Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Europski sud za ljudska prava
 

Odluke Europskog suda za ljudska prava

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 562)
Broj odluke Naslov Datum odluke
33320/15 Vladimir Terlević protiv Republike Hrvatske 22.11.2016
2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.” 18. Na samom početku Sud primjećuje kako su prigovori u ovome zahtjevu proistekli iz parničnog postupka u kojem je podnositelja zahtjeva zastupao odvjetnik i u...
61691/13 Homan d.o.o. protiv Hrvatske 15.11.2016
26. Sud napominje kako je za razdoblje od deset i pol godina Vrhovni sud Republike Hrvatske dosudio društvu podnositelju zahtjeva iznos koji odgovara otprilike iznosu od 673 eura (EUR) (vidjeti prethodne odlomke 12. i 19.). Ta naknada ne odgovara onome što bi Sud vjerojatno dosudio na temelju članka 41. Konvencije u odnosu na isto razdoblje, niti se na drugi način može smatrati odgovarajućom u okolnostima predmeta (vidjeti načela utvrđena u sudskoj praksi Suda u predmetu Cocchiarella ...
35444/12 Bego i drugi protiv Republike Hrvatske 15.11.2016
Pritom su se između ostalog pozvali na članak 48. i članak 50. Ustava Republike Hrvatske koji jamče pravo vlasništva i koji predviđaju naknadu u slučaju njegova oduzimanja iii ograničavanja (vidjeti prethodne odlomke 8. i 18.). U svojim ustavnim tužbama podnositelji zahtjeva opet su se pozvali na spomenute članke Ustava Republike Hrvatske (uz njegov članak 29. stavak 1.) i iznijeli iste tvrdnje koje se temelje na Ustavu Republike Hrvatske, a u vezi njihova prava vlasništva kao i ...
23444/12 Arps protiv Republike Hrvatske 25.10.2016
28. U odnosu na tvrdnje Vlade da je na žalbenim sudovima bilo da odluče bi li prisutnost podnositeljice zahtjeva na sjednici žalbenog vijeća bila svrhovita, kako je propisano mjerodavnim domaćim pravom, Sud je već objasnio u predmetu Zahirović (prethodno citirano, odlomak 62.) da neovisno o diskreciji žalbenog suda da odluči hoće li ili neće podnositeljici zahtjeva omogućiti da prisustvuje sjednici žalbenog vijeća, pitanje o kojem je žalbeni sud trebao odlučiti, zahtijevalo da...
7334/13 Muršić protiv Hrvatske 20.10.2016
„1. Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u daljnjem tekstu: ustavno ...
66553/12 Antunović protiv Hrvatske 4.10.2016
49. Okrećući se prigovoru Vlade da je podnositelj zahtjeva propustio na ispravan način iscrpiti dostupna domaća pravna sredstva, jer je trebao znati koji je sud stvarno nadležan za ispitivanje njegova predmeta (vidjeti stavak 34.), Sud prvo primjećuje da u tekstu (članka 34.) Zakona o parničnom postupku, a još manje u tekstu Zakona o upravnim sporovima, nije bilo ničega što bi upućivalo na to da podnositelj zahtjeva treba podnijeti svoju tužbu općinskom sudu umjesto Upravnom ...
40581/12 Petar Matas protiv Republike Hrvatske 4.10.2016
21. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predviđene su različite obveze vlasnika kulturnih dobara, posebice, dužnost pažnje, čuvanja i održavanja, dužnost da omoguće dostupnost kulturnog dobra te daljnja mjerenja povezana s istraživanjem i procjenom objekta (članak 20.). Vlasnik takvog objekta obvezan je snositi sve troškove povezane s očuvanjem i održavanjem kulturnoga dobra, uz iznimku eventualnih izvanrednih troškova čija se naknada može zatražiti od ...
25815/14 Mirošević-Anzulović protiv Republike Hrvatske 4.10.2016
godine, a temeljem kojeg su takvi najmoprimci uživaju niz zaštitnih mjera, kao što je obveza najmodavaca da sklope ugovore o najmu stana na neodređeno vrijeme; plaćanje zaštićene najamnine, čiji iznos utvrđuje Vlada i koji je znatno niži od tržišne najamnine; te bolja zaštita u slučaju otkaza najma stana. je protiv podnositeljice zahtjeva podnijela građansku tužbu pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, pozivajući se na članak 33. stavak 3. i članak 37. stavak 2. ...
70694/12 Darko Štimac i Daniela Kuzmin-Štimac protiv Republike Hrvatske 27.9.2016
47. S obzirom na navedeno i budući da se pravni okvir koji pruža zaštitu može sastojati i od građanskopravnih sredstava koja mogu pružiti dovoljnu zaštitu, Sud primjećuje da stranke ne osporavaju da su podnositelji zahtjeva imali mogućnost podnošenja tužbenog zahtjeva pred građanskim sudovima i traženja zaštite od uznemiravanja, uklanjanja opasnosti od moguće štete koja je rezultat radnji njihovih susjeda i naknade za navodnu štetu i zlouporabu njihovih prava (vidjeti ...
2545/14 Nikola Frlan protiv Hrvatske 20.9.2016
2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.“ 33. S obzirom na činjenicu da podnositelj nije pokrenuo odgovarajuće postupke radi ispitivanja ugovora o kreditu pred nacionalnim sudovima, podrazumijeva se da ...
63081/14 Ljubica Lalić protiv Hrvatske 20.9.2016
godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Šibeniku protiv navedene banke i društva „Slavonac”, navodeći da ni ona ni njezin suprug nisu potpisali sporazum o prijenosu vlasništva u odnosu na njihovu kuću i da je za njega prvi put saznala u ostavinskom postupku pokrenutom nakon smrti njezina supruga. 2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili ...
33137/14 Branimir Glavaš protiv Hrvatske 13.9.2016
29. Razmatrajući ovaj predmet, Sud primjećuje da su tri različite dnevne novine u svojim člancima navele točan iznos naknade sadržane u prijedlogu za postizanje prijateljskog rješenja i da su u svim člancima novinari izravno citirali podnositelja zahtjeva (vidi prethodne stavke 19.-21.). Budući da podnositelj zahtjeva nije ponudio drugo objašnjenje o izvoru tih informacija, Sud smatra neuvjerljivim argument podnositelja zahtjeva (vidi prethodni stavak 27.) da ih nije otkrio u svojem...
11756/11 Dubravko Brljačić protiv Republike Hrvatske 23.8.2016
41. U dotičnom parničnom postupku pred Općinskim sudom u Požegi, podnositelju zahtjeva pružena je svaka mogućnost da učinkovito sudjeluje u postupku, a on je tu mogućnost iskoristio time što je uputio odvjetnika da ga zastupa te time što je pružio dokaze i iznio sve relevantne argumente koji mu idu u prilog (vidjeti prethodne odlomke 16. i 17.). Štoviše, pružena mu je mogućnost da sudjeluje u žalbenom postupku pred Županijskim sudom u Slavonskom Brodu i da se očituje na ...
39307/11 Izabel Skokandić protiv Hrvatske 23.8.2016
33. S obzirom na dokaze koji su dostupni Sudu (vidjeti prethodne odlomke 21.-23.), slijedi da je, u posebnim okolnostima ovog predmeta, pravni put na temelju članka 13. Zakona o sustavu državne uprave bio dostupan u dovoljnoj mjeri te siguran i u teoriji i u praksi pa je tako predstavljao dostupno i učinkovito pravno sredstvo (vidjeti prethodni odlomak 30.). To posebno važi s obzirom na činjenicu da je podnositeljica zahtjeva s vremenom ishodila legalizaciju statusa izgradnje svoje kuće...
22768/12 Jakeljić protiv Hrvatske 28.6.2016
„(1) Kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je Republika Hrvatska ratificirala, stranka može, u roku od trideset dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u Republici Hrvatskoj koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojemu je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili ...
37685/10 Radomilja i drugi protiv Hrvatske 28.6.2016
„(1) Kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je Republika Hrvatska ratificirala, stranka može, u roku od trideset dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u Republici Hrvatskoj koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojemu je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili ...
51000/11 Radobuljac protiv Hrvatske 28.6.2016
Nadalje primjećuje da na temelju članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske svatko tko smatra da je njegovo pravo koje je zajamčeno Ustavom povrijeđeno odlukom koju je donijela država ili javno tijelo u određivanju nekog od njegovih prava i obveza može podnijeti ustavnu tužbu protiv takve odluke (vidi prethodni odlomak 17.). Budući da je pravo na slobodu izražavanja, poput prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Vrtar, zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske (...
51506/13 Suzana Orel i drugi protiv Hrvatske 7.6.2016
ili nagodbe sklopljene pred sudom ili centrom za socijalnu skrb dužan pridonositi za uzdržavanje djeteta, ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima ukupno unutar razdoblja od sedam mjeseci, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti, donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj - obveznik uzdržavanja ne počne ...
69735/11 Vukušić protiv Hrvatske 31.5.2016
To najbolje oslikava činjenica da su, sukladno navedenom propisu, bivša poduzeća u društvenom vlasništvu (poput Željezare Sisak Holding u ovom predmetu), čak i nakon što su privatizirana i pretvorena u privatna trgovačka društva, morala pod povoljnijim uvjetima prodati stanove u svom vlasništvu onima koji su bili nositelji stanarskih prava na tim stanovima (vidi prethodni odlomak 26.). Štoviše, nadležni državni odvjetnik morao je odobriti takve ugovore (vidi prethodni odlomak ...
75012/12 Antun Krpić protiv Hrvatske 31.5.2016
39.Podnositelj zahtjeva je prigovorio: (a) da je navedeni parnični postupak bio nepravičan jer su nacionalni sudovi pogrešno primijenili mjerodavno domaće pravo, (b) da je duljina trajanja tih postupaka prekoračila razuman rok, i (c) da su mu Vrhovni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske, odbacivši njegovu reviziju i njegovu ustavnu tužbu kao nedopuštene, povrijedili njegovo pravo na pristup sudu. Podnositelj zahtjeva je podnio reviziju navodeći da je pravno pitanje...
67464/12 Eva LUKIĆ i drugi protiv Hrvatske 17.5.2016
„1. Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u daljnjem tekstu: ustavno ...
38359/13 Džinić protiv Hrvatske 17.5.2016
Konkretno, podnio je žalbu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (vidi prethodni odlomak 21.) i ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske (vidi prethodni odlomak 23.). Štoviše, podnositelj zahtjeva je tijekom postupka nekoliko puta zatražio od Županijskog suda u Vukovaru da ukine i preispita odluku o određivanju privremene mjere osiguranja, posebno navodeći kako je predmetna mjera nerazmjerno utjecala na njegova vlasnička prava (vidi prethodne odlomke 24. i 30.). Sud također ...
7183/11 Letinčić protiv Hrvatske 3.5.2016
(3) Ako bi poništenje osporenoga upravnog akta prema stavku 2. ovog člana i ponovno vođenje postupka kod nadležnog organa izazvalo za tužitelja štetu koja bi se teško mogla popraviti, ili ako je na temelju javnih isprava ili drugih dokaza u spisima predmeta očito da je činjenično stanje drugačije od onoga utvrđenog u upravnom postupku, ili ako je u istom sporu već jednom poništen upravni akt, a nadležni organ nije u potpunosti postupio po presudi, sud može i sam utvrditi ...
25782/11 Kardoš protiv Hrvatske 26.4.2016
35. S tim u vezi Sud primjećuje da na temelju članka 62. Ustavnog zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske svatko tko smatra da je njegovo pravo koje je zajamčeno Ustavom povrijeđeno odlukom koju je donijela država ili javno tijelo u određivanju nekog od njegovih prava i obveza može podnijeti ustavnu tužbu protiv takve odluke (vidi prethodni stavak 21.). Budući da je pravo na pravično suđenje zajamčeno Ustavom (vidi prethodni stavak 20.), čini se da ako je podnositelj zahtjeva ...
12301/12 Merčep protiv Hrvatske 26.4.2016
godine, koji se odnosi na zaštitu žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I)., kao službenik u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u okviru kojeg je postojala pričuvna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova stacionirana u Pakračkoj Poljani i dijelom u Zagrebu, i kao zapovjednik te postrojbe ovlašten zapovijedati sebi podređenima i odgovoran za primjenu pravila međunarodnog humanitarnog prava o zaštiti civila, naređivao je nezakonita lišavanja slobode, ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(39) 2015(37) 2014(37) 2013(26)
2012(41) 2011(42) 2010(41) 2009(34)
2008(30) 2007(42) 2006(32) 2005(32)
2004(36) 2003(30) 2002(26) 2001(24)
2000(11) 1999(2)

Vrsta odluke

Odluka(225)
Presuda(337)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite