Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci > L
 

Stručni članci

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od ukupno 20)
Naslov Datum
Otvoreni postupak javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi 28.3.2017
 JAVNE FINANCIJE Također, uz kraći redovni (minimalni) rok za dostavu ponuda, naručitelji imaju mogućnost u otvorenom postupku velike vrijednosti koristiti i skraćene rokove za dostavu ponuda:a) u slučaju objave prethodne informacijske obavijesti, koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći -uvjeti: prethodna informacijska obavijest sadrži sve informacije ...
Institut okvirnog sporazuma prema novom Zakonu o javnoj nabavi 24.1.2017
 JAVNE FINANCIJE Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u postupku sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora na temelju okvirnog sporazuma Naručitelj i gospodarski subjekti, osim iznimno, i u postupku za sklapanje okvirnog sporazuma, kao i u postupku sklapanja ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma, komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije (objava poziva na nadmetanje i dokumentacije o nabavi; zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s...
Provedba postupaka javne nabave u prijelaznom razdoblju do donošenja novoga Zakona o javnoj nabavi s pregledom relevantne prakse Državne komisije 25.10.2016
 JAVNE FINANCIJE Vezano za učinak direktive u pravnom poretku države članice ako ona nije prenesena u pravni poredak države članice u propisanom roku ili je prenesena pogrešno, prema stalnoj sudskoj praksi Suda EU, kad god se odredbe direktive sadržajno gledajući čine bezuvjetnima i dovoljno određenima, pojedinci se na te odredbe mogu pozivati pred nacionalnim sudovima protiv države ako je ona propustila direktivu prenijeti u nacionalno pravo u propisanim rokovima ili ako ju je pogrešno prenijela ...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 2. dio 22.9.2016
 JAVNE FINANCIJE Također, uz kraći redovni (minimalni) rok za dostavu ponuda, naručitelji imaju mogućnost koristiti u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti i skraćene rokove za dostavu ponuda:a) u slučaju objave prethodne informacijske obavijesti, koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:1. prethodna informacijska obavijest sadrži sve...
Najznačajnije novine koje donosi Prijedlog novoga Zakona o javnoj nabavi - 1. dio 1.9.2016
 JAVNE FINANCIJE in-house ugovore postavio određene uvjete u sljedećim slučajevima: C-107/98 Teckal, C-26/03 StadtHalle, C-324/07 Coditel, C-573/07 Sea i dr.Nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća, sukladno praksi Europskog suda, propisuju navedeno izuzeće od primjene propisa o javnoj nabavi (članak 12. Direktive 24), a koje Prijedlog Zakona o javnoj nabavi preuzima člancima 33. do 35.Sukladno odredbi članka 33. stavka 1. Prijedloga Zakona, isti Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi ...
Ovrha na temelju sudskih odluka iz država članica Europske unije 3.8.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 21 TFEU o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde ugovoreno je da se nijedna odredba navedene glave, nijedna mjera usvojena na temelju te glave, nijedna odredba bilo kojeg međunarodnog sporazuma koji je Unija sklopila na temelju te glave i nijedna odluka Suda kojom se bilo koja takva odredba ili mjera tumači nije obvezujuća za Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku niti se na njih primjenjuje; i nijedna takva odredba, mjera ili odluka ni na ...
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u hrvatskom zakonodavstvu 12.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV donio novi Kazneni zakon (NN 125/11), u kazneno zakonodavstvo uveden je obvezan psihosocijalni tretman koji sud može izreći počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo te se izvršava u ustanovi za izvršenje kazne zatvora ili u zdravstvenoj ustanovi ili u pravnoj osobi ili kod fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilničkog ponašanja pod uvjetima određenim posebnim propisom, a može trajati do ...
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi - ESPD 16.6.2016
 JAVNE FINANCIJE Internetska adresa na kojoj se nalazi cjelovito mišljenje Ministarstva gospodarstva: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=5107)Obrazloženje iz direktiva za uvođenje ESPD-a Uvođenje ESPD-a obrazloženo je u uvodnoj izjavi 84, nove Direktive 2014/24/EU, na sljedeći način:„Mnogi gospodarski subjekti, i to ne samo mala i srednja poduzeća, smatraju da veliku prepreku njihovom sudjelovanju u javnoj nabavi predstavlja administrativno opterećenje koje proizlazi iz potrebe generiranja (...
Nove vrijednosti europskih pragova u postupcima javne nabave 8.3.2016
 JAVNE FINANCIJE Europski pragovi nabave - nabava velike vrijednosti U uvodnoj izjavi broj 1., nove „klasične“ direktive (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/24/EU, o javnoj nabavi …, koja regulira postupke javne nabave u klasičnom sektoru) navodi se sljedeće obrazloženje za određivanje financijskih pragova za njezinu primjenu, odnosno za primjenu pravila o javnoj nabavi:„Dodjela javnih ugovora od strane ili u ime nadležnih tijela država članica mora biti u skladu s načelima Ugovora...
Pravna zaštita u javnoj nabavi 26.1.2016
 JAVNE FINANCIJE ZJN-a, sukladno kojem, žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta - kada se radi o fizičkoj osobi - građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta - kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,3. naziv i sjedište naručitelja,4. predmet žalbe,5. broj ...
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u praksi Državne komisije, Europskog suda i prekršajnih sudova 23.12.2015
 JAVNE FINANCIJE Zakon obvezuje naručitelja na objavu prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora, u slučaju provedbe ovoga postupka iz sljedećih -razloga: kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda (koja odgovara opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama) ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave; - kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor ...
Postupanje naručitelja u odnosu na neuobičajeno nisku cijenu ponude u postupku javne nabave 13.10.2015
 JAVNE FINANCIJE nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, dalje u tekstu: Zakon), odnosno može tražiti od ponuditelja objašnjenje neuobičajeno niske cijene, također može od ponuditelja zahtijevati pojašnjenje ili upotpunjavanje traženih dokumenata u vezi s razlozima isključenja i propisanim uvjetima sposobnosti, može pozvati ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave, te može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim(a) namjerava sklopiti ugovor o ...
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 27.8.2015
 JAVNE FINANCIJE U tom smislu, članak 13. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.Dakle, neprijeporno...
Okvirni sporazum prema Zakonu o javnoj nabavi 28.5.2015
 JAVNE FINANCIJE Vezano za činjenicu da se okvirni sporazum može sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata moguće su četiri različite kombinacije okvirnog sporazuma, i to:1. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi (okvirni ugovor),2. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora (obvezuje na sklapanje ugovora na temelju ...
Jamstva prema Zakonu o javnoj nabavi 23.4.2015
 JAVNE FINANCIJE 2. Vrste jamstava prema ZJN-u ZJN u članku 76. propisuje vrste jamstava koje naručitelj može tražiti od gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, a to su:a) jamstvo za ozbiljnost ponude b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza c) jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma d) jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu)e) jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku f) jamstvo...
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 30.9.2014
 JAVNE FINANCIJE S obzirom na opis predmeta nabave, Naručitelj ne traži Rješenje o upisu u imenik stranih odvjetnika, već samo Potvrdu, na temelju koje, sukladno članku 36.c Zakona o odvjetništvu, strani odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske.”Primjer traženja dokaza poslovne sposobnosti ako se radi o stranom odvjetniku:„Ako je ponuditelj stranac, mora priložiti u svojoj ponudi važeće Rješenje o ...
Odgovornost članova uprave zbog nepokretanja stečaja 17.9.2013
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE , dodaje u prilog stavu da bi vjerovnik čak mogao nastaviti parnicu radi odgovornosti uprave pod određenim uvjetima: „…budući da je parnica počela teći prije otvaranja stečajnog postupka, parnični postupak je valjalo prekinuti, a stečajni upravitelj ima pravo stupiti u parnicu na mjesto tužitelja kao njegov pravni sljednik i nastaviti postupak, ali u ime stečajnog dužnika, dakle tražiti plaćanje iznosa utvrđene štete u stečajnu masu. godine):„Kako, dakle, za razliku od ...
Pravo na besplatnu pravnu pomoć u hrvatskom pravnom sustavu kao pretpostavka za ostvarenje prava na pravičan postupak - 2. dio 22.5.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV 11. st. 5. ZBPP'11).Ovlaštena udruga stječe pravo na pružanje pravne pomoći upisom u Registar udruga koje pružaju pravnu pomoć pri ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa nakon što priloži dokaze da zadovoljava sve uvjete propisane zakonom za pružanje pravne pomoći, a ta pomoć po svojoj kvaliteti na odgovarajući način stoji u razmjeru s kvalitetom odvjetničkih usluga (Da bi zadovoljila uvjete za upis u Registar ovlaštenih udruga za pružanje besplatne pravne pomoći ...
Pravo na besplatnu pravnu pomoć u hrvatskom pravnom sustavu kao pretpostavka za ostvarenje prava na pravičan postupak - 1. dio 26.4.2012
 PRAVOSUDNI SUSTAV Elementi ili aspekti prava na pošteno suđenje koji su prema nekim autorima sistematizirani obzirom na dosadašnju praksu suda u Strasbourgu su: pravo na pristup sudu, pravo na pravnu pomoć, pravo na procesnu ravnopravnost, pravo na javno i kontradiktorno suđenje, pravo na saslušanje, pravo na dokaz, pravo na javnu objavu presuda, pravo na sud ustanovljen zakonom, pravo na nezavisnost i nepristranost u suđenju, pravo na suđenje u razumnom roku, pravo na učinkovitu ovrhu presuda, te ...
Ovrha radi ostvarenje tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje 1.11.2008
 PRAVOSUDNI SUSTAV (Narodne novine broj 29/99, u daljnjem tekstu: ZIDOZ 99), Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (Narodne novine broj 42/00), Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 173/03, u daljnjem tekstu: ZIDOZ 03), Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 194/03) Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 51/04, u daljnjem tekstu: ZIDOZ 04), Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 88/05...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(19)
Članak s primjerom obrasca(1)

Klasifikacija

2. PRAVOSUDNI SUSTAV(4)
3. JAVNE FINANCIJE(14)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(1)

Datum

2017(2) 2016(8) 2015(5) 2014(1)
2013(1) 2012(2) 2008(1)

Autori

< Svi L

Autori

Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(11)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite