Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 3 / 41
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 1020)
Naslov Datum
Sindikalni povjerenik u osnovnoškolskim ustanovama 15.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac je dužan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće -uvjete: prostoriju za rad sindikata u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka- pravo na korištenje telefona, telefaksa, fotokopirnog stroja i drugih tehničkih sredstava i opreme u mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti- slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim pločama sindikata za redovne sindikalne ...
Bitcoin - nove perspektive kaznenog djela pranja novca 13.9.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodna razmatranja i napomene Pranje novca, prema zakonskom određenju članka 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08 i 25/12; dalje u tekstu: ZSPNFT), podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine 1 za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući: zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine, prikrivanje prave prirode, izvora, ...
Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza 8.9.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ti razlozi su: smrt radnika, smrt poslodavca fizičke osobe ili prestanak obrta po sili zakona ili brisanje trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima, istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, navršenje šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža radnika (osim u slučaju ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), sporazum radnika i poslodavca, dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu ...
Osnivanje kluba mladih tehničara u školskoj ustanovi 7.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Člankom 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća i izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, te informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za ...
Nova regulativa prava žiga u Europskoj uniji 6.9.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kako bi se osigurala pravna sigurnost i zaštitila zakonito stečena prava žiga, prikladno je i nužno, ne dovodeći u pitanje načelo da se prava iz kasnijeg žiga ne mogu ostvarivati protiv ranijeg žiga, osigurati da nositelji ranijih žigova ne budu ovlašteni na ostvarenje odbijanja ili proglašenja ništavosti te da se ne mogu protiviti uporabi kasnijeg žiga ako je kasniji žig stečen u vrijeme kad je raniji žig podlijegao mogućnosti proglašenja ništavim ili opoziva, primjerice, ...
Osnivanje učeničke zadruge 5.9.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zadaće Privremenog zadružnog odbora su: pripremiti prijedlog pravila, ustroja i imena Zadruge, izraditi prijedlog programa rada Zadruge, voditi u Školi i izvan Škole poslove u svezi s osnutkom i početkom rada Zadruge, organizirati upis učenika u članstvo Zadruge, utvrditi prijedlog za imenovanje članova Zadružnog odbora, održati osnivačku skupštinu Zadruge na kojoj će se proglasiti osnutak i početak rada te prihvatiti pravila Zadruge, obaviti i druge poslove u svezi s pripremom ...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 1. dio 1.9.2016
 JAVNE FINANCIJE in-house ugovore postavio određene uvjete u sljedećim slučajevima: C-107/98 Teckal, C-26/03 StadtHalle, C-324/07 Coditel, C-573/07 Sea i dr.Nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća, sukladno praksi Europskog suda, propisuju navedeno izuzeće od primjene propisa o javnoj nabavi (članak 12. Direktive 24), a koje Prijedlog Zakona o javnoj nabavi preuzima člancima 33. do 35.Sukladno odredbi članka 33. stavka 1. Prijedloga Zakona, isti Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi ...
Prikupljanje i obrada osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka s osvrtom na sudsku praksu 30.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati -isključivo: uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili- u slučajevima određenim zakonom, ili- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik ...
Zasnivanje radnog odnosa i postupak provedbe natječaja u dječjim vrtićima 29.8.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odluka o objavi natječaja koju donosi Upravno vijeće mora sadržavati točan naziv radnog mjesta za koje se natječaj raspisuje, vrstu ugovora o radu (sklapa li se ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme) te radno vrijeme (sklapa li se ugovor za puno ili nepuno radno vrijeme ili dopunski rad). Premda se u praksi uobičajilo da se prijave na natječaj podnose poštom ili neposredno u prostorijama vrtića, nema razloga da se dječji vrtići ne odluče i za elektroničko zaprimanje ...
Stjecaj u prekršajnom pravu i produljeni prekršaj 26.8.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV U teorijskom smislu, idealni stjecaj dijeli se na istovrsni i raznovrsni idealni stjecaj 5. Istovrsni idealan stjecaj postoji kad počinitelj jednom radnjom počini više istovrsnih prekršaja, primjerice, član obitelji jednim verbalnim napadom vrijeđa istodobno dva člana obitelji od kojih je jedan maloljetan, a drugi osoba s invaliditetom i na opisani način kod njih stvara osjećaj straha te time jednom radnjom istodobno čini dva prekršaja iz članka 20. stavka 6. Zakona o zaštiti od ...
Kako ne/treba odlučivati o zemljišnoknjižnim prijedlozima kada je upisano društveno vlasništvo 24.8.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 2. ZP ZOVO) već je izvršio i određene izmjene i dopune u ZOVO koje bismo mogli, uvjetno, ovako -svrstati: odredbe kojima se iz ZOVO brišu odredbe o društvenom vlasništvu u skladu s činjenicom da Ustav Republike Hrvatske ne poznaje više vrsta vlasništva, pa niti društveno -vlasništvo, odredbe kojima se brišu one odredbe ZOVO koje su upućivale na kvantitativna ograničenja u stjecanju prava -vlasništva, odredbe koje mijenjaju i dopunjuju odredbe o vlasničkim pravima stranih osoba...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 2. dio 22.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ukoliko odredbe o upravnim ugovorima (iz Zakona o općem upravnom postupku) usporedimo s odredbama koje uređuju ugovor o koncesiji (iz Zakona o koncesijama), vidljivo je da je jednostrani raskid upravnog ugovora 2, u slučaju neispunjenja ugovora od strane koja nije javnopravno tijelo, drugačije određen Zakonom o koncesijama koji propisuje da „Ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbu o pravu davatelja koncesije da jednostranom izjavom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti ili ...
Pravno uređenje društvenih odnosa opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe u povijesti i promjene na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće 17.8.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Međutim, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće „zlatno doba“ vode rapidno se približava svome kraju i započinje treće razdoblje korištenja vodnih resursa u kojem dominira globalna kriza vode koju potiču promijenjene prirodne i društvene okolnosti u svijetu i pojava diskriminacije pojedinih društvenih grupa (poglavito siromašnih) u opskrbi vodom za piće u nekim državama (urbano-ruralno stanovništvo, stanovništvo neformalnih naselja - tzv slums, favelas, te domorodačke zajednice...
Alternativno rješavanje sporova u javnoj upravi - mogućnosti i zapreke - 1. dio 16.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Preporuka definira pet temeljenih alternativnih načina rješavanja sporova, odnosno medijaciju (kao postupak u kojem treća osoba predlaže strankama rješenje spora u obliku neobvezujuće preporuke)3, koncilijaciju (kao postupak koji uključuje treću osobu s ciljem približavanja stranaka u sporu, tako da one same nađu zajednički prihvatljivo rješenje), unutarupravno preispitivanje (kao drugostupanjski postupak koji se odvija pred nadležnim javnopravnim tijelom, a koje nije sud, bilo ...
Visina dnevnice prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u javnim službama u 2016. 11.8.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB To znači da su sporazum o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje su učinjene kroz Dodatak II postigle osobe koje su različite od stranaka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I, dok bi se neki ugovor trebao mijenjati suglasnošću volja osoba koje su taj ugovor sklopile, ne suglasnošću volja trećih osoba 3.Pri tome valja ukazati na sljedeće sudske odluke:1. „Kolektivni ugovor ...
Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi 9.8.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Dakle, ZSD poznaje i posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije, u koje ubraja: 1. tužbu za utvrđenje diskriminacije (kad tužitelj traži (samo) utvrđenje da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje), 2. tužbu za zabranu ili otklanjanje diskriminacije (kad tužitelj traži da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti ...
Ovrha na temelju sudskih odluka iz država članica Europske unije 3.8.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 21 TFEU o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde ugovoreno je da se nijedna odredba navedene glave, nijedna mjera usvojena na temelju te glave, nijedna odredba bilo kojeg međunarodnog sporazuma koji je Unija sklopila na temelju te glave i nijedna odluka Suda kojom se bilo koja takva odredba ili mjera tumači nije obvezujuća za Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku niti se na njih primjenjuje; i nijedna takva odredba, mjera ili odluka ni na ...
Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica 27.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedena odredba sadrži dva stavka: prvi, u kojem se određuje da „(…) u slučaju da koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši,“ i drugi koji omogućuje da „(…) stjecatelj (osoba koja je pribavila stvar ili na kojeg je prešlo pravo, nositelj prava) stupi u parnicu umjesto tužitelja, odnosno tuženika ako na to pristanu obje stranke.“Otuđenje stvari/prava o kojoj/em teče parnica na specifičan ...
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 21.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE SZ nagradu za rad i naknadu troškova stečajnom upravitelju uređuje u članku 94. Opća je odredba da stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu stvarnih troškova (st. 1.). Nagradu stečajnom upravitelju rješenjem određuje sud prema uredbi kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (st. 2.). Naknadu troškova rješenjem određuje sud na temelju pisanoga, obrazloženoga i dokumentiranoga ...
Šumska krađa - privilegirano, kvalificirano ili „obično“ kazneno djelo krađe 19.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drvni šumski proizvodi i obračun štete za šumsku krađu Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz gospodarskih šuma utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži faktorom i to: 1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječive zrelosti: a) prirodno podignutih 3, b) umjetno podignutih 4; 2. ...
Obnova spora - izvanredni pravni lijek u upravnosudskom postupku 14.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV nije dopuštena ako upravni spor - promatran kao cjelina - još traje, primjerice ako se nalazi u žalbenom stadiju;4) u odnosu na sve razloge obnove spora stranka je kod predlaganja obnove vezana subjektivnim rokom od 30 dana, dok se objektivni rok od jedne godine od pravomoćnosti presude primjenjuje glede razloga iz članka 76. stavak 1. točka 5., 6. i 7. ZUS-a (o pravomoćnosti presude v. članak 63. ZUS-a);5) prijedlog za obnovu podnosi se sudu koji je donio presudu kojom je spor ...
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u hrvatskom zakonodavstvu 12.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV donio novi Kazneni zakon (NN 125/11), u kazneno zakonodavstvo uveden je obvezan psihosocijalni tretman koji sud može izreći počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo te se izvršava u ustanovi za izvršenje kazne zatvora ili u zdravstvenoj ustanovi ili u pravnoj osobi ili kod fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilničkog ponašanja pod uvjetima određenim posebnim propisom, a može trajati do ...
Prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine 7.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Posebnost tih desetogodišnjih (ali i ostalih višegodišnjih) ugovora o osiguranju jesu popusti na premiju osiguranja što ih osiguratelj odobrava ugovaratelju osiguranja (u određenom postotku od iznosa premije, najčešće 5% ili 10%). Uz ugovaranje (odobravanje) popusta, u ugovoru o višegodišnjem osiguranju stipuliraju se i klauzule o obvezi vraćanja/isplate popusta u slučajevima prijevremenog prekida (otkaza/raskida) ugovora što de facto negativno utječe na (ne)mogućnost ...
(Po)nešto o nedopuštenosti revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka 5.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV , zauzeo je novo procesnopravno shvaćanje o nedopuštenosti podnošenja revizije protiv pravomoćne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje glasi: „… Pravomoćno rješenje o troškovima parničnog postupka nije rješenje protiv kojega bi bila dopuštena revizija.“ Stoga ćemo u ovom radu, prvo, na primjerima iz judikature toga suda, prezentirati njegovo dosadašnje pravno shvaćanje o ovom pravnom pitanju, potom, drugo, citirati obrazloženje novozauzetog shvaćanja i ...
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada 30.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Posebno je stavljen naglasak na to da će u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada (radni odnosi) inspektor rada usmenim rješenjem u zapisniku, na određeno vrijeme dok ne otkloni nedostatke u poslovanju, a najkraće u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti u nadziranom poslovnom objektu, odnosno prostoru, ako utvrdi da je tijekom nadzora za poslodavca radio radnik na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 41 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(913)
Članak s primjerom obrasca(107)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(99)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(413)
3. JAVNE FINANCIJE(44)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(85)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(62)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(81)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(67)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(158)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(19) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(14)
Barjaktar(26)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(54)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(1)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(1)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(10)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(6)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(1)
Milaković(31)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(20)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(11)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(6)
Sarvan(14)
Sessa(1)
Sever(47)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(35)
Struić(10)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zlabnik(9)
Zlatović(34)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite