Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 138
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3448)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsII-32/15-12 Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da je osporavano rješenje donijeto na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilne primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« 122/03. - dalje ZZTN) i odredi Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91. i 103/96.). Nadalje navodi da je rješenje doneseno i pravilnom primjenom članka 35. stavka 3. ZZTN-a kojim je propisano da se u ocjeni svih oblika sprječavanja, ... 14.12.2016
Usž 3609/2016-2 Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Fedore Lovričević-Stojanović, predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Sanje Otočan članica vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. B. iz D., kojeg zastupa opunomoćenik B. I., odvjetnik u V., protiv tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, Zagreb, A. Mihanovića 3, radi razdvajanja mirovine, odlučujući o žalbi protiv ... 18.11.2016
Usž 2974/2016-2 Ispitujući pobijanu prvostupanjsku presudu u dijelu u kojem je osporavana žalbom i u granicama razloga navedenih u žalbi sukladno članku 73. stavku 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14. dalje: ZUS) ovaj Sud nalazi da je prvostupanjski sud nepravilno postupio kada je odbio tužbeni zahtjev za poništenje osporenog i prvostupanjskog rješenja. Nadalje, proizlazi da prigovor zastare nije ispitivan kao žalbeni navod u okviru žalbenih postupaka već ... 10.11.2016
Usž 3025/2016-2 Tužiteljica smatra da nema mjesta primjeni odredbe članka 6. stavka 1. alineje 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/12. i 143/13.) prema kojoj se nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikoga grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za ... 10.11.2016
Usž 3362/2016-2 Žalitelj je podnio prvostupanjskom upravnom sudu tužbu osporavajući u cijelosti zakonitost osporenog ovlaštenja tuženika, te pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u pogledu ispunjenja uvjeta iz javnog poziva koji se odnose na posjedovanje dozvole za gospodarenje otpadom, dokaza o tome da pravna osoba zainteresirane osobe ne raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje godišnjeg operativnog programa rada te s postrojenjem i opremom koje ispunjava ... 10.11.2016
Usoz-3/16-7 I. Zahtjev se djelomično usvaja i ukidaju se odredbe Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj: 16/14., 25/15. i 3/16.) i to: članka 5. stavka 3. u dijelu u kojem glasi: »zaduženom«; članka 14. stavka 1., članka 14. stavka 2. u dijelu u kojem glasi: »oni ... 28.10.2016
Usoz-78/16-5 Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10. - proč.tekst, 56/90., 135/97. 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 5/14.), u članku 90. stavak 2. određuje da propisi tijela koja imaju javne ovlasti, prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom. Odredbom članka 82. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09.,... 28.10.2016
Usoz-13/16-6 Odredbom točke 2. Cjenika određen je način izračuna ukupne naknade za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanja komunalnog otpada, što je propisano odredbom članka 14. stavka 5. Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreb, broj 16/14.). Odredbom točke 3. ... 28.10.2016
Usoz-167/15-10 Također, odredbom članka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano je da se poslovi državne izmjere i katastra nekretnina obavljaju na temelju petogodišnjih i godišnjih programa (stavak 1.), da se programima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju u prvom redu područja na kojima će se obaviti osnovni geodetski radovi, topografske izmjere i izradba državnih karata, izmjera i označavanje državne granice, izradba katastra nekretnina te izvori financiranja za provedbu ... 28.10.2016
Usoz-95/16-3 Naime, odredbom članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi određene su ovlasti predstavničkog tijela, koje, pored ostalog, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a što je regulirano i člankom 32. Statuta, prema kojem Općinsko vijeće donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine te odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug... 28.10.2016
Usž 2441/2015-2 U odnosu na dio obrazloženja osporenog rješenja tuženika u kojem je navedeno da su utvrđeni propusti u provedbi postupka utvrđivanja organizacijskog viška nastalog u nastavi predmeta informatike, da iako organizacijski višak postoji više godina, da tužiteljica kao ravnateljica nije poduzimala potrebne radnje, da se satnica nastavnika u nastavi predmeta informatika uskladi s brojem sati predviđenim nastavnim planom i programom, pri čemu tuženik u obrazloženju osporenog rješenja ... 20.10.2016
Usž 3183/2016-2 Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članica vijeća, uz višu sudsku savjetnicu Veseljku Kos, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja V.-M. uslužni obrt, Z., kojeg zastupa opunomoćenik Z. V., odvjetnik u O. d. Budući da ne postoje razlozi na koje Visoki upravni sud pazi po službenoj dužnosti (članak 73. stavak 1. ZUS-a) na temelju odredbe članka 74. ... 20.10.2016
Usž 2788/2016-2 Mirjane Juričić, članica vijeća te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja A. M. iz S., V. G., protiv tuženog Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Frankopanska 1, radi poreza na dohodak, odlučujući o žalbi tužitelja protiv rješenja Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-313/14-6 od 16. lipnja 2016. Iz svega navedenog proizlazi da žalba tužitelja izjavljena protiv... 19.10.2016
Usž 1986/2016-2 7562) imalo za cilj diskriminirati istog u odnosu na ostale vlasnike i posjednike nekretnina koje su u obuhvatu lučkog područja Lučke uprave Z., sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Z. i kasnijim izmjenama i dopunama iste („Narodne novine“, broj 19/97., 67/02., 154/03., 132/06., 127/07., 155/13. i 83/15.), već se, upravo suprotno, postupak izvlaštenja vodio u odnosu na sve nekretnine čiji su se vlasnici i posjednici takvima tijekom postupka mogli ... 6.10.2016
Usž 2108/2016-2 U žalbi protiv osporene presude tužitelj navodi da sud prvog stupnja odbija tužbeni zahtjev pozivom na članak 39. Zakona o općem upravnom postupku jer da „pravo, odnosno dužnost obavljanja rada na određenom radnom mjestu čini osobno neprenosivo pravo, u kojem slučaju prestanak stranačke sposobnosti smrću stranke, za sobom povlači obustavu upravnog postupka“. Ispitujući osporenu presudu u dijelu u kojem je osporavana žalbom i u granicama razloga u njoj navedenih, sukladno ... 5.10.2016
Usž 1214/2016-5 Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. B. iz M., kojeg zastupa A. I., odvjetnik u R., protiv tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Frankopanska 1, radi utvrđivanja zastare prava na obračunavanje doprinosa, odlučujući o žalbi protiv presude Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-1728/15-3 od 3. ... 5.10.2016
Usž 1694/2016-2 stavka 5. Općeg poreznog zakona propisano je da na plaćene poreze bez pravne osnove kamate se obračunavaju počevši s 15-im danom od dana primitka zahtjeva za povrat, ako posebnim propisom nije uređeno drukčije, te stavkom 6. iste odredbe Zakona je propisano da iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako je povodom pokrenutog upravnog spora u pravomoćno dovršenom postupku poništeno, izmijenjeno ili ukinuto rješenje ili drugi akt o zaduženju na temelju kojeg je plaćen porez, tada ... 28.9.2016
Usž 1614/2016-2 Osvrćući se na tijek postupka, kao i izjave svjedoka, tuženik u bitnom navodi kako, sukladno Pravilniku o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 76/11. i 42/13.-dalje u tekstu: Pravilnik), procedurama i ustaljenoj praksi tuženika, koju potvrđuju i iskazi svjedoka S. i K., ukoliko stranka želi zatvoriti svoje poljoprivredno gospodarstvo te s tom namjerom dolazi prvostupanjskom tijelu, stranka isto čini putem zahtjeva kojeg je dužna ispuniti, potpisati te ... 28.9.2016
UsII-188/15-11 Također se u zahtjevu navodi da su uočene anomalije od uobičajenih uzoraka prometa pa tako predmetni pozivi do mreže zainteresirane osobe dolaze isključivo s brojeva izvan EU/EEA te su prisutni u istom obimu i u noćnim razdobljima kada obično promet opada, a dodatno broj i vrijeme trajanja poziva ostvarenih prema svakom pojedinom »B« broju značajno odudaraju od uobičajenog broja poziva i njihovog vremena trajanja. U postupku je utvrđeno da iz cijelog ugovora, a posebno iz članka ... 28.9.2016
Usoz-61/16-7 Naime, za ocjenu zakonitosti osporenih odredbi mjerodavan je članak 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 56/13., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15. - dalje: ZKG) koji u odredbi stavka 7. propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se obavezno utvrđuje: ... 27.9.2016
Usž 1897/2016-2 Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Z. B. iz S., i V. B. iz S., koje zastupaju opunomoćenici odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda B. G. i H. B., O., protiv tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Frankopanska 1, radi poreza na promet nekretnina, odlučujući o žalbi tužitelja prvotužitelja Z. B. iz S. protiv presude... 22.9.2016
UsII-124/16-6 godine dostavi HAKOM-u i tužitelju prijedlog novog ugovora kojim se osigurava pravo nesmetanog pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i održavanja svoje elektroničke komunikacijske mreže, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na dijelu cestovnog zemljišta na svim županijskim i lokalnim cestama kojima upravlja Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, sukladno Odluci o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja ... 22.9.2016
Usž 2842/2016-2 Zakona o gradnji koji je bio na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za produljenja roka važenja rješenja o uvjetima građenja propisuje da postupci započeti prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji do stupanja na snagu Zakona o gradnji, koji se odnose na gradnju dovršiti će se prema odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju tog Zakona, a kako je u konkretnom slučaju zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji, koji se prema ocjeni suda ... 21.9.2016
Usž 2007/2016-3 Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Fedore Lovričević-Stojanović, predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Sanje Otočan članica vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. M. iz S. B., protiv tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba Zagreb, A. Mihanovića 3, radi nepripadne isplate, odlučujući o žalbi protiv presude Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 8 ... 15.9.2016
Usž 2141/2016-2 Odredbom čanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) definiran je pojam komunalne naknade, prema kojem komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog ... 14.9.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 138 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(144) 2015(97) 2014(239) 2013(545)
2012(463) 2011(401) 2010(420) 2009(287)
2008(246) 2007(27) 2006(27) 2005(25)
2004(20) 2003(25) 2002(20) 2001(23)
2000(28) 1999(40) 1998(39) 1997(75)
1996(95) 1995(79) 1994(37) 1993(45)
1992(1)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

--(453)
Odluka(2)
Ostalo(1)
Presuda(2722)
Presuda i rješenje(20)
Rješenje(249)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite