Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 258
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6441)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
R2 35/2016-18 Prema nalazu i mišljenju psihijatrijskog vještaka M.K.S., koji nalaz ovaj sud prihvaća u cijelosti, jer je isti logičan i uvjerljiv, dan je na temelju liječničke dokumentacije, a u skladu s pravilima znanosti koja se primjenjuje, proizlazi da mentalna retardacija uz znakove poremećaja u ponašanju zbog čega je protustranka i lišena poslovne sposobnosti može utjecati na trudnoću i porod, te da neprilagođenost ponašanja i potreba za uzimanjem psihofarmakološke terapije također ... 19.12.2016
Kž 390/2016-6 K-74/12 Općinskog suda u Bujama-Buie u ukupnom iznosu od 9.100,00 kuna, te nakon što mu je neplaćena kazna zatvora pravomoćno zamijenjena radom za opće dobro u ukupnom iznosu od 100 sati, a koji rad je izvršio samo u trajanju od 16 sati, istome zamijenio neizvršeni rad za opće dobro u trajanju od 84 sata kaznom zatvora u trajanju od 42 dana. Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da, nakon što je osuđenik izvršio 16 sati rada za opće dobro, se više nije javljao, iako uredno ... 14.12.2016
Gž Ovr 763/2016-2 Polazeći od naprijed navedenog nije bilo mjesta za donošenje pobijanog rješenja o obustavi ovrhe u ovom ovršnom predmetu (na novčanim sredstvima ovršenice) pa je stoga valjalo, temeljem odredbe čl.380.t.3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/94, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) u svezi čl.19.st.1. OZ/08, uvažiti žalbu ovrhovoditelja kao osnovanu i ukinuti pobijano prvostupanjsko rješenje a predmet vratiti ... 12.12.2016
Gž 34/2016-2 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca Josite Begović, kao predsjednice vijeća, Srđana Kuzmanića, kao suca izvjestitelja i člana vijeća i Marije Vetma, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M. K., OIB: …, iz C., S. R. 19, koju zastupa punomoćnik K. Z., odvjetnik u Z., protiv tuženika H. z. pa nadalje, sa zateznim kamatama na svaki pojedini mjesečni iznos od 1. slijedećeg mjeseca po stopi koja se određuje za svako ... 7.12.2016
Gž 1133/2015-2 stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 - u daljnjem tekstu: ZPP), te predlaže da se u pobijanom dijelu presuda preinači i odbije tužbeni zahtjev ili da se u pobijanom dijelu presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. U ocjeni tuženičinog žalbenog navoda da je najvjerojatnije uz dopuštenje njezinog prednika prvotni tužitelj koristio ... 7.12.2016
Gž Ovr 1382/2016-2 Županijski sud u Rijeci, po sutkinji Mileni Vukelić Margan, u pravnoj stvari ovrhovoditelja L. G. iz R., I…, zastupanog po punomoćniku M. S., odvjetniku iz R., protiv tuženika S. K. iz R., …, radi naplate, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja, izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci poslovni broj Ovr-1645/00 od 23. svibnja 2006. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14; dalje ZPP), na koje povrede ovaj sud pazi ... 29.11.2016
Gž 262/2015-2 30. st. 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te mjerilima kakvoće elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ( NN 154/11, dalje Pravilnik) utvrđuje da je obveza i odgovornost pretplatnika da poduzima sve potrebne mjere kako bi se zaštitio od zlouporabe, ali da bi isto mogao učiniti potrebno je da mu operater sukladno gore navedenim odredbama (koje citira), pruži jasne i primjerene upute o postojanju opasnosti, te o ... 29.11.2016
Gž Ovr 209/2016-2 ishodio pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi općenito na imovini ovršenice te da ista već pet godina zna za postojanje svoga duga pa da je u navedenom periodu imala priliku podmiriti svoje dugovanje, a kako to nije učinila da se njezino ponašanje svakako kosi s načelom savjesnosti i poštenja. Ovrhovoditelj da je pokušao, prije pokretanja ovršnog postupka na nekretnini ovršenice, sa izvansudskom ovrhom na računima ovršenice koja ovrha je ostala bezuspješna kao što je i utvrdio... 24.11.2016
Gž 1330/2016-2 Protiv navedene presude žalbu izjavljuju tužitelji zbog svih žalbenih razloga iz odredbe čl.353.st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/94, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP), pa predlažu da ju nadležni drugostupanjski sud uvaži tako da pobijanu presudu preinači i prihvati tužbeni zahtjev uz dosudu tužiteljima parničnog troška, ili da ju ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. ... 24.11.2016
Kž 536/2016-4 stavak 1. ZKP/08, naloženo je okrivljeniku pod 2. D. I. i okrivljeniku pod 3. I. L. podmiriti troškove kaznenog postupka, i to paušalnu svotu u iznosu od 1.000,00 kuna svaki, okrivljenik pod 3. I. L. trošak za svjedoka S. A. u iznosu od 116,00 kuna, te okrivljenik pod 2. D. I. nagradu i nužne izdatke postavljenog branitelja, o visini kojeg troška će sud sukladno članku 148. Nadalje, da je trebalo dovesti u međusobnu vezu navode obrane trećeokrivljenika I. L. i drugookrivljenika D. I... 24.11.2016
Gž 729/2015-2 Nakon što je utvrdio da je sjeverno pročelje garaže uz stan tuženika izgrađeno u betonu i neobrađeno, a prema tehničkoj dokumentaciji i opisu svi vanjski zidovi moraju biti obloženi podlogom i toplinskom žbukom, a vanjska pročelja su trebala biti obojena i ožbukana u boji po izboru projektanta, prvostupanjski sud je zaključio da tužitelj nije završio fasadu na zgradi jer je i na tom dijelu pročelja garaže trebao dovršiti fasadu, a kako nije završio fasadu i na dva susjedna ... 23.11.2016
Kž 420/2016-4 48. st. 1. ZKP/08, pri čemu će imati u vidu da su prema tvrdnji optužbe inkriminiranim ponašanjem optuženika oštećeni Republika Hrvatska ali i zaposlenici obrta (koji također nisu individualizirani odnosno određeni kao niti vjerovnici kojima je optuženik inkriminiranim ponašanjem pogodovao premda bi trebali biti iz već navedenih razloga), zatim će ponovno provesti već provedene dokaze na temelju kojih će pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje, na koje će pravilno ... 22.11.2016
Kž 316/2016-6 Županijski sud u Puli-Pola, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Sene Midžić Putigna, kao predsjednice vijeća, te Dorijane Dolenec Kujundžić i Zdravka Garića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Adelite Vitasović, kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv opt.N. P., zbog kaznenog djela iz čl.285.st.1. i 2. Kaznenog zakona (NN-110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11- u daljnjem tekstu KZ/97), odlučujući o žalbi ... 21.11.2016
Kž 312/2016-6 stavak 1. točka 1. ZKP/08, pravomoćnu presudu je moguće preinačiti ako je istom osuđeniku u dvije ili više presuda izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u stjecaju, na temelju odredbe članka 62. KZ/97. Dakle, za primjenu navedenih odredbi, odnosno za ostvarenje zakonskih uvjeta za njihovu primjenu, potrebno je postojanje pravomoćne presude protiv istog osuđenika, zatim da je kazneno djelo počinjeno prije nego je započelo ... 18.11.2016
Kž 692/2016-4 Protiv citirane presude žalbu je podnio osuđenik Z. B., po branitelju Matku Ćeliću, odvjetniku u Splitu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, predlažući da se pobijana presuda ukine i "odbije prijedlog oštećenika za opoziv uvjetne osude i postupak obustavi", odnosno da se presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Ispitujući prvostupanjsku presudu povodom žalbenih ... 17.11.2016
Gž 1153/2016-2 st. 1. i 2. Stečajnog zakona ( „Narodne novine“ broj 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, dalje: SZ) prijavljivanje tražbine u stečajnom postupku, a na čemu tužitelj temelji tužbu, da nije obligatorno određeno, kao niti da se prijavljene tražbine, bile one osporene ili neosporene ne mogu ovršavati, već da se ta odredba odnosi samo na vjerovnike koji prijave svoju tražbinu na način da im isključuje mogućnost pokretanja ... 16.11.2016
Kž 444/2016-3 st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbi oštećenika kao tužitelja M. S. protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu broj Kov-95/16-5 od 15. lipnja 2016. Protiv tog rješenja žalbu je podnio oštećenik kao tužitelj M. S. putem punomoćnika Z. V., odvjetnika iz V., zbog bitne povrede odredaba kaznenog zakona, ... 16.11.2016
Gž-2134/16-2 24. st. 3. ZSP-a dana su ovlaštenja sudu da po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice važne za postupak i u tu svrhu sam pribavlja potrebne dokaze, prikuplja obavijesti, obavlja uvid u javne knjige, registre, upisnike i očevidnike, što prema ocjeni ovog suda prvostupanjskom sudu daje ovlaštenje da sam uvidom u registre utvrdi adrese sjedišta pravnih osoba, pribavlja podatke o imovini potrošača od Porezne uprave i druge podatke u cilju provjere podataka o imovini i obvezama koje je ... 16.11.2016
Gž 790/2016-2 U konkretnom slučaju D.A., S. i J. F. nakon što je na Sjednici Skupštine Udruge donesena odluka o prestanku djelovanja udruge i podnošenja zahtjeva za upis prestanka postojanja po skraćenom postupku, dale su pred javnim bilježnikom i ovjerene izjave da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina raspodijeljena u skladu s člankom 53. Zakona o udrugama, kao i da su upoznate sa solidarnom odgovornošću za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge... 16.11.2016
Gž R-2219/16-2 st. 4. ZR prema kojoj ako kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati ne postignu sporazum o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, spor će se riješiti odgovarajućom primjenom odredbi ZR-a o izborima za radničko vijeće, nije osnovano jer iz provedenog postupka ne proizlazi da sindikati takav sporazum nisu postigli, a isto tako ne proizlazi da postoji bilo kakav spor sindikata oko ovog pitanja. st. 4. ZR da riješi nastali ... 15.11.2016
Gž 1665/2016-3 U ostavinskom postupku koji se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu iza pok.I. B., žaliteljica M., K. je tvrdila da je ostaviteljeva izvanbračna supruga, pa kako je utvrđeno da M. K. ima prijavljeno prebivalište u Z. na adresi …… što je različito od prebivališta ostavitelja, sud prvog stupnja smatra da temeljem tih javnih isprava postoji presumpcija da ostavitelj nije živio s njom. 8. ZN-a propisano je da na temelju zakona ostavitelja nasljeđuju svi njegovi potomci, ... 15.11.2016
Gž-2049/16-2 : 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, u daljnjem tekstu: ZPP), predlažući ovome sudu da pobijanu presudu preinači u skladu sa žalbenim navodima na način da ukine platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi i dosudi tuženici troškove postupka uključujući i trošak sastava žalbe, odnosno podredno da presudu u pobijanom dijelu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. : 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96... 15.11.2016
Gž 1485/2016-2 godine podnio tužbu protiv tuženika M. B. iz Z., …, OIB: …, te da je u odnosu na tako označenog tuženika prvostupanjski sud i donio presudu zbog ogluhe, te odbio prijedlog tužitelja za ispravak navedene presude, ne uzimajući u obzir izvadak podataka o osobnom identifikacijskom broju, koji tužitelj dostavlja uz prijedlog za ispravak, iz kojeg proizlazi da OIB: …, a koji OIB se navodi u tužbi i tijekom postupka kao OIB tuženika, pripada upravo osobi M. B., a u kojem smislu je ... 14.11.2016
Gž 1350/2016-2 12. st. 1. ZN-a propisano je da ako je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja koji nije ostavio bračnog druga, dio ostavine koji bi mu pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuju njegova djeca (ostaviteljeva braća i sestre), njegovi unuci i praunuci i njegovi daljnji potomci, po pravilima za slučaj kad ostavitelja nasljeđuju njegova djeca i ostali potomci. U konkretnom slučaju, ostaviteljica iza sebe nije ostavila bračnog druga, slijedom čega istu nasljeđuju njezini ... 14.11.2016
Gž Zk-488/16-2 Odbivši prigovor predlagatelja prvostupanjski sud navodi da prijedlog za obnovu postupka nije dokaz da se doista i vodi upravni postupak u odnosu na kojega je ranije donijeto pravomoćno rješenje obzirom da povodom prijedloga za obnovu postupka nadležno upravno tijelo sukladno odredbi čl.126.stav.1. Zakona o općem upravnom postupku ponajprije ispituje pravodobnost istog kao i da li je izjavljen od ovlaštene osobe, da li je okolnost na kojoj se takav prijedlog temelji učinjena ... 11.11.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 258 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(879) 2015(733) 2014(481) 2013(421)
2012(361) 2011(382) 2010(511) 2009(475)
2008(383) 2007(208) 2006(160) 2005(159)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2402)
Presuda i rješenje(401)
Rješenje(2657)


Naziv odjela

--(2071)
GRAĐANSKI ODJEL(3489)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(851)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(508)
Čakovec(9)
Dubrovnik(511)
Gospić(21)
Karlovac(52)
Koprivnica(400)
Osijek(187)
Požega(3)
Pula(109)
Rijeka(454)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(40)
Split(647)
Varaždin(2227)
Velika Gorica(38)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(780)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite