Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 2 / 8878
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 221929)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/1328/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
II Kž 35/2017-4 Okrivljeni T. K. u žalbi ističe da prvostupanjski sud u pobijanom rješenju nije naveo razloge o tome da bi iz činjeničnog opisa kaznenog djela stavljenog mu na teret u ovom kaznenom predmetu proizlazilo da se on za određene radnje tereti više puta, što znači da bi mu se trebalo staviti manji broj radnji od terećenih, a time upire na ostvarenje bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz članka 468. Nadalje, okrivljenik osporava postojanje opće pretpostavke za primjenu mjere ... 25.1.2017
U-III/1330/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
U-III/3586/2013 Međutim, Ustavni sud zamjećuje kako je drugostupanjski sud u svom obrazloženju propustio ocijeniti okolnosti na koje podnositelj upire tijekom postupka o tome da sporna nekretnina nije ušla u stečajnu masu društvenog poduzeća Industrije kože Ivo Marinković iz Karlovca, kao niti u stečajnu masu društvenog poduzeća Josip Kraš iz Karlovca (kao pravnog sljednika potonje navedenog poduzeća), dok iz rješenja stečajnog vijeća Trgovačkog suda u Karlovcu broj: St-13/99 od 19. svibnja... 25.1.2017
U-III/3333/2014 98. st. 2. Zakona o sigurnosnim službama u RH i na tužitelja se u spornom razdoblju primjenjivao Zakon o unutarnjim poslovima (NN 21/91), slijedom čega radnopravni status tužitelja kao službenika nije bio različit u odnosu na ostale službenike MUP čija su prava i obveze, odgovornosti i način uređivanja plaća bili uređeni Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01 ...), Uredbom o plaćama policijskih službenika (NN 39/01) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, ... 25.1.2017
U-III/2223/2015 Naime, sudovi su tijekom postupka utvrdili da se Savez športova Općine Sinj nije osnovao odnosno preregistrirao sukladno članku 48. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, zbog čega je po sili zakona prestao postojati kao samostalna pravna osoba, da stoga, nije preuzeo radnike bivšeg SIZ-a fizičke kulture (među kojima i podnositeljicu) te, s obzirom da tuženik (Grad Sinj) nije sljednik navedenog Saveza športova Općine Sinj, isti nije u obvezi preuzeti podnositeljicu kao ... 25.1.2017
U-III/5765/2011 30. st. 5., 6. 7. i 8. u svezi st. 1. ZOR-a/04, - pri čemu bi I okrivljenik mogao biti samo osoba u odnosu na koju se takva zaštita traži, - pa kako u činjeničnom opisu nije označeno ni inkriminirano koje bi to pravo na rad ili koje konkretno drugo pravo iz rada, utvrđeno konkretnom važećom zakonskom odredbom određenog zakona, kao blanketne norme, okrivljenik uskratio oštećenici ili joj ograničio takvo pripadajuće konkretno pravo, a to se ne označava ni u zakonskom opisu djela,... 25.1.2017
U-III/5018/2016 Manipulacija sa maloljetnim X. Y. na koju tužena ukazuje u žalbi ističući da je X. Y. očito instruiran od strane tužitelja rekao da će morati ići kod tužene ako pristane da ju vidi, sama po sebi ne dovodi do zaključka da bi maloljetna djeca stranaka trebala živjeti s tuženom, a posebno kada se ima u vidu da X. X. s tuženom ne želi kontaktirati, da je X. Y. vezan uz sestru i da se s njom solidarizirao, da je X. Y. svjedočio događaju koji je završio ubodom noža, da su djeca ... 25.1.2017
Rev 554/2015-2 st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje: ZPP) i to zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da revizijski sud prihvati reviziju, ukine prvostupanjsku i drugostupanjsku presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje pred drugog suca. S obzirom da vrijednost predmeta spora ne... 25.1.2017
Kž eun 4/2017-4 - ne smije se kazneno goniti niti se protiv nje smije izvršiti kazna zatvora u državi izdavanja, za djela počinjena prije predaje, - ne smije biti predana drugoj državi članici radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora za druga kaznena djela, - ne smije biti izručena trećoj državi radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora za druga kaznena djela, - ako traženoj osobi V. V. u državi izdavanja bude izrečena kaznena sankcija, nakon pravomoćnosti odluke o izricanju ... 24.1.2017
III Kr 3/2017-3 stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 125/11. i 143/12. - dalje u tekstu: KZ/97.) pa mu je izrečena kazna zatvora u trajanju šest mjeseci te mu je izrečena uvjetna osuda kojom mu je određeno vrijeme provjeravanja u trajanju jedna godina. Na temelju članka 82. KZ/97. u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske ... 24.1.2017
II 4 Kr 162/2016-4 T. B. suprug L. L. B., koja je u svojstvu stručnog suradnika zaposlena na Općinskom sudu u Šibeniku, te često sudjeluje na raspravama u predmetima sudaca za mladež tog suda, a koju dužnost obavljaju svi suci Općinskog suda u Šibeniku. Okolnosti istaknute u prijedlogu za prenošenje mjesne nadležnosti takve su da opravdavaju zaključak kako, prvenstveno zbog potrebe da sud u javnosti ostavlja utisak nepristranosti, postoje važni razlozi za delegaciju mjesne nadležnosti na neki drugi... 24.1.2017
I Kž 671/2016-4 , odnosno stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13. i 145/13.) kojim je u članku 18. izmijenjena do tada važeća odredba članka 32. stavka 1. točke 4. ZKP/08. kojom to nije bilo propisano kao razlog isključenja suca od obavljanja sudske dužnosti, a pravilnost pojedine procesne radnje procjenjuje se isključivo prema procesnim odredbama koje su ... 24.1.2017
Gr1 20/2017-2 U ovom predmetu Općinski sud u Šibeniku, podnio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da se u smislu odredbe članka 68. stavka 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 - dalje: ZPP) u ovom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud budući da je tužiteljica M. Š. Gr1 20/2017-2 23.01.2017 Rješenje Građanski - razno GRAĐANSKI ODJEL U ovom predmetu Općinski sud u ... 23.1.2017
I Kž 18/2017-3 A. V. po branitelju S. P. odvjetniku iz R. zbog bitne povrede odredba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne primjene ZPOIK, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske preinači prvostupanjsko rješenje na način da odbije prijedlog radi određivanja privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, a podredno da ukine prvostupanjsko rješenje i predmet vrati na ponovno odlučivanje. Stoga je u razlozima ... 23.1.2017
II Kž 25/2017-4 ZKP/08, na povredu koje se također poziva ovaj žalitelj, treba navesti da se u maksimalno trajanje istražnog zatvora uračunava samo ono vrijeme za koje je osoba bila lišena slobode po toj osnovi, odnosno po osnovi istražnog zatvora (ranije pritvora, što je prvostupanjski sud također uzeo u obzir), no, ne i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora iz pravomoćne presude koje je prethodilo odluci o obustavi izvršenja te kazne i određivanju istražnog zatvora, kako to pogrešno ... 20.1.2017
II Kž 23/2017-4 Prema činjeničnom opisu optužnice okrivljenik se tereti da je, u nakani da usmrti svoju majku koju je prethodno duže vrijeme učestalo tukao, verbalno zastrašivao i ponižavao, najprije s njom verbalno sukobio pa ju je stisnutom šakom udario u predjelu lica nanijevši joj ozljede u vidu krvarenja u području spojnica lijevog oka, krvni podljev vjeđa lijevog oka i područja ispod oka te prijelom nosnih kostiju s krvnim podljevom oka, a zatim ju je rukama uhvatio za glavu prekrivši ... 20.1.2017
I Kž 22/2017-4 Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Šibeniku je odbio kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika O. B. podnesen po službenoj dužnosti u smislu članka 158.a Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 129/00, 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13. - dalje u tekstu: ZIKZ) od strane Kaznionice i zatvora u Š. Sve navedeno, i prema ocjeni ovog suda, ... 19.1.2017
III Kr 110/2016-11 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), dok iz sadržaja zahtjeva proizlazi da ponavlja svoju obranu, pri čemu poriče inkriminaciju, kao i vjerodostojnost u postupku ispitanih svjedoka, a pri tome posebno oštećenika, interpretira i analizira nalaz vještaka, navodeći pritom kako su sudovi pogrešno utvrdili činjenično stanje. Time što podnositelj ... 19.1.2017
I Kž 20/2017-4 Naime, kao što to pravilno ističe i prvostupanjski sud u pobijanom rješenju, zatvorenik je do sada višekratno osuđivan, između ostaloga i zbog kaznenih djela kojim je svojstveno pribavljanje imovinske koristi, zbog kakvog i sada izdržava kaznu, pri čemu je ovo kazneno djelo počinio za vrijeme roka provjeravanja iz ranije pravomoćne presude kojom mu je izrečena uvjetna osuda, protiv njega je u tijeku i drugi kazneni postupak te je vjerojatnost kriminalnog povrata kod njega visoka (i... 19.1.2017
I Kž 15/2017-4 stavka 1. Zakona o izdržavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. i 56/13. - dalje u tekstu: ZIKZ) u vezi s člankom 59. KZ/11., odbio kao neosnovan prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika M. T. Zatvorenik se nalazi u Zatvoru u Z. na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od jedne godine, na koju je osuđen pravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 28. rujna 2015. ... 19.1.2017
Revr 16/2017-2 tužitelja T. B., kojeg je zastupao punomoćnik B. K., odvjetnik iz Odvjetničkog društva K. & K., Z., protiv tuženice Republike Hrvatske koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi isplate, odlučujući o reviziji tuženice protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžr-1390/12-2 od 17. rujna 2013. Suglasno st. 3. navedene zakonske odredbe stranka treba ne samo određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela, uz određeno navođenje propisa i... 18.1.2017
I Kž 433/2016-6 Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Zagrebu je, na temelju članka 68. stavka 5. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12., 56/15. i 61/15.; dalje u tekstu: KZ/11.), utvrdio da postoje uvjeti za nastavkom primjene sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja prema osuđenom S. Š. I Kž 433/2016-6 18.01.2017 Rješenje Kazneni - drugostupanjski i trećestupanjski KAZNENI ODJEL Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Zagrebu je, na temelju članka 68. ... 18.1.2017
U-III/5880/2016 U-III/5880/2016 U-III/5880/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Antun Palarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Enes Bošnjaković iz Vodnjana, kojeg zastupa Nenad Sladaković, odvjetnik u Puli, na sjednici održanoj 18. siječnja 2017. stavka 1. točke 5. ZKP/08 propisano je da do ... 18.1.2017
II Kž 21/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Lidije Grubić Radaković kao predsjednice vijeća te Ranka Marijana i Melite Božičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Martine Setnik kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. S., zbog kaznenog djela iz članka 230. Prvostupanjski sud je pravilno i potpuno utvrdio sve okolnosti koje su odlučne za primjenu mjere istražnog zatvora protiv okrivljenika, a ... 18.1.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8878 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(110) 2016(4974) 2015(8252) 2014(8675)
2013(8486) 2012(10020) 2011(11715) 2010(13484)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4700)
1993(5015) 1992(4921) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(562)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9425)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3519)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173366)
Županijski sud(6523)


Vrsta odluke

--(1976)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6941)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(10)
Presuda(73177)
Presuda i rješenje(7600)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131921)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite