Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 41 / 42
Dokumenti od 1001 do 1025 (od ukupno 1050)
Naslov Datum
Pravo na terenski dodatak 1.6.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ako hrvatski državljanin nema prebivalište u opisanom smislu u Republici Hrvatskoj, policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova utvrđuje prebivalište u mjestu:1.u kojem se naselio s namjerom da se u njemu stalno nastani, ako su ispunjeni i drugi uvjeti propisani zakonom;2.njegova uobičajenog boravišta, ako se prebivalište ne može odrediti prema opisanom u točki 1.;3.prebivališta njegova bračnog druga, ako se prebivalište ne može odrediti prema ...
Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u svezi ostvarivanja prava na mirovinu 1.6.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sklapanjem ovog bilateralnog Sporazuma o socijalnom osiguranju, osiguranicima koji su ostvarili prava iz mirovinskog osiguranja temeljem propisa jedne ili obiju država ugovornica, kao i osobama koje od njih izvode određena prava po ovom Sporazumu omogućuje se -slijedeće: ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku (kako zbog opće, tako i zbog profesionalne nesposobnosti), obiteljsku, te najnižu mirovinu (ovu posljednju po načelu reciprociteta), a na temelju ...
Novi trendovi na tržištu poštanskih usluga 1.6.2006
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Određenje pojma univerzalne poštanske usluge Pod univerzalnim poštanskim uslugama smatraju se unutarnje i međunarodne usluge prijama, prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka mase do 2 kg i sekograma mase do 7 kg, paketa mase do 20 kg, brzojavnih uputnica, preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem, pošiljaka s označenom vrijednosti, žurnih pošiljaka, pošiljaka s povratnicom, pošiljaka koje se uručuju osobno primatelju, pošiljaka s plaćenim odgovorom, te ...
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade 1.5.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Bilo je međutim i shvaćanja da navedenu odredbu treba tumačiti na način da se privremeno, do donošenja novog posebnog propisa, ne mogu iseljavati niti korisnici stanova koji su u iste uselili po određenoj osnovi koja možda u momentu useljenja nije bila zakonita, ali je u svijetlu današnjih propisa ista postala prihvatljiva, pa da bi radi izbjegavanja određenih nepravdi koje bi se time izazvale, trebalo pričekati novi propis i vidjeti hoće li se njime eventualno konvalidirati njihov...
Dodatni standardi pristupa informacijama javnog sektora 1.5.2006
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Članak 5.Kada su tijela i službene osobe Gradske uprave na temelju propisa o zaštiti tajnosti podataka ovlaštene samostalno utvrditi postoje li u pojedinom slučaju službene svrhe, interesi, potrebe ili druge pretpostavke propisane za proglašavanje podataka tajnima ili na drugi način nedostupnima, postojanje takvih pretpostavki utvrdit će samo ako su u pojedinom slučaju kumulativno ispunjene i sljedeće -pretpostavke: ako rezultat testa pretežnosti interesa ukazuje na potrebu ...
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 1.5.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB :1.da radnik, a ne poslodavac, odlučuje o tome hoće li godišnji odmor koristiti u jednom ili u dva dijela (članak 46. (54.) stavak 1. Zakona o radu),2.da poslodavac odlučuje o tome hoće li drugi dio godišnjeg odmora radnik koristiti u tekućoj ili u idućoj godini (opće pravo poslodavca iz članka 48. (56.) stavka 1. Zakona o radu),3.da poslodavac odlučuje kada će radnik koristiti godišnji odmor, odnosno pojedini dio godišnjeg odmora, kao i koliko radnih dana će iznositi koji dio...
Sankcioniranje zlouporaba procesnih prava stranaka u parničnom postupku (1. dio) 1.4.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV U praksi su česti sljedeći postupci stranaka koji se mogu kvalificirati kao teže ili lakše zlouporabe, ili za koje je dvojbeno radi li se uopće o zlouporabi, a razvidno je da se radi o određenom, moguće i nenamjernom, nesavjesnom korištenju procesnih prava, primjerice: svjesno iznošenje neistinitih činjeničnih navoda na glavnoj raspravi i u podnescima, te neistinito iskazivanje stranke saslušane u svrhu dokazivanja, izbjegavanje uredne dostave sudskih pismena, namjerno zatajivanje...
Sankcioniranje zlouporaba procesnih prava stranaka u parničnom postupku (2. dio) 1.4.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dvojbe o pravnoj naravi zlouporaba procesnih prava Među praktičarima građanskog procesnog prava mogu se naći i oni koji upozoravaju na problematičnost sankcioniranja zlouporaba procesnih prava, jer smatraju da korištenjem procesnih ovlaštenja koja priznaje ZPP ne mogu biti učinjene zlouporabe, odnosno da time stranke ne čine ništa protupravno, već se radi o postupanju koje se kreće u okvirima dopuštenog i cilj mu je najsvrsishodnije zastupanje i zaštita probitaka stranaka u ...
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva 1.4.2006
 PRAVOSUDNI SUSTAV Tako je sada izričito predviđeno da ako trgovačkim ugovorom ili ugovorom između trgovca i osobe javnog prava nije predviđen rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti tu obvezu u roku od 30 dana koji počinje teći:1.) od dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu,2.) od dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog ...
Smisao odredbe članka 106. stavka 2. Zakona o radu 1.4.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 73).Radnik koji je koristio pravo porodni ili posvojiteljski dopust, odnosno pravo na rad u skraćenome radnom vremenu, kao i radnik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede ili ozljede na radu, bolesti ili profesionalne bolesti, ima pravo povratka na prethodne ili - ako je prestala potreba za obavljanje tih poslova - druge odgovarajuće poslove (čl. 3. st. 1. Zakona o radu glasi:„(1) Osoba koja zapošljava (u daljnjem tekstu: poslodavac) obvezna je u radnom odnosu radniku ...
Dodaci na plaću 1.3.2006
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Da bi pojasnio što je jednaki rad i rad jednake vrijednosti što ga obavljaju dvije osobe različitog spola, ZR navodi da se takvim radom ima smatrati onaj rad u kojem te osobe obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju; ako je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi kao rad koji obavlja druga, a razlike između obavljenog posla i uvjeta pod kojima ih obavlja svaka od njih nemaju značaja u odnosu na narav ...
Europski sud za ljudska prava i sud EZ-a 1.2.2006
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE U postupku radi propusta ispunjena obveze, SEZ utvrđuje je li pojedina država članica ispunila svoje obveze koje proizlaze iz prava Zajednice (zbog složenog ustroja Europske Unije koja se i dalje sastoji od tri odvojena stupa (EZ, zajednička vanjska i sigurnosna politika, suradnja u području unutarnjih poslova i pravosuđa) pravilnije je govoriti o Pravu Zajednice (Community Law) nego o Pravu EU (EU Law). Naime, budući se odredbe Konvencije trebaju tumačiti u svjetlu prakse ESLJP ...
Neki problemi u provedbi ovrhe na pokretninama prema noveliranom Ovršnom zakonu (2. dio) 1.12.2005
 PRAVOSUDNI SUSTAV U istom članku Zakona o veterinarstvu propisano je da posjednik navedenih životinja, ovisno o vrsti životinja, u pravilu mora imati svjedodžbu ako životinje prodaje ili na drugi način otuđuje (st.2.), da je svjedodžba javna isprava koja sadrži podatke o posjedniku životinje te identitetu, podrijetlu i zdravstvenom stanju životinje (st.3.), da se svjedodžbom potvrđuje da u mjestu podrijetla ili boravka životinja nije utvrđeno postojanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti ...
Neki problemi u provedbi ovrhe na pokretninama prema noveliranom Ovršnom zakonu (1. dio) 1.12.2005
 PRAVOSUDNI SUSTAV Provedba pojedinih procesnih radnji na području susjednog suda bila bi, dakle, u parničnom postupku dopuštena samo iznimno i to na području isključivo susjednog suda, a ne i drugih sudova, pa se navedenom odredbom, koja bi u određenim slučajevima mogla biti na odgovarajući način primijenjena i u ovršnom postupku sukladno odredbi čl.19. st.1. Ovršnog zakona, ne bi moglo opravdati transferaciju zaplijenjene pokretnine izvan područja suda provedbe ovrhe, čak ni na područje ...
PRAVO NA POVEĆANU PLAĆU 1.12.2005
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Da bi pojasnio što je jednaki rad i rad jednake vrijednosti što ga obavljaju dvije osobe različitog spola, ZR navodi da se takvim radom ima smatrati onaj rad u kojem te osobe obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju; ako je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi kao rad koji obavlja druga, a razlike između obavljenog posla i uvjeta pod kojima ih obavlja svaka od njih nemaju značaja u odnosu na narav ...
Obveze upravitelja u uređenju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade 1.9.2005
 PRAVOSUDNI SUSTAV Obveze upravitelja u uređenju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade 01.09.2005 Ljerka Morović Pavić Obveze upravitelja u uređenju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade Poslovi upravljanja zgradom Prošlo je gotovo devet godina od kada je donesen i počeo se primjenjivati Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96 do 114/01) kojim su pitanja upravljanja stambenim zgradama uređena na potpuno drugačijim osnovama od ranijeg ...
Ostvarenje načela otvorenog pravosuđenja u sudskoj praksi 1.9.2005
 PRAVOSUDNI SUSTAV ZPP prije izmjena i dopuna glasio je: »Predsjednik će se vijeća postavljanjem pitanja i na drugi svrsishodan način brinuti da se u toku rasprave iznesu sve odlučne činjenice, da se dopune nepotpuni navodi stranaka o važnim činjenicama, da se označe li dopune dokazna sredstva koja se odnose na navode stranaka i, uopće, da se dadu sva razjašnjenja potrebna da bi se utvrdilo činjenično stanje važno za odluku.«U odnosu na sadašnje zakonsko rješenje zamjetan je izostanak ovlasti ...
Pravne posljedice Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju doprinosa solidarnosti 1.6.2005
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Smisao uvođenja doprinosa solidarnosti u Zakon o radu, kao naknade koju je moguće inkorporirati u kolektivni ugovor a koju bi radnici-nečlanovi sindikata plaćali za dobivanje pogodnosti utvrđenih kolektivnim ugovorom, argumentirao se činjenicom da se u praksi odredbe mnogih kolektivnih ugovora primjenjuju neposredno na sve kod poslodavca zaposlene radnike, bili oni članovi sindikata ili ne, pa bi uvođenjem plaćanja doprinosa solidarnosti u kolektivni ugovor radnici, koji će ...
Pravne karakteristike menadžerskih ugovora i tzv. mandatnih službi 1.6.2005
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB godine broj 2333/95 valjana, glede čega tužitelj iznosi svoju tezu kako ista ne bi bila zakonita jer uopće ne sadrži razloge zašto ga je generalni direktor smijenio s radnog mjesta komercijalnog direktora, zatim da nije provedena predviđena procedura, suprotno čemu tuženik ističe kako generalni direktor ima praktično diskreciono pravo birati svoje suradnike – menadžmente, koje razloge prihvaća i sud prvog stupnja prilikom odbijanja tužbenog zahtjeva, kao i to da na valjanost ne...
Zakon o najvišoj mirovini i njegova funkcija u mirovinskom osiguranju 1.6.2005
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Stoga se kod najviše mirovine za izračun osobnih bodova ne uzimaju u obzir isključivo staž osiguranja i visina plaća odnosno uplaćenih doprinosa u određenom obračunskom razdoblju, već se uzima vrijednosni bod 3.8 (bez obzira što je možda osiguranik u čitavom obračunskom razdoblju koje mu se sukladno članku 75. ZOMO-a uzima u obzir za izračun mirovine, ostvario u prosjeku i više od 3.8 prosječnih plaća u RH po godini), te množi sa polaznim faktorom i godinama staža ...
Pojedinačno ažuriranje zemljišnoknjižnog stanja - parnica ili pojedinačni ispravni postupak? 14.5.2005
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA st. 2. ZZK-a koji propisuje:„Brisovnoj tužbi ne može se udovoljiti protiv osobe koja je postupajući s povjerenjem u istinitost zemljišnih knjiga, a u dobroj vjeri, uknjižila svoje pravo izvodeći ga iz uknjiženoga, ali neistinitoga (nevaljanoga) prava prednika, osim: - ako je nositelj knjižnog prava iz stavka 1. ovoga čanka kojemu je bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika te osobe u roku za žalbu na taj upis zatražio zabilježbu da je sporan te podnio brisovnu ...
Novine glede pravne zaštite industrijskog dizajna 1.5.2005
 PRAVOSUDNI SUSTAV Razlozi za odbijanje zaštite industrijskog dizajna Državni zavod odbit će zahtjev za registraciju dizajna, odnosno registrirani industrijski dizajn bit će proglašen pravno nevaljanim:1. ako dizajn ne udovoljava samim zakonskim odrednicama dizajna, 2. ako prijavu podnese neovlaštena osoba, 3. ako je dizajn u sukobu s ranijim dizajnom koji je učinjen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna 4. ako sadrži žig ili drugo pravo industrijskog vlasništva ...
Nadležnost za prisilnu naplatu rtv pristojbe 1.5.2005
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stoga žalitelj svojim žalbenim navodima nije doveo u sumnju pravilnost činjeničnih utvrđenja i pravnih zaključaka suda prvog stupnja, poglavito kada se imaju u vidu odredbe ZHRT-a kojima je, među inim, propisano koji status ima HRT kao pravna osoba, te djelovanje kao javne ustanove u promicanju javnih interesa, to se prosudbom zakonskih odredbi prisilnog i kaznenog karaktera, koje se odnose na naplatu ove pristojbe, ima zaključiti da je prijeporna pristojba specifično javno davanje, ...
Pravo policijskih službenika na naknadu radi nabave građanskog odijela 1.3.2005
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Pravo policijskih službenika na naknadu radi nabave građanskog odijela 01.03.2005 Zrinko Zrilić Pravo policijskih službenika na naknadu radi nabave građanskog odijela U članku se analiziraju neki podzakonski akti koji nekim kategorijama policijskih službenika pružaju pravo na nabavku civilnog odijela na trošak države, poslodavca, i to bilo kroz isplatu određenog novčanog iznosa, bilo kroz organizaciju postupka nabave same odjeće. Međutim, Odluka ne daje odgovor na pitanje ...
Zaštita prava radnika pred poslodavcem 1.12.2004
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Razmatrajući ZR, može se reći da se o povredi prava radnika radi primjerice:1.ako poslodavac nije u vezi s nekim pravom iz radnog odnosa primijenio na radnika najpovoljnije pravo (prema odredbi članka 7.a ZR-a ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ZR-om ili drugim zakonom nije drukčije ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 40 41 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(941)
Članak s primjerom obrasca(109)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(105)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(425)
3. JAVNE FINANCIJE(45)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(88)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(63)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(86)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(68)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(159)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2017(49) 2016(114) 2015(128) 2014(117)
2013(99) 2012(98) 2011(98) 2010(142)
2009(62) 2008(39) 2007(38) 2006(28)
2005(12) 2004(9) 2003(6) 2002(5)
2001(4) 2000(2)

Autori

A B C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(15)
Barjaktar(26)
Bašić(1)
Belanić(5)
Bodul(12)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(39)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(55)
Delić(1)
Dominiković(2)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(29)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelinić(2)
Jelušić(13)
Kačer(2)
Katić(2)
Kimovec(3)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(11)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(18)
Marić-Ivanović(42)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(7)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Mijatović(3)
Milaković(32)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(22)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(12)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Pavlović(1)
Peček(38)
Plećaš(1)
Raffaelli(17)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(7)
Sarvan(15)
Sessa(1)
Sever(48)
Smiljan Pervan(1)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(36)
Struić(11)
Šuler(7)
Tolo(3)
Tomić Ilić(27)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zebić(1)
Zlabnik(13)
Zlatović(36)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite