Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo financija - porezna uprava
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 94
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2338)
Naslov Datum
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 27.12.2016
U vezi s time smatrate da se na ostale vrste otpada (građevinski otpad, proizvodni otpad i dr.) i dalje primjenjuje stopa 25%, odnosno 24%. U vezi s navedenim postavljena su pitanja:1. Odnosi li se formulacija „odvojeno sakupljeni otpad prema posebnom propisu“ samo na članak 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) koji regulira odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnoga (glomaznog) komunalnog otpada, čiji su ...
PPMV i PDV kod prodaje automobila 21.12.2016
Prema odredbama članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD) 19.12.2016
godine, propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje najvišom stopom poreza na dohodak, koja je također ...
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu 19.12.2016
Naime, člankom 24. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisno je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna, što predstavlja znatno povoljniju situaciju za umirovljenike koji primaju mirovinu iz inozemstva u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje jer će njihovi iznosi mirovina kasnije i u manjem djelu ulaziti u oporezivanje ...
Priznavanje rashoda 9.12.2016
Nastavno na sve prethodno navedeno, a vezano za upit poreznog obveznika o vjerodostojnoj dokumentaciji za priznavanje rashoda, odnosno za vrstu i naziv dokumentacije koja je temelj za priznavanje izdataka po ulaznim računima, napominjemo da prethodno spomenuti zakonski propisi, kojih se porezni obveznik mora pridržavati, ne navode poimence dokumente koji služe kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava. Međutim, člankom 59. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan...
Isplata božićnice 5.12.2016
Isplata božićnice 05.12.2016 410-01/16-01/2616 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit vezan uz način isplate prigodne nagrade radnicima (božićnice), za koju navodite da predstavlja oporeziv dohodak, sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. Zakona, smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) i koji se kao takvi, moraju, sukladno članku 90. Pravilnika...
Dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina 2.12.2016
Kod naznačenih slučajeva isplate mirovine iz sustava zakonskog socijalnog osiguranja, rješenja iz pojedinih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja se uglavnom dijele na slučajeve kada država izvora ima isključivo pravo oporezivanja odnosnih mirovina (Belgija, Kina, Mauricijus, Makedonija, Maroko, Njemačka, Oman, Poljska, Rumunjska, San Marino) i slučajeva u kojima država izvora može oporezivati odnosne mirovine (Danska, Finska, JAR, Nizozemska, Švedska) ali to pravo ima i ...
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu 17.11.2016
Odredbama članka 5. stavka 2. Zakona o leasingu (Narode novine, broj 141/13) propisano je da je posao financijskog leasinga pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od ...
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge 14.11.2016
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge 14.11.2016 410-19/16-01/03 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektroničkom poštom postavili ste upit u vezi ispravnosti računa za primljene konzultantske usluge u slučaju kad fizička osoba iz Republike Češke (dalje: Češka) koja nema PDV identifikacijski broj (dalje: PDV broj) i nije obveznik PDV-a u Češkoj, ispostavi navedeni račun bez PDV broja i s napomenom da nije obveznik ...
Primjena članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 31.10.2016
Kupac dobara obvezan je o dobrima koja smješta u svoje skladište sukladno članku 12. stavku 5. Pravilnika osigurati u knjigovodstvu najmanje sljedeće podatke:a) naziv države članice iz koje su dobra otpremljena,b) PDV identifikacijski broj isporučitelja dobara kojega je izdala država članica otpreme,c) datum otpreme dobara iz druge države članice,d) datum primitka dobara u skladište,e) ukupnu vrijednost dobara koja su smještena u skladište u kunama,f) opis i količinu dobara ...
OPG kao izvoznik 31.10.2016
U tom slučaju dokumenti moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke:a) ime i prezime (naziv) i adresu izdavatelja i dan izdavanja dokumenta,b) ime i prezime (naziv) i sjedište poreznog obveznika koji izvozi dobra,c) uobičajeni trgovački naziv i količinu dobara,d) mjesto i datum izvoza dobara, ili mjesto i dan kada je dobro poslano izvan Europske unije,e) ime i prezime (naziv) i sjedište primatelja dobara u državi odredišta,f) izjavu izdavatelja da se podaci u dokumentu temelje na ...
Porezni tretman isporuka u inozemstvo 26.10.2016
Sukladno članku 77. stavku 5. točki b) Zakona o PDV-u Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Zakona o PDV-u te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona o PDV-u. stavku 2. ...
Izvoz gratis proizvoda 24.10.2016
Prema odredbama članka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca. Prema odredbama članka 45. stavka 1. točka 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo...
Unos nekretnine u zakladu 29.9.2016
Unos nekretnine u zakladu 29.09.2016 410-20/16-01/Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljani upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Zakladom se smatra imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe, a osniva se sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br. Slijedom navedenog, zaklada osnovana sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, ...
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe 26.9.2016
Pored navedenoga pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a stavka 1. Zakona o porezu na dobit prema kojemu se prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja, kao glavne ...
Povezane osobe u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
Povezane osobe u predstečajnoj nagodbi 08.09.2016 513-07-21-01/16-2 Ostalo 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis odvjetnice Nadije Benolić iz Umaga, Trgovačka 2a, kojim je zatraženo mišljenje u svezi članka 72.a stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13 i 78/15, dalje u tekstu: Zakon). Kako bi se riješio problem kod ove vrste obveza kada se u ulozi vjerovnika pojavljuju...
Dodjeljivanje bespovratnih sredstava društvu u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
Odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 91/13, 112/13 i 78/15; dalje u tekstu: Zakon), željelo se postići da u stečaj idu samo ona trgovačka društva koja su iscrpila sve druge mogućnosti „sanacije“ subjekata, odnosno koja se nisu uspjela dogovoriti sa vjerovnicima (npr. Zaključno, Porezna uprava u mogućnosti je samo dati mišljenje i objašnjenje u vezi pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i ...
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama 5.9.2016
Odredbama članka 125.j Zakona propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:a) isporuke dobara unutar Europske unije,b) stjecanje dobara unutar Europske unije,c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona,d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona,e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona te u slučaju iz članka 7. ...
Porezni tretman izgubljene koristi 5.9.2016
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Prema odredbama članka 25. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160...
Oporezivanje stručne literature 5.9.2016
U upitu se navodi da je u predmetnom slučaju riječ o nerezidentu, pravnoj osobi sa sjedištem u Škotskoj, koja se bavi prodajom knjiga (stručne literature) u papirnatom i elektroničkom formatu, organiziranjem i provođenjem neformalnog profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika i djelatnika srodnih profesija te organizacijom seminara (radionica) na području Republike Hrvatske. 3. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, ...
Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu 5.9.2016
Ukoliko porezni obveznik obavlja nesamostalni rad u Kraljevini Belgiji pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, prema odredbama članka 15. Ugovora, imaju i Kraljevina Belgija (kao država izvora) i Republika Hrvatska (kao država rezidentnosti) no budući da je člankom 23. stavkom 2. Ugovora propisana metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja „izuzimanje s progresijom“ Republika Hrvatska izuzeti će dohodak od nesamostalnog rada, koji je porezni obveznik ostvario radom u ...
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 5.9.2016
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 05.09.2016 410-01/16-01/1655 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-06 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita poreznog obveznika u kojem se navodi da su u tijeku pripreme za realizaciju gospodarskog projekta u svezi kojega jedna inozemna brodarska kompanija priprema ponudu za natječaj za plutajući LNG terminal na Krku te traži mišljenje o poreznom tretmanu primitaka koje bi ostvarili ...
Neprofitna udruga i odbitak pretporeza 5.9.2016
Prema navodima u upitu dio djelatnosti iz Statuta udruge je: priprema i izvođenje koncerata i programa svojih članova; promicanje glazbene umjetnosti u zemlji i inozemstvu; suradnja s drugim udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima, pravnim osobama i ustanovama, kao i državnim tijelima te tijelima lokalne samouprave radi ostvarivanja djelatnosti udruge; organizacija i provođenje glazbenih seminara i natjecanja u svrhu podupiranja i prepoznavanja vrhunskih umjetnika s područja ...
Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije 5.9.2016
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. U prvom poslovnom odnosu koji se odvija između tvrtke „X“ iz Mađarske i tvrtke „Y“ iz Hrvatske tvrtka „X“ ...
Porezni tretman isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom 5.9.2016
stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 34/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) detaljnije je propisano da su isporuke goriva i dobara namijenjenih ratnim brodovima pod oznakom 89 06 10 00 iz Kombinirane nomenklature koji plove prema lukama i sidrištima izvan Republike Hrvatske te plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 94 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(106) 2015(193) 2014(240) 2013(193)
2012(111) 2011(97) 2010(165) 2009(56)
2008(47) 2007(123) 2006(173) 2005(151)
2004(141) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(100)
Gradnja(1)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
OIB(77)
Opći porezni zakon(79)
Ostalo(163)
Porez na dobit(145)
Porez na dodanu vrijednost(1028)
Porez na dohodak(456)
Porez na promet nekretnina(128)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

< SviMinistarstvo financija - porezna uprava

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite