Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Ustavni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Ustavnog suda RH

Stranica 1 / 377
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9425)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/5981/2016 7. Imajući u vidu visinu iznosa trošarine i zakonskih zateznih kamata koje je podnositeljica obvezana platiti prema osporenim aktima i financijske podatke iz dokumentacije dostavljene Ustavnom sudu, a osobito činjenicu da podnositeljica stalnim obavljanjem proizvodne djelatnosti i zapošljavanjem 194 radnika ostvaruje prihod, Ustavni sud je ocijenio da u konkretnom slučaju zbog prisilne ovrhe prije donošenja odluke Ustavnog suda povodom ustavne tužbe podnositeljice nije moguće ... 2.2.2017
U-III/3778/2016 U-III/3778/2016 U-III/3778/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Mate Milković iz Kozica, kojeg zastupa Tomislav Filaković, odvjetnik iz Osijeka, na sjednici održanoj 25. siječnja 2017. "Iz činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom ... 25.1.2017
U-III/2529/2015 u Kninu, postupajući u svojstvu predsjednika Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a 'Tvrđava Knin' (u nastavku - Udruga) i u svojstvu upravitelja Braniteljske Zadruge 'Tvrđava Knin' (u nastavku - Zadruga), s ciljem da sebi pribavi znatnu protupravnu imovinsku korist, a iskorištavajući okolnost da je kao takav jedini bio ovlašten za zastupanje Udruge i Zadruge i za podizanje novca s njihovih žiro-računa, bez bilo kakve pravne osnove sa žiro-računa Udruge broj ... 25.1.2017
U-III/1913/2016 "Prvostupanjski je sud nakon izvršenog uvida u dokumentaciju priloženu spisu tuženika, te nakon održane usmene rasprave, ocijenio da su činjenice koje su s medicinskog stajališta odlučne u smislu članka 5. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ('Narodne novine', broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. - dalje: Zakon) pravilno utvrđene na temelju nalaza i mišljenja stručnih tijela ... 25.1.2017
U-III/2857/2013 Isto tako nije prihvaćen niti prijedlog tuženice-protutužiteljice za izvođenje dokaza saslušanjem pojedinih svjedoka na okolnost da joj nitko nije osporavao stečeno pravo da u predmetnom stanu živi do svoje smrti, budući da pravo doživotnog uživanja toga stana odnosno stanovanja nije, kao takvo, upisano u zemljišnoj knjizi, niti je u tom pravcu između stranaka zaključen kakav pravni posao, kao niti na okolnost vođenja pregovora po pitanju zamjene predmetnog stana za dva manja ... 25.1.2017
U-III/3333/2014 98. st. 2. Zakona o sigurnosnim službama u RH i na tužitelja se u spornom razdoblju primjenjivao Zakon o unutarnjim poslovima (NN 21/91), slijedom čega radnopravni status tužitelja kao službenika nije bio različit u odnosu na ostale službenike MUP čija su prava i obveze, odgovornosti i način uređivanja plaća bili uređeni Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01 ...), Uredbom o plaćama policijskih službenika (NN 39/01) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, ... 25.1.2017
U-III/3586/2013 Međutim, Ustavni sud zamjećuje kako je drugostupanjski sud u svom obrazloženju propustio ocijeniti okolnosti na koje podnositelj upire tijekom postupka o tome da sporna nekretnina nije ušla u stečajnu masu društvenog poduzeća Industrije kože Ivo Marinković iz Karlovca, kao niti u stečajnu masu društvenog poduzeća Josip Kraš iz Karlovca (kao pravnog sljednika potonje navedenog poduzeća), dok iz rješenja stečajnog vijeća Trgovačkog suda u Karlovcu broj: St-13/99 od 19. svibnja... 25.1.2017
U-III/4550/2016 (list 91. spisa), u kojoj se izrijekom sporazum sindikata koji na području zdravstva djeluju i ne spominje, niti toj obavijesti on prileži, a koja je obavijest upućena od strane (samo) četiri od sedamnaest, odnosno osamnaest postojećih sindikata iz tog područja, te cijeneći i nesporna očitovanja stranaka u ovom postupku vezano za pregovaranje temeljem takve obavijesti, pravilno je prvostupanjski sud zaključio u konkretnom slučaju o nepostojanju sporazuma sindikata iz područja ... 25.1.2017
U-III/2562/2013 U-III/2562/2013 U-III/2562/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Milan Malbaša iz Vukovara, kojeg zastupa Stjepan Šporčić, odvjetnik u Vukovaru, na sjednici održanoj 25. siječnja 2017. Stajalište ovog suda je, s obzirom na navedeno ... 25.1.2017
U-III/5018/2016 Manipulacija sa maloljetnim X. Y. na koju tužena ukazuje u žalbi ističući da je X. Y. očito instruiran od strane tužitelja rekao da će morati ići kod tužene ako pristane da ju vidi, sama po sebi ne dovodi do zaključka da bi maloljetna djeca stranaka trebala živjeti s tuženom, a posebno kada se ima u vidu da X. X. s tuženom ne želi kontaktirati, da je X. Y. vezan uz sestru i da se s njom solidarizirao, da je X. Y. svjedočio događaju koji je završio ubodom noža, da su djeca ... 25.1.2017
U-III/2223/2015 Naime, sudovi su tijekom postupka utvrdili da se Savez športova Općine Sinj nije osnovao odnosno preregistrirao sukladno članku 48. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, zbog čega je po sili zakona prestao postojati kao samostalna pravna osoba, da stoga, nije preuzeo radnike bivšeg SIZ-a fizičke kulture (među kojima i podnositeljicu) te, s obzirom da tuženik (Grad Sinj) nije sljednik navedenog Saveza športova Općine Sinj, isti nije u obvezi preuzeti podnositeljicu kao ... 25.1.2017
U-III/1328/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
U-III/1330/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
U-III/5765/2011 30. st. 5., 6. 7. i 8. u svezi st. 1. ZOR-a/04, - pri čemu bi I okrivljenik mogao biti samo osoba u odnosu na koju se takva zaštita traži, - pa kako u činjeničnom opisu nije označeno ni inkriminirano koje bi to pravo na rad ili koje konkretno drugo pravo iz rada, utvrđeno konkretnom važećom zakonskom odredbom određenog zakona, kao blanketne norme, okrivljenik uskratio oštećenici ili joj ograničio takvo pripadajuće konkretno pravo, a to se ne označava ni u zakonskom opisu djela,... 25.1.2017
U-III/1329/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
U-III/198/2017 U-III/198/2017 U-III/198/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Miro Jovanović iz Šibenika, kojeg zastupa Nikolina Crnogaća Grubišić, odvjetnica u Šibeniku, na sjednici održanoj 18. siječnja 2017. , da je terećeno kazneno djelo ... 18.1.2017
U-III/5880/2016 U-III/5880/2016 U-III/5880/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Enes Bošnjaković iz Vodnjana, kojeg zastupa Nenad Sladaković, odvjetnik u Puli, na sjednici održanoj 18. siječnja 2017. stavka 1. točke 5. ZKP/08 propisano je da do ... 18.1.2017
U-III/172/2017 Okolnost koju je okrivljeni istaknuo na ročištu vezano uz mogućnost boravka na adresi Brezovička cesta 76, Zagreb kod Mile Šikića, s obzirom na postojeće okolnosti njegovog ne življenja na adresi prebivališta, te nepostojanje boravišta za koje je izvjesno da će okrivljenik na istom boraviti, po stavu suda, a uvažavajući trenutni stadij ovog kaznenog postupka, u kojem se okrivljenik još nije očitovao o osnovanosti optužnice, čine okolnosti koje opravdavaju zaključak o ... 18.1.2017
U-III/2238/2014 "Razmatrajući izložene žalbene prigovore kojima se u suštini ne iznosi ništa nova što optuženik već nije naveo u žalbi protiv prvostupanjske presude i što je drugostupanjski sud u pobijanoj presudi već ocijenio, ovaj sud trećeg stupnja nalazi da optuženik žalbenim prigovorima nije doveo u sumnju razloge na kojima je utemeljena prvostupanjska i drugostupanjska presuda, jer su u tim presudama sudovi u pogledu svih odlučnih činjenica pa tako i onih koje se žalbom pokušavaju ... 12.1.2017
U-III/6180/2016 S druge strane, u praksi ESLJP-a razlozi navedeni u pisanom obrazloženju odluke u pravilu će se smatrati relevantnima ako jasno upućuju na to da sudovi u konkretnom slučaju nisu proveli procjenu na nerazuman način, da nisu učinili neku drugu očitu pogrešku u prosudbi, pogrešno procijenili postojanje nekog važnog čimbenika ili pak propustili razmotriti sve relevantne čimbenike odnosno propustili uzeti u obzir sve činjenične i pravne elemente koji su objektivno mjerodavni za ... 12.1.2017
U-III/64/2017 U-III/64/2017 U-III/64/2017 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Đulijana Šajn iz Sukošana, koju zastupa Trpimir Kučina, odvjetnik u Zadru, na sjednici održanoj 12. siječnja 2017. Naime, imajući u vidu da je ona navedenoj ... 12.1.2017
U-III/3483/2015 Pri tome, s obzirom na žalbene prigovore tužiteljice, treba reći da se u svom nalazu i mišljenju vještak jasno očitovao da VUF u smislu učestalosti njenog nastajanja ne predstavlja uobičajenu komplikaciju, međutim da se radi o rijetkoj i kasnoj komplikaciji 'carskog reza' poznatoj pod nazivom 'Youssefov sindrom' i svakako riziku takvog zahvata, koji u konkretnom slučaju upravo zbog vremenski odloženog nastanka fistule uzrokovanog po vještaku manjom lezijom mjehura uz izostanak ... 12.1.2017
U-III/6044/2016 2. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su osporenim rješenjima povrijeđena njegova ustavna prava zajamčena člancima 16. stavkom 2., 22., 25., 28. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), odredbe članaka 3. i 5. stavka 2. Ustava te članci 5. stavak 2. i 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99... 12.1.2017
U-III/6021/2016 13. Polazeći od takvog stanja stvari, Ustavnom sudu ne preostaje drugo nego utvrditi obvezu Visokog prekršajnog suda da u predmetu u kojem je donio osporenu presudu, u odnosu na podnositelja, ponovi postupak radi ostvarenja pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka Republike Hrvatske te osiguranja dosljednosti svoje sudske prakse ("vidljivosti pravde"), jer se samo na taj način osigurava i povjerenje javnosti u sudove i u sudski sustav u cjelini, a u pojedinačnim slučajevima otklanja... 11.1.2017
U-IIIBi/4690/2015 održan koordinacijski sastanak s djelatnicima PN USKOK-a koji provode izvide te je s istima dogovoreno da će se izvidi dalje provoditi u četiri pravca i to: utvrđivanje ispravnosti rekonstrukcije nasipa na probijenom dijelu, odnosno je li nasip u probijenom dijelu izmican i postojanje pristupnih cesta prema nasipu, utvrđivanje je li uz probijeni dio nasipa bilo eksploatacije pijeska i šljunka te može li se takvo iskapanje dovesti u vezu s probijanjem nasipa, utvrđivanje postupka ... 11.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 377 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(33) 2016(1079) 2015(818) 2014(961)
2013(420) 2012(333) 2011(304) 2010(326)
2009(495) 2008(439) 2007(733) 2006(990)
2005(967) 2004(821) 2003(135) 2002(108)
2001(148) 2000(190) 1999(28) 1998(29)
1997(29) 1996(21) 1995(9) 1994(7)
1993(2)

Sudovi

< SviUstavni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Dopis(10)
Dopis podnositelju(13)
Izvješće(19)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6703)
Odluka i rješenje(166)
Presuda(2)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Rješenje(2493)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite