Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 271
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6773)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr-815/16-4 st.2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - Odluka USRH - dalje u tekstu: ZPP) koji Zakon uporište za svoju primjenu u ovršnim postupcima nalazi u čl.21. st.1. OZ-a, utvrđeno je da prvostupanjski sud nije počinio ni jednu bitnu povredu postupka te da je odbivši prijedlog predlagatelja osiguranja za ... 20.2.2017
Gž Ovr-1076/16-3 , OIB: …, iz H. na S., L. 39, kojeg zastupa punomoćnik R. B., odvjetnik u Z., protiv ovršenice D. B., OIB: …, S., B. 31, L. S., radi ovrhe, povodom žalbe ovrhovoditelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Krapini od 28. prosinca 2015.g. st.2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 ... 15.2.2017
Gž Ovr Ob-1/17-2 , svi iz P., B. R. 71 (sada na adresi: K., B. cesta 39), svi zastupani po punomoćnici S. G.-G., odvjetnici iz K., protiv ovršenika Z. Š. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. Predlažu da drugostupanjski sud usvoji žalbu, ukine napadano rješenje i donese novo kojim odbija žalbu ovršenika te ostavlja na snazi rješenje o ... 15.2.2017
Gž Ovr-108/17-2 iz Z., protiv prvoovršenice G. S.-P. iz V., T. 5C, OIB:… i drugoovršenice S. R. iz V., V. N. 20, OIB:…, radi ovrhe na pokretninama, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu broj Ovr. na točan broj računa suda i pozivom na točan broj odobrenja, ali je omaškom podnesak s potvrdom o plaćenom predujmu dostavio na poslovni broj predmeta Ovr-276/08. U prilogu žalbe dostavio je preslik naloga za plaćanje od 10. studenog 2014.g. ... 15.2.2017
Gž Zk-559/16-2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst - dalje: ZV), predlagatelji mogu, s obzirom na njihove navode u žalbi, da su svoje pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet ovog postupka stekli dosjelošću, uknjižiti samo na temelju pravomoćne sudske odluke, a ne izjave koju su priložili u ovom predmetu i kako to neosnovano tvrde ... 13.2.2017
Gž Ovr-900/16 -2 st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 i 56/13) propisano da će osobu kojoj je presudom naloženo plaćanje troškova kaznenog postupka ili od koje je oduzeta imovinska korist, tajnik suda pozvati nakon ovršnosti presude da dostavi dokaz o ispunjenju obveze u roku određenom presudom, a odredbom st. 4. istog zakona propisano je da ako presudom nije određen rok za dobrovoljno ispunjenje obveze, da obveza mora biti ispunjena u roku od ... 10.2.2017
Gž-2406/16-2 Obrazlažući presudu prvostupanjski sud navodi da je tužitelj kao ovrhovoditelj inicirao postupak prisilne naplate svog potraživanja podnošenjem ovršnog prijedloga nadležnom javnom bilježniku, radi namirenja glavničnog iznosa od 53.135,00 kn, uz zakonsku zateznu kamatu na pojedine dijelove tog iznosa od njihova dospijeća do isplate, a koje potraživanje se odnosi na dospjele, a neplaćene rate otplate kupovne cijene stana kojeg je ovrhovoditelj (tužitelj) ovršeniku (tuženiku) ... 9.2.2017
Gž-874/16-3 . jednostavno odredile kamatnu stopu, onako kako je ista vrijedila za kredite koji su u navedenom razdoblju ostvarivani u valuti Euro, dakle i za te kamatne stope i za promjenu istih, nisu vođeni pojedinačni pregovori već je kamatna stopa mijenjana prema odluci jedne strane (tuženika) a takav tijek i promjena kamate samo inkorporirani u Dodatak ugovora o kreditu“ te da ni u Dodatku ugovora ni u Zakonu o potrošačkom kreditiranju nije navedeno da se višak koji je preplaćen zbog ... 9.2.2017
Gž-2874/16-2 B. S.) ostao neisplaćen iznos S. S. Obzirom da ga nenamireni ovlaštenici prava na novčanu naknadu terete za isplatu novčanih iznosa koje je tužitelj trebao (po primitku isplate od osiguratelja) njima isplatiti, tužitelj smatra da je ostvaren osigurani slučaj iz Ugovora o osiguranju sklopljenog između stranaka radi pokrića tužiteljeve odgovornosti, temeljem kojeg odnosa bi tuženik tužitelju trebao refundirati novčane iznose koje je tužitelj pogrešno isplatio samo jednom od ... 8.2.2017
Gž Ovr-117/17-2 Naime, novo rješenja o ovrsi promjenom sredstva ili predmeta ovrhe a kako to i proizlazi iz čl.5. st.3 mjerodavnog OZ-a može se zatražiti samo ukoliko se ovrha na temelju ranijeg rješenja ne može provesti, dakle, ovrha mora biti u tijeku da bi se ista mogla nastaviti temeljem novog rješenja, a tek nakon donošenja rješenja za promjenu sredstva i predmeta ovrhe može se obustaviti ranije rješenje o ovrsi ili ukoliko ovrhovoditelj povuče ovršni prijedlog u povodu kojeg je ona ... 8.2.2017
Gž-1470/16-2 -da je materijalnim dokazima (fotografijama vozila tuženika i specifikacijom izdanih dnevnih parkirališnih karata) tužitelj dokazao da su vozila tuženika u dva navrata zatečena na javnom parkiralištu u Z. u P. ulici bez podmirene parkirališne karte, i da je ovlaštena osoba tužitelja na vjetrobranskom staklu vozila stavila uplatnicu za plaćanje dnevne karte, te da se primjenom čl. st. 2. ZPP-a utvrdio da je tužitelju neosnovano priznati materijalni trošak koji nije određeno ... 8.2.2017
Gž-1922/16-2 To što je uz naznaku ovrhovoditelja, koji je upravitelj stambene zgrade na adresi K. T. 3/2-4, S. B. navedeno da postupa u ime i za račun suvlasnika stambene zgrade, ne znači da su ovrhovoditelji fizičke osobe jer prijedlog ne sadrži podatke o suvlasnicima zgrade kao fizičkih osoba u smislu čl. Stoga je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da su obje stranke postupka, koji je nakon prigovora ovršenika na rješenje o ovrsi nastavljen kao parnični postupak pa je nepravilno označavanje ... 8.2.2017
Gž Ovr-106/17-2 u dijelu kojim je zatražio da se dužniku ovršenice - Mini mljekari V. d.o.o naloži da ovrhovoditelju naknadi štetu u iznosu od 4.575,00 sa jer je prvostupanjski sud zauzeo stajalište da prema odredbi čl.177.stav.4. Ovršnog zakona (dalje:OZ- NN 57/96, 29/99) poslodavac koji nije postupio prema rješenju o ovrsi odgovara za štetu koju je ovrhovoditelj zbog toga pretrpio, no da se naknada takve eventualne štete ostvaruje u parnici, a ne u ovršnom postupku. Obzirom da niti jedan od ... 6.2.2017
Gž Ovr-615/2016-2 209 Ovršnog zakona s obzirom da je postupak izravne naplate tražbine na temelju ovršne sudske odluke poseban postupak prisilnog ostvarenja novčane tražbine izvan suda pred posebnim tijelom, kojemu je provođenje takvih postupaka zakonski dano u nadležnost, a što nije odlučno prilikom ocjene osnovanosti zahtjeva stranke radi naknade troškova postupka, a s obzirom da je u konkretnom slučaju prisilna naplata tražbine iz ovršne isprave uspješno izvršena, to ovrhovoditeljima pripada ... 6.2.2017
Gž-2577/16-2 Tuženik ne navodi u kojem dijelu pobija prvostupanjsku presudu i rješenje, no kako je toč.II pobijane presude djelomično odbijen tužbeni zahtjev tužitelja ukidanjem platnog naloga glede ovršnog troška od 316,71 kn to je ovaj sud temeljem odredbe čl.365 st.1 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka US RH, 84/08, 96/08 - odluka US RH, 123/08 - ispr.57/11, 148/11 - pročišćeni tekst 25/13, 89/14 - odluka US RH - dalje: ZPP) i uzeo da ... 2.2.2017
Gž-2266/16-2 kojim mu je naloženo plaćanje pristojbe na odgovor na tužbu iz razloga što obveza plaćanja pristojbe na odgovor na tužbu nastaje po pravomoćnom završetku postupka razmjerno uspjehu u parnici, a tuženik je u ovoj parnici uspio i nije u obvezi platiti pristojbu, koji prigovor je prvostupanjski sud ocijenio neosnovanim uz obrazloženje da činjenica da je tužba povučena ne znači da tuženik nije u obvezi platiti pristojbu na odgovor na tužbu jer je postupak pravomoćno okončan ... 30.1.2017
Gž-611/15-6 U žalbi tuženik ukazuje da je način obračuna cijene zbrinjavanja otpada po tužitelju suprotan čl.24. st.3 Zakona o zaštiti potrošača, u suprotnosti je i sa Naputkom Vlade RH o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom, jer naime, ni jedan od tri moguća modela obračuna troškova zbrinjavanja otpada ne dopušta naplatu zbrinjavanja otpada za vrijeme kada se ta usluga ne koristi i kada ju pružatelj usluge ne pruža, a o navedenom ujedno nalazi i bitnu povredu odredaba... 30.1.2017
Gž-6/17-2 Valja još istači, a na žalbene navode predlagateljice u kojima problematizira pitanje nepodijeljenog suvlasništva protustranke u odnosu na pravo predlagateljice koje je ista imala prije pokretanja ovog postupka, a vezano na teret osobne služnosti koji je u odnosu na S. i B. B. upisano očitovanjem protustranke, te pitanje prava uporabe i plodouživanja koje će s obzirom na svoje pravo koristiti S. i B. B., nasuprot pravima koje je kao vlasnica nekretnine stekla predlagateljica, da isti ... 27.1.2017
Gž-2523/15-2 Naime, kada je jedan supružnik prije početka bračne zajednice bio vlasnik neke nekretnine, a potom su u tu nekretninu supružnici tijekom bračne zajednice ulagali sredstva bračne stečevine i time povećali njezinu vrijednost, dosljedno stajalište sudske prakse jest da onom drugom supružniku pripada pravo na stvarnopravni zahtjev, ako je ulaganjima bitno izmijenjen identitet nekretnine (iz stanja prvostupanjskog spisa moglo bi se zaključiti da je upravo takva činjenična pozicija ... 26.1.2017
Gž-1103/16-2 Stoga prvostupanjski sud nije imao ovlaštenja bez utvrđenih odlučnih činjenica tužitelju dosuditi naknadu po slobodnoj ocjeni, kako to pogrešno smatra tužitelj, jer to ovlaštenje sud ima u situaciji ako se utvrdi da stranci pripada pravo na naknadu štete ali se visina ne može utvrditi ili bi se mogla utvrditi samo s nerazmjernim teškoćama, što nije ispunjeno u konkretnom slučaju u kojem je upravo korištenjem stručnog znanja vještaka kojim sud ne raspolaže valjalo utvrditi ... 25.1.2017
Gž-863/16-2 st.1 toč.1 i 3 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka US RH, 84/08, 96/08 - odluka US RH, 123/08 - ispr.57/11, 148/11 - pročišćeni tekst 25/13, 89/14 - odluka US RH - dalje: ZPP) dakle zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava uz prijedlog da se žalba uvaži, preinači prvostupanjska presuda u pobijanom dijelu ili podredno da se presuda u pobijanom dijelu ukine i predmet vrati ... 24.1.2017
Gž Ovr-906/16-2 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. 5. st. 1. OZ-a, sud određuje ovrhu onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u ovršnom prijedlogu, a prema stavku 3. istog članka, ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom ili na određenom predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja iste ... 24.1.2017
Gž Ovr-692/16-2 84. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96; 29/99; 42/00-odluka USRH; 173/03; 194/03-ispravak, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 - dalje u tekstu: OZ) obustavio predmetnu ovrhu jer ovrhovoditelj nije u određenom roku uplatio predujam u iznosu od 400,00 kn za provođenje radnje razgledavanja nekretnine u prisutnosti sudskog ovršitelja na plaćanje kojeg predujma je bio pozvan Zaključkom o prodaji nekretnina od 4. veljače 2016. 84. st.1. „sud će“ propisuje samo obvezu sudu da ... 24.1.2017
Gž-1672/16-2 broj Pv-243394, kojim se određuje premještanje predmetnog vozila iz razloga što je isto zaustavljeno i parkirano na mjestu na kojem je onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak već parkiranom vozilu i ispred kolnog ulaza u zgradu, s time da fotografije lica mjesta uz naredbu PU Zagrebačke jasno potvrđuju da je vozilo tužitelja doista bilo parkirano tako da je slobodnog prolaza između vozila i zgrade bilo manje od 1 metra koja širina prolaza je utvrđena mjernom ... 23.1.2017
Gž Ovr-35/17-2 st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - Odluka USRH - dalje u tekstu: ZPP) sadržajno obrazlaže samo žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava u svezi ocjene prvostupanjskog suda da je rok propisan čl.39. st.5. i 6. OZ-a zakonski rok tvrdeći ujedno da se radi o sudskom roku kojeg je na temelju ... 23.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 271 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(54) 2016(1113) 2015(761) 2014(492)
2013(424) 2012(363) 2011(382) 2010(511)
2009(475) 2008(383) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2523)
Presuda i rješenje(416)
Rješenje(2853)


Naziv odjela

--(2378)
GRAĐANSKI ODJEL(3504)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(861)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(558)
Čakovec(9)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(53)
Koprivnica(401)
Osijek(188)
Požega(3)
Pula(113)
Rijeka(463)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(101)
Split(660)
Varaždin(2346)
Velika Gorica(80)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(805)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite