Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 1108
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 27680)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 5164/2016-3 Odredbom članka 81. stavak 2. tog Zakona propisano je da nakon sklapanja predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona. Odredbom članka 3. točka 13. Zakona o ... 10.2.2017
Pž 6193/2014-3 Kako je, u smislu naprijed navedenog, tuženikovo povlačenje prijedloga za ovrhu imalo za neposrednu posljedicu obustavu ovrhe u odnosu na tužitelja kao prvoovršenika i ukidanje svih provedenih ovršnih radnji (list 24. spisa), a te ovršne radnje ujedno predstavljaju i krajnji cilj predmetne opozicijske tužbe, to je tuženik povlačenjem prijedloga zapravo u udovoljio tužbenom zahtjevu iz tužbe, i to na jedini način na koji je to mogao učiniti obzirom na specifični sadržaj pravne ... 26.1.2017
Pž 375/2017-2 odbačen je kao nedopušten prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja radi sprječavanja protivnika osiguranja da bez valjane pravne osnove iz poslovnih prostorija hale P., V. cesta , O., u vlasništvu predlagatelja osiguranja, demontira i odnese sa sobom imovinu koja čini opremu te nekretnine, i to tri grijaća tijela hale, tri kalorifera za zagrijavanje sanitarija i ureda, uredski prostor u jugoistočnom dijelu hale i rasvjetu ... 26.1.2017
Pž 1569/2013-2 O., kojeg zastupa punomoćnik Z. K., odvjetnik u O., protiv tuženika 1. I. B. iz O., kojeg zastupa punomoćnik A. J., odvjetnik u O. i 2. D. B. iz O., radi naknade štete u iznosu od 9.900,80 kn, odlučujući o žalbi tuženika 1. I. B. protiv presude Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj P-1577/11-21 od 4. prosinca 2012. do isplate po stopi od 12% godišnje, odnosno po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila ... 23.1.2017
Pž 4068/2014-2 Međutim, premda nakon što je tužitelj dostavio u spis navedenu policu osiguranja tuženik nije osporavao činjenicu da je s tužiteljem sklopio ugovor o osiguranju, tuženik je osporavao postojanje svoje ugovorne obveze navodom da je s tužiteljem sklopio Ugovor o cesiji broj 60/2012 iz kojeg (članak 2.) proizlazi da je tuženik tim ugovorom podmirio sve dospjele obveze prema tužitelju temeljem predmetne police, što je tužitelj osporavao ističući da je predmetna cesija sklopljena ... 19.1.2017
Pž 9790/2013-2 Prvostupanjski sud na temelju nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke G. I. pravilno je utvrdio da je tužitelj izveo naknadne radove u vrijednosti od 120.652,73 EUR, uvećano za PDV, koji nisu obuhvaćeni ugovorenom cijenom od 4.382.576,26 kn iz kooperantskog ugovora broj K-170/04. Naime, ugovorena cijena kod ugovora o građenju s odredbom „ključ u ruke“ obuhvaća vrijednost nepredviđenih radova i viškova radova, ali to ne znači da stranke ne bi mogle nakon sklapanja ... 18.1.2017
Pž 4071/2014-2 Tako je prvostupanjski sud presudio jer je nakon provedenog postupka ocijenio da su stranke bile u poslovnom odnosu proizašlom iz ugovora o prijevozu na temelju kojeg je tuženik kao prijevoznik prevozio određenu robu (119 bala i jednu paletu sirove tkanine), no budući da su tijekom trajanja prijevoza nastala oštećenje na robi i da tuženik nije dokazao u smislu odredbe članka 18. stavak 1. Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom CMR („Službeni list FNRJ - ... 17.1.2017
Pž 9269/2013-2 U slučaju kada je zbog pogrešne ocjene o postojanju pravnog interesa ipak došlo do donošenja meritorne prvostupanjske odluke, dakle do angažmana pravosudnog sustava, tada ne postoji opravdani razlog da se u žalbenom postupku poništavaju rezultati provedenog postupka, odnosno ukida presuda samo zbog nepostojanja pravnog interesa jer okolnost što je tužitelj zaštitu svojih prava mogao ostvariti i bez pokretanja parničnog postupka nema nikakvog utjecaja na pravilnost i zakonitost ... 11.1.2017
Pž 2244/2013-2 st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94 i 7/96; dalje: ZOO) propisano da je ugovor, koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva ništav ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon o određenom slučaju ne propisuje što drugo. Navedenim ugovorom tuženik nije kupio aparate od tužitelja, niti naručio uslugu održavanja aparata u svojem vlasništvu, već je dao tužitelju dio ... 11.1.2017
Pž 6976/2016-2 Iako navedena odredba Zakona o trgovačkim društvima predviđa iznimku od pravila o ništavosti pravnog posla kojim društvo daje zajam za stjecanje vlastitih dionica kada se radi o tekućim pravnim poslovima financijskih institucija - pravilno je sud ništavost predmetnog ugovora ocijenio primjenom dijela navedene odredbe kojom je propisano da su i u tom slučaju pravni poslovi ništavi, ako društvo ne bi pri stjecanju vlastitih dionica moglo stvoriti propisane rezerve za te vlastite ... 8.12.2016
Pž 7825/2014-3 S obzirom na to da je tužitelj brisan iz sudskog registar, sud je utvrdio da društvo nema pravnog sljednika, niti ga po prirodi stvari može imati zbog razloga brisanja, slijedom čega je odbio tužiteljev prijedlog za nastavak postupka jer nisu ispunjeni zakonski uvjeti iz 215. 70. st. 3. Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13; dalje: ZSR) iz razloga što to društvo nije tri godine zaredom postupilo po zakonskoj obvezi ... 17.11.2016
Pž 7650/2016-2 proizlazi da je ponuditelj u skladu s člankom 22. stavka 3. točke 9. ZPDD-a dostavio elaborate o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva te da se ponuda za preuzimanje odnosi na sve redovne dionice ciljnog društva s pravnom glasa osim onih na kojima je zasnovan teret, kao i da je ponuditelj uplatio novčana sredstva na poseban račun depozitara te osigurao sredstva potreban za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, i za materijalne troškove za pohranu dionica, ... 16.11.2016
Pž-6190/2016-2 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14; dalje: ZPP) i člankom 10. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ) u granicama žalbenih razloga, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. Stavkom 2. propisano je da je stečajni upravitelj dužan unovčiti imovinu stečajne mase u skladu s odlukom skupštine vjerovnika i odbora vjerovnika, a stavkom 4. da ako ... 9.11.2016
Pž 7094/2016-2 st. 1. i 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: novi SZ) ako se, između ostalog, pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu, na prijedlog stečajnog upravitelja, kojeg od stečajnih vjerovnika ili po službenoj dužnosti, sud određuje nastavak postupka radi naknadne diobe. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14; dalje: ZPP) koja se na temelju paragrafa 20. ... 8.11.2016
Pž 7429/2016-2 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Matas, predsjednice vijeća, Mladena Šimundića, suca izvjestitelja i Lenke Ćorić, članice vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja H. K. P., OIB …, Z., K. put , radi upisa u sudski registar promjene osobnih podataka zastupnika i odredbi Statuta, odlučujući o predlagateljevoj žalbi, protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-15/37493-11 od 7. rujna 2016. 54. st. 2. Zakona o ... 8.11.2016
Pž 5460/2016-6 Pobijanim je rješenjem odbijen zahtjev za upis promjene upravitelja zadruge i promjene odredaba pravila zadruge subjekta upisa B.B. zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u G., Sud obrazlaže da je prijavu za upis promjene upravitelja zadruge i promjene odredaba pravila zadruge podnio predlagatelj B.B. zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge, a da zahtjev za upis nije osnovan, jer su odluke skupštine zadruge od 20. lipnja 2016. 43. st. 3. ZSR-a, odnosno je li prijava ... 26.10.2016
Pž 7040/2016-2 3. Ova privremena mjera ostaje na snazi do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi po tužbi M. R. protiv tuženika ad.1. N. R. i ad.2. D. J. radi utvrđenja prava vlasništva, ništetnosti ugovora o darovanju, uspostave prijašnjeg stanja u knjizi polovnih udjela i upisa 50% odnosno jedne polovine, poslovnog udjela u Zdravstvenoj ustanovi L. R. S., upisane u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS... 19.10.2016
Pž 6256/2016-2 67. st. 3. OZ-a. Tom odredbom određeno je da će se ovrha na prijedlog ovršenika obustaviti ako sud utvrdi da su nakon isteka roka za žalbu provedbom ovrhe zahvaćeni predmeti koji nisu određeni u rješenju o ovrsi, a izuzeti su od ovrhe ili je na njima mogućnost ovrhe ograničena. Međutim, u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za obustavu ovrhe po prijedlogu ovršenika jer provedbom ovrhe nisu zahvaćeni predmeti koji nisu određeni u rješenju o ovrsi, a izuzeti su od ovrhe ili ... 12.10.2016
Pž 6123/2016-2 Člankom 501.a ZPP-a propisano je da će u postupku pred trgovačkim sudovima koji se vodi povodom prigovora protiv platnog naloga na temelju vjerodostojne isprave ili rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, sud najkasnije do zaključenja glavne rasprave na prijedlog tužitelja, neovisno o uvjetima za određivanje prethodne mjere, odrediti zabranu banci da tuženiku ili trećoj osobi, po nalogu tuženika, isplati s njegova računa novčani iznos za koji je određena prethodna ... 6.10.2016
Pž 6633/2016-3 Nadalje, određeno je da je stečajni upravitelj ovlašten i nakon zaključenja stečajnog postupka u ime i za račun stečajne mase, unovčit imovinu dužnika te prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove stečajnog postupka, a neiskorišteni iznos uplatiti u Fond za pokriće stečajnog postupka (točka 5. izreke), te ako se naknado pronađe kakva imovina iz koje bi se mogli namiriti stečajni vjerovnici, sud će na prijedlog stečajnog upravitelja kojeg od stečajnih vjerovnika ili ... 5.10.2016
Pž 1609/2016-2 U žalbi u bitnom navodi da pobijana presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, da tuženikovo dugovanje po računima broj 12/08/2006 i 13/08/2006, za koje on tvrdi da je obuhvaćeno Sporazumom o ispunjenju, ukupno iznosi oko 1.480.000,00 kn kada se glavnica uveća za zateznu kamatu pa smatra nelogičnim i neživotnim zaključak suda da bi tužitelj sklopio tako štetnu nagodbu i odrekao se iznosa od oko 1.600.000,00 kn. , kojim je obuhvaćena i utužena tražbina, dok je ... 28.9.2016
Pž 9071/2013-2 njene izreke zabranio je tuženiku da bez odobrenja tužitelja u trgovačkom prometu rabi svaki znak koji je istovjetan navedenim žigovima tužitelja, u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje su žigovi registrirani; svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigovima ili sličnosti žigovima i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenim žigovima i takvim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost ... 28.9.2016
Pž 8248/2013-2 Tužitelj je utužio sljedeće vrste radova koje čine ukupan iznos od 1.659.567,01 kn: pripremni radovi koje je trebao izvesti suinvestitor te radovi ispod kote ± 0,00 zbog geometričkih uvjeta (promjene nosivog tla sa zamjenskim tlom), zatim razlika u količinama u ugovornom troškovniku (kasniji tijek građevinskih događaja pokazao je da postoje radovi koji se nisu mogli obuhvatiti ugovornim troškovnikom, a moraju se izvesti) te nedostaci u ugovornom troškovniku odnosno radovi izvedeni... 27.9.2016
Pž 6374/2016-2 , u iznosu od 82.435,05 kuna sa zakonskim zateznim kamatama prema stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena, pa do isplate, kao i troška ovršnog postupka u iznosu od 2.773,94 kune sa zakonskim zateznim kamatama po prema stopi koja se određuje za svako ... 22.9.2016
Pž 1214/2013-2 Djelomičnom presudom označenom u izreci ove odluke prvostupanjski sud je odlučio o zahtjevu iz protutužbe tako da je odbio tuženikov zahtjev koji je protutužbom tražio da sud naloži tužitelju isplatiti tuženiku iznos od 56.160,52 kn, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose glavnica u navedenom razdoblju po propisanoj kamatnoj stopi, dok je o troškovima postupka odlučio donijeti odluku u presudi kojom će odlučiti po tužbi (točka I. i II. Stoga i ... 21.9.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1108 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(9) 2016(208) 2015(49) 2014(84)
2013(111) 2012(56) 2011(60) 2010(72)
2009(1430) 2008(5553) 2007(7110) 2006(6924)
2005(5162) 2004(83) 2003(54) 2002(42)
2001(99) 2000(132) 1999(368) 1998(26)
1997(13) 1996(7) 1995(13) 1994(14)
1993(1)

Vrsta odluke

--(54)
Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Ostalo(24)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(8316)
Presuda i rješenje(1306)
Remisorno(5)
Rješenje(17963)
rješenje(1)


Vrsta predmeta

--(2050)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
P-153/03(1)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15702)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
TKž(236)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

--(2780)
djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(501)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite