Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Upravnih sudova RH

Stranica 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 404)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsI-274/14-8 Tužiteljica iskazuje sumnju da tužba koju je poslala sudu u Strasbourgu, nikada u izvornom obliku nije stigla na Sud u Strasbourgu, a o čemu da svjedoči dopis Suda iz Strasbourga, koji je tužiteljica dostavila u privitku tužbe označen kao prilog broj 2 (list 4 spisa), iz kojeg dopisa da nije razvidno zbog čega je tužba odbijena jer da članci 34. i 35. Konvencije ne govore ništa o razlogu odbijanja; da je dopis poslan običnom poštom bez pečata Suda i ostalih bitnih sadržaja; da ... 26.1.2017
UsI-916/16-9 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09 - u daljnjem tekstu: Zakon o općem upravnom postupku) propisano je da na prijedlog stranke, a radi izbjegavanja nastanka teško popravljive štete, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje može odgoditi izvršenje i, ako je to nužno, produžiti odgodu izvršenja rješenja sve do donošenja pravomoćne odluke o upravnoj stvari, ako nije drukčije propisano zakonom i ako se to ne protivi javnom interesu (stavak 1.). ... 12.12.2016
UsI-499/16-18 U tužbi tužitelj, među ostalim, navodi kako tuženik u upravnom postupku nije pravilno utvrdio činjenicu da je tužitelj postupio protivno odredbi članka 49. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama te da je propustio osigurati najavne poruke na početku poziva kojima bi se korisnik upoznao s cijenom usluge i mehanizmom prekida usluge s posebnom tarifom, a koje su navodno bile pružene na temelju ugovora o najmu geografskih brojeva broj: UGO-2015-0101 i dodacima ugovoru broj: 01,... 9.12.2016
2 UsI-1801/14-39 19. st. 6. Pravilnika). Prilikom odlučivanja o razdoblju za koje će navedena naknada biti obračunata, tuženik je u obzir uzeo da je, neovisno o opravdanim razlozima odbijanja prijenosa broja od strane Tele2, tužitelju bilo otežano ostvarenje prava sukladno Pravilniku zbog propusta ovdje zainteresirane osobe, da je propust tužitelja što je čekao osam mjeseci na daljnje postupanje radi zaštite svojih prava, da je svrha naknade poticanje operatora javnih komunikacijskih usluga na što ... 23.11.2016
7 UsI-1709/15-5 Sud zaključuje da iz citirane odredbe članka 2. stavku 1. točki 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama ne proizlazi da bi za određenje prenosivosti broja bilo odlučno prenosi li se broj u mrežu operatora koji uslugu pruža koristeći vlastitu ili iznajmljenu telekomunikacijsku infrastrukturu, a takvo tumačenje koje zagovara tuženik, imalo bi uporište eventualno u citiranoj odredbi članka 2. stavka 1. točke 11. Pravilnika o prenosivosti broja (čija je primjenjivost opet upitna ... 16.11.2016
14 UsI-51/14-19 Stavkom 7. istog članka propisano je da ako je operator javnih komunikacijskih usluga već obustavio pružanje usluge pretplatniku, ili isključio pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže, prije nego što je od pretplatnika, nadležnog tijela ili osobe primio obavijest o postupku rješavanja spora prema članku 51. ovoga Zakona, ili o pokrenutom sudskom postupku ili drugom izvansudskom postupku rješavanja spora, obvezan je bez odgode i bez naknade ponovno ... 11.11.2016
4 UsI-1560/14-7 Međutim, ove činjenice i puka tvrdnja da je ugovor raskinut, po mišljenju ovog Suda, nije dostatno za dokazivanje da je usluga iz Ugovora od strane tužiteljice otkazana, kod činjenice da je kod operatora zaprimljen i sačuvan pisani zahtjev tužiteljice za sklapanjem Ugovora, dok nije zaprimljen niti ima traga o postojanju pisanog zahtjeva za raskid Ugovora pa, sama tvrdnja tužiteljice da je ona osobno pristupila i izrazila volju za raskidom Ugovora (na prodajnom mjestu na kojem je ... 21.10.2016
UsI-244/14-7 Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da tuženik ne priznaje Zakon o zaštiti potrošača koji predviđa oblik raskida ugovora, navodeći da je do raskida došlo isključivo zbog nemarnosti VIP-a, da je u zahtjevu za prijenos broja VIP decidirano naglasio da će tužitelju ostati dosadašnji e-mail od T-coma i da to njihova služba uspješno obavlja, dok je u zahtjevu za prijenos broja pod važne obavijesti u svezi prijenosa broja navedeno da krajnji korisnik može zatražiti otkazivanje broja ... 16.9.2016
UsI-2704/13-14 lz ove odredbe proizlazi zaštita podnositelja predstavke - inicijatora pokretanja upravnog postupka po službenoj dužnosti, jer se odredbama stavka 3. i 4. istog članka obvezuje službena osoba kad utvrdi da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, da obavijesti o tome podnositelja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno obavijesti (st. 3.). Navedene odredbe pružaju mogućnost podnošenja prigovora kako u ... 9.9.2016
7 UsI-982/16-6 Odredbom članka 51. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj: 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) propisano je da u slučaju spora između krajnjeg korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga u vezi s pružanjem usluga, iznosom kojim je zadužen za pruženu uslugu, kakvoćom pružene usluge prigovorom zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 ... 31.8.2016
5 UsI-674/14-11 Dakle, s obzirom na nespornu činjenicu da je tužitelj infrastrukturu potrebnu za obavljanje djelatnosti pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga postavio u dijelu zgrade koji je u zajedničkom vlasništvu svih suvlasnika, a iz prethodno citirane odredbe Pravilnika jasno i nedvojbeno proizlazi da se instalaciji takve opreme može pristupiti tek po prethodno sklopljenom sporazumu koji se, u slučajevima kada se radi o zgradi s više stanova, sklapa s predstavnikom suvlasnika, to nisu ... 22.7.2016
10 UsI-125/15-11 Tužitelj je protiv tuženika ovom Sudu pravodobno podnio tužbu kojom osporava zakonitost navedenog drugostupanjskog rješenja, te u bitnome navodi da porezno tijelo (jedinica lokalne samouprave) donosi rješenje o utvrđivanju zastare i brisanju poreznog duga po zahtjevu poreznog obveznika, a ne čelnik kako navodi tuženik, da je tužitelj donio prvostupanjsko rješenje koje nije rješenje o ovrsi nego rješenje kojim je riješen zahtjev za utvrđivanjem zastare prava na naplatu dospjelog ... 20.6.2016
4 UsI-1/14-14 Tužitelj, u bitnome, u tužbi navodi da su činjenice koje u obrazloženju tuženik navodi kao utvrđene od početka sporne, i to činjenica da je korisnik, ovdje tužitelj, opetovano isticao u svojim prigovorima te u postupku pred tuženikom, da nije dužan platiti korištenje ADSL usluge za koju se tereti obzirom da mu oprema za pristup Internetu nikad nije isporučena pa nikad nije niti pristupio Internetu, odnosno, da je VIP NET dostavio opremu na adresu Vukovarska 47, 52100 Pula putem ... 10.6.2016
2 UsI-679/15-8 Kako se o zahtjevu za izuzeće odlučuje zaključkom, zaključak kojim je odlučeno o zahtjevu može se pobijati samo žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari (ovdje: žalbom protiv rješenja o godišnjoj ocjeni), što je jedini instrument zaštite prava stranke i u situaciji kada o zahtjevu nije odlučeno u razdoblju do donošenja rješenja o meritumu stvari. Iako je donesena presuda kojom je tužbeni zahtjev odbijen, tužitelj nije pozvan na plaćanje sudske pristojbe za... 25.5.2016
UsI-4455/14-7 Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Lidije Deak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Marinka Vlašića iz Zagreba, Vida Došena 27, protiv tuženice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nakon usmene i javne rasprave, 24. svibnja 2016. Stavkom 10. navedenog članka Zakona propisano je da ako su izmjene cjenika usluga iz ... 24.5.2016
2 UsI-797/15-11 u 05,00 sati u mjestu (…) za vrijeme službe nedolično ponašao na način da je prouzročio prometnu nesreću na županijskoj cesti broj 5139 upravljajući službenim vozilom i pričinivši materijalnu štetu na službenom vozilu u iznosu od 41.751,45 kuna uslijed brzine neprilagođene stanju i osobinama ceste, čime je počinio težu povredu službene dužnosti iz članka 96. točke 7. Zakona o policiji („Narodne novine“, broj 34/11, 130/12 i 89/14) - nedolično ponašanje u službu ... 5.5.2016
UsI-1730/15-9 U odgovoru na tužbu tuženik osporava navode tužbe te ističe da je postupak proveden temeljem članka 51. Zakona o elektroničkim komunikacijama, te da je tuženik pribavio sva očitovanja i dokumentaciju od strane VIPnet-a radi postupanja po predmetnom zahtjevu tužitelja, a da je navedenim člankom 51. Zakona o elektroničkim komunikacija propisan djelokrug postupanja tuženika, pa tako u slučaju spora između krajnjeg korisnika usluge i operatora javnih komunikacijskih usluga u svezi s... 29.4.2016
UsI-1106/14-9 u Zagrebu, Bani 75a, koje zastupa opunomoćenica Irena Bošnjaković zaposlenica društva, protiv tuženika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije u Zagrebu, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe Janka Mamića iz Velike Gorice, A. G. Matoša 9, kojeg zastupa opunomoćenica Slavica Pintur, odvjetnica u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 41, radi rješavanja spora između korisnika i operatera, 27. travnja 2016. Člankom 44. stavak 1. ... 27.4.2016
3UsI-2475/13-11 U odnosu na navod tužitelja da ga Tele2 nije osigurao, upozorio i zaštitio od mogućih zlouporaba, tuženo tijelo je navelo da isti navod neosnovan iz razloga navedenih na stranici 2. točka 3. osporavane Odluke, jer da je uvidom u preslik uredno potpisanog Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa utvrđeno da isti sadrži naznaku da su korisniku uručene upute o zaštiti od zlouporabe i prijevara te da se obvezuje, za slučaj da ih nije uzeo, iste pročitati na internet stranici, a ... 29.3.2016
3UsI-2833/13-10 u svom odgovoru na prigovor tvrdi da su navodno odaslali poruke u kojima da tužiteljicu obavještavaju o tome da je iskoristila ukupan iznos uključen u minimalnu mjesečnu potrošnju, kao i drugu poruku u kojoj je obavještavaju o dvostrukom iznosu potrošnje, a koje tvrdnje da nisu u potpunosti točne jer da nije istina da su joj pravovremeno poslali poruku, odnosno da iste poruke u kojoj je obavještavaju o dvostrukom prekoračenju potrošnje, nije pravovremeno primila na svoj mobitel, a ... 29.3.2016
3UsI-2229/13-7 Tužitelj u pravodobno podnesenoj tužbi osporava zakonitost i pravilnost Odluke tuženika u bitnom navodeći da odluka tuženika nije u skladu s obrazloženjem, da tuženik nije odlučio o žalbenim navodima žalitelja, ovdje tužitelja, niti da je obrazložio svoju odluku radi čega da se ista ne može ispitati, da tuženik nije dao odgovor na žalbene navode u svezi obračuna zakonske zatezne kamate niti zašto je obračunat trošak opomene, a da korisnik o tome nije bio obaviješten, radi... 29.3.2016
3UsI-4/15-15 Također navodi da su u osporavanom rješenju pogrešno navedeni tužiteljevi osobni podaci, da ni Agencija ni inspektor nikada nisu zatražili tužiteljevo očitovanje u konkretnom slučaju i predmetnoj upravnoj stvari, a kako bi tužitelj mogao pravovremeno reagirati i očitovati se navode, a što da je vidljivo iz dostavne naredbe osporavanog rješenja koje je dostavljeno nadležnom upravnom odjelu za stanogradnju i razvojne projekte na adresu Ćira Carića 3. Tužitelj je istovremeno s ... 29.3.2016
UsI-4029/13-22 Člankom 51. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08.), propisano je da u slučaju spora između krajnjeg korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga u vezi s pružanjem usluga, iznosom kojim je zadužen za pruženu uslugu, kakvoćom pružene usluge ili prigovorom zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog ... 23.3.2016
4 UsI-1669/15-9 Tužitelj u tužbi navodi da je tuženik odbacio zahtjev tužitelja za rješavanje spora s operatorom javnih komunikacijskih usluga s obrazloženjem da je on tražio isplatu naknade štete, a što ne predstavlja razlog temeljem kojeg se može pokrenuti postupak pred HAKOM-om u skladu s člankom 51. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.), a što smatra netočnim i da se koristi samo kao izgovor da bi se zahtjev odbacio. Prema ... 23.3.2016
2 USI-1510/13-32 Tuženik u odgovoru na tužbu ostaje, u bitnome, kod navoda osporavane odluke, te dodaje u bitnome, da bi postavljanjem ponuđenog FGSM uređaja, koji radi na nepokretnoj mreži putem pokretne telefonije te se instalira na mjestima gdje ne postoji mogućnost priključenja korisnika na fiksnu telekomunikacijsku mrežu, zainteresirana osoba u cijelosti ispunila svoju obvezu univerzalnog operatora, da je tuženik ovlašten operatorima naložiti ispunjenje obveza vezanih uz povrede ZEK-a, pod ... 17.3.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 17 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1) 2016(44) 2015(56) 2014(120)
2013(106) 2012(77)

Sudovi

< SviUpravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(376)
Presuda i rješenje(10)
Rješenje(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite