Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 1099
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 27469)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž-6190/2016-2 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14; dalje: ZPP) i člankom 10. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ) u granicama žalbenih razloga, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. Stavkom 2. propisano je da je stečajni upravitelj dužan unovčiti imovinu stečajne mase u skladu s odlukom skupštine vjerovnika i odbora vjerovnika, a stavkom 4. da ako ... 9.11.2016
Pž-5923/2016-2 U vezi navoda prvostupanjskog suda da je predlagatelj dužan sve podatke upisati u propisani obrazac prijedloga, napominje se da po ocjeni ovog suda predlagatelj u žalbi osnovano ukazuje da sve podatke nije nužno fizički unijeti u propisani obrazac, jer to nije uvijek ni moguće, nego je za odlučivanje o prijedlogu bitno da propisani podaci budu vidljivi iz izjave predlagatelja i iz isprava uz tu izjavu koje se dostavljaju uz prijedlog, a koje je predlagatelj u ovom konkretnom slučaju ... 23.8.2016
Pž-8877/2013-4 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/09, 127/10, 50/12, 120/12 i 148/13) je propisano da poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja jedna fizička ili pravna osoba, nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske, a organizirano je kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje ... 4.7.2016
Pž-5559/14-4 Cijeneći utvrđene činjenice i izvedene dokaze ovaj sud u potpunosti dijeli zaključak prvostupanjskog suda o osnovanosti tužbenog zahtjeva i prihvaća utvrđeno činjenično stanje iz pobijane presude, čije obrazloženje sadrži valjane razloge i ocjenu izvedenih dokaza, kao što prihvaća i pravilnu primjenu materijalnog prava na tako utvrđeno činjenično stanje (čl. Naime, zatezne kamate teku po sili zakona od dana kada dužnik padne u zakašnjenje s ispunjenjem novčane obveze pa ... 18.5.2016
Pž-2799/16-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Raoula Dubravca, predsjednika vijeća, Draženke Deladio, suca izvjestitelja i Josipa Turkalja, člana vijeća, u predstečajnom postupku nad dužnikom D.L.B. d.o.o. U tablici utvrđenih tražbina, koja je dio predmetnog prvostupanjskog rješenja, u točki I.68., utvrđeno je da vjerovnik nije prijavio svoju tražbinu FINA-i, već je to učinio dužnik u svojoj prijavi za otvaranje predstečajnog postupka, i da ... 17.5.2016
Pž-3091/16-3 U obrazloženju se navodi da je u presudi prvostupanjskog suda došlo do pogreške u računanju parničnih troškova koje je sud priznao i dosudio tuženiku na način da je dosuđen parnični trošak u iznosu od 516.907,50 kn, umjesto ispravno u iznosu od 564.877,50 kn, koliko iznosi zbroj priznatih troškova, te da je tom pogreškom zahvaćeno i obrazloženje, pa je primjenom čl. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/07, 88/05, 2/07,... 5.5.2016
Pž-10877/13-4 do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećane za pet postotnih poena, kao i trošak ovršnog postupka u iznosu od 412,50 kn (četristodvanaest kuna i pedeset lipa) zajedno sa zateznim kamatama koje teku po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta... 21.4.2016
Pž-620/16-3 kojim je utvrđeno da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije je tražbine prelaze dvije tražbine vrijednosti svih utvrđenih tražbina, odnosno u ukupnom omjeru glasova 75,21%. S obzirom na to da su za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali i dužnik i vjerovnici, a čije tražbine čine potrebnu većinu 75,21% iz čl. S obzirom na to da sadržaj predstečajne nagodbe mora biti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja... 15.4.2016
Pž-8173/15-3 Prijedlog predstečajne nagodbe mora sadržavati elemente nacrta predstečajne nagodbe (članak 46.a ZFPPN-a) i treba biti sastavljen na način da se pravni položaj svakog vjerovnika i njegove utvrđene tražbine i način, rokovi i uvjeti namirenja tražbine ureduju tako, da sklopljena predstečajna nagodba, ima snagu i pravne učinke ovršne isprave na temelju koje vjerovnik može ostvariti tražbinu prema dužniku, te da svi vjerovnici zajedno ili svaki pojedinačno mogu ostvariti ... 11.3.2016
PŽ-5933/15-3 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13; dalje: ZPP), a u vezi s odredbom čl. 1. st. 1. i 3. Tarife sudskih pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 i 157/13). Ukupno dakle ovršeniku pripada pravo na naknadu troškova žalbenog postupka u iznosu od 256,25 kn, dok je ovršenika za više zatraženi trošak 139,06 kn valjalo ... 2.3.2016
Pž-10516/13-4 Protiv navedenog rješenja o troškovima postupka žalbu je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači na način da se tužitelju uz već priznate troškove priznaju i troškovi sastava podneska i pristupa na ročište u punom iznosu uz naknadu troškova ove žalbe. 9/2 OT (50%) pripada iznos od 125,00 kn jer se radi o procesnom ročištu na kojem se nisu izvodili nikakvi dokazi, ... 22.2.2016
Pž-3375/12-4 S obzirom na to da prvostupanjski sud osnovano ističe da je u predmetnoj situaciji u kojoj tužitelj tvrdi da je prvotuženik kao stečajni vjerovnik mogućnost prijeboja stekao pobojnom pravnom radnjom, odlučan kondemnatorni dio tužbenog zahtjeva radi ispunjenja obveze, prvostupanjski sud citiranim razlozima nije iznio razloge o odlučnim činjenicama za ocjenu osnovanosti tog dijela tužbenog zahtjeva radi pobijanja pravnih radnji, a na koje činjenice upućuju materijalnopravne odredbe ... 17.2.2016
Pž-8410/15-3 31. st. 3. SZ-a prema kojoj će sud odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka ako podnositelj prijedloga ne dopuni prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka u skladu s uputom suda, žalitelj obrazlaže time da sud predlagatelju, dužniku i nije dao nikakvu uputu o dopuni prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, već je sud rješenjem od 22. listopada 2015. Uz navedeno žalitelj smatra da nedostaci na koje sud upućuje u dopuni prijedloga po svom karakteru, težini i ... 4.2.2016
Pž-1649/15-5 Tužitelj nije dokazao ni postojanje štete, jer činjenica da je tužitelj, bez koncesije prikupljao otpadne gume za račun svog ugovornog partnera ne daje pravo tužitelju da od tuženika zahtijeva naknadu kao da je ovlašteni skupljač otpadnih guma u smislu članka 3. točka 9. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 111/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13). Naime, ovlašteni skupljač otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za ... 2.2.2016
Pž-8720/15-3 Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da sud može odrediti predmetnu mjeru osiguranja ako su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke: a) ako se spor o osnovanosti tužbenog zahtjeva vodi povodom prigovora protiv platnog naloga na temelju vjerodostojne isprave ili rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i b) ako je tužitelj do zaključenja glavne rasprave podnio prijedlog da se odredi zabrana banci da tuženiku ili trećoj osobi po nalogu tuženika, isplati s njegova računa... 18.1.2016
Pž-10691/13-5 Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Z. iz Z. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 114,76 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od dana podnošenja ovršnog prijedloga do isplate i naknaditi mu troškove postupka u iznosu od 412,50 kn (točka I. izreke presude). 15.01.2016 Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Vlaste Zajec iz ... 15.1.2016
Pž 4769/2014-3 To, kako navodi, proizlazi iz gore citiranih odluka, posebno iz presude i rješenja poslovni broj P-1352/99 kao i poslovni broj Gž-1358/09 jer navedeni iznosi od 423.511,45 kn i 92.140,31 kn, predstavljaju iznos koji bi trebao biti ovršen u korist likvidacijske imovine pod uvjetom da tužitelj uspije s tužbom za pobijanje pravnih radnji protiv K. B. i K. B., dok se ne može utvrditi da li bi se moglo naplatiti potraživanja od dužnika G. T. d.o.o. U protivnom priznavanje likvidacijskoj ... 12.1.2016
Pž-5687/13-4 5. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, dalje: ZOMO) propisano da su prava iz mirovinskog osiguranja neotuđiva osobna materijalna prava koja se ne mogu prenijeti na drugoga niti naslijediti, dok dospjela novčana primanja koja nisu isplaćena do smrti korisnika se mogu nasljeđivati, a novčana primanja iza korisnika koji nema nasljednika pripadaju Republici Hrvatskoj, odnosno državnom ... 5.1.2016
Pž 2631/2015-9 pa tužiteljica ne bi mogla potraživati pravo na poslovni udjel u iznosu od 50%. Osim toga smatra kako je sud pogrešno utvrdio omjer suvlasničkih dijelova bračnih drugova u zajedničkoj imovini jer je doprinos tužiteljice daleko manji od tuženika iz razloga što briga za djecu kao i održavanje kućanstva, spremanje i kuhanje nije toliko velik kao doprinos tuženika koji je svojim radom osigurao materijalna sredstva nužna za kućanstvo. U odnosu na postavljeni tužbeni zahtjev kojim se... 5.1.2016
Pž-6441/12-4 Pritom se vodio tužiteljevim tvrdnjama da je sporni ugovor nevaljan jer ga je potpisala neovlaštena osoba (budući je predsjednika uprave koji je potpisao ugovor imenovao nadzorni odbor čiji su članovi izabrani ništavom odlukom skupštine), jer je uslijed naknadne ništavosti odluke skupštine, kojom je dana suglasnost upravi društva na zaključeni Ugovor, izostala potrebna suglasnost koja je (ugovorom) predviđena kao uvjet njegove pravovaljanosti i jer tuženik u trenutku sklapanja ... 24.11.2015
Pž 6603/2015-3 Isto tako, a suprotno žalbenim navodima, činjenica da je u razdoblju mandata A.G. kao člana uprave, društvu nastala veća šteta (preko tri milijuna kuna) zbog postupanja jednog od zaposlenika, a da direktor pritom nije poduzeo određene mjere u pravcu zaštite interesa društva, predstavlja također važan razlog za opoziv i to zbog povrede odredbe čl. U situaciji kada je društvo zbog opoziva jedinog direktora, ostalo bez članova uprave, a predlagatelj je u prijedlogu kao ... 2.11.2015
Pž 5725/2012-5 Budući da zahtjevom vjerovnika protiv članova društva po osnovi njihove osobne odgovornosti vjerovnik zapravo ostvaruje svoju tražbinu koju ima prema društvu, a ta se tražbina može namiriti samo na način kako se namiruju i ostali stečajni vjerovnici, za vrijeme stečajnog postupka, ali i nakon zaključenja stečajnog postupka, takav zahtjev može ostvarivati samo stečajni upravitelj odnosno jedino je stečajni upravitelj ovlašten podnijeti tužbu protiv članova društva i ... 28.10.2015
Pž-7446/12-4 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13; dalje: ZPP) u vezi s primjenom Zakona o sudskom vanparničnom postupku („Službene novine Kraljevine Jugoslavije“ broj 175/34) koji se kao pravno pravilo primjenjuje i u izvanparničnim postupcima koji se provode sukladno odredbi čl. S obzirom na to da je u vrijeme donošenja odluke o predmetnom prijedlogu predlagateljice već imenovan član ... 23.10.2015
Pž-1900/13-4 do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene stope zateznih kamata po stopi u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena, sve plativo u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, kao i u dijelu u kojem je naloženo trećetuženiku da solidarno s prvotuženikom i drugotuženikom isplati tužitelju iznos od ... 21.10.2015
Pž 3426/2015-3 Nadalje, žalitelj ističe da prvostupanjski sud pogrešno uzima u obzir iskaz vještaka da je moguće da vrijednost dionica skače do 70% u mjesec dana kada konstatira da „se dobro zna da vrijednost dionica u vrlo kratkom vremenu može ići na višu ili nižu cijenu“, jer pad vrijednosti dionica nije realno očekivan te se ne može uzeti kao općepoznato da će vrijednost dionica toliko varirati pa se upravo zbog tog razloga obratio tužitelju sa zahtjevom za raskid ugovora zbog ... 13.10.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1099 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(19) 2015(39) 2014(84) 2013(109)
2012(56) 2011(60) 2010(72) 2009(1430)
2008(5552) 2007(7110) 2006(6924) 2005(5162)
2004(83) 2003(54) 2002(42) 2001(99)
2000(132) 1999(368) 1998(26) 1997(13)
1996(7) 1995(13) 1994(14) 1993(1)

Vrsta odluke

--(54)
Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Ostalo(24)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(8250)
Presuda i rješenje(1289)
Remisorno(5)
Rješenje(17836)


Vrsta predmeta

--(1839)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
P-153/03(1)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15702)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
TKž(236)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

--(2569)
djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(501)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite