Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 568)
Naslov Datum
Preraspodjela i prekovremeni rad 30.9.2015
Preraspodjela i prekovremeni rad 30.9.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi U skladu sa novim Zakonom o radu, radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom trajanju ili u nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima. Primjenom dosadašnjeg Zakona o radu poslodavac je mogao kada je to bilo potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama, radno vrijeme radnika nejednako rasporediti, uz obavezu da u svakom četveromjesečnom ...
Razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu 25.9.2015
Obilježja radnog odnosa su:• radnik radi uvijek i isključivo po uputama i pod nadzorom poslodavca (riječ je o odnosu podređenosti, odnosno subordinacije),• radnik poslove obavlja u propisanom radnom vremenu, ugovorenom radnom vremenu ili radnom vremenu koje pisanom odlukom odredi poslodavac,• radnik isključivo osobno obavlja poslove,• poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima (najmanje jednom mjesečno),• radnik je ...
Uvjeti za provođenje pripravničkog staža fizioterapeuta 11.9.2015
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13 i 159/13), Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“, broj 2/11 i 14/13) te Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na staž („Narodne novine“, broj 124/13) uređuju trajanje, sadržaj i način obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih radnika. Stoga Vam predlažemo, da odgovor na Vaše pitanje o mogućnosti i o ...
Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje 8.9.2015
Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje 8.9.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Zapošljavanje radnika, neovisno o tome radi li se o ugovoru o radu na neodređeno, odnosno određeno, unaprijed poznato vremensko razdoblje, zasniva se sklapanjem ugovora o radu te ovisi o potrebama i organizaciji radnog vremena poslodavca za obavljanjem određenog posla. Izvođač, dakle, radi samostalno i neovisno od naručitelja te je u obvezi za...
Raspored radnog vremena 7.9.2015
Raspored radnog vremena 7.9.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi U pogledu pitanja o radnom vremenu i njegovu rasporedu, naglašavamo da Zakon o radu uređuje samo radno vrijeme radnika, ali ne i radno vrijeme trgovina i sl. Primjerice, posebnim propisima o obavljanju trgovačke djelatnosti, koje je u djelokrugu Ministarstva gospodarstva, kao što je Zakon o trgovini i Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, ...
Rad na izdvojenom mjestu rada 3.9.2015
Nadalje, u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada upućujemo na primjenu odredbe članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju koja propisuje da se na osobni zahtjev obvezno osiguravaju u sustav mirovinskog osiguranja, osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj i osobe zaposlene kod stranih poslodavaca ako nisu obvezno...
Primjerak sklopljenoga ugovora o radu 31.8.2015
Primjerak sklopljenoga ugovora o radu 31.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 14. određuje da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku. Nastavno, članak 8. uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju...
Zabrana prijeboja 31.8.2015
Slijedom navedenoga, mišljenja smo da u slučajevima kada radnik potpiše ugovor o radu u kojem je navedeno da svojim potpisom potvrđuje kako je upoznat s odredbama pravilnika o radu kojima su propisane novčane kazne za povrede radne obveze, odnosno da je suglasan da mu poslodavac usteže dio plaće u slučaju izricanja novčane kazne, pa čak i u slučaju kad se radnik ugovorom obvezao na ispunjenje određene činidbe poslodavcu, poslodavac ne smije bez prethodne suglasnosti radnika svoje...
Godišnji odmor za vrijeme stručnog osposobljavanja 27.8.2015
Godišnji odmor za vrijeme stručnog osposobljavanja 27.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno članku 59. Zakona o radu ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano, na osobu koja se stručno osposobljava za rad, primjenjuju se odredbe o radnim odnosima ovoga i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu. Budući da Zakon o poticanju zapošljavanja koji pobliže ...
Dokaz o radnom iskustvu 27.8.2015
Zakona o radu poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. Takvi dokumenti mogu biti primjerice, raniji ili sadašnji ugovor o radu, druge potvrde ili izjave ...
Plaća u preraspodijeljenom radnom vremenu 26.8.2015
Plaća u preraspodijeljenom radnom vremenu 26.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno odredbi članka 62. stavka 6. Zakona o radu plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično), utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. Dakle, ako Vam je ugovorena zakonski ...
Pravo na prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 25.8.2015
Pravo na prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 25.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno odredbi članka 84. stavka 4. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s ...
Određivanje plaće 24.8.2015
Međutim, skrećemo pozornost da Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 15. određuje da ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, kao jedan od bitnih sastojaka mora sadržavati podatke o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Nastavno, članak 82. Zakona o radu uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili ...
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/10), propisuje uvjete i vrste aktivnosti u kojima djeca mogu sudjelovati, sukladno Ustavom zajamčenoj i Zakonom propisanoj zaštiti maloljetnika. Ukupno razdoblje trajanja aktivnosti, dnevno i tjedno trajanje aktivnosti te odmori za vrijeme ...
Korištenje plaćenog dopusta radi brige za dijete 17.8.2015
Korištenje plaćenog dopusta radi brige za dijete 17.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Prava trudnica i majki s malom djecom na rodiljne o roditeljske potpore uređena su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj, 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14), koji nije u djelokrugu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Mišljenja smo da bi majka s malim djetetom, kako navodite u Vašem upitu, mogla za potrebe dopusta...
Postupak provođenja štrajka zbog neisplate plaće 14.8.2015
Postupak provođenja štrajka zbog neisplate plaće 14.8.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Zakonom o radu propisano je da sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga zbog neisplate plaće, dijela plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu isplaćeni do dana dospijeća te da štrajk ne smije započeti prije okončanja postupka mirenja kada je takav postupak predviđen ovim Zakonom, odnosno prije provođenja drugog postupka mirnog ...
Oslobođenje od obveze rada za vrijeme trajanja otkaznoga roka 30.7.2015
Nastavno napominjemo kako sukladno odredbi članka 82. Zakona o radu na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava. Ukoliko bi i donio odluku o otkazu temeljem povrede obveze iz radnog odnosa o nedolasku na posao, obveza pisanog oblika i dostave, kao i...
Izvanredni otkaz 28.7.2015
Pritom napominjemo da je izvanredni otkaz ugovora o radu predviđen za slučaj da radnik (ili poslodavac) počini težu povredu obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, ako uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa više nije moguć. Uzimajući u obzir činjenicu da je ova vrsta otkaza predviđena samo za slučaj nastupa takve okolnosti zbog koje nije razumno očekivati od stranaka nastavak radnog odnosa, napominjemo ...
Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora 21.7.2015
Tako primjerice, radnik koji radi u petodnevnom radnom tjednu ostvaruje pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, dok za radnika koji radi u šestodnevnom tjednu, ta ista četiri tjedna iznosit će 24 dana godišnjeg odmora. Ukoliko uzmete šest dana godišnjeg odmora u tjednu kada Vam je ponedjeljak prema rasporedu radnog vremena neradni dan, taj dan Vam se neće računati kao godišnji odmor s obzirom da taj prema rasporedu radnog vremena niste u obvezi raditi, stoga ...
Prekovremeni rad 21.7.2015
Prekovremeni rad 21.7.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno odredbi članka 67. Zakona o radu preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena iznimno može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno, ali ne duže od pedeset šest sati tjedno, odnosno šezdeset sati tjedno ako poslodavac posluje sezonski, pod uvjetom da je isto predviđeno kolektivnim ugovorom i da radnik dostavi ...
Davanje podataka o radnicima u svrhu izbora za radničko vijeće 20.7.2015
Kada je pokrenut postupak za izbore radničkog vijeća, poslodavac ima temeljem odredbe članka 9. stavka 1. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća radu („Narodne novine“, broj 81/10) obvezu u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva predsjednika izbornog odbora, dostaviti mu odvojeno popis radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa i koji su članovi njegovih upravnih i nadzornih tijela ili su članovi njihovih obitelji ili su ovlašteni zastupati ga u odnosu ...
Uvjeti rada ustupljenog radnika 15.7.2015
Uvjeti rada ustupljenog radnika 15.7.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Zakon o radu kao opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj određuje zaštitu roditelja s djetetom do tri godine života u pogledu nejednakog rasporeda radnog vremena (kada tijekom jednog razdoblja traje duže, a tijekom drugog razdoblja kraće), odnosno prekovremenog rada, na način da radnik takav rad može obavljati samo ako dostavi poslodavcu ...
Naknada plaće člana radničkog vijeća 15.7.2015
Slijedom navedenog, mišljenja smo kako poslodavac ne bi imao pravo tražiti od radnika člana radničkog vijeća da dokazuje obavljanje rada za potrebe istog, budući pravo na naknadu plaće članovima radničkog vijeća predstavlja samu zakonsku obvezu poslodavca. Također, uslijed temeljnog ovlaštenja radničkog vijeća da štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom,...
Kolektivni ugovor 14.7.2015
93/14, nastavno: ZOR) propisana je obvezna objava kolektivnih ugovora, te propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz toga kolektivnog ugovora. Također ističemo da je prekršajnim odredbama ZOR-a, propisano da će se novčanom kaznom od 5,000,00 do 20,000,00 kuna kazniti za prekršaj poslodavac koji kolektivni ugovor ne objavi na propisan način. 32/15) propisana obvezna dostava istom, a to su kolektivni ugovori ili promjene ...
Visina naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora 14.7.2015
Visina naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora 14.7.2015 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Visina naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad). Kako u Vašem upitu navodite ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(110) 2014(98) 2013(99) 2012(92)
2011(75) 2010(71) 2009(18) 2008(1)
2007(3) 2006(1)

Područje

Gradnja(26)
Ostalo(47)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(448)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite