Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 8871
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 221756)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-III/5981/2016 7. Imajući u vidu visinu iznosa trošarine i zakonskih zateznih kamata koje je podnositeljica obvezana platiti prema osporenim aktima i financijske podatke iz dokumentacije dostavljene Ustavnom sudu, a osobito činjenicu da podnositeljica stalnim obavljanjem proizvodne djelatnosti i zapošljavanjem 194 radnika ostvaruje prihod, Ustavni sud je ocijenio da u konkretnom slučaju zbog prisilne ovrhe prije donošenja odluke Ustavnog suda povodom ustavne tužbe podnositeljice nije moguće ... 2.2.2017
I Kž 566/2016-7 Određujući vrstu i mjeru kazne koju će primijeniti, sud mora uzeti u obzir okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja kaznenog djela, a osobito stupanj krivnje, pobudu iz koje je kazneno djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i usklađenog njegovog ponašanja sa zakonima, ... 2.2.2017
II 4 Kr 106/2016-5 U prijedlogu je navedeno da svi optuženici i većina svjedoka imaju prebivalište na području O., većina optuženika je odslužila zatvorske kazne te uz činjenicu da je proteklo deset godina od početka postupka, optuženik D. K. smatra da ne postoji niti jedan razlog zbog kojeg je za vođenje postupka bio određen Županijski sud u Zagrebu. Republika Hrvatska ima obvezu u skladu s odredbama Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv ... 26.1.2017
I Kž 562/2016-6 Naime, iz iskaza ovih svjedoka proizlazi da oni nisu baš ništa vidjeli, pa tako ni oštećenicu prilikom ulaska u autobus, što već samo po sebi ne može opovrgnuti iskaz oštećenice u prikazu cjelokupnog događaja, pa time i optuženikovu primjenu sile u sprječavanju oštećenice da uđe u autobus i otputuje iz S. Također je sasvim nebitan za obranu optuženika iskaz svjedoka A. M. koji samo potvrđuje iskaz oštećenice da joj je on te večeri dao otkaz iz lokala u kojem je radila kao... 26.1.2017
III Kr 4/2017-4 139 st. 2 Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15; dalje u tekstu - KZ/11), odlučujući o zahtjevu osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude što je čine presude Općinskog suda u Bjelovaru od 21. rujna 2016 godine broj K-403/14-16 i Županijskog suda u Zagrebu od 22. studenog 2016 godine broj Kž-998/16-3, u sjednici održanoj 26. siječnja 2017 godine, III Kr 4/2017-4 26.01.2017 Rješenje Kazneni - izvanredno preispitivanje presude KAZNENI ... 26.1.2017
I Kž Us 3/2017-4 Prema tome, prvostupanjsko rješenje nije nedostatno obrazloženo pa niti arbitrarno, a niti je propušteno od suda da svoju odluku potpuno i valjano obrazloži, pa da bi time došlo do povrede članka 29. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 41/01. - pročišćeni tekst, 55/01. - ispravak, 76/10., 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - dalje u tekstu: Ustav RH) te članka 6. stavaka 1. i 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Međunarodni ... 26.1.2017
UsI-274/14-8 Tužiteljica iskazuje sumnju da tužba koju je poslala sudu u Strasbourgu, nikada u izvornom obliku nije stigla na Sud u Strasbourgu, a o čemu da svjedoči dopis Suda iz Strasbourga, koji je tužiteljica dostavila u privitku tužbe označen kao prilog broj 2 (list 4 spisa), iz kojeg dopisa da nije razvidno zbog čega je tužba odbijena jer da članci 34. i 35. Konvencije ne govore ništa o razlogu odbijanja; da je dopis poslan običnom poštom bez pečata Suda i ostalih bitnih sadržaja; da ... 26.1.2017
U-III/3778/2016 U-III/3778/2016 U-III/3778/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Mate Milković iz Kozica, kojeg zastupa Tomislav Filaković, odvjetnik iz Osijeka, na sjednici održanoj 25. siječnja 2017. "Iz činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom ... 25.1.2017
U-III/2529/2015 u Kninu, postupajući u svojstvu predsjednika Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a 'Tvrđava Knin' (u nastavku - Udruga) i u svojstvu upravitelja Braniteljske Zadruge 'Tvrđava Knin' (u nastavku - Zadruga), s ciljem da sebi pribavi znatnu protupravnu imovinsku korist, a iskorištavajući okolnost da je kao takav jedini bio ovlašten za zastupanje Udruge i Zadruge i za podizanje novca s njihovih žiro-računa, bez bilo kakve pravne osnove sa žiro-računa Udruge broj ... 25.1.2017
U-III/1913/2016 "Prvostupanjski je sud nakon izvršenog uvida u dokumentaciju priloženu spisu tuženika, te nakon održane usmene rasprave, ocijenio da su činjenice koje su s medicinskog stajališta odlučne u smislu članka 5. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ('Narodne novine', broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. - dalje: Zakon) pravilno utvrđene na temelju nalaza i mišljenja stručnih tijela ... 25.1.2017
U-III/2857/2013 Isto tako nije prihvaćen niti prijedlog tuženice-protutužiteljice za izvođenje dokaza saslušanjem pojedinih svjedoka na okolnost da joj nitko nije osporavao stečeno pravo da u predmetnom stanu živi do svoje smrti, budući da pravo doživotnog uživanja toga stana odnosno stanovanja nije, kao takvo, upisano u zemljišnoj knjizi, niti je u tom pravcu između stranaka zaključen kakav pravni posao, kao niti na okolnost vođenja pregovora po pitanju zamjene predmetnog stana za dva manja ... 25.1.2017
II Kž 35/2017-4 Okrivljeni T. K. u žalbi ističe da prvostupanjski sud u pobijanom rješenju nije naveo razloge o tome da bi iz činjeničnog opisa kaznenog djela stavljenog mu na teret u ovom kaznenom predmetu proizlazilo da se on za određene radnje tereti više puta, što znači da bi mu se trebalo staviti manji broj radnji od terećenih, a time upire na ostvarenje bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz članka 468. Nadalje, okrivljenik osporava postojanje opće pretpostavke za primjenu mjere ... 25.1.2017
II Kž 31/2017-4 Nadalje, postojanje onih osobitih okolnosti koje upućuju na konkretnu i neposrednu opasnost da će optuženi K. M., u slučaju puštanja na slobodu, ponoviti kazneno djelo, odnosno, dovršiti pokušano, prvostupanjski sud s pravom nalazi u činjenici dosadašnje osuđivanosti optuženika budući da je optuženi K. M., prema izvatku iz kaznene evidencije, pravomoćno osuđivana osoba zbog počinjenja kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda, razbojništva i tjelesne ozljede, odnosno kaznenih ... 25.1.2017
II Kž 29/2017-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vesne Vrbetić kao predsjednice vijeća te Dražena Tripala i Žarka Dundovića kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog D. B. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 326. stavka 4. ZKP/08. te nije utvrđeno da bi u istom bila počinjena niti istaknuta bitna povreda odredaba kaznenog postupka, jer je ... 25.1.2017
II Kž 33/2017-4 po branitelju, odvjetniku T. K., „… iz svih žalbenih razloga predviđenih po ZKP/08.“, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske „… preinači pobijano rješenje na način da se odbije prijedlog za produljenjem istražnog zatvora te isti ukine, podredno da preinači pobijano rješenje na način da istražni zatvor zamijeni nekom od blažih mjera iz članka 98. ZKP/08, podredno da ukine pobijano rješenje i predmet vrati Županijskom sudu u Velikoj Gorici na ponovno ... 25.1.2017
II Kž 27/2017-4 U ponovljenom postupku preispitivanja razloga za daljnju primjenu mjere istražnog zatvora protiv okrivljenog M. F., prvostupanjski sud će najprije obrazložiti na temelju kojih činjenica i dokaza u konkretnoj situaciji proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio na teret stavljeno mu kazneno djelo, a potom će, uz pravilno utvrđene okolnosti koje upućuju na opasnost od ponavljanja djela na strani okrivljenika, utvrditi i ocijeniti i sve one okolnosti koje su od ... 25.1.2017
U-III/3333/2014 98. st. 2. Zakona o sigurnosnim službama u RH i na tužitelja se u spornom razdoblju primjenjivao Zakon o unutarnjim poslovima (NN 21/91), slijedom čega radnopravni status tužitelja kao službenika nije bio različit u odnosu na ostale službenike MUP čija su prava i obveze, odgovornosti i način uređivanja plaća bili uređeni Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01 ...), Uredbom o plaćama policijskih službenika (NN 39/01) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, ... 25.1.2017
U-III/3586/2013 Međutim, Ustavni sud zamjećuje kako je drugostupanjski sud u svom obrazloženju propustio ocijeniti okolnosti na koje podnositelj upire tijekom postupka o tome da sporna nekretnina nije ušla u stečajnu masu društvenog poduzeća Industrije kože Ivo Marinković iz Karlovca, kao niti u stečajnu masu društvenog poduzeća Josip Kraš iz Karlovca (kao pravnog sljednika potonje navedenog poduzeća), dok iz rješenja stečajnog vijeća Trgovačkog suda u Karlovcu broj: St-13/99 od 19. svibnja... 25.1.2017
U-III/4550/2016 (list 91. spisa), u kojoj se izrijekom sporazum sindikata koji na području zdravstva djeluju i ne spominje, niti toj obavijesti on prileži, a koja je obavijest upućena od strane (samo) četiri od sedamnaest, odnosno osamnaest postojećih sindikata iz tog područja, te cijeneći i nesporna očitovanja stranaka u ovom postupku vezano za pregovaranje temeljem takve obavijesti, pravilno je prvostupanjski sud zaključio u konkretnom slučaju o nepostojanju sporazuma sindikata iz područja ... 25.1.2017
U-III/2562/2013 U-III/2562/2013 U-III/2562/2013 Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan i Josip Leko, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Milan Malbaša iz Vukovara, kojeg zastupa Stjepan Šporčić, odvjetnik u Vukovaru, na sjednici održanoj 25. siječnja 2017. Stajalište ovog suda je, s obzirom na navedeno ... 25.1.2017
U-III/5018/2016 Manipulacija sa maloljetnim X. Y. na koju tužena ukazuje u žalbi ističući da je X. Y. očito instruiran od strane tužitelja rekao da će morati ići kod tužene ako pristane da ju vidi, sama po sebi ne dovodi do zaključka da bi maloljetna djeca stranaka trebala živjeti s tuženom, a posebno kada se ima u vidu da X. X. s tuženom ne želi kontaktirati, da je X. Y. vezan uz sestru i da se s njom solidarizirao, da je X. Y. svjedočio događaju koji je završio ubodom noža, da su djeca ... 25.1.2017
U-III/2223/2015 Naime, sudovi su tijekom postupka utvrdili da se Savez športova Općine Sinj nije osnovao odnosno preregistrirao sukladno članku 48. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, zbog čega je po sili zakona prestao postojati kao samostalna pravna osoba, da stoga, nije preuzeo radnike bivšeg SIZ-a fizičke kulture (među kojima i podnositeljicu) te, s obzirom da tuženik (Grad Sinj) nije sljednik navedenog Saveza športova Općine Sinj, isti nije u obvezi preuzeti podnositeljicu kao ... 25.1.2017
U-III/1328/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
U-III/1330/2015 42. ZR-a, a prema čijem stavku 1. ako dnevni ili tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, Kolektivnim ugovorom, Sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili Ugovorom o radu, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom, odnosno prema čijem stavku 2. poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, a polazeći od okolnosti ... 25.1.2017
U-III/5765/2011 30. st. 5., 6. 7. i 8. u svezi st. 1. ZOR-a/04, - pri čemu bi I okrivljenik mogao biti samo osoba u odnosu na koju se takva zaštita traži, - pa kako u činjeničnom opisu nije označeno ni inkriminirano koje bi to pravo na rad ili koje konkretno drugo pravo iz rada, utvrđeno konkretnom važećom zakonskom odredbom određenog zakona, kao blanketne norme, okrivljenik uskratio oštećenici ili joj ograničio takvo pripadajuće konkretno pravo, a to se ne označava ni u zakonskom opisu djela,... 25.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8871 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(92) 2016(4888) 2015(8183) 2014(8675)
2013(8486) 2012(10020) 2011(11715) 2010(13484)
2009(13013) 2008(14573) 2007(15989) 2006(14688)
2005(12591) 2004(8037) 2003(7892) 2002(8006)
2001(7317) 2000(6843) 1999(5892) 1998(4891)
1997(4012) 1996(4741) 1995(4344) 1994(4700)
1993(5015) 1992(4921) 1991(5001) 1990(3711)
1989(10) 1988(9) 1987(2) 1986(2)
1985(4) 1984(3) 1983(2) 1982(1)
1981(1) 1980(1) 1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(562)
Upravni sud Republike Hrvatske(404)
Ustavni sud Republike Hrvatske(9425)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(608)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27522)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3519)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(173193)
Županijski sud(6523)


Vrsta odluke

--(1976)
Dopis(12)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(7)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(19)
Načelni stav sjednice odjela(30)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(6941)
Odluka i rješenje(166)
Ostalo(25)
Parnični (sve vrste)(1)
Pravno shvaćanje(10)
Presuda(73158)
Presuda i rješenje(7600)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(131767)
rješenje(1)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(5)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite