučivanje u kaznenom postupku prvenstveno je zadaća sudova, što ne znači da, s procesnog aspekta, druga tijela kaznenog pravosuđenja ne donose odluke tijekom ili za potrebe tog istog kaznenog postupka. Odgovor je prozaičan, a razloga su najmanje četiri: 1. rješenje o odbačaju nije sudska odluka; 2. iako ...
Lančani sudar 6.10.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 59.),8 iz čega se može zaključiti da su i masovne prometne nesreće - lančani sudari uključene u navedene statistike, ali se ne može sa sigurnošću utvrditi u kojem broju odnosno postotku sudjeluju u navedenim statistikama, međutim, izvjesno je da njihov „štetni potencijal“ nije zanemariv 9.2. Sigurnost cestovnog prometa - osiguranje od automobilske odgovornosti - naknada štete Nasuprot jednoj idealnoj sigurnosti prometa na cestama stoji opasnost ili rizik nastanka društveno ...
Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u sudskoj praksi 4.10.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kome se mora odobriti Privremeni boravak iz humanitarnih razloga mora se odobriti strancu, ako ispunjava i ostale propisane uvjete, u sljedećim slučajevima:1. ako je kao žrtva trgovanja ljudima (u nastavku: žrtva) prihvatio program pomoći i zaštite 2 2. ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje 3 3. strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva najmanje 10 godina bio u ...
Intrapoduzetništvo 29.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Ponaša li se tvrtka poduzetnički, odnosno je li tvrtka poduzetnički orijentirana treba utvrditi na temelju sljedećih faktora koji determiniraju održivo poduzetničko ponašanje unutar -tvrtke: potpora menadžmenta označava spremnost top menadžmenta da omogući, podrži i promiče poduzetničko ponašanje svojih podređenih, opskrbljujući ih svim potrebnim resursima koji potiču takvo -ponašanje, sloboda u poslovanju je opredjeljenje top menadžmenta da tolerira greške, pruža ...
Položaj ekoloških tražbina u hrvatskom stečajnom pravu - norma, dileme i pravci promjena 27.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE glasi: „Kad je potrebno zaštititi zdravlje radnika i kad je to tehnički izvedivo, nacionalnim zakonima ili drugim propisima propisat će se jedna ili više sljedećih mjera:(a) zamjena azbesta ili nekih vrsta azbesta ili proizvoda koji sadrže azbest drugim materijalima ili proizvodima ili korištenjem alternativne tehnologije, znanstveno ocijenjenih od strane nadležne vlasti bezopasnim ili manje opasnim, kad god je to moguće; (b) potpuna ili djelomična zabrana upotrebe azbesta ili ...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 2. dio 22.9.2016
 JAVNE FINANCIJE Također, uz kraći redovni (minimalni) rok za dostavu ponuda, naručitelji imaju mogućnost koristiti u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti i skraćene rokove za dostavu ponuda:a) u slučaju objave prethodne informacijske obavijesti, koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:1. prethodna informacijska obavijest sadrži sve...
Razlozi potrebe donošenja novih orijentacijskih kriterija za isplatu pravičnih novčanih naknada osnovom pretrpljene neimovinske štete 20.9.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugo, vrlo važno, izrijekom je, putem formulacije po kojoj Orijentacijski kriteriji „… ne predstavljaju matematičku formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade nego u primjeni rečenog propisa valja uvijek imati na umu sve okolnosti slučaja, pri čemu trajanje i jačina fizičkih i duševnih bolova i straha imaju tek značaj osobito važnih, ali ne i jedinih okolnosti koje sud mora imati na umu pri određivanju iznosa pravične novčane naknade ...
Sindikalni povjerenik u osnovnoškolskim ustanovama 15.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac je dužan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće -uvjete: prostoriju za rad sindikata u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka- pravo na korištenje telefona, telefaksa, fotokopirnog stroja i drugih tehničkih sredstava i opreme u mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti- slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim pločama sindikata za redovne sindikalne ...
Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru 15.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 3. Upravljačka odgovornost Odgovorna osoba institucije odgovorna je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, na način da osigura: izradu i provedbu strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije; usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije; unutarnje ustrojstvo koje je prikladno zadacima institucije, s jasno definiranim ovlastima i ...
Bitcoin - nove perspektive kaznenog djela pranja novca 13.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodna razmatranja i napomene Pranje novca, prema zakonskom određenju članka 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08 i 25/12; dalje u tekstu: ZSPNFT), podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine 1 za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući: zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine, prikrivanje prave prirode, izvora, ...
Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza 8.9.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ti razlozi su: smrt radnika, smrt poslodavca fizičke osobe ili prestanak obrta po sili zakona ili brisanje trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima, istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, navršenje šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža radnika (osim u slučaju ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), sporazum radnika i poslodavca, dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu ...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Nova regulativa prava žiga u Europskoj uniji 6.9.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kako bi se osigurala pravna sigurnost i zaštitila zakonito stečena prava žiga, prikladno je i nužno, ne dovodeći u pitanje načelo da se prava iz kasnijeg žiga ne mogu ostvarivati protiv ranijeg žiga, osigurati da nositelji ranijih žigova ne budu ovlašteni na ostvarenje odbijanja ili proglašenja ništavosti te da se ne mogu protiviti uporabi kasnijeg žiga ako je kasniji žig stečen u vrijeme kad je raniji žig podlijegao mogućnosti proglašenja ništavim ili opoziva, primjerice, ...
Osnivanje učeničke zadruge 5.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zadaće Privremenog zadružnog odbora su: pripremiti prijedlog pravila, ustroja i imena Zadruge, izraditi prijedlog programa rada Zadruge, voditi u Školi i izvan Škole poslove u svezi s osnutkom i početkom rada Zadruge, organizirati upis učenika u članstvo Zadruge, utvrditi prijedlog za imenovanje članova Zadružnog odbora, održati osnivačku skupštinu Zadruge na kojoj će se proglasiti osnutak i početak rada te prihvatiti pravila Zadruge, obaviti i druge poslove u svezi s pripremom ...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 1. dio 1.9.2016
 JAVNE FINANCIJE in-house ugovore postavio određene uvjete u sljedećim slučajevima: C-107/98 Teckal, C-26/03 StadtHalle, C-324/07 Coditel, C-573/07 Sea i dr.Nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća, sukladno praksi Europskog suda, propisuju navedeno izuzeće od primjene propisa o javnoj nabavi (članak 12. Direktive 24), a koje Prijedlog Zakona o javnoj nabavi preuzima člancima 33. do 35.Sukladno odredbi članka 33. stavka 1. Prijedloga Zakona, isti Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi ...
Prikupljanje i obrada osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka s osvrtom na sudsku praksu 30.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati -isključivo: uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili- u slučajevima određenim zakonom, ili- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik ...
Zasnivanje radnog odnosa i postupak provedbe natječaja u dječjim vrtićima 29.8.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odluka o objavi natječaja koju donosi Upravno vijeće mora sadržavati točan naziv radnog mjesta za koje se natječaj raspisuje, vrstu ugovora o radu (sklapa li se ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme) te radno vrijeme (sklapa li se ugovor za puno ili nepuno radno vrijeme ili dopunski rad). Premda se u praksi uobičajilo da se prijave na natječaj podnose poštom ili neposredno u prostorijama vrtića, nema razloga da se dječji vrtići ne odluče i za elektroničko zaprimanje ...
Stjecaj u prekršajnom pravu i produljeni prekršaj 26.8.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV U teorijskom smislu, idealni stjecaj dijeli se na istovrsni i raznovrsni idealni stjecaj 5. Istovrsni idealan stjecaj postoji kad počinitelj jednom radnjom počini više istovrsnih prekršaja, primjerice, član obitelji jednim verbalnim napadom vrijeđa istodobno dva člana obitelji od kojih je jedan maloljetan, a drugi osoba s invaliditetom i na opisani način kod njih stvara osjećaj straha te time jednom radnjom istodobno čini dva prekršaja iz članka 20. stavka 6. Zakona o zaštiti od ...
Kako ne/treba odlučivati o zemljišnoknjižnim prijedlozima kada je upisano društveno vlasništvo 24.8.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 2. ZP ZOVO) već je izvršio i određene izmjene i dopune u ZOVO koje bismo mogli, uvjetno, ovako -svrstati: odredbe kojima se iz ZOVO brišu odredbe o društvenom vlasništvu u skladu s činjenicom da Ustav Republike Hrvatske ne poznaje više vrsta vlasništva, pa niti društveno -vlasništvo, odredbe kojima se brišu one odredbe ZOVO koje su upućivale na kvantitativna ograničenja u stjecanju prava -vlasništva, odredbe koje mijenjaju i dopunjuju odredbe o vlasničkim pravima stranih osoba...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 2. dio 22.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ukoliko odredbe o upravnim ugovorima (iz Zakona o općem upravnom postupku) usporedimo s odredbama koje uređuju ugovor o koncesiji (iz Zakona o koncesijama), vidljivo je da je jednostrani raskid upravnog ugovora 2, u slučaju neispunjenja ugovora od strane koja nije javnopravno tijelo, drugačije određen Zakonom o koncesijama koji propisuje da „Ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbu o pravu davatelja koncesije da jednostranom izjavom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti ili ...
Pravno uređenje društvenih odnosa opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe u povijesti i promjene na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće 17.8.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Međutim, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće „zlatno doba“ vode rapidno se približava svome kraju i započinje treće razdoblje korištenja vodnih resursa u kojem dominira globalna kriza vode koju potiču promijenjene prirodne i društvene okolnosti u svijetu i pojava diskriminacije pojedinih društvenih grupa (poglavito siromašnih) u opskrbi vodom za piće u nekim državama (urbano-ruralno stanovništvo, stanovništvo neformalnih naselja - tzv slums, favelas, te domorodačke zajednice...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 1. dio 16.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Preporuka definira pet temeljenih alternativnih načina rješavanja sporova, odnosno medijaciju (kao postupak u kojem treća osoba predlaže strankama rješenje spora u obliku neobvezujuće preporuke)3, koncilijaciju (kao postupak koji uključuje treću osobu s ciljem približavanja stranaka u sporu, tako da one same nađu zajednički prihvatljivo rješenje), unutarupravno preispitivanje (kao drugostupanjski postupak koji se odvija pred nadležnim javnopravnim tijelom, a koje nije sud, bilo ...
Visina dnevnice prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u javnim službama u 2016. 11.8.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To znači da su sporazum o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje su učinjene kroz Dodatak II postigle osobe koje su različite od stranaka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I, dok bi se neki ugovor trebao mijenjati suglasnošću volja osoba koje su taj ugovor sklopile, ne suglasnošću volja trećih osoba 3.Pri tome valja ukazati na sljedeće sudske odluke:1. „Kolektivni ugovor ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(923)
Članak s primjerom obrasca(107)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(101)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(418)
3. JAVNE FINANCIJE(44)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(85)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(62)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(83)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(67)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(159)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(29) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(54)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(1)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(10)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(1)
Milaković(31)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(20)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(12)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(6)
Sarvan(14)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(35)
Struić(10)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zebić(1)
Zlabnik(10)
Zlatović(34)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite