Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Radno-pravni odnosi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 594)
Naslov Datum
Naknada troškova pogreba 6.10.2016
0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje 200/2016 od 6. listopada 2016. Budući je službenik preminuo prilikom dolaska na posao, obitelj ima pravo sukladno članku 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na pomoć u visini tri proračunske osnovice, te pravo na troškove pogreba. Troškovi pogreba priznaju se u visini do 10.000,00 kuna, što odgovara iznosu koji je prosječno dovoljan za pogrebne troškove.
Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu 6.10.2016
Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nisu zasnovale radni odnos i ne ide im radni staž. Sukladno tome vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju za rad ne ulazi u staž za jubilarnu nagradu. Prema članku 69. a u vezi s člankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni staž u javnim službama. Dakle, u navednom slučaju radnik ima ...
Uvećanje plaće djelatnika Agencije 6.10.2016
Slijedom navedenoga, i zamjenik ravnatelja koji nije dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15 i 93/16) ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, pod uvjetom da ima status zaposlenika u javnoj službi te da je stekao znanstveni stupanj doktora ...
Obračun osnovne plaće 6.10.2016
Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu. Staž proveden u inozemstvu računa se u radni staž za uvećanje plaće od 0,5% po godini, samo pod uvjetom da ...
Ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.9.2016
Zaposlenica koja je bila na bolovanju točno 90 dana nema pravo na pomoć za bolovanje iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. TKU-a jer se ne radi o neprekidnom bolovanju dužem od 90 dana. Za pojašnjenje kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje upućujemo Vas da se obratite navedenome Zavodu. Zaposlenica ostvaruje pravo na pomoć za rođenje djeteta iz članka 63. TKU-a u slučaju rođenja djeteta za vrijeme važenja kolektivnog ugovora.
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Službenici kojoj javni prijevoz nije organiziran naknada za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla isplaćuje se sukladno odredbi članka 67. stavka 6. TKU-a od mjesta rada do mjesta stanovanja koje se nalazi u Republici Mađarskoj.
Naknada za odvojeni život 23.9.2016
Naknada za odvojeni život 23.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Zaposleni specijalizant koji odrađuje specijalizaciju izvan matične ustanove i prima naknadu za odvojeni život ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u mjestu u kojem obavlja specijalizaciju sukladno članku 67. TKU-a.
Ostvarivanje prava na regres za korištenje godišnjeg odmora 23.9.2016
Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ostvaruje svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome što mu je u toj godini prestao radni odnos. Prema članku 60. stavku 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. godini i u toj godini je koristila dio razmjernog godišnjeg odmora, a za preostali dio razmjernog godišnjeg ...
Jubilarna nagrada 23.9.2016
Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se ...
Ostvarivanje prava na plaćeni dopust 23.6.2016
Zaposlenik koji ima dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcima na koje se primjenjuje TKU u slučaju sklapanja braka ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 dana. Sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 7. TKU-a svaki zaposlenik ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta koji žive u mjestu izvan mjesta stanovanja zaposlenika neovisno o udaljenosti između ta dva mjesta. Dakle, jedini ...
Primjena tumačenja Kolektivnog ugovora 7.3.2016
159/2015 Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske. S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za ...
Preraspodjela i prekovremeni rad 30.9.2015
Preraspodjela i prekovremeni rad 30.9.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi U skladu sa novim Zakonom o radu, radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom trajanju ili u nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima. Primjenom dosadašnjeg Zakona o radu poslodavac je mogao kada je to bilo potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama, radno vrijeme radnika nejednako rasporediti, uz obavezu da u svakom četveromjesečnom ...
Razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu 25.9.2015
Obilježja radnog odnosa su:• radnik radi uvijek i isključivo po uputama i pod nadzorom poslodavca (riječ je o odnosu podređenosti, odnosno subordinacije),• radnik poslove obavlja u propisanom radnom vremenu, ugovorenom radnom vremenu ili radnom vremenu koje pisanom odlukom odredi poslodavac,• radnik isključivo osobno obavlja poslove,• poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima (najmanje jednom mjesečno),• radnik je ...
Uvjeti za provođenje pripravničkog staža fizioterapeuta 11.9.2015
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13 i 159/13), Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“, broj 2/11 i 14/13) te Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na staž („Narodne novine“, broj 124/13) uređuju trajanje, sadržaj i način obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih radnika. Stoga Vam predlažemo, da odgovor na Vaše pitanje o mogućnosti i o ...
Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje 8.9.2015
Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje 8.9.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Zapošljavanje radnika, neovisno o tome radi li se o ugovoru o radu na neodređeno, odnosno određeno, unaprijed poznato vremensko razdoblje, zasniva se sklapanjem ugovora o radu te ovisi o potrebama i organizaciji radnog vremena poslodavca za obavljanjem određenog posla. Izvođač, dakle, radi samostalno i neovisno od naručitelja te je u obvezi za...
Raspored radnog vremena 7.9.2015
Raspored radnog vremena 7.9.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi U pogledu pitanja o radnom vremenu i njegovu rasporedu, naglašavamo da Zakon o radu uređuje samo radno vrijeme radnika, ali ne i radno vrijeme trgovina i sl. Primjerice, posebnim propisima o obavljanju trgovačke djelatnosti, koje je u djelokrugu Ministarstva gospodarstva, kao što je Zakon o trgovini i Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, ...
Rad na izdvojenom mjestu rada 3.9.2015
Nadalje, u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada upućujemo na primjenu odredbe članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju koja propisuje da se na osobni zahtjev obvezno osiguravaju u sustav mirovinskog osiguranja, osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj i osobe zaposlene kod stranih poslodavaca ako nisu obvezno...
Primjerak sklopljenoga ugovora o radu 31.8.2015
Primjerak sklopljenoga ugovora o radu 31.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 14. određuje da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku. Nastavno, članak 8. uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju...
Zabrana prijeboja 31.8.2015
Slijedom navedenoga, mišljenja smo da u slučajevima kada radnik potpiše ugovor o radu u kojem je navedeno da svojim potpisom potvrđuje kako je upoznat s odredbama pravilnika o radu kojima su propisane novčane kazne za povrede radne obveze, odnosno da je suglasan da mu poslodavac usteže dio plaće u slučaju izricanja novčane kazne, pa čak i u slučaju kad se radnik ugovorom obvezao na ispunjenje određene činidbe poslodavcu, poslodavac ne smije bez prethodne suglasnosti radnika svoje...
Godišnji odmor za vrijeme stručnog osposobljavanja 27.8.2015
Godišnji odmor za vrijeme stručnog osposobljavanja 27.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno članku 59. Zakona o radu ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano, na osobu koja se stručno osposobljava za rad, primjenjuju se odredbe o radnim odnosima ovoga i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu. Budući da Zakon o poticanju zapošljavanja koji pobliže ...
Dokaz o radnom iskustvu 27.8.2015
Zakona o radu poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. Takvi dokumenti mogu biti primjerice, raniji ili sadašnji ugovor o radu, druge potvrde ili izjave ...
Plaća u preraspodijeljenom radnom vremenu 26.8.2015
Plaća u preraspodijeljenom radnom vremenu 26.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno odredbi članka 62. stavka 6. Zakona o radu plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično), utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. Dakle, ako Vam je ugovorena zakonski ...
Pravo na prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 25.8.2015
Pravo na prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 25.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno odredbi članka 84. stavka 4. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s ...
Određivanje plaće 24.8.2015
Međutim, skrećemo pozornost da Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 15. određuje da ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, kao jedan od bitnih sastojaka mora sadržavati podatke o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Nastavno, članak 82. Zakona o radu uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili ...
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/10), propisuje uvjete i vrste aktivnosti u kojima djeca mogu sudjelovati, sukladno Ustavom zajamčenoj i Zakonom propisanoj zaštiti maloljetnika. Ukupno razdoblje trajanja aktivnosti, dnevno i tjedno trajanje aktivnosti te odmori za vrijeme ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 24 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(11) 2015(120) 2014(173) 2013(107)
2012(62) 2011(48) 2010(64) 2009(7)
2008(1) 2006(1)

Područje

< SviRadno-pravni odnosi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(1)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(448)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(145)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite