Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2008
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 583
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 14573)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH II Kž 809/2008-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak-Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Miroslava Šovanja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Ivana Protkovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Navedene činjenice ukazuju da navedeno posljednje djelo čini dok je bio pod uvjetnom osudom, time da i inkriminiranu djelatnost, za koju je osnovano sumnjiv u ovom kaznenom predmetu, čini za vrijeme ... 31.12.2008
VSRH II Kž 812/2008-3 Stoga brojnost radnji zbog kojih je optuženik tereti (u više navrata davanje drugome na trošenje opojne droge heroin, prodavanje i posjedovanje radi prodaje opojne droge heroin), činjenica da je predmetno kazneno djelo počinjeno u vrijeme provjeravanja iz ranije presude kojom mu je izrečena uvjetna osuda, ranija osuđivanost, utvrđena ovisnost o heroinu, kao odlučujući poticaj ka činjenju ovakvih kaznenih djela, kao i odsutnost stalnih prihoda, i po ocjeni ovog suda drugog stupnja, ... 31.12.2008
VSRH II Kž 811/2008-3 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak-Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Miroslava Šovanja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Ivana Protkovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. godine), u količinama od 50 do 1000 grama, zatim da je držao radi daljnje prodaje 350 grama opojne droge marihuana, što sve ukazuje na veći stupanj upornosti, odlučnosti i kriminalne... 31.12.2008
VSRH Gr1 415/2008-2 za prijevoz morem iz R., radi naplate novčane tražbine ovrhom na imovini ovršenika, rješavajući sukob nadležnosti između Općinskog suda u Rabu koji se oglasio stvarno nenadležnim rješenjem broj Ovr-150/08 od 24. srpnja 2008. Iz stanja spisa proizlazi da je ovrha na temelju vjerodostojne isprave zatražena radi isplate naknade za korištenje veza od strane brodova ovršenika, pa bi za donošenje ovršne isprave u ovom predmetu bio nadležan trgovački sud, jer se primjenjuje ... 31.12.2008
VSRH II Kž 810/2008-3 Imajući na umu ove okolnosti, posebice činjenicu da je okrivljenik bio upoznat da je protiv njega u tijeku ovaj kazneni postupak i upozoren na dužnost javljanja sudu promjene adrese, zajedno s činjenicom da sud ne raspolaže s vjerodostojnom adresom okrivljenika s koje bi se u daljnjem tijeku postupka mogla osigurati njegova nazočnost, s obzirom na to da je utvrđeno da na adresama kojima sud raspolaže ne stanuje, ocjena je i ovog suda drugog stupnja da sve spomenute okolnosti upućuju ... 31.12.2008
VSRH Revr 587/2008-2 Luciji Čimić, u pravnoj stvari tužiteljice M. J. iz Z., protiv tuženika Z. B., vlasnika ugostiteljskog obrta iz Z., radi utvrđenja, odlučujući o reviziji tužiteljice protiv rješenja Županijskog suda u Zadru, posl. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03. – dalje: ZPP) stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je postupak pravomoćno završen u sporovima u kojima bi revizija bila dopuštena i protiv drugostupanjske presude (čl. U ovom predmetu ... 31.12.2008
VSRH Revr 620/2008-2 st. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 117/03 – dalje: ZID ZPP), jer je glavna rasprava pred prvostupanjskim sudom zaključena nakon stupanja na snagu ZID ZPP, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela presude prelazi 100.000,00 kn. 37. st. 2. ZPP, ako zahtjev u tužbi proizlazi iz raznih osnova ili pojedine zahtjeve ističu različiti tužitelji ili su pojedini zahtjevi ... 31.12.2008
VSRH Kzp 51/2008-4 broj U-IIIVs-3511/2006, objavljenoj u „Narodnim novinama“ broj 131/08. Prihvaćajući navedeno stanovište Ustavnog suda Republike Hrvatske, prema kojem, kada zakon privatnog tužitelja ovlašćuje da nastupa kao kazneni progonitelj umjesto državnog odvjetnika, onda on u sadržaj te ovlasti ne uključuje samo zaštitu javnog interesa na kažnjavanje počinitelja kaznenog djela, nego i zaštitu pojedinačnog interesa oštećenika, odnosno privatnog tužitelja kao žrtve kaznenog djela da ... 31.12.2008
VSRH Kzp 56/2008-4 podnijeli ovom sudu, na temelju članka 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05., 16/07. i 113/08. – dalje u tekstu: ZS), zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u prekršajnom postupku koji se, prema navodima zahtjeva, u trenutku podnošenja zahtjeva nalazio pred Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, povodom žalbe predlagatelja protiv rješenja Prekršajnog suda u Splitu broj 1-1-744/99 od 3. ožujka 2000. Budući da iz navedenih izviješća Visokog ... 31.12.2008
Pž 2156/05-3 U pogledu usvajanja tužbenog zahtjeva tuženik tvrdi kako je prvostupanjski sud uzeo kao dokazano da je tužitelj izvršio usluge koje je fakturirao u utuženim računima, a od 10 računa, od kojih je tuženik priznao dugovanja za dva prva računa, tuženik je zadnjih šest računa vratio i reklamirao, s time da je posljednji račun reklamirao u zakonskom roku, no sud nije prihvatio reklamaciju niti za taj zadnji račun, niti se o tome u pobijanoj presudi očitovao, pa da je i time počinio ... 31.12.2008
VSRH II Kž 808/2008-3 No, ovim žalbenim navodima nije dovedena u sumnju opravdanost i zakonitost pritvorske osnove, s obzirom na to da je u ovom stadiju postupka, kao pretpostavka za pritvor, dovoljan relevantan stupanj osnovane sumnje, koji je opravdan podignutom optužnicom i podacima u spisu, a prilikom odlučivanja o žalbi na pritvor sud drugog stupnja nije ovlašten ulaziti u činjenično stanje u spisu i pitanje kaznene odgovornosti optuženika, na što je optuženiku ukazano i u ranijim rješenjima ovog ... 31.12.2008
VSRH II Kž 806/2008-3 No, navedena okolnost za sada ne dovodi u pitanje ukupnost okolnosti koje opravdavaju pritvor kako je to ovdje navedeno, jer je u ovom stadiju postupka, kao pretpostavka za pritvor, dovoljan relevantan stupanj osnovane sumnje, koji je opravdan podignutom optužnicom i podacima u spisu, dok prilikom odlučivanja o žalbi na pritvor sud drugog stupnja nema ovlaštenja odlučivati o zakonitosti, odnosno nezakonitosti dokaza, a niti preispitivati činjenično stanje u spisu i pitanje kaznene ... 31.12.2008
VSRH Revt 79/2004-2 st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92 i 112/99 – dalje: ZPP), s prijedlogom da revizija bude prihvaćena i pobijano rješenje preinačeno „u smislu revizijskih navoda“, ili da oba nižestupanjska rješenja budu ukinuta i predmet da bude vraćen na ponovni postupak. Prema toj odredbi ako je u slučaju iz st. 2. navedenog članka tužitelj vrijednost predmeta spora očito suviše visoko ili suviše nisko naznačio, tako da se postavlja pitanje stvarne ... 31.12.2008
VSRH II Kž 807/2008-3 , djelujući kao organizirana grupa, povezali i s drugim osobama iz Bosne i Hercegovine, te Republike Srbije, te iz koristoljublja u više navrata nedozvoljeno preveli preko državne granice iz Republike Srbije i Bosne Hercegovine u Republiku Hrvatsku, a potom u Republiku Sloveniju i druge zemlje, najmanje 42 strana državljana. Uvažavajući prethodno navedene činjenice, u odnosu na činjenicu dosadašnjeg boravka tog optuženika u pritvoru, vodeći računa o načelu razmjernosti, ovaj ... 31.12.2008
Pž 3013/07-6 Nadalje, u konkretnom slučaju tuženik se protivio preinaci tužbe i sud je pravilno zaključio da ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na to da bi preinaku tužbe bilo svrhovito dopustiti radi konačnog rješavanja odnosa među strankama, a prije svega da nije nadležan odlučivati o ukidanju potvrde pravomoćnosti i ovršnosti na rješenju o ovrsi koje nije donio, niti je odlučivao o tome je su li bili ispunjeni zakonom propisani uvjeti za izdavanje takve potvrde, pri čemu je ... 31.12.2008
Pž 3013/07-8 godine razvidno (list 20. spisa) da je prvostupanjski sud nakon donošenja rješenja kojim nije dopustio preinaku tužbe, naveo da je na to rješenje dopuštena posebna žalba u roku od osam dana, pa da je stoga nejasno gdje je to sud jasno i decidirano rekao kako će rješenje s obrazloženjem uslijediti pisanim putem. U takvoj situaciji prvostupanjski sud nije imao pravnog osnova za odbacivanje žalbe izjavljene shodno uputi koju je u raspravnom rješenju dao sam sud, niti ovaj sud može ... 31.12.2008
Rev 588/06-2 tužiteljice L. J. u visini od 120.000,00 kn s osnove naknade duševnih bolova te djelomično odbijeni tužbeni zahtjevi tužitelja D. J. i V. J. u visini od po 130.000,00 kn s osnove duševnih bolova zbog smrti djeteta i u visini od po 1.000,00 kn s osnove pogrebnih troškova i troškova nabavke žalbene odjeće, a V. J. i s osnova troškova grobnog mjesta u iznosu od 4.416,14 kn i zahtjev istih tužitelja za isplatu zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos naknade štete s osnove ... 31.12.2008
VSRH II Kž 813/2008-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zlate Lipnjak-Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Ileane Vinja i Miroslava Šovanja, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Ivana Protkovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okr. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06, u nastavku: ZKP), produljen je pritvor protiv okr. Sve naprijed istaknute činjenice, uz ... 31.12.2008
VSRH Revt 165/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Tuženik predlaže da revizijski sud prihvati reviziju, ukine u pobijanom dijelu obje nižestupanjske presude i predmet vrati na ponovno suđenje, podredno preinači i tužbeni zahtjev odbije i u ostalom dijelu (toč. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03. i 88/05. – dalje: ZPP) stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude, ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela presude prelazi 100.000,00 kn. 31.12.2008
VSRH Revt 36/2006-2 aparat za pranje ukupne knjigovodstvene vrijednosti 2.775,28 kn mini-voš ukupne knjigovodstvene vrijednosti 21.600,32 kn mini-voš ukupne knjigovodstvene vrijednosti 8.401,73 kn mini-voš KARCHER ukupne knjigovodstvene vrijednosti 1.882,21 kn mini-voš ukupne knjigovodstvene vrijednosti 2.878,03 kn novi mini-voš ukupne knjigovodstvene vrijednosti 10.012,40 kn tunel za praonicu ukupne knjigovodstvene vrijednosti 527.248,22 kn oprema STP ukupne knjigovodstvene vrijednosti 969,42 kn kutomjer ... 31.12.2008
VSRH Rev 1405/2008-2 Luciji Čimić, u pravnoj stvari tužitelja Z. K. iz R., protiv tužene R. R. iz Z., zastupane po punomoćniku M. L., odvjetniku u R., radi uzdržavanja, odlučujući o reviziji tužitelja protiv pravomoćne presude Županijskog suda u Rijeci, posl. st. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 117/03 dalje: ZID ZPP) propisano je kada stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude, međutim u ovoj pravnoj stvari je tužbeni zahtjev ... 31.12.2008
Pž 1878/05-3 Nejasno je također na temelju čega je prvostupanjski sud zaključio da je tuženik ispunio svoje ugovorne obaveze, kada osim internog izvješća tuženika te iskaza direktora tuženika, koji je proturječan iskazu svjedokinja Martine i Ljerke Pihler, tuženik ni sa čime nije dokazao da je ispunio svoju ugovornu obavezu, odnosno da je izradio web-stranice tužitelju u skladu s njegovim željama i da ih je isporučio. Među strankama je bilo sporno je li tuženik obavio svoju ugovornu ... 31.12.2008
VSRH Revr 691/2008-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Luciji Čimić, u pravnoj stvari tužitelja S. K. iz S., zastupanog po punomoćniku F. M., odvjetniku u S. B., protiv tuženice Republike Hrvatske – Ministarstvo unutarnjih poslova, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu radi isplate, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu, posl. , dakle, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom ... 31.12.2008
Pž 6834/06-5 Ovu ocjenu obrazlaže time da su tuženi radi utvrđenja ništavosti ugovora o prodaji dionica trećetuženika zaključenog između prvotuženika i drugotuženika (točka 1. tužbenog zahtjeva) i utvrđenja ništavosti ugovora o prijenosu dionica zaključenog između prvotuženika i drugotuženika (točka 3. tužbenog zahtjeva), te utvrđenja nezakonitosti odluke prvotuženika o izboru drugotuženika kao najpovoljnijeg ponuđača (točka 2. tužbenog zahtjeva), oni se nalaze u procesnoj ... 31.12.2008
VSRH Kžzp 26/2008-2 broj U-IIIVs-3511/2006, objavljenoj u „Narodnim novinama“ broj 131/08. Prema tom stanovištu, a koje stanovište prihvaća i Vrhovni sud Republike Hrvatske, kada zakon oštećenika ovlašćuje da nastupa kao kazneni progonitelj umjesto državnog odvjetnika, onda on u sadržaj te ovlasti ne uključuje samo zaštitu javnog interesa na kažnjavanje počinitelja kaznenog djela, nego i zaštitu pojedinačnog interesa oštećenika kao žrtve kaznenog djela da počinitelj bude pravedno i ... 31.12.2008
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 583 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2008(14573)
> Siječanj(1381) > Veljača(1322) > Ožujak(1142) > Travanj(1157) > Svibanj(1202) > Lipanj(1123) > Srpanj(1064) > Kolovoz(637) > Rujan(1349) > Listopad(1487) > Studeni(1402) > Prosinac(1307)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(30)
Ustavni sud Republike Hrvatske(439)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(5553)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(246)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7910)
Županijski sud(383)


Vrsta odluke

--(1)
Dopunsko rješenje(2)
Izvješće(1)
Načelni stav sjednice odjela(2)
Odluka(328)
Odluka i rješenje(1)
Presuda(3945)
Presuda i rješenje(505)
Rješenje(9788)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite