Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 261
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6523)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 6/2017-6 98. st. 2. t. 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 u daljnjem tekstu ZKP/08) i to s D. I. (s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju) i H. X. (s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju), te se u tom dijelu predmet vraća sudu prvog stupnja na ponovno odlučivanje. Protiv ovog rješenja pravodobnu žalbu je podnio okrivljenik A. K. putem branitelja P. P., odvjetnika iz P. u pogledu djela rješenja u ... 17.1.2017
Kž 290/2016-6 P., odvjetnika iz V., iz žalbenih osnova bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede Kaznenog zakona, a I. okrivljeni J. T. i pravodobnu dopunu žalbe i zbog odluke o kazni, s prijedlozima da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak ili podredno da se preinači pobijanu presudu na način da se okrivljenike oslobodi optužbe, odnosno prema dopuni žalbe I. okrivljenika podredno da se ... 4.1.2017
Gž Zk-394/16-2 Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Nadi Krnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja T. C., OIB:… iz K. B., M. 53, radi provedbe raskida ugovora o kupoprodaji, povodom žalbe predlagatelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Zaprešiću broj Z-15833/16, ozn. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/... 23.12.2016
Gž ZK-539/16-3 Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) jer protustranka (tuženik u toj parnici) nije podnio odgovor na tužbu koju je uredno primio (provjerom kroz E-spis utvrđeno je da žalba protiv presude nije uložena) čime je svojom neaktivnošću de facto priznao tužbeni zahtjev tužitelja te se i prema ocjeni ovog ... 22.12.2016
Gž-26/16-3 1. Zakona o javnom bilježništvu (dalje:ZJB - NN 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) koja normira javnobilježnički akt kao ovršnu ispravu ako je u njemu utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži izjavu obveznika o tome da se na temelju tog akta, može, radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilna ovrha te od stav.6. iste odredbe prema kojem isti učinak kao i javnobilježnički akt ima i privatna isprava koju... 21.12.2016
Gž Ovr-1187/16-2 st. 1. Zakona o sudovima (NN.28/13, 33/15 i 82/15) sudski savjetnici i viši sudski savjetnici sudjeluju u suđenju i ovlašteni su samostalno provoditi određene sudske postupke, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice, a na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik i viši sudski savjetnik podnosi sucu, kojeg na to ovlasti predsjednik suda, nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku, time da po ovlaštenju suca sudski savjetnik, odnosno viši sudski savjetnik objavljuje tako ... 20.12.2016
R2 35/2016-18 Prema nalazu i mišljenju psihijatrijskog vještaka M.K.S., koji nalaz ovaj sud prihvaća u cijelosti, jer je isti logičan i uvjerljiv, dan je na temelju liječničke dokumentacije, a u skladu s pravilima znanosti koja se primjenjuje, proizlazi da mentalna retardacija uz znakove poremećaja u ponašanju zbog čega je protustranka i lišena poslovne sposobnosti može utjecati na trudnoću i porod, te da neprilagođenost ponašanja i potreba za uzimanjem psihofarmakološke terapije također ... 19.12.2016
Gž-2643/15-6 Zagreb, da je tuženik također suvlasnik predmetne zgrade i da visinu mjesečnih iznosa sredstava zajedničke pričuve nije osporio, da je plaćanje s osnova sredstava zajedničke pričuve obveza svakog vlasnika posebnog dijela nekretnine koji je dužan plaćati zajedničku pričuvu razmjerno veličini svog suvlasničkog dijela, te da nije nastupila zastara potraživanja obzirom na zastarni rok od 3 godine propisan čl. Osim toga u prvostupanjskom odlučivanju nije bilo niti mjesta ... 16.12.2016
Gž-2416/16-2 5. st. 1. toč. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama toga Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuju promet na svom području tako da određuju parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, time da je st. 4. iste odredbe određeno da poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih ... 16.12.2016
Kž 390/2016-6 K-74/12 Općinskog suda u Bujama-Buie u ukupnom iznosu od 9.100,00 kuna, te nakon što mu je neplaćena kazna zatvora pravomoćno zamijenjena radom za opće dobro u ukupnom iznosu od 100 sati, a koji rad je izvršio samo u trajanju od 16 sati, istome zamijenio neizvršeni rad za opće dobro u trajanju od 84 sata kaznom zatvora u trajanju od 42 dana. Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da, nakon što je osuđenik izvršio 16 sati rada za opće dobro, se više nije javljao, iako uredno ... 14.12.2016
Gž Zk-590/16-2 u mirovini (preuzetih s Interneta koje prilaže uz žalbu) u kojima se izražava mišljenje da opravdani razlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka postoji samim time što netko smatra da je neki upis u zemljišnim knjigama pogrešan i da ga treba ispraviti jer je nesporan svačiji interes da se njegova prava u pogledu nekretnina upišu u zemljišne knjige, zbog čega je postavljanje uvjeta "opravdanog interesa" nepotrebno, a pojedinačne ispravne postupke trebalo bi pokretati i ... 14.12.2016
Gž Ovr-515/16-2 37. st. 1. Ovršnog zakona (NN.112/12, 25/13 i 93/14 - dalje: OZ) koji sadrži pravila koja uređuju stvarnu nadležnost sudova za određivanje ovrhe propisano je da su općinski sudovi stvarno nadležni određivati ovrhu i tom odredbom je određena stvarna nadležnost za određivanje ovrhe povodom prijedloga za ovrhu temeljem ovršne isprave, dok je nadležnost za provedbu ovrhe utvrđena odredbom čl. osnova za plaćanje upisana u Očevidniku redoslijeda osnove za plaćanje na 9. mjestu, a ... 13.12.2016
Gž-734/16-2 st.1. ZPP-a određeno je kad će sud odrediti prekid postupka (ako je odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju - čl.12.; ako je odlučio podnijeti zahtjev Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije ili o valjanosti akta koje su donijele institucije Europske unije), dok je stavkom 2. istog članka određeno kad sud može odrediti prekid postupka (ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o tome je li učinjen trgovački prijestup ili je učinjeno kazneno djelo za koje se goni po ... 12.12.2016
Gž-1149/16-2 otuđio, izvadio i zadržao optički 96-nitni kabel iz (podzemne) kanalizacije izvedene na relaciji Avenija Dubrovnik od kućnog broja 12 do 32 u ukupnoj dužini od oko cca 1200 m čime je preko 5 sati prekinuo pružanje TK usluga tužitelja, naložena je uspostava ranijeg posjedovnog stanja na način da je tuženik obvezan vratiti tužitelju otuđeni optički kabel i omogućiti mirnu i nesmetanu sanaciju i zamjenu otuđenog kabela na mjestima, trasi i unutar i između kabelskih zdenaca ... 12.12.2016
Gž-2618/15-2 , da je čl.3. Dodatka II određeno da tužena kao solidarni jamac izdaje bjanko mjenicu broj 82463605575, mjenično očitovanje, zadužnicu te dozvoljava uknjižbu založnog prava na pobliže u tom dodatku navedenim nekretninama - prvostupanjski sud je zaključio da je sklapanjem Dodatka II došlo do novacije obveza stranaka iz ugovora o kreditu, a u odnosu na tuženicu i do novacije njezine mjenične obveze obzirom da je osnovom sklopljenog Dodatka II predala tužitelju kao vjerovniku i ... 12.12.2016
Gž Ovr 763/2016-2 Polazeći od naprijed navedenog nije bilo mjesta za donošenje pobijanog rješenja o obustavi ovrhe u ovom ovršnom predmetu (na novčanim sredstvima ovršenice) pa je stoga valjalo, temeljem odredbe čl.380.t.3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/94, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) u svezi čl.19.st.1. OZ/08, uvažiti žalbu ovrhovoditelja kao osnovanu i ukinuti pobijano prvostupanjsko rješenje a predmet vratiti ... 12.12.2016
Gž 34/2016-2 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca Josite Begović, kao predsjednice vijeća, Srđana Kuzmanića, kao suca izvjestitelja i člana vijeća i Marije Vetma, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M. K., OIB: …, iz C., S. R. 19, koju zastupa punomoćnik K. Z., odvjetnik u Z., protiv tuženika H. z. pa nadalje, sa zateznim kamatama na svaki pojedini mjesečni iznos od 1. slijedećeg mjeseca po stopi koja se određuje za svako ... 7.12.2016
Gž. 1369/14 1099/10 od 27. kolovoza 2013, a protivno zaključku prvostupanjskog suda iz pobijane presude, iznesen stav da je predmetno pravomoćno rješenje o eksproprijaciji (doneseno prema Zakonu o eksproprijaciji objavljenim u "Službenom listu FNRJ", broj 12/57) bilo osnova za prijelaz ekspropriranih nekretnina u društveno vlasništvo, i to čak i neovisno je li doneseno rješenje za naknadu ekspropriranih nekretnina i što nije na ovima izvršena promjena u katastarskoj evidenciji i zemljišnim ... 7.12.2016
Gž 1133/2015-2 stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 - u daljnjem tekstu: ZPP), te predlaže da se u pobijanom dijelu presuda preinači i odbije tužbeni zahtjev ili da se u pobijanom dijelu presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. U ocjeni tuženičinog žalbenog navoda da je najvjerojatnije uz dopuštenje njezinog prednika prvotni tužitelj koristio ... 7.12.2016
Gž-1136/16-2 U situaciji kada je tužitelj povukao tužbu nakon što je po prigovoru tuženice izjavljenim protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave postupak nastavljen kao parnični, i to iz razloga što je među strankama došlo do mirnog rješenja spora na način da je utužena tražbina u cijelosti namirena, a tuženica da su stranke imale međusobna kompenzabilna potraživanja vezana za predmetni stan, a što su izvansudski konstatirale te provele prijeboj, i po ocjeni ovog suda ... 7.12.2016
Gž Zk-233/16-2 iz koje je vidljivo da ima zasnovano založno pravo na predmetnoj nekretnini, a tom presudom je određeno da su tuženici M. i B. B. (koji imaju pravo korištenja na nekretnini) dužni trpjeti namirenje novčane tražbine predlagatelja sudskom prodajom nekretnina, pa smatra da kao založni vjerovnik ima pravo predložiti brisanje društvenog vlasništva i uknjižbu prava vlasništva pozivajući se na odredbe čl. st. 1. ZZK jer je tom odredbom određeno da će se prilikom osnivanja, ... 7.12.2016
Gž Zk-544/16-2 Kako je na rješenje o zabilježbi ovrhe protustranka D. M. podnio prigovor, prvostupanjski sud je o istom prigovoru odlučio svojim rješenjem, kojeg sada pobija protustranka, potpuno pogrešno naznačivši poziciju stranaka u postupku na način da je protustranku D. M. označavao u pobijanom rješenju kao predlagatelja, a predlagatelja E. M. kao protustranku, te je takvu poziciju stranaka pogrešno naznačio i u uvodu i u izreci rješenja i tijekom obrazloženja, na način da je odbio ... 6.12.2016
Gž Zk-565/16-2 91. st. 1. ZZK-a, jer prvostupanjski sud u izreci ne navodi da li preinačuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta na osnovu žalbe ili brisovne tužbe, jer je prvostupanjski sud vrlo iscrpno i jasno naveo sve razloge na kojima temelji svoju odluku, te u istoj ne postoje nikakve proturječnosti na koje se poziva predlagatelj u žalbi i sasvim je jasno da prvostupanjski sud preinačuje pobijano rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta na osnovi žalbe protustranke, ... 6.12.2016
Gž Zk-489/16-2 Županijski sud u Varaždinu po sucu toga suda Dubravki Vinceković kao sucu pojedincu u zemljišnoknjižnom predmetu provedbe pravomoćnog rješenja Ministarstva kulture radi upisa zabilježbe kulturnog dobra, a povodom žalbe protustranke M. B., iz Z., N. 54, zastupanog po punomoćniku K. L., odvjetniku u Z., izjavljene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel od 29. siječnja 2014. Protustranka u žalbi navodi da pobijano rješenje ne sadrži ... 6.12.2016
Gž-2306/16-2 Sud zaključuje da postojanje kod tuženice loše financijske situacije nije pravno relevantna činjenica u ovom postupku, nema utjecaja na osnov i visinu zahtjeva tužiteljice koji je tuženica učinila nespornim pa kako iz rezultata postupka proizlazi da su stranke bile u ugovornom odnosu kreditora i korisnika kredita, da je tužiteljica otkazala kredit zbog neizvršenja obveze iz istog, slijedom čega i usvaja tužbeni zahtjev u iznosu od 36.493,57 kn, na način kako to propisuje odredba ... 6.12.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 261 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(2) 2016(948) 2015(742) 2014(483)
2013(421) 2012(361) 2011(382) 2010(511)
2009(475) 2008(383) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2424)
Presuda i rješenje(405)
Rješenje(2714)


Naziv odjela

--(2127)
GRAĐANSKI ODJEL(3505)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(861)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(508)
Čakovec(9)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(52)
Koprivnica(400)
Osijek(187)
Požega(3)
Pula(111)
Rijeka(456)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(45)
Split(657)
Varaždin(2276)
Velika Gorica(38)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(788)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite