Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 263
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6562)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-611/15-6 U žalbi tuženik ukazuje da je način obračuna cijene zbrinjavanja otpada po tužitelju suprotan čl.24. st.3 Zakona o zaštiti potrošača, u suprotnosti je i sa Naputkom Vlade RH o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom, jer naime, ni jedan od tri moguća modela obračuna troškova zbrinjavanja otpada ne dopušta naplatu zbrinjavanja otpada za vrijeme kada se ta usluga ne koristi i kada ju pružatelj usluge ne pruža, a o navedenom ujedno nalazi i bitnu povredu odredaba... 30.1.2017
Gž Ovr-692/16-2 84. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96; 29/99; 42/00-odluka USRH; 173/03; 194/03-ispravak, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 - dalje u tekstu: OZ) obustavio predmetnu ovrhu jer ovrhovoditelj nije u određenom roku uplatio predujam u iznosu od 400,00 kn za provođenje radnje razgledavanja nekretnine u prisutnosti sudskog ovršitelja na plaćanje kojeg predujma je bio pozvan Zaključkom o prodaji nekretnina od 4. veljače 2016. 84. st.1. „sud će“ propisuje samo obvezu sudu da ... 24.1.2017
Gž Ovr-906/16-2 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. 5. st. 1. OZ-a, sud određuje ovrhu onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u ovršnom prijedlogu, a prema stavku 3. istog članka, ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom ili na određenom predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja iste ... 24.1.2017
Gž Ovr-35/17-2 st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - Odluka USRH - dalje u tekstu: ZPP) sadržajno obrazlaže samo žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava u svezi ocjene prvostupanjskog suda da je rok propisan čl.39. st.5. i 6. OZ-a zakonski rok tvrdeći ujedno da se radi o sudskom roku kojeg je na temelju ... 23.1.2017
Gž-1672/16-2 broj Pv-243394, kojim se određuje premještanje predmetnog vozila iz razloga što je isto zaustavljeno i parkirano na mjestu na kojem je onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak već parkiranom vozilu i ispred kolnog ulaza u zgradu, s time da fotografije lica mjesta uz naredbu PU Zagrebačke jasno potvrđuju da je vozilo tužitelja doista bilo parkirano tako da je slobodnog prolaza između vozila i zgrade bilo manje od 1 metra koja širina prolaza je utvrđena mjernom ... 23.1.2017
Gž-2492/16-2 24. st. 3. Odluke/11 propisano je da ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu (smatra se da nema valjanu parkirališnu kartu ako korisnik ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku od 5 minuta od parkiranja vozila ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost) smatra se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta) ... 19.1.2017
Gž Ovr-927/16-2 Pobijanim rješenjem upućen je ovršenik da u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja pokrene parnicu protiv ovrhovoditelja, kojom će iz razloga koje je naveo u prijedlogu radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim, zatražiti da se ovrha odnosno pljenidba i prijenos novčanih sredstava na poslovnom računu ovršenika J. B., kao vlasnika obrta "A." Autolimarsko-lakirerski obrt J. B. iz D. M., Č. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - ... 18.1.2017
Gž-1612/16-2 B. Tijekom postupka bila je sporna pasivna legitimacija tuženika te da li je tužiteljica izgubila pravo zahtijevati sklapanje ugovora o otkupu stana budući je zahtjev za kupoprodaju podnijela po isteku roka propisanog čl.4. st.2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ broj: 27/91, 54/91, 6/92, 8/92, 8/92, 33/92, 46/92, 49/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 68/98, ... 18.1.2017
Gž-877/16-2 st. 1. toč. 1. - 3 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13, dalje: ZPP), s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati istom sudu na ponovni postupak, odnosno preinači na način da se prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti. Prvo i drugotuženici u odgovoru na tužbu su tvrdili da im o odnosima između tužitelja i trećetuženika nije ništa poznato, a tužitelj tijekom postupka nije priložio... 17.1.2017
Gž-244/16-2 Sud prvog stupnja, međutim, pored nesporne visine neplaćenih računa i nespornog vremena dospijeća tražbine iz istih, kao i nesporne činjenice da tuženik tim računima nije prigovorio, utvrđuje da nije došlo do građanskopravne kompenzacije međusobnih potraživanja stranaka jer tuženik nije dao izjavu o prijeboju, time da u ovom postupku tuženik nije stavio niti određeni prigovor radi prebijanja, pri čemu sud ocjenjuje kontradiktornima tuženikove navode da je već nastupila ... 17.1.2017
Gž Ovr-1302/16-2 Prema odredbi čl.22. OZ-a sud određuje ovrhu na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave, pri čemu se ovršnom ispravom smatra i ovršna sudska odluka (čl.23. toč.1 OZ-a), dok čl.24. st.1OZ-a propisuje da se sudskom odlukom smatra presuda, rješenje, platni nalog, te druga odluka donesena u postupku pred sudom i izabranim sudom, a sudskom nagodbom nagodba sklopljena u postupku pred tim sudovima. st.2 toč.12 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2... 17.1.2017
Kž 6/2017-6 98. st. 2. t. 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 u daljnjem tekstu ZKP/08) i to s D. I. (s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju) i H. X. (s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju), te se u tom dijelu predmet vraća sudu prvog stupnja na ponovno odlučivanje. Protiv ovog rješenja pravodobnu žalbu je podnio okrivljenik A. K. putem branitelja P. P., odvjetnika iz P. u pogledu djela rješenja u ... 17.1.2017
Gž Zk-80/16-2 st. 1. i st. 3. ZZK-a utvrdio da predlagatelj nije dokazao da ima opravdani razlog za pokretanje ovog postupka i da nije učinio vjerojatnim da mu pripada pravo koje nije u njegovu korist upisano na predmetnim nekretninama i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti zemljišnoknjižne upise, jer uz prijedlog nije dostavio ispravu kojom bi učinio vjerojatnim da mu pripada pravo vlasništva koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi, dok isprava koju je dostavio ne dokazuje da mu ... 16.1.2017
Gž Ovr-1289/16-2 st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 112/12, 25/13 i 93/14) primjenjuju odredbe Ovršnog zakona važećeg u vrijeme pokretanja postupka (NN 57/96, 29/99, 42/00, 137/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ), a člankom 29. st. 1. tog Zakona bilo je propisano da se ovrha određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije naznačena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili da je na nju na... 13.1.2017
Gž-1707/16-2 P., u katastarskom operatu upisanu u posjedovnim listovima broj 138 i 22, ukupne katastarske površine 586 m2, ali da stvarna površina te čestice, nakon geodetskog premjeravanja, iznosi 616 m2; da lik ABEFA, obojan žutom bojom, predstavlja dio u posjedu tužitelja, koji ima stvarnu površinu od 302 m2, dok je lik DCEFD, obojan zelenom bojom, u posjedu tuženica i ima stvarnu površinu od 314 m2, time da je i dio u posjedu tuženica i dio u posjedu tužitelja u cijelosti omeđen suhozidima,... 11.1.2017
Gž-355/16-2 Ovo i zbog toga što je svrha provođenja postupka kod javnog bilježnika u povodu prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ubrzanje postupka i rasterećenje sudova, a, s obzirom da u slučaju pobijanja, na taj način donesenog, rješenja o ovrsi od strane ovršenika ne dolazi do realizacije izravne naplate nego se nastavno provodi parnični postupak (kao u povodu prigovora protiv platnog naloga), procesnopravno je opravdano cijeli postupak tretirati kao jedinstveni parnični ... 5.1.2017
Gž-2567/16-2 9. Ts.2 nije vezana za isporučenu količinu prirodnog plina, a namijenjena je pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca (obračun i drugi vezani troškovi), dakle, i po ocjeni ovog suda, naprijed navedena regulatorna odredba daje dovoljnu osnovu za naplatu određenog fiksnog troška koji ne ovisi o količini stvarne potrošnje, pa, prema tome, nastaje i u slučaju kada potrošnje nema (sve dok je potencijali kupac, odnosno potrošač... 5.1.2017
Kž 290/2016-6 P., odvjetnika iz V., iz žalbenih osnova bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede Kaznenog zakona, a I. okrivljeni J. T. i pravodobnu dopunu žalbe i zbog odluke o kazni, s prijedlozima da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak ili podredno da se preinači pobijanu presudu na način da se okrivljenike oslobodi optužbe, odnosno prema dopuni žalbe I. okrivljenika podredno da se ... 4.1.2017
Gž-2259/16-2 Prvostupanjski sud navodi da tužitelj sve postavljene zahtjeve temelji na tvrdnji da je pri sklapanju Ugovora o naknadi za smanjenu vrijednost njegovog zemljišta zbog činjenice da tuženik u blizini ima veliko odlagalište otpada (P.-J.), što utječe na umanjenje vrijednosti tužiteljevih nekretnina, došlo do greške u određenju površine tužiteljevog građevinskog zemljišta, jer je navedena površina od 7 m2, što ne odgovara stvarnoj površini građevinskog zemljišta, jer ono ... 4.1.2017
Gž Ovr-1319/16-2 Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 137/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ) namirena tražbina ovrhovoditeljice u cijelosti i to na ime troškova postupka s iznosom od 6.201,25 kn (troškovi određeni rješenjem o ovrsi i naknadno nastali troškovi), zateznih kamata obračunatih na glavnični iznos od 8.500,00 kn i troškove parničnog postupka dosuđenih ovršnom ispravom (presudom Općinskog suda u Splitu broj P-227/07) te na troškove određene rješenjem o ovrsi u ... 3.1.2017
Gž Ovr-1294/16-2 Rukovodeći se odredbom čl.180.a st.4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00 - Odluka USRH, 173/03, 194/03 - ispravak, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 - dalje u tekstu: OZ) koji određuje da će sud ovrhu obustaviti ako ovrhovoditelj ne bude namiren u skladu s rješenjem o ovrsi u roku od godinu dana od dostave toga rješenja banci i ako u tom roku ne predloži izmjenu sredstva i predmeta ovrhe, a da ovrhovoditelj nije u zakonskom roku predložio izmjenu sredstva i ... 2.1.2017
Gž-2013/16-2 I., OIB:… iz D. S., Z. 25, zastupane po punomoćnici D. B. G., odvjetnici u Z. protiv prvoprotustranke V. B., OIB:…, iz D. S., R. 27, drugoprotustranke V. G., OIB:…, iz D. S., O. 3 i trećeprotustranke S. G., OIB:…, iz D. S., O. 3, radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju, a povodom žalbe predlagateljice izjavljene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 19. srpnja 2016. Prema tome, postupanje prvostupanjskog suda je pogrešno iz naprijed navedenih razloga, a ... 28.12.2016
Gž Zk-394/16-2 Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Nadi Krnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja T. C., OIB:… iz K. B., M. 53, radi provedbe raskida ugovora o kupoprodaji, povodom žalbe predlagatelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Zaprešiću broj Z-15833/16, ozn. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/... 23.12.2016
Gž ZK-539/16-3 Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) jer protustranka (tuženik u toj parnici) nije podnio odgovor na tužbu koju je uredno primio (provjerom kroz E-spis utvrđeno je da žalba protiv presude nije uložena) čime je svojom neaktivnošću de facto priznao tužbeni zahtjev tužitelja te se i prema ocjeni ovog ... 22.12.2016
Gž-26/16-3 1. Zakona o javnom bilježništvu (dalje:ZJB - NN 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) koja normira javnobilježnički akt kao ovršnu ispravu ako je u njemu utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži izjavu obveznika o tome da se na temelju tog akta, može, radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilna ovrha te od stav.6. iste odredbe prema kojem isti učinak kao i javnobilježnički akt ima i privatna isprava koju... 21.12.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 263 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(21) 2016(958) 2015(746) 2014(487)
2013(423) 2012(361) 2011(382) 2010(511)
2009(475) 2008(383) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2439)
Presuda i rješenje(406)
Rješenje(2737)


Naziv odjela

--(2167)
GRAĐANSKI ODJEL(3504)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(861)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(508)
Čakovec(9)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(53)
Koprivnica(400)
Osijek(188)
Požega(3)
Pula(111)
Rijeka(461)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(45)
Split(659)
Varaždin(2306)
Velika Gorica(38)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(788)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite