Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Upravnih sudova RH

Stranica 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 429)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsI-274/14-8 Tužiteljica iskazuje sumnju da tužba koju je poslala sudu u Strasbourgu, nikada u izvornom obliku nije stigla na Sud u Strasbourgu, a o čemu da svjedoči dopis Suda iz Strasbourga, koji je tužiteljica dostavila u privitku tužbe označen kao prilog broj 2 (list 4 spisa), iz kojeg dopisa da nije razvidno zbog čega je tužba odbijena jer da članci 34. i 35. Konvencije ne govore ništa o razlogu odbijanja; da je dopis poslan običnom poštom bez pečata Suda i ostalih bitnih sadržaja; da ... 26.1.2017
UsI 437/2016-8 , iz čega je razvidno da je predmetni postupak pokrenut na zahtjev stranke (ovdje tužiteljice), a ne po službenoj dužnosti od strane prvostupanjskog tijela, dok da je prvostupanjsko rješenje nezakonito, jer nije doneseno u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, u daljnjem tekstu Zakon) te odredbama ranije važećeg Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih ... 13.12.2016
UsI-916/16-9 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09 - u daljnjem tekstu: Zakon o općem upravnom postupku) propisano je da na prijedlog stranke, a radi izbjegavanja nastanka teško popravljive štete, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje može odgoditi izvršenje i, ako je to nužno, produžiti odgodu izvršenja rješenja sve do donošenja pravomoćne odluke o upravnoj stvari, ako nije drukčije propisano zakonom i ako se to ne protivi javnom interesu (stavak 1.). ... 12.12.2016
UsI-499/16-18 U tužbi tužitelj, među ostalim, navodi kako tuženik u upravnom postupku nije pravilno utvrdio činjenicu da je tužitelj postupio protivno odredbi članka 49. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama te da je propustio osigurati najavne poruke na početku poziva kojima bi se korisnik upoznao s cijenom usluge i mehanizmom prekida usluge s posebnom tarifom, a koje su navodno bile pružene na temelju ugovora o najmu geografskih brojeva broj: UGO-2015-0101 i dodacima ugovoru broj: 01,... 9.12.2016
UsI 1771/2015-8 , uvidom u kojeg je utvrđeno da kod tužiteljice postoji trajna promjena u zdravstvenom stanju iz razloga što je riječ o autoimunoj bolesti, da u smislu članka 38. stavka 2. Pravilnika postoji oštećenje zdravlja, jer da je riječ o trajnoj i težoj promjeni u zdravstvenom stanju i potrebi pomoći druge osobe u svakodnevnom funkcioniranju i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba u smislu članka 44. stavka 1. Pravilnika, ali da ne postoji težina oštećenja zdravlja u smislu članka ... 6.12.2016
2 UsI-1801/14-39 19. st. 6. Pravilnika). Prilikom odlučivanja o razdoblju za koje će navedena naknada biti obračunata, tuženik je u obzir uzeo da je, neovisno o opravdanim razlozima odbijanja prijenosa broja od strane Tele2, tužitelju bilo otežano ostvarenje prava sukladno Pravilniku zbog propusta ovdje zainteresirane osobe, da je propust tužitelja što je čekao osam mjeseci na daljnje postupanje radi zaštite svojih prava, da je svrha naknade poticanje operatora javnih komunikacijskih usluga na što ... 23.11.2016
7 UsI-1709/15-5 Sud zaključuje da iz citirane odredbe članka 2. stavku 1. točki 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama ne proizlazi da bi za određenje prenosivosti broja bilo odlučno prenosi li se broj u mrežu operatora koji uslugu pruža koristeći vlastitu ili iznajmljenu telekomunikacijsku infrastrukturu, a takvo tumačenje koje zagovara tuženik, imalo bi uporište eventualno u citiranoj odredbi članka 2. stavka 1. točke 11. Pravilnika o prenosivosti broja (čija je primjenjivost opet upitna ... 16.11.2016
14 UsI-51/14-19 Stavkom 7. istog članka propisano je da ako je operator javnih komunikacijskih usluga već obustavio pružanje usluge pretplatniku, ili isključio pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže, prije nego što je od pretplatnika, nadležnog tijela ili osobe primio obavijest o postupku rješavanja spora prema članku 51. ovoga Zakona, ili o pokrenutom sudskom postupku ili drugom izvansudskom postupku rješavanja spora, obvezan je bez odgode i bez naknade ponovno ... 11.11.2016
4 UsI-1560/14-7 Međutim, ove činjenice i puka tvrdnja da je ugovor raskinut, po mišljenju ovog Suda, nije dostatno za dokazivanje da je usluga iz Ugovora od strane tužiteljice otkazana, kod činjenice da je kod operatora zaprimljen i sačuvan pisani zahtjev tužiteljice za sklapanjem Ugovora, dok nije zaprimljen niti ima traga o postojanju pisanog zahtjeva za raskid Ugovora pa, sama tvrdnja tužiteljice da je ona osobno pristupila i izrazila volju za raskidom Ugovora (na prodajnom mjestu na kojem je ... 21.10.2016
UsI 1201/2015-8 nepravilan, ističući da je upravo suprotno navodima tuženika i ovlaštenih vještaka Zavoda, iz cjelokupne medicinske dokumentacije tužitelja razvidno da je kod tužitelja nastupila invalidnost iz članka 34. ranije važećeg Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13, 133/13) uz obrazloženje da se dugi niz godina liječi zbog ... 6.10.2016
UsI-244/14-7 Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da tuženik ne priznaje Zakon o zaštiti potrošača koji predviđa oblik raskida ugovora, navodeći da je do raskida došlo isključivo zbog nemarnosti VIP-a, da je u zahtjevu za prijenos broja VIP decidirano naglasio da će tužitelju ostati dosadašnji e-mail od T-coma i da to njihova služba uspješno obavlja, dok je u zahtjevu za prijenos broja pod važne obavijesti u svezi prijenosa broja navedeno da krajnji korisnik može zatražiti otkazivanje broja ... 16.9.2016
UsI 1414/2014-12 , uz sudjelovanje zapisničarke Monike Klokočki, u upravnom sporu tužitelja C. B. iz T. R. T., S. C. 637, zastupanog po opunomoćenicima odvjetnicima u Zajedničkom odvjetničkom uredu V. K., E. B., M. H., I. R., B. P., S. P. i N. K., R., R. 4, protiv tuženika Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, uz sudjelovanje zainteresirane osobe Županijskog državnog odvjetništva u P., K. 8, radi naknade za oduzetu imovinu, dana ... 16.9.2016
UsI 489/2016-7 Promatra li se, pak, cjelina predmetnoga upravnog postupka, taj se postupak ne može smatrati neposredno riješenim, jer je u njegovu prvostupanjskom stadiju izveden dokaz medicinskim vještačenjem, a sudjelovanje stranke (ovdje: tužitelja) u postupku ograničeno na podnošenje zahtjeva i žalbe protiv prvostupanjskog rješenja ne udovoljava propisanim standardima sudjelovanja stranke u postupku u situaciji proteka dužeg razdoblja između izjavljivanja žalbe i novog odlučivanja o njoj te... 12.9.2016
UsI-2704/13-14 lz ove odredbe proizlazi zaštita podnositelja predstavke - inicijatora pokretanja upravnog postupka po službenoj dužnosti, jer se odredbama stavka 3. i 4. istog članka obvezuje službena osoba kad utvrdi da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, da obavijesti o tome podnositelja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno obavijesti (st. 3.). Navedene odredbe pružaju mogućnost podnošenja prigovora kako u ... 9.9.2016
UsI 1141/2015-26 kojim je odbijen zahtjev tužitelja za priznanje prava na razmjerni dio invalidske mirovine prema odredbama Ugovora o socijalnom osiguranju sklopljenim između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine („Narodne novine -Međunarodni ugovori“ broj 3/2001, u nastavku teksta Ugovor), uz obrazloženje da nisu ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na invalidsku mirovinu iz članka 34. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, ... 8.9.2016
7 UsI-982/16-6 Odredbom članka 51. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj: 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) propisano je da u slučaju spora između krajnjeg korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga u vezi s pružanjem usluga, iznosom kojim je zadužen za pruženu uslugu, kakvoćom pružene usluge prigovorom zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 ... 31.8.2016
UsI 1986/2015-10 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14; dalje: ZKG) upućuje na primjenu odredbi Općeg poreznog zakona (NN br. Dakle, budući da gore citirane odredbe ZZKOD-a i ZKG-a propisuju da se naplata spomeničke rente provodi prema odredbama zakona kojima je reguliran postupak prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja, odnosno OPZ-a, što znači da se rješenje o ... 18.8.2016
5 UsI-674/14-11 Dakle, s obzirom na nespornu činjenicu da je tužitelj infrastrukturu potrebnu za obavljanje djelatnosti pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga postavio u dijelu zgrade koji je u zajedničkom vlasništvu svih suvlasnika, a iz prethodno citirane odredbe Pravilnika jasno i nedvojbeno proizlazi da se instalaciji takve opreme može pristupiti tek po prethodno sklopljenom sporazumu koji se, u slučajevima kada se radi o zgradi s više stanova, sklapa s predstavnikom suvlasnika, to nisu ... 22.7.2016
UsI 1594/2015-15 Kod tužiteljičinog supruga postoji tjelesno oštećenje u smislu članka 32. i članka 34. stavka 2. točke a), b) i c) Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima, kao i teška trajna promjena u zdravstvenom stanju iz članka 39. stavka 2. navedenog Pravilnika, te teški invaliditet u smislu članka 38. stavka 2. točke a), b) i c) Pravilnika, uz potpunu ovisnost o pomoći i njezi druge osobe... 29.6.2016
10 UsI-125/15-11 Tužitelj je protiv tuženika ovom Sudu pravodobno podnio tužbu kojom osporava zakonitost navedenog drugostupanjskog rješenja, te u bitnome navodi da porezno tijelo (jedinica lokalne samouprave) donosi rješenje o utvrđivanju zastare i brisanju poreznog duga po zahtjevu poreznog obveznika, a ne čelnik kako navodi tuženik, da je tužitelj donio prvostupanjsko rješenje koje nije rješenje o ovrsi nego rješenje kojim je riješen zahtjev za utvrđivanjem zastare prava na naplatu dospjelog ... 20.6.2016
4 UsI-1/14-14 Tužitelj, u bitnome, u tužbi navodi da su činjenice koje u obrazloženju tuženik navodi kao utvrđene od početka sporne, i to činjenica da je korisnik, ovdje tužitelj, opetovano isticao u svojim prigovorima te u postupku pred tuženikom, da nije dužan platiti korištenje ADSL usluge za koju se tereti obzirom da mu oprema za pristup Internetu nikad nije isporučena pa nikad nije niti pristupio Internetu, odnosno, da je VIP NET dostavio opremu na adresu Vukovarska 47, 52100 Pula putem ... 10.6.2016
UsI 1341/2015-9 Kao prvo, valja navesti da Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13 i 94/13), koji kao poseban propis uređuje materiju komunalne naknade, ne sadrži odredbe o zastari prava na utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, a prema članku 226. Budući da je u konkretnom slučaju u prvostupanjskom rješenju, u točki 1. izreke, dug ... 31.5.2016
2 UsI-679/15-8 Kako se o zahtjevu za izuzeće odlučuje zaključkom, zaključak kojim je odlučeno o zahtjevu može se pobijati samo žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari (ovdje: žalbom protiv rješenja o godišnjoj ocjeni), što je jedini instrument zaštite prava stranke i u situaciji kada o zahtjevu nije odlučeno u razdoblju do donošenja rješenja o meritumu stvari. Iako je donesena presuda kojom je tužbeni zahtjev odbijen, tužitelj nije pozvan na plaćanje sudske pristojbe za... 25.5.2016
UsI-4455/14-7 Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Lidije Deak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Marinka Vlašića iz Zagreba, Vida Došena 27, protiv tuženice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nakon usmene i javne rasprave, 24. svibnja 2016. Stavkom 10. navedenog članka Zakona propisano je da ako su izmjene cjenika usluga iz ... 24.5.2016
2 UsI-797/15-11 u 05,00 sati u mjestu (…) za vrijeme službe nedolično ponašao na način da je prouzročio prometnu nesreću na županijskoj cesti broj 5139 upravljajući službenim vozilom i pričinivši materijalnu štetu na službenom vozilu u iznosu od 41.751,45 kuna uslijed brzine neprilagođene stanju i osobinama ceste, čime je počinio težu povredu službene dužnosti iz članka 96. točke 7. Zakona o policiji („Narodne novine“, broj 34/11, 130/12 i 89/14) - nedolično ponašanje u službu ... 5.5.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 18 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1) 2016(58) 2015(62) 2014(125)
2013(106) 2012(77)

Sudovi

< SviUpravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(401)
Presuda i rješenje(10)
Rješenje(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite