Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Europski sud za ljudska prava
 

Odluke Europskog suda za ljudska prava

Stranica 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 579)
Broj odluke Naslov Datum odluke
13946/15 Zdravko Folnegović protiv Hrvatske 10.1.2017
47. S tim u vezi Sud primjećuje da je dotična administrativna zabrana putovanja bila temeljena na članku 41. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana kojim je predviđena mogućnost odbijanja davanja putne isprave pojedincu na temelju zahtjeva nadležnog suda, u odnosu na kojeg je kazneni postupak u tijeku ili koji je osuđen i izrečena mu je zatvorska kazna duža od tri mjeseca (vidi prethodni odlomak 33.). Administrativna zabrana putovanja u odnosu na podnositelja zahtjeva isprva...
6962/13 Škaro protiv Republike Hrvatske 6.12.2016
24. Sud napominje da prema načelu neposrednosti odluke u kaznenim predmetima donose suci koji su bili prisutni tijekom čitavog postupka i postupka prikupljanja dokaza (vidi prethodno citirani predmet Cutean, odlomak 61.). Međutim, to se ne može protumačiti kao zabrana bilo kakvih izmjena u sastavu sudskog vijeća u tijeku postupka (vidi predmet P.K. protiv Finske (odl. 28. Sud napominje da je podnositelj zahtjeva u ovom predmetu, za razliku od (prethodno citiranog) predmeta P.K. protiv ...
33320/15 Vladimir Terlević protiv Republike Hrvatske 22.11.2016
2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.” 18. Na samom početku Sud primjećuje kako su prigovori u ovome zahtjevu proistekli iz parničnog postupka u kojem je podnositelja zahtjeva zastupao odvjetnik i u...
35444/12 Bego i drugi protiv Republike Hrvatske 15.11.2016
Pritom su se između ostalog pozvali na članak 48. i članak 50. Ustava Republike Hrvatske koji jamče pravo vlasništva i koji predviđaju naknadu u slučaju njegova oduzimanja iii ograničavanja (vidjeti prethodne odlomke 8. i 18.). U svojim ustavnim tužbama podnositelji zahtjeva opet su se pozvali na spomenute članke Ustava Republike Hrvatske (uz njegov članak 29. stavak 1.) i iznijeli iste tvrdnje koje se temelje na Ustavu Republike Hrvatske, a u vezi njihova prava vlasništva kao i ...
61691/13 Homan d.o.o. protiv Hrvatske 15.11.2016
26. Sud napominje kako je za razdoblje od deset i pol godina Vrhovni sud Republike Hrvatske dosudio društvu podnositelju zahtjeva iznos koji odgovara otprilike iznosu od 673 eura (EUR) (vidjeti prethodne odlomke 12. i 19.). Ta naknada ne odgovara onome što bi Sud vjerojatno dosudio na temelju članka 41. Konvencije u odnosu na isto razdoblje, niti se na drugi način može smatrati odgovarajućom u okolnostima predmeta (vidjeti načela utvrđena u sudskoj praksi Suda u predmetu Cocchiarella ...
22251/13 Bašić protiv Republike Hrvatske 25.10.2016
46.Što se tiče prigovora koje je iznijela obrana, sud je posebno ispitao policijske službenike zadužene za provođenje tajnog nadzora kako bi se razjasnile okolnosti predmeta te je obrazloženom odlukom iznio svoja utvrđenja o načinu na koji su snimke pribavljene i dokumentirane (vidi odlomke 19. i 22. ove presude, i usporedite Bykov, prethodno citirano, odlomak 95., i, s druge strane, Niţulescu, prethodno citirano, odlomak 63.). Ta utvrđenja također je ispitao i potvrdio Vrhovni sud...
23444/12 Arps protiv Republike Hrvatske 25.10.2016
28. U odnosu na tvrdnje Vlade da je na žalbenim sudovima bilo da odluče bi li prisutnost podnositeljice zahtjeva na sjednici žalbenog vijeća bila svrhovita, kako je propisano mjerodavnim domaćim pravom, Sud je već objasnio u predmetu Zahirović (prethodno citirano, odlomak 62.) da neovisno o diskreciji žalbenog suda da odluči hoće li ili neće podnositeljici zahtjeva omogućiti da prisustvuje sjednici žalbenog vijeća, pitanje o kojem je žalbeni sud trebao odlučiti, zahtijevalo da...
7334/13 Muršić protiv Hrvatske 20.10.2016
„1. Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u daljnjem tekstu: ustavno ...
40160/12 Zubac protiv Hrvatske 11.10.2016
40. st. 3. ZPP propisano je da ako je tužitelj u slučaju iz st. 2. istog članka vrijednost predmeta spora očito suviše visoko ili suviše nisko naznačio, tako da se postavlja pitanje stvarne nadležnosti, sastava suda, vrste postupka, prava na izjavljivanje revizije, ovlaštenja na zastupanje ili prava na naknadu troškova postupka, da će sud po službenoj dužnosti ili na prigovor tuženika, najkasnije na pripremnom ročištu, ili ako ono nije održano, onda na prvom ročištu za ...
25815/14 Mirošević-Anzulović protiv Republike Hrvatske 4.10.2016
godine, a temeljem kojeg su takvi najmoprimci uživaju niz zaštitnih mjera, kao što je obveza najmodavaca da sklope ugovore o najmu stana na neodređeno vrijeme; plaćanje zaštićene najamnine, čiji iznos utvrđuje Vlada i koji je znatno niži od tržišne najamnine; te bolja zaštita u slučaju otkaza najma stana. je protiv podnositeljice zahtjeva podnijela građansku tužbu pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, pozivajući se na članak 33. stavak 3. i članak 37. stavak 2. ...
37462/09 Žaja protiv Republike Hrvatske 4.10.2016
To je iz razloga što je postupak privremenog uvoza prijevoznih sredstava za privatnu uporabu reguliran člankom 5. Aneksa C [Istanbulske] konvencije, na način da je propisano da prijevozna sredstva za privatnu uporabu moraju biti registrirana na teritoriju različitom od teritorija privremenog uvoza na ime osobe sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriju izvan teritorija privremenog uvoza i moraju ih uvesti i rabiti osobe s prebivalištem na tom teritoriju. „1. Svatko može podnijeti ...
40581/12 Petar Matas protiv Republike Hrvatske 4.10.2016
21. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predviđene su različite obveze vlasnika kulturnih dobara, posebice, dužnost pažnje, čuvanja i održavanja, dužnost da omoguće dostupnost kulturnog dobra te daljnja mjerenja povezana s istraživanjem i procjenom objekta (članak 20.). Vlasnik takvog objekta obvezan je snositi sve troškove povezane s očuvanjem i održavanjem kulturnoga dobra, uz iznimku eventualnih izvanrednih troškova čija se naknada može zatražiti od ...
66553/12 Antunović protiv Hrvatske 4.10.2016
49. Okrećući se prigovoru Vlade da je podnositelj zahtjeva propustio na ispravan način iscrpiti dostupna domaća pravna sredstva, jer je trebao znati koji je sud stvarno nadležan za ispitivanje njegova predmeta (vidjeti stavak 34.), Sud prvo primjećuje da u tekstu (članka 34.) Zakona o parničnom postupku, a još manje u tekstu Zakona o upravnim sporovima, nije bilo ničega što bi upućivalo na to da podnositelj zahtjeva treba podnijeti svoju tužbu općinskom sudu umjesto Upravnom ...
70694/12 Darko Štimac i Daniela Kuzmin-Štimac protiv Republike Hrvatske 27.9.2016
47. S obzirom na navedeno i budući da se pravni okvir koji pruža zaštitu može sastojati i od građanskopravnih sredstava koja mogu pružiti dovoljnu zaštitu, Sud primjećuje da stranke ne osporavaju da su podnositelji zahtjeva imali mogućnost podnošenja tužbenog zahtjeva pred građanskim sudovima i traženja zaštite od uznemiravanja, uklanjanja opasnosti od moguće štete koja je rezultat radnji njihovih susjeda i naknade za navodnu štetu i zlouporabu njihovih prava (vidjeti ...
63081/14 Ljubica Lalić protiv Hrvatske 20.9.2016
godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Šibeniku protiv navedene banke i društva „Slavonac”, navodeći da ni ona ni njezin suprug nisu potpisali sporazum o prijenosu vlasništva u odnosu na njihovu kuću i da je za njega prvi put saznala u ostavinskom postupku pokrenutom nakon smrti njezina supruga. 2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili ...
2545/14 Nikola Frlan protiv Hrvatske 20.9.2016
2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.“ 33. S obzirom na činjenicu da podnositelj nije pokrenuo odgovarajuće postupke radi ispitivanja ugovora o kreditu pred nacionalnim sudovima, podrazumijeva se da ...
77742/13 Leonardo Biloglav protiv Hrvatske 20.9.2016
34. Prema tome, u predmetu podnositelja zahtjeva, iako je Upravni sud u Zagrebu odbio izravno preispitati rješenja zdravstvene komisije kojima se utvrđuje da je podnositelj zahtjeva nesposoban za obavljanje vojne službe, podnositelj zahtjeva imao je učinkovitu mogućnost da Upravni sud u Zagrebu preispita ta rješenja u kontekstu njegova osporavanja rješenja Ministarstva o prestanku djelatne vojne službe koje je bilo utemeljeno na nalazima zdravstvene komisije (vidi, suprotno tome, ...
65556/13 Ružica Kovač protiv Hrvatske 13.9.2016
Utvrdio je da se taj postupak nije odnosio na utvrđenje podnositeljičinih građanskih prava i obveza i da stoga nije mogla tražiti zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na taj postupak. 23. Vlada je osporavala dopuštenost zahtjeva tvrdeći da podnositeljica zahtjeva nije poštivala pravilo o šestomjesečnom roku, da članak 6. Konvencije nije primjenjiv te da je zahtjev u svakom slučaju očito neosnovan. 25. S ud smatra da nije potrebno ispitivati sve prigovore o ...
65559/13 Ratko Kovačić protiv Hrvatske 13.9.2016
godine, u Odboru u sastavu: Paul Lemmens, predsjednik, Ksenija Turković, Jon Fridrik Kjølbro, suci i Hasan Bakirci, zamjenik tajnika Odjela, Uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 7. listopada 2013. taj je sud izdao prekršajni nalog protiv podnositelja zahtjeva u kojem ga je proglasio krivim za dva prometna prekršaja i osudio ga na plaćanje kazne od 1,500 HRK 1. Također mu je odredio zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima za razdoblje od dva mjeseca. 17....
33137/14 Branimir Glavaš protiv Hrvatske 13.9.2016
29. Razmatrajući ovaj predmet, Sud primjećuje da su tri različite dnevne novine u svojim člancima navele točan iznos naknade sadržane u prijedlogu za postizanje prijateljskog rješenja i da su u svim člancima novinari izravno citirali podnositelja zahtjeva (vidi prethodne stavke 19.-21.). Budući da podnositelj zahtjeva nije ponudio drugo objašnjenje o izvoru tih informacija, Sud smatra neuvjerljivim argument podnositelja zahtjeva (vidi prethodni stavak 27.) da ih nije otkrio u svojem...
43777/13 Vrzić protiv Hrvatske 12.9.2016
godine, sporazum s M.G.-om i njegovim društvom E. Sklapanjem navedenog sporazuma podnositelji zahtjeva priznali su svoj dug u visini od 580.000 hrvatskih kuna koji su imali prema M.G.-u te dug njihovog društva u visini od 180.000 kuna prema društvu E. Kako bi se osigurala naplata cjelokupnog iznosa, podnositelji zahtjeva založili su svoju kuću, dopustivši M.G.-u da upiše založno pravo na njoj. 64. Sud je također smatrao da bi svakoj osobi kojoj prijeti rizik od miješanja u pravo na ...
72152/13 Cindrić i Bešlić protiv Republike Hrvatske 6.9.2016
„Budući da su i ratna šteta i šteta prouzrokovana terorističkim aktom posljedica nasilja, koje je jedan od ključnih elemenata (pa tako postoji osnovna sličnost u prirodi djela koje se svodi na nasilje), [na pitanje] je li specifični slučaj štete ratna šteta ili šteta prouzrokovana terorističkim aktom [treba odgovoriti] analizom djela nasilja u širem kontekstu okolnosti i događaja tijekom kojih je takvo djelo počinjeno; [odgovor] će posebno ovisiti o korištenim sredstvima, ...
11756/11 Dubravko Brljačić protiv Republike Hrvatske 23.8.2016
41. U dotičnom parničnom postupku pred Općinskim sudom u Požegi, podnositelju zahtjeva pružena je svaka mogućnost da učinkovito sudjeluje u postupku, a on je tu mogućnost iskoristio time što je uputio odvjetnika da ga zastupa te time što je pružio dokaze i iznio sve relevantne argumente koji mu idu u prilog (vidjeti prethodne odlomke 16. i 17.). Štoviše, pružena mu je mogućnost da sudjeluje u žalbenom postupku pred Županijskim sudom u Slavonskom Brodu i da se očituje na ...
39307/11 Izabel Skokandić protiv Hrvatske 23.8.2016
33. S obzirom na dokaze koji su dostupni Sudu (vidjeti prethodne odlomke 21.-23.), slijedi da je, u posebnim okolnostima ovog predmeta, pravni put na temelju članka 13. Zakona o sustavu državne uprave bio dostupan u dovoljnoj mjeri te siguran i u teoriji i u praksi pa je tako predstavljao dostupno i učinkovito pravno sredstvo (vidjeti prethodni odlomak 30.). To posebno važi s obzirom na činjenicu da je podnositeljica zahtjeva s vremenom ishodila legalizaciju statusa izgradnje svoje kuće...
29555/11 Stipan Jurišić protiv Republike Hrvatske 23.8.2016
27. Što se tiče Vladine tvrdnje da podnositelj zahtjeva pred nijednim nadležnim domaćim tijelom nije prigovarao, bilo izričito ili u biti, povredi njegovog prava na poštovanje njegovog privatnog života, Sud ponavlja da članak 35. stavak 1. zahtijeva da se prigovori koji se kasnije namjeravaju podnijeti Strasbourgu trebaju iznijeti pred odgovarajućim domaćim tijelom, barem u biti i u skladu s formalnim zahtjevima i rokovima propisanim domaćim pravom i da je nadalje trebalo ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 24 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1) 2016(52) 2015(38) 2014(39)
2013(26) 2012(41) 2011(42) 2010(41)
2009(34) 2008(30) 2007(42) 2006(32)
2005(32) 2004(36) 2003(30) 2002(26)
2001(24) 2000(11) 1999(2)

Vrsta odluke

Odluka(234)
Presuda(345)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite