Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 221)
Naslov Datum
Naknada troškova pogreba 6.10.2016
0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje 200/2016 od 6. listopada 2016. Budući je službenik preminuo prilikom dolaska na posao, obitelj ima pravo sukladno članku 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na pomoć u visini tri proračunske osnovice, te pravo na troškove pogreba. Troškovi pogreba priznaju se u visini do 10.000,00 kuna, što odgovara iznosu koji je prosječno dovoljan za pogrebne troškove.
Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu 6.10.2016
Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nisu zasnovale radni odnos i ne ide im radni staž. Sukladno tome vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju za rad ne ulazi u staž za jubilarnu nagradu. Prema članku 69. a u vezi s člankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni staž u javnim službama. Dakle, u navednom slučaju radnik ima ...
Uvećanje plaće djelatnika Agencije 6.10.2016
Slijedom navedenoga, i zamjenik ravnatelja koji nije dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15 i 93/16) ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, pod uvjetom da ima status zaposlenika u javnoj službi te da je stekao znanstveni stupanj doktora ...
Obračun osnovne plaće 6.10.2016
Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu. Staž proveden u inozemstvu računa se u radni staž za uvećanje plaće od 0,5% po godini, samo pod uvjetom da ...
Ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.9.2016
Zaposlenica koja je bila na bolovanju točno 90 dana nema pravo na pomoć za bolovanje iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. TKU-a jer se ne radi o neprekidnom bolovanju dužem od 90 dana. Za pojašnjenje kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje upućujemo Vas da se obratite navedenome Zavodu. Zaposlenica ostvaruje pravo na pomoć za rođenje djeteta iz članka 63. TKU-a u slučaju rođenja djeteta za vrijeme važenja kolektivnog ugovora.
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Službenici kojoj javni prijevoz nije organiziran naknada za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla isplaćuje se sukladno odredbi članka 67. stavka 6. TKU-a od mjesta rada do mjesta stanovanja koje se nalazi u Republici Mađarskoj.
Naknada za odvojeni život 23.9.2016
Naknada za odvojeni život 23.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Zaposleni specijalizant koji odrađuje specijalizaciju izvan matične ustanove i prima naknadu za odvojeni život ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u mjestu u kojem obavlja specijalizaciju sukladno članku 67. TKU-a.
Ostvarivanje prava na regres za korištenje godišnjeg odmora 23.9.2016
Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ostvaruje svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome što mu je u toj godini prestao radni odnos. Prema članku 60. stavku 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. godini i u toj godini je koristila dio razmjernog godišnjeg odmora, a za preostali dio razmjernog godišnjeg ...
Jubilarna nagrada 23.9.2016
Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se ...
Ostvarivanje prava na plaćeni dopust 23.6.2016
Zaposlenik koji ima dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcima na koje se primjenjuje TKU u slučaju sklapanja braka ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 dana. Sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 7. TKU-a svaki zaposlenik ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta koji žive u mjestu izvan mjesta stanovanja zaposlenika neovisno o udaljenosti između ta dva mjesta. Dakle, jedini ...
Primjena tumačenja Kolektivnog ugovora 7.3.2016
159/2015 Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske. S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za ...
Plaćeni dopust 23.6.2015
Plaćeni dopust 23.6.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 143/15 Svaki zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za nastupanje u sportskim priredbama samo 1 dan tijekom kalendarske godine. MMIN201D20150623N015
Troškovi prijevoza zaposlenika 21.6.2015
Prema tome radnici koji pješačkom rutom imaju manje od 2 km od mjesta stanovanja do posla, nemaju pravo na naknadu troška prijevoza, neovisno ako bi automobilom imali više od 2 km.Ako postoji organizirani mjesni prijevoz, ali nije odgovarajući, radnici imaju pravo na naknadu troška prijevoza u visini cijene karte javnog prijevoza.Budući da prijevoznik nema mjesečne nego samo dnevne karte, radnici u tome slučaju imaju pravo na naknadu troška prijevoza u visini vrijednosti zbroja ...
Naknada putnih troškova 25.3.2015
U konkretnom slučaju (upit zaposlenika koji rade u Požegi a putuju u Veliku) u kojem zaposlenici imaju organiziran mjesni i međumjesni prijevoz koji im ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla pa koriste osobni automobil poslodavac može ako mu je to povoljnije isplatiti naknadu u visini 0,75 kn po kilometru. Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena ...
Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama 25.3.2015
Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama 25.3.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 152/15 Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama, uključujući i sustav visokog obrazovanja, ugovoreno je Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i iznosi 40 sati tjedno. Ukoliko zaposlenik radi na dan tjednog odmora poslodavac mu mora osigurati korištenje neiskorištenog dijela tjednog odmora tijekom ...
Evidencija radnog vremena 5.3.2015
Evidencija radnog vremena 5.3.2015. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi 1/9 od 5. ožujka 2015.
Izvadak iz evidencije radnog vremena 5.3.2015
Izvadak iz evidencije radnog vremena 5.3.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 1/9 od 5. ožujka 2015. Evidenciju svojeg radnog vremena iz članka 9. stavka 1. Kolektivnog ugovora može zatražiti sam službenik i namještenik ili u njegovo ime sindikalni povjerenik sindikata kojeg je član uz njegovu pisanu suglasnost.
Uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.1.2015
130/15 Zaposlenik ostvaruje pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta koji se utvrđuje pravomoćnim Rješenjem o invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi ili na temelju: Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravu na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, Rješenja Zavoda za zdravstveno osiguranje kojim je ostvareno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta do tri godine života, Prava na dopust za ...
Naknada troškova prijevoza 30.1.2015
Zaposlenica koja dolazi na posao i odlazi s posla osobnim automobilom, a naknadu troška međumjesnog javnog prijevoza poslodavac plaća u visini cijene mjesečne karte, s obzirom da dva puta mjesečno za potrebe poslodavca ide i na radno mjesto gdje je međumjesni javni prijevoz organiziran ali ne omogućava redoviti dolazak za taj prijevoz, trebala bi još dobivati i naknadu troškova u visini cijene dnevne karte, a nikako u visini 0,75 kn po kilometru i u tom slučaju nema problema u ...
Rad u produženom boravku osnovne škole 30.1.2015
Rad u produženom boravku osnovne škole 30.1.2015 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje br. 123/15 Rad učiteljice u produženom boravku osnovne škole računa se u neprekidni staž za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu. MMIN201D20150130N027
Naknada troškova prijevoza radnika u pripravnosti 20.1.2015
Radnik koji dolazi u pripravnost i po pozivu na posao izvan redovnog radnog vremena, u vrijeme kada nema organiziranog mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza, ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte za te dolaske. 48/67 i 49/14.Za upit u vezi rada u tri i više škola ovo povjerenstvo nije nadležno jer se radi o pravu iz KU za osnovne škole, pa upit treba uputiti Povjerenstvu za tumačenja KU za osnovne škole. godine na godišnjem bio samo 30. i 31. ...
Prenošenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Godišnji odmor, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, prema izričitoj odredbi članka 26. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora kojeg službenik i namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije ...
Korištenje godišnjeg odmora 18.12.2014
Godišnji odmor, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, prema izričitoj odredbi članka 26. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora kojeg službenik i namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije ...
Novčana pomoć zaposleniku na bolovanju 11.12.2014
Da bi zaposleniku bilo utvrđeno pravo na pokriće troškova prilikom nabave medicinskih pomagala potrebno je pribaviti preporuku nadležnog liječnika specijalista, odnosno da su takva pomagala potrebita i nenadomjestiva za zaposlenika te da troškovi nisu odobreni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. 1.Priznaje li se pravomoćno Rješenje o tjelesnom oštećenju kao dokaz za nastanak teške invalidnosti i isplatu pomoći ...
Izmjena obračuna troškova prijevoza 11.12.2014
Budući da se prijevoz školskim autobusom ne smatra organiziranim javnim prijevozom smatra se da na relaciji Kamešnica - Križevci nije organiziran međumjesni javni prijevoz te zaposlenik ima pravo na naknadu u visini od 0,75 kn po kilometru za relaciju od adrese stanovanja do adrese rada. 1. Da li u tom slučaju zaposlenici moraju priložiti mjesečnu, odnosno dnevnu kartu da bi im se priznao iznos mjesečne karte najpovoljnijeg prijevoznika ili je dovoljno samo priložiti vozni red ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(11) 2015(10) 2014(75) 2013(62)
2012(47) 2011(16)

Područje

Odgoj i obrazovanje(75)
Ostalo(1)
Radno-pravni odnosi(145)

Izvor

< SviTijela za tumačenje kolektivnih ugovora

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite