Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 1101
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 27522)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž-6190/2016-2 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14; dalje: ZPP) i člankom 10. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ) u granicama žalbenih razloga, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. Stavkom 2. propisano je da je stečajni upravitelj dužan unovčiti imovinu stečajne mase u skladu s odlukom skupštine vjerovnika i odbora vjerovnika, a stavkom 4. da ako ... 9.11.2016
Pž-5923/2016-2 U vezi navoda prvostupanjskog suda da je predlagatelj dužan sve podatke upisati u propisani obrazac prijedloga, napominje se da po ocjeni ovog suda predlagatelj u žalbi osnovano ukazuje da sve podatke nije nužno fizički unijeti u propisani obrazac, jer to nije uvijek ni moguće, nego je za odlučivanje o prijedlogu bitno da propisani podaci budu vidljivi iz izjave predlagatelja i iz isprava uz tu izjavu koje se dostavljaju uz prijedlog, a koje je predlagatelj u ovom konkretnom slučaju ... 23.8.2016
Pž-4471/2016-2 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Mirne Maržić, predsjednice vijeća, Jagode Crnokrak, sutkinje izvjestiteljice i Raoula Dubravca, člana vijeća, u postupku po prijedlogu FINANCIJSKE AGENCIJE, Regionalnog centra Zagreb, Podružnice Zagreb, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom E. J. d.o.o. st. 2. SZ-a, s obzirom na to da je citiranom odredbom propisano da se u tom slučaju prijedlog za pokretanje stečajnog postupka može podnijeti u roku ... 6.7.2016
PŽ-4338/2016-2 stavak 1. SZ-a, Financijska agencija dužna za pravne osobe koje na dan stupanja na snagu Stečajnog zakona u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka najkasnije osam mjeseci, ali ne ranije od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, a za pravne osobe koje imaju neevidentirane osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana i jednog ... 6.7.2016
Pž-8877/2013-4 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/09, 127/10, 50/12, 120/12 i 148/13) je propisano da poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja jedna fizička ili pravna osoba, nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske, a organizirano je kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje ... 4.7.2016
Pž-4480/2016-2 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Raoula Dubravca, predsjednika vijeća, Josipa Turkalja, suca izvjestitelja, i Draženke Deladio, članice vijeća, u stečajnom postupku povodom prijedloga FINANCIJSKE AGENCIJE, OIB …, Z., Ulica grada V. 70, za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom B. V., j.d.o.o. st. 2. SZ-a. Naime, prema stavu suda prvog stupnja, dužnik je pravna osoba koja ima jednog zaposlenog, a neprekidno je blokiran duže od 120 dana, ... 28.6.2016
PŽ-4304/2016-2 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14; dalje: ZPP) i čl. 12. SZ-a sudska pismena dostavljaju se objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, ako tim Zakonom nije drukčije određeno, i dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova (st. 1.). Objava pismena na mrežnoj stranici... 20.6.2016
PŽ-4303/2016-2 izreke), to rješenje će se neposredno po objavi istog na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova dostaviti sudskom registru ovog suda radi provedbe upisa činjenice otvaranja i zaključenja skraćenoga stečajnog postupka nad dužnikom, kao i po pravomoćnosti istog radi brisanja dužnika iz sudskog registra (točka V. izreke), otvaranje skraćenoga stečajnog postupka nad dužnikom i imenovanje stečajnog upravitelja upisat će se u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u ... 20.6.2016
Pž-4024/2016-2 izreke pobijanog rješenja riješeno je da se nakon zaključenja stečajnog postupka, ovlašćuje stečajni upravitelj zastupati stečajnu masu, te u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu dužnika, pokrenuti i voditi u ime stečajne mase postupke radi prikupljanja imovine koja ulazi u stečajnu masu i prikupljenim sredstvima podmiriti nastale troškove stečajnog postupka, a neiskorišteni iznos uplatiti u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka iz ... 14.6.2016
PŽ-4023/2016-2 izreke), da će se rješenje objaviti na e-Oglasnoj ploči suda i nakon pravomoćnosti toga rješenja dužnik brisati iz sudskog registra (točka V. izreke), da će se otvaranje stečajnog postupka i imenovanje stečajnog upravitelja upisati u zemljišne knjige, odgovarajuće upisnike i druge javne knjige u kojima je dužnik upisan kao nositelj nekog prava (točka VI. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/03, ... 8.6.2016
PŽ-2635/2016-2 16. st. 6. Stečajnog zakona provođenje jedinstvenog postupka i donošenje zajedničke odluke moguće samo u slučaju podnošenja dva ili više prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, te dva ili više prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, dakle samo u slučaju podnošenja više prijedloga za otvaranje postupaka iste, a ne različite vrste što je u konkretnom predmetnu slučaj. Naime, ako znamo da je predstečajni razlog postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje, a ... 8.6.2016
Pž-4025/2016-2 predujmio sredstva za namirenje troškova stečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 kn (naime, Republika Hrvatska je sukladno članku 15. Zakona o sudskim pristojbama oslobođena plaćanja sudskih pristojbi, no ne i obveze predujmljivanja sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka), Republika Hrvatska je u ovom predmetu dostavila sudu dokaz iz kojeg proizlazi da dužnik ima dovoljno imovine dostatne za pokriće predvidivih troškova stečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 kn za koji... 8.6.2016
Pž-3639/2016-2 SZ-a, sud će nakon uvida u sudski registar na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti oglas koji pored ostalog treba sadržavati poziv osobama ovlaštenim za zastupanje dužnika po zakonu da u roku od 15 dana podnesu javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza na propisanom obrascu i vjerovnicima da najkasnije u roku od 45 dana od objave oglasa predlože otvaranje stečajnoga postupka uz upozorenje o pravnim posljedicama nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga ... 31.5.2016
Pž-3501/2016-2 U tom je oglasu osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu upozorena da ukoliko u roku od 15 dana od dana objave oglasa na e-Oglasnoj ploči suda ne podnese popis imovine i obveza dužnika ili ako iz tog popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka, te ako u roku od 45 dana ni jedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik... 31.5.2016
Pž-3503/2016-2 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Matas, predsjednice vijeća, Mladena Šimundića, suca izvjestitelja i Lenke Ćorić, članice vijeća, u stečajnom postupku nad dužnikom A.-K. d.o.o. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13; dalje: ZPP), i pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba postupka iz čl. U konkretnom slučaju prijedlog za ... 31.5.2016
Pž-3616/2016-2 SZ-a, sud će provesti skraćeni stečajni postupak nad pravnom osobom ako pravna osoba nema zaposlenih, zatim ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana te ako nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskoga registra. Budući da iz sadržaja navedene potvrde koju je izdao sam predlagatelj proizlazi da dužnik na dan izdavanja potvrde nema nepodmirenih osnova za ... 25.5.2016
PŽ-3377/2016-2 imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 572 dana u ukupnom iznosu od 6.698,36 kn te s obzirom na činjenicu da prema podacima dostavljenim od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dužnik nema zaposlenih i da nema zaplijenjenih sredstava na ime predujma za namirenje troškova stečajnog postupka. Protiv rješenja je žalbu podnijela osoba ovlaštena za zastupanje do trenutka otvaranja stečajnog postupka Ana Fistrić, zbog pogrešno i nepotpuno ... 25.5.2016
Pž-3403/2016-2 st. 1. i 2. SZ-a je propisano da ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnoga postupka te ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnoga postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje, te će u tom slučaju... 24.5.2016
Pž-3366/2016-2 SZ-a ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz tog popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka te ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje (st. 1.). U slučaju iz stavka 1. ovog članka sud ... 18.5.2016
Pž-3222/16-3 Iz stanja spisa, proizlazi da je na temelju prijedloga FINA-e pokrenut skraćeni stečajni postupak jer dužnik nema zaposlenih, a u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekidnom razdoblju od 2366 dana, u iznosu od 932.697,16 kn. Radi se, dakle, o (predstečajnom) postupku koji je pokrenut na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine" broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), prije nego što su... 18.5.2016
Pž-5559/14-4 Cijeneći utvrđene činjenice i izvedene dokaze ovaj sud u potpunosti dijeli zaključak prvostupanjskog suda o osnovanosti tužbenog zahtjeva i prihvaća utvrđeno činjenično stanje iz pobijane presude, čije obrazloženje sadrži valjane razloge i ocjenu izvedenih dokaza, kao što prihvaća i pravilnu primjenu materijalnog prava na tako utvrđeno činjenično stanje (čl. Naime, zatezne kamate teku po sili zakona od dana kada dužnik padne u zakašnjenje s ispunjenjem novčane obveze pa ... 18.5.2016
Pž-3110/16-3 stavak 1. SZ-a, podnijela zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka jer dužnik u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 992 dana u ukupnom iznosu od 27.166,13 kn i jer, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dužnik nema zaposlenih. SZ-a propisano je da će sud provesti skraćeni stečajni postupak nad pravnom osobom ako su ispunjene sljedeće pretpostavke: ako nema zaposlenih, ako u... 17.5.2016
Pž-2799/16-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Raoula Dubravca, predsjednika vijeća, Draženke Deladio, suca izvjestitelja i Josipa Turkalja, člana vijeća, u predstečajnom postupku nad dužnikom D.L.B. d.o.o. U tablici utvrđenih tražbina, koja je dio predmetnog prvostupanjskog rješenja, u točki I.68., utvrđeno je da vjerovnik nije prijavio svoju tražbinu FINA-i, već je to učinio dužnik u svojoj prijavi za otvaranje predstečajnog postupka, i da ... 17.5.2016
PŽ-3253/16-3 Dakle, za člana uprave društva ne može biti imenovana osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja ... 16.5.2016
Pž-2349/16-5 pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da tužitelj nije učinio vjerojatnim da bi se krajnji rezultat pobijanja očitovao u povećanju mogućnosti namirenja stečajnih vjerovnika, jer nije dostavio isprave iz kojih bi proizlazilo da je tržišna vrijednost nekretnine koja je predmet Sporazuma veća od osiguranih tražbina založnih vjerovnika (razlučnih vjerovnika) pa da bi se uspješnim pobijanjem Sporazuma došlo do povećanja stečajne mase iz čije vrijednosti bi se potom mogli ... 12.5.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1101 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(64) 2015(45) 2014(84) 2013(110)
2012(56) 2011(60) 2010(72) 2009(1430)
2008(5553) 2007(7110) 2006(6924) 2005(5162)
2004(83) 2003(54) 2002(42) 2001(99)
2000(132) 1999(368) 1998(26) 1997(13)
1996(7) 1995(13) 1994(14) 1993(1)

Vrsta odluke

--(54)
Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Ostalo(24)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(8256)
Presuda i rješenje(1294)
Remisorno(5)
Rješenje(17877)
rješenje(1)


Vrsta predmeta

--(1892)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
P-153/03(1)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15702)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
TKž(236)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

--(2622)
djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(501)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite