Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 144
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3577)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz-25/16-5 podnio zahtjev za ocjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 1/16.) kojim osporava ovaj Pravilnik u cijelosti, a osobito u dijelu članka 1. kojim se mijenja članak 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 6/14.) i u dijelu članka 3. kojim se mijenja dio Pravilnika o unutarnjem redu ... 21.2.2017
IUS 13-01/2017-1 IUS 13-01/2017-1 PRAVNA PRIRODA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA KOJIM SE POKREĆE UPRAVNI POSTUPAK Rok iz članka 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12.) je procesnopravni rok. IUS 13-01/2017-1 13.01.2017 Pravno shvaćanje Zaključak o pravnom shvaćanju VISOKI UPRAVNI SUD Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održane 13. siječnja 2017. 13.1.2017
UsII-169/16-7 Dakle, u konkretnom slučaju inspektor je, na temelju zahtjeva zainteresirane osobe, a sukladno svojim ovlaštenjima, utvrdio da tužitelj ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku mrežu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom području zainteresirane osobe, pa, kako se radi o infrastrukturnom operatoru koji raspolaže podacima o vlastitoj infrastrukturi, to je osporenim rješenjem po službenoj dužnosti naložio dostavu podataka koji su ... 12.1.2017
Usoz-86/16-5 Mjera protupravnosti, proizvoljnosti i odstupanja od redovnog tumačenja je tolika da je odluka u cijelosti arbitrarna, čime smatra da su povrijeđena ustavna prava iz članka 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.), kao i prava iz članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (MU 18/97., 6/99., 14/02., 13/03., 9/05., 1/06., 2/10.). U pogledu zabrane ... 21.12.2016
UsII-32/15-12 Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da je osporavano rješenje donijeto na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilne primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« 122/03. - dalje ZZTN) i odredi Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91. i 103/96.). Nadalje navodi da je rješenje doneseno i pravilnom primjenom članka 35. stavka 3. ZZTN-a kojim je propisano da se u ocjeni svih oblika sprječavanja, ... 14.12.2016
IUS 08-12/2016-7 IUS 08-12/2016-7 UTJECAJ SAZNANJA POREZNOG TIJELA ZA POREZNU OBVEZU U POSTUPKU UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održane 8. prosinca 2016. IUS 08-12/2016-7 08.12.2016 Pravno shvaćanje Zaključak o pravnom shvaćanju VISOKI UPRAVNI SUD Za utvrđivanje zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo ... 8.12.2016
IUS 08-12/2016-6 IUS 08-12/2016-6 POČETAK TIJEKA ZASTARE ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održane 8. prosinca 2016. glasi: Za utvrđivanje apsolutnog roka zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo za poreznu obvezu. IUS 08-12/2016-6 08.12.2016 Pravno shvaćanje Zaključak o pravnom shvaćanju VISOKI UPRAVNI SUD Za utvrđivanje apsolutnog roka zastare prava ... 8.12.2016
UsII-51/16-6 Budući da je u konkretnom slučaju bio sporan iznos navedene naknade, odnosno načina određivanja iste, iz razloga što tužitelj smatra da standardna ponuda HT-a i Pravilnik o djelatnostima imaju usklađen obračun naknade za nepravovremenu realizaciju veleprodajnog zahtjeva za krajnjeg korisnika i operatore primatelja broja, te da se ista isplaćuje za kašnjenje u realizaciji veleprodajnih usluga po zahtjevu, a ne po broju, to je prema ocjeni ovog Suda, tuženik pravilno utvrdio da se ... 1.12.2016
UsII-53/16-7 Točkom 2. izreke osporenog rješenja zabranjuje se Društvu iz točke 1. svako daljnje nuđenje, ugovaranje i pružanje usluga po cijenama i uvjetima koje HT prethodno nije dostavio Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, točkom 3. Društvu iz točke 1. nalaže se da u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog rješenja povede internu analizu sklopljenih pretplatničkih ugovora i raskine sve pretplatničke ugovore sklopljene po maloprodajnim cijenama koje prethodno nisu bile ... 1.12.2016
Usoz-90/16-3 Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković, Arme Vagner Popović, Mirjane Čačić i Eveline Čolović Tomić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po službenoj dužnosti, na sjednici vijeća održanoj 25. studenoga 2016. Obveznik komunalnog doprinosa koji u trenutku zaprimanja zahtjeva ... 25.11.2016
Usoz-87/16-5 Nadalje, mjerodavnom odredbom članka 73. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, s tim da ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u službenom glasilu županije (stavak 3.). Stavkom 4. istog članka Zakona, propisano je da opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, ... 25.11.2016
Usž 3609/2016-2 Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Fedore Lovričević-Stojanović, predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Sanje Otočan članica vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. B. iz D., kojeg zastupa opunomoćenik B. I., odvjetnik u V., protiv tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, Zagreb, A. Mihanovića 3, radi razdvajanja mirovine, odlučujući o žalbi protiv ... 18.11.2016
Usž 3362/2016-2 Žalitelj je podnio prvostupanjskom upravnom sudu tužbu osporavajući u cijelosti zakonitost osporenog ovlaštenja tuženika, te pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u pogledu ispunjenja uvjeta iz javnog poziva koji se odnose na posjedovanje dozvole za gospodarenje otpadom, dokaza o tome da pravna osoba zainteresirane osobe ne raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje godišnjeg operativnog programa rada te s postrojenjem i opremom koje ispunjava ... 10.11.2016
Usž 2974/2016-2 Ispitujući pobijanu prvostupanjsku presudu u dijelu u kojem je osporavana žalbom i u granicama razloga navedenih u žalbi sukladno članku 73. stavku 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14. dalje: ZUS) ovaj Sud nalazi da je prvostupanjski sud nepravilno postupio kada je odbio tužbeni zahtjev za poništenje osporenog i prvostupanjskog rješenja. Nadalje, proizlazi da prigovor zastare nije ispitivan kao žalbeni navod u okviru žalbenih postupaka već ... 10.11.2016
Usž 3025/2016-2 Tužiteljica smatra da nema mjesta primjeni odredbe članka 6. stavka 1. alineje 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/12. i 143/13.) prema kojoj se nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikoga grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za ... 10.11.2016
Usoz-3/16-7 I. Zahtjev se djelomično usvaja i ukidaju se odredbe Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj: 16/14., 25/15. i 3/16.) i to: članka 5. stavka 3. u dijelu u kojem glasi: »zaduženom«; članka 14. stavka 1., članka 14. stavka 2. u dijelu u kojem glasi: »oni ... 28.10.2016
Usoz-78/16-5 Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10. - proč.tekst, 56/90., 135/97. 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 5/14.), u članku 90. stavak 2. određuje da propisi tijela koja imaju javne ovlasti, prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom. Odredbom članka 82. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09.,... 28.10.2016
Usoz-95/16-3 Naime, odredbom članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi određene su ovlasti predstavničkog tijela, koje, pored ostalog, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a što je regulirano i člankom 32. Statuta, prema kojem Općinsko vijeće donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine te odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug... 28.10.2016
Usoz-13/16-6 Odredbom točke 2. Cjenika određen je način izračuna ukupne naknade za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanja komunalnog otpada, što je propisano odredbom članka 14. stavka 5. Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreb, broj 16/14.). Odredbom točke 3. ... 28.10.2016
Usoz-167/15-10 Također, odredbom članka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano je da se poslovi državne izmjere i katastra nekretnina obavljaju na temelju petogodišnjih i godišnjih programa (stavak 1.), da se programima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju u prvom redu područja na kojima će se obaviti osnovni geodetski radovi, topografske izmjere i izradba državnih karata, izmjera i označavanje državne granice, izradba katastra nekretnina te izvori financiranja za provedbu ... 28.10.2016
Usž 3183/2016-2 Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članica vijeća, uz višu sudsku savjetnicu Veseljku Kos, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja V.-M. uslužni obrt, Z., kojeg zastupa opunomoćenik Z. V., odvjetnik u O. d. Budući da ne postoje razlozi na koje Visoki upravni sud pazi po službenoj dužnosti (članak 73. stavak 1. ZUS-a) na temelju odredbe članka 74. ... 20.10.2016
Usž 2441/2015-2 U odnosu na dio obrazloženja osporenog rješenja tuženika u kojem je navedeno da su utvrđeni propusti u provedbi postupka utvrđivanja organizacijskog viška nastalog u nastavi predmeta informatike, da iako organizacijski višak postoji više godina, da tužiteljica kao ravnateljica nije poduzimala potrebne radnje, da se satnica nastavnika u nastavi predmeta informatika uskladi s brojem sati predviđenim nastavnim planom i programom, pri čemu tuženik u obrazloženju osporenog rješenja ... 20.10.2016
Usž 2788/2016-2 Mirjane Juričić, članica vijeća te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja A. M. iz S., V. G., protiv tuženog Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Frankopanska 1, radi poreza na dohodak, odlučujući o žalbi tužitelja protiv rješenja Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-313/14-6 od 16. lipnja 2016. Iz svega navedenog proizlazi da žalba tužitelja izjavljena protiv... 19.10.2016
Usž 1986/2016-2 7562) imalo za cilj diskriminirati istog u odnosu na ostale vlasnike i posjednike nekretnina koje su u obuhvatu lučkog područja Lučke uprave Z., sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Z. i kasnijim izmjenama i dopunama iste („Narodne novine“, broj 19/97., 67/02., 154/03., 132/06., 127/07., 155/13. i 83/15.), već se, upravo suprotno, postupak izvlaštenja vodio u odnosu na sve nekretnine čiji su se vlasnici i posjednici takvima tijekom postupka mogli ... 6.10.2016
Usž 2108/2016-2 U žalbi protiv osporene presude tužitelj navodi da sud prvog stupnja odbija tužbeni zahtjev pozivom na članak 39. Zakona o općem upravnom postupku jer da „pravo, odnosno dužnost obavljanja rada na određenom radnom mjestu čini osobno neprenosivo pravo, u kojem slučaju prestanak stranačke sposobnosti smrću stranke, za sobom povlači obustavu upravnog postupka“. Ispitujući osporenu presudu u dijelu u kojem je osporavana žalbom i u granicama razloga u njoj navedenih, sukladno ... 5.10.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 144 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(3) 2016(169) 2015(128) 2014(287)
2013(545) 2012(463) 2011(402) 2010(441)
2009(287) 2008(246) 2007(27) 2006(27)
2005(25) 2004(20) 2003(25) 2002(20)
2001(23) 2000(28) 1999(40) 1998(39)
1997(75) 1996(95) 1995(79) 1994(37)
1993(45) 1992(1)

Vrsta odluke

--(453)
Odluka(2)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(14)
Presuda(2827)
Presuda i rješenje(22)
Rješenje(257)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite